Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1993
128 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7042-709-4 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Bibliografie na s. 124
Geochemie - učebnice vysokošk.
000032796
1. Postavení geochemie mezi přírodními vědami 6 // 2. Fyzikálně-chemické základy geochemie 7 // 2.1 Geochemický systém, jeho složky a fáze 7 // 2.1.1 Vlastnosti geochemického systému 7 // 2.1.2 Chemické složení geochemického systému 7 // 2.1.3 Geochemické látky, jejich struktura a vlastnosti 8 // 2.1.4 Skupenství geochemických látek 9 // 2.1.5 Struktura tuhých látek 9 // 2.2 Termodynamika geochemických procesů 10 // 2.2.1 I. věta termodynamiky 10 // 2.2.2 2. věta termodynamiky 11 // 2.2.3 Gibbsova a Helmholtzova energie 11 // 2.2.4 Chemický potenciál 12 // 2.2.5 Aktivita a fugacita 12 // 2.3 Geochemická rovnováha 13 // 2 3 1 Rozpustnost látek a součin rozpustnosti 14 // 2.3.2 Rozpustnost plynů 15 // 2.3.3 Komplexotvorné rovnováhy 15 // 2.3.4 Oxidaěně-redukční rovnováhy 16 // 2.3 5 Metastabilita l6 // 2.3.6 Rovnováha v heterogenním systému 16 // 2.3.7 Fyzikálně-chemické procesy na fázových rozhraních 20 // 3. Geochemické procesy, složení Země a Kosmu 21 // 3.1 Vývoj sluneční soustavy 21 // 3 2 Vznik a výskyt prvků 22 // 3 3 Standardní množství prvků v Kosmu 26 // 3.4 Údaje o složení Země 28 // 3 5 Magma a jeho produkty 30 // 4. Endogenní a exogenní procesy 30 // 4.1 Země a její stavba 30 // 4.2 Geochemický vývoj Země 33 // 4.3 Geochemické procesy 34 // 4.3.1 Endogenní procesy v plášti 34 // 4.3.2 Procesy v zemské kůře 35 // 4.3.3 Endogenní procesy v kůře 36 // 4.3.4
Geochemie magmatických hornin 38 // 4.3.5 Metamorfní procesy 42 // 5.1 Zvětrá vání 45 // 5.2.1 Voda 47 // 5.2.2 Sedimentace 47 // 5 3 Geochemie sedimentů 48 // 5.3 1 Klastické sedimenty 48 // 5-3.2 Cementační sedimenty 48 // 5 3-3 Solné sedimenty 49 // 5-3-4 Elementární síra 50 // 5.3 5 Kaustobiolity 50 // 5.4 Diageneze 50 // 6. Petrochemické koeficienty, jejich aplikace, geneze vyvřelých hornin 50 // 6.1 Koeficienty vyjadřující změny ve složení magmatu 51 // 6.2 Koeficienty pro ultrabazické horniny 52 // 6.3 Koeficienty pro bazická empiiva 53 // 6.4 Koeficienty kyselých eruptiv 53 // 6.5 Geneze vyvřelých hornin 54 // 126 // 6.6 Formace magmatických hornin 55 // 7. Vznik a složení zemské atmosféry, troposféra jako chemický reaktor 55 // 7.1 Fyzikální vlastnosti zemské atmosféry 56 // 7.2 Troposféra jeko chemický reaktor 57 // 7.2.1 Primární fotochemické reakce 58 // 7.2.2 Mechanismy nejdůležitějších reakcí 60 // 7.2.3 Smog 62 // 8. Geochemické cykly a biogeochemické cykly 63 // 8.1 Parametry zemského biogeochemického koloběhu 63 // 8.2 Skupiny a typy biogeochemických cyklů BIGCHC 65 // 8.2.1 BIGCHC na úrovni mikrobních ekosystémů a populací 65 // 8.2.2 BIGCHC na úrovni nižších bezobratlých v půdách a vodních nádržích 65 // 8.2.3 BIGCHC v lesních a bylinných biogeocenózách 66 // 8.2.4 Biogeochemické cykly v povodích řek 67 // 8.2.5 Vzájemné působení souše, atmosféry a oceánu 67 // 8.2.6 Změny
v biogeochemických kolobězích 68 // 8.2.6.1 Koloběh uhlíku a kyslíku v biosféře 69 // 8.2.6.2 Koloběh dusíku 71 // 8.2.6.3 Koloběh fosforu 74 // 8 2.6.4 Koloběh síry 75 // 9. Geochemie prvků, sloučenin, minerálů 78 // I. část-nekovy 78 // 9-1 Vznik a’vlastnosti nerostů 79 // 9.2 Výskyt prvků a sloučenin. I. část - nekovy 81 // 9.2.1 Geochemie vodíku 81 // 9-2.2 Geochemie vzácných plynů 82 // 9.2.3 Geochemie boru 83 // 9-2.4 Geochemie uhlíku a křemíku 84 // 9-2.4.1 Uhlík 84 // 9.2.4.2 Křemík 86 // 9 2.5 Geochemie dusíku a fosforu 87 // 9.2.5.1 Dusík 87 // 9.2.5 2 Fosfor 88 // 9.2.6 Geochemie kyslíku a síty 89 // 9-2.6.1 Kyslík 89 // 9-2.6.2 Síra 90 // 9-2.7 Geochemie halových prvků 92 // 9-2.7.1 Fluor 92 // 9.27.2 Chlor 92 // 9.2.7.? Brom a jod 93 // 10. Výskyt prvků a sloučenin II. část - ??? 94 // 10.1 Geochemie železa, niklu a kobaltu 96 // 10.1.1 Železo 96 // 10.1.2 Kobalt 98 // 10.1.3 Nikl 98 // 10.2 Geochemie ohromu, molybdenu, wolframu 99 // 10.2.1 Chrom 99 // 10.2.2 Molybden 99 // 10.2.3 Wolfram 100 // 10.3 Geochemie cínu a olova 100 // ?? ! Cín 100 // IO.3.2 Olovo 101 // 10.4 Geochemie zinku, kadmia a rtuti 102 // 10.4.1 Zinek 102 // 10.4.2 Kadmium 102 // 10.4.3 Rtuť 103 // 10.5 Geochemie mědi, stříbra a zlata 103 // 127 // 11. Technogeneze 105 // 11.1 Genetické vlastnosti nerostných surovin ve vztahu k jejich úpravě 105 // 11.2 Nástin procesů fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické úpravy nerostných surovin 106 // 11.3 Přehled technologických postupů úprav základních nerostných surovin 110 // 11.31 Úprava rud 110 // 11.3.2 Úprava užitkových nerostů nekovových 117 // 11.3 3 Úprava druhotných surovin 122 // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC