Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

odmaturuj z fyziky (@@20120507-15:50:38@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Dotisk 2. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2003
120 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-335-6 (brož.)
V kostce
Další názvový údaj z obálky: pro střední školy
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík
Bibliografie: s. 121
Fyzika - přehledy - učebnice středošk.
000032743
OBSAH // 1. ZákladnLpojmy ... —K... 5 // 1.1. i Fyzikální veličiny a jednotky ...1... 5 // 1.2. Rozdělení fyzikálních veličin a jednotek .j... 5 // 1.4. Měření fyzikálních veličin. Chyby měření...7 // 2. Kinematika hmotného bodu ... 8 // 2.1. K Základní pojmy ... 8 // 2.2. i Rovnoměrný pohyb hmotného bodu ... 9 // 2.3. » Rovnoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb ... 9 // 2.4. ў Volný pád ... 10 // 2.5. Skládání pohybů... 10 // 2.6. Rovnoměrný pohyb HB po kružnici (rotační pohyb) ... 11 // 3. Dynamika hmotného bodu ... 12 // 3.1. Síla a její účinky... 12 // 3.2. První pohybový zákon - zákon setrvačnosti ... 12 // 3.3. Hybnost. Zákon zachování hybnosti... 12 // 3.4. Druhý pohybový zákon - zákon síly ... 13 // 3.5. Třetí pohybový zákon - zákon akce a reakce ... 13 // 3.6. Smykové tření a valivý odpor ... 13 // 3.7. Dostředivá síla ... 14 // 3.8. Setrvačné síly ... 14 // 4. Mechanická práce. Mechanická energie... 16 // 4.1. Mechanická práce... 16 // 4.2. Kinetická (pohybová) energie. Potenciální // (polohová) energie... 16 // 4.3. Mechanická energie. Zákon zachování // mechanické energie... 17 // 4.4. Výkon, příkon, účinnost ... 17 // 5. Gravitační pole ... 18 // 5.1. Newtonův gravitační zákon ... 18 // 5.2. Intenzita gravitačního pole ... 18 // 5.3. Tíhová síla. Tíha... 18 // 5.4. Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země ... 19 // 5.5. Pohyby v centrálním gravitačním
poli Země ... 20 // 5.6. Keplerovy zákony ... 20 // 6. Mechanika tuhého tělesa ... 21 // 6.1. Moment síly vzhledem k ose otáčení. Momentová věta. 21 // 6.2. Skládání sil. Rozklad sil. Dvojice sil... 21 // 6.3. Těžiště tuhého tělesa ... 22 // 6.4. Rovnovážné polohy tělesa. Stabilita tělesa...22 // 6.5. Stabilita tělesa ... 22 // 6.6. Jednoduché stroje ... 23 // 6.7. Kinetická energie tuhého tělesa. Moment setrvačnosti. . 24 // 7. MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ ... 25 // 7.1. Vlastnosti kapalin a plynů ... 25 // 7.2. Tlak v kapalinách a plynech ... 25 // 7.3. Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou ... 25 // 7.4. Tlak vyvolaný tíhou vzduchu ... 26 // 7.5. Vztlaková síla v tekutinách. Archimedův zákon...26 // 7.6. Proudění ideálních tekutin. Rovnice kontinuity. // Bemoulliho rovnice... 26 // 7.7. Obtékání těles reálnou kapalinou ... 28 // 8. Molekulová fyzika a termodynamika ... 29 // 8.1. Kinetická teorie látek ... 29 // 8.2. Veličiny popisující částice a jejich soustavy ...29 // 8.3. Termodynamický stav soustavy, termodynamický děj .. 30 // 8.4. Vnitřní energie. Teplo... 30 // 8.5. První termodynamický zákon ... 31 // 8.6. Teplota a její měření ... 31 // 8.7. Stanovení tepla Q ... 32 // 9. Struktura a vlastnosti plynů ... 33 // 9.1. Ideální plyn ... 33 // 9.2. Střední kvadratická rychlost ... 33 // 9.3. Tlak plynu ... 34 // 9.4. Stavová rovnice ideálního plynu ... 34 // 9.5. Práce plynu, cyklický děj
... 35 // 10. Struktura a vlastnosti kapalin ... 37 // 10.1. Struktura kapalin ... 37 // i 0.2. Povrchová vrstva, povrchová energie, // povrchové napětí ... 37 // 10.3. Styk kapaliny se stěnou nádoby. Kapilarita... 38 // 10.4. Teplotní objemová roztažnost kapalin ... 38 // 11. Struktura a vlastnosti pevných látek ... 39 // 11.1. Krystalická mřížka ... 39 // 11.2. Teplotní roztažnost pevných látek ... 39 // 11.3. Deformace pevných látek ... 39 // 12. Změny SKUPENSTvf ... 41 // 12.1. Tání a tuhnutí ... 41 // 12.2. Sublimace a desublimace ... 41 // 12.3. Vypařování a kondenzace ... 41 // 12.4. Fázový diagram ... 42 // 13. Kmitání mechanického oscilátoru ...43 // 13.1. Základní pojmy ... 43 // 13.2. Kinematika harmonického kmitavého pohybu ...43 // 13.3. Dynamika harmonického pohybu ... 46 // 13.4. Přeměny energie v mechanickém oscilátoru...46 // 13.5. Nucené kmitání oscilátoru ... 47 // 14. Mechanické vlněnI ... 48 // 14.1. Základní pojmy ... 48 // 14.2. Vlnění v řadě bodů ... 48 // 14.3. Rovnice postupného vlnění ... 48 // 14.4. Interference vlnění ... 49 // 14.5. Stojaté vlnění ... 49 // 14.6. Vlnění v izotropním prostředí ... 50 // 14.7. Základní pojmy z akustiky ... 52 // 15. Elektrický náboj a elektrické pole ... 53 // 15.1. Základní pojmy ... 53 // 15.2. Elektrický náboj ... 53 // 15.3. Elektrostatické silové působení. Coulombův zákon. ... 53 // 15.4. Intenzita elektrického pole ... 54
15.5. Vodič a izolant v elektrickém poli ... 56 // 15.6. Práce v elektrickém poli. Potenciál, napětí...56 // 15.7. Kapacita vodiče. Kondenzátor... 57 // 16. Elektrický proud ... 59 // 16.1. Základní pojmy ... 59 // 16.2. Elektrický náboj ... 59 // 17. Elektrický proud v kovech ... 60 // 17.1. Vodivost kovů ... 60 // 17.2. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu 60 // 17.3. Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu ...61 // 17.4. Kirchhoffovy zákony ... 61 // 18. Elektrický proud v polovodičích ... 64 // 18.1. Vlastnosti polovodičů. Vlastní vodivost polovodičů. ...64 // 18.2. Příměsové polovodiče. Nevlastní vodivost polovodičů. . 64 // 18.3. Užití polovodičů... 64 // 19. Elektrický proud v kapalinách... 66 // 19.1. Vodivost kapalin. Elektrolýza... 66 // 19.2. Faradayovy zákony elektrolýzy ... 67 // 20. Elektrický proud v plynech a ve vakuu... 68 // 20.1. Základní pojmy ... 68 // 20.2. Vedení el. proudu v plynech ... 68 // 20.3. Samostatný výboj v plynu ... 69 // 20.4. Elektrický proud ve vakuu. Katodové záření...69 // 21. Stacionární magnetické pole ... 70 // 21.1. Základní pojmy ... 70 // 21.2. Magnetická indukce ... 71 // 21.3. Vzájemné silové působení rovnoběžných vodičů // s proudem ... 71 // 21.4. Částice s nábojem v magnetickém poli ... 72 // 21.5. Magnetický indukční tok ... 72 // 21.6. Magnetický moment ... 72 // 21.7. Magnetické vlastnosti látek ... 72 // 22. Nestacionární
magnetické pole... 74 // 22.1. Elektromagnetická indukce ... 74 // 22.2. Faradayův zákon elektromagnetické indukce. // Lenzův zákon... 74 // 22.3. Vířivé proudy ... 75 // 22.4. Vlastni indukce... 75 // 22.5. Vzájemná indukce ... 76 // 22.6. Energie magnetického pole cívky ... 76 // 23. Střídavý proud ... 77 // 23.1. Střídavé napětí ... 77 // 23.2. Obvody střídavého proudu ... 77 // 23.3. Efektivní hodnoty střídavého proudu. Výkon...78 // 23.4. Alternátory. Trojfázová soustava střídavého napětí. ... 79 // 23.5. Transformátory ... 80 // 24. ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ ... 81 // 24.1. Elektromagnetický oscilátor ... 81 // 24.2. Nucené kmitání ... 82 // 24.3. Vznik elektromagnetického vlnění ... 82 // 24.4. Vlastnosti elektromagnetických vln... 83 // 25. Optika ... 84 // 25.1. Základní pojmy ... 84 // 25.2. Odraz a lom světla ... 84 // 25.3. Disperze světla ... 85 // 25.4. Interference světla ... 86 // 25.5. Ohyb světla ... 87 // 25.6. Polarizace světla ... 88 // 25.7. Zobrazování optickými soustavami... 89 // 25.8. Základní pojmy geometrické optiky... 89 // 25.9. Zobrazení rovinným zrcadlem ... 89 // 25.10. Zobrazení kulovým (sférickým) zrcadlem ... 90 // 25.11. Zobrazování čočkami ... 91 // 25.12. Oko... 93 // 25.13. Optické přístroje ... 93 // 25.14. Elektromagnetické záření a jeho energie ... 95 // 25.15. Radiometrické a fotometrické veličiny ... 96 // 26. Speciální teorie relativity ... 98
26.1. Mechanický (klasický, Gallileův) princip relativity ___98 // 26.2. Principy speciální teorie relativity ... 98 // 26.3. Relativnost současnosti ... 98 // 26.4. Dilatace (prodlužování) času ... 99 // 26.5. Kontrakce (zkracování) délek... 99 // 26.6. Skládání rychlostí ... 99 // 26.7. Relativistická hmotnost ... 100 // 26.8. Relativistická hybnost ... 100 // 26.9. Relativistická energie ... 100 // 27. Kvantová fyzika ... 101 // 27.1. Fotoelektrický jev... 101 // 27.2. Foton. Comptonův jev... 102 // 27.3. Vlnové vlastnosti částic ... 102 // 27.4. Ohyb částic... 102 // 28. FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA A ELEKTRONOVÉHO OBALU 104 // 28.1. Stavba atomu ... 104 // 28.2. Kvantování energie atomu ... 105 // 28.3. Franckův Hertzův pokus ... 106 // 28.4. Kvantově mechanický model atomu vodíku... 107 // 28.5. Atomy s větším počtem elektronů ... 108 // 28.6. Laser... 109 // 28.7. Atomové jádro ... 109 // 28.8. Radioaktivita ... 110 // 28.9. Zákon radioaktivní přeměny... 110 // 28.10. Jaderné reakce ... 111 // 28.11. Jaderný reaktor... 112 // 28.12. Využití radionuklidů ... 113 // 28.13. Detekce částic... 113 // 28.14. Urychlovače částic ... 113 // 28.15. Částice ... 114 // 28.16. Silové interakce ... 115 // 29. ASTROFYZIKA... 116 // 29.1. Sluneční soustava ... 116 // 29.2. Vzdálenosti hvězd ... 116 // 29.3. Hmotnosti hvězd ... 117 // 29.4. Zářivý výkon a povrchové teploty hvězd ... 118 // 29.5. Spektra hvězd ... 117
29.6. Zdroje energie hvězd ... 118 // 29.7. Stavové diagramy hvězd, vývoj hvězd ... 118 // 29.8. Struktura vesmíru ... 119 // Rejstřík... 120 // Použitá a doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC