Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000
151 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7044-320-0 (brož.)
Skripta
Obsahuje tabulky, mapky, úvod
Geografie regionální - Ústecko - učebnice vysokošk.
Ústecko - geografie regionální - učebnice vysokošk.
000032854
OBSAH // 1. Úvod (Anděl) ...5 // 2. Regionální geografie malé oblasti (SKOKAN)... . ..5 // L GEOGRAFICKÁ POLOHA A VÝZNAM (ANDĚL) ..._8 // 1. Vymezení kraje a jeho hranice...8 // 2. Geografická poloha...9 // 3. Vývoj administrativního členění...10 // 4. Postavení v ČR a mezi krajské srovnání ... 12 // H PŘÍRODNÍ PODMÍNKY (CHVÁTALOVA, FARSKÝ, KUNC) ... 14 // 1. Geologická stavba (chvátalová) ... 14 // 1.1 Předplatformní krystalinikum a zvrásnené paleozoikum ... 14 // 1.2 Limnický permokarbon ... /7 // 1.3 Platformní jednotky ... 18 // 2. Reliéf (chvátalová) ... 25 // 2.1 Krušné hory ... 25 // 2.2 Mostecká pánev ... 25 // 2.3 České stře dohoří ...26 // 2.4 Dolnooh ar ská tabule ... 29 // 2.5 Ralská pahorkatina...30 // 2.6 Děčínská vrchovina ... 30 // 2.7 Šluknovská pahorkatina ... 31 // 3. Podnebí (farský) ...33 // 3.1 Podnebné oblasti ... 33 // 3.2 Radiační poměry ... 34 // 3.3 Teplota vzduchu ... 36 // 3.4 Srážky ... 37 // 3.5 Vítr a ostatní charakteristiky ... 38 // 4. Vodstvo (farský) ... 39 // 4.1 Vývoj říční sítě ... 40 // 4.2 Reka Labe ... 40 // 4.3 Řeka Ohře ... 42 // 4.4 Řeka Bílina a ostatní řeky ... 43 // 4.5 Stojaté vody ... 44 // 4.6 Podpovrchové vody ... 44 // 5. PŮDY (KUNC) ... 46 // 5.1 Nivní půdy (fluvizemě ) ... 46 // 5.2 Černozemě ... 46 // 5.3 Hnědé půdy (kambizerně) ... 48 // 5.4 Hnědozemě ... 48 // 5.5 Ostatní typy pud ... 49 // 6. Rostlinstvo a živočíšstvo (kunc)...50
// 6.1 Fytogeografické členění ... 50 // 6.2 Významné ekosystémy ... 51 // 6.3 Zoogeografi cké členěni ... 53 // 6.4 Fauna obratlovců ... 54 // 6.5 Fauna bezobratlých ... 55 // 7. Chráněná příroda (kunc) ... 56 // 7.1 Legislativní zabezpečení ochrany přírody ... 56 // 7.2 Formy ochrany ... 57 // 8. Vlivy LIDSKÝCH AKTIVIT na přírodní prostředí (kunc) ...62 // 8.1 Poškozování přírodnho prostředí ... 62 // 8.2 Antropogenní transformace reliéfu ... 62 // 8.3 Ovzduší ... 64 // 8.4 Voda ... 65 // 8.5 Půdy ... 66 // 8.6 Lesní porosty ... 68 // ?. HISTORICKÝ PŘEHLED (VELĽVÍSKÝ) ...70 // 1. Nejstarší osídlení ...70 // 2. Doba bronzová a železná... 71 // 3. Doba římská a první Slované...72 // 4. PŘEMYSLOVSKÝ STÁT ... 73 // 5. Vývoj od 14.století...76 // IV. OBYVATELSTVO A SÍDLA (ANDĚL, JEŘÁBEK) ...-78 // 1. Počet obyvatel a jeho vývoj (anděl) ...78 // 1.1 Vývoj od nej starších dob do konce 13. století... 75 // 1.2 Vývoj od 14. století do roku 1850 ... 79 // 1.3 Vývoj v letech 1850 až 1914 ... $0 // 1.4 Vývoj po druhé světové válce ...  // 2. Přirozená ména obyvatelstva (Anděl) ...87 // 3. Struktura obyvatelstva (ANDĚL) ...87 // 3.1 Věková struktura ... $7 // 3.2 Odvětvová struktura ... $8 // 3.3 Vzdělanostní struktura...  // 3.4 Národnostní struktura ...  // 4. SÍDELNÍ STRUKTURA (ANDĚL) ...y v... 90 // 5. MESTA, MÉSTSKÉ OBYVATELSTVO A URBANIZACE (JEŘÁBEK) ... 94 // 5.1. Základní rysy
...  // 5.2. Charakteristika středisek a měst ... 94 // 5.3. Bydlení a bytová výstavba ... 95 // V. HOSPODÁŘSTVÍ (ANDĚL, JEŘÁBEK, BURSA) ... 100 // 1. Průmysl (ANDĚL) ...100 // 1.1 Vývoj průmyslu ...  90 // 1.2 Těžba hnědého uhlí ... - 92 // 1.3 Energetika ...  // 1.4 Chemie ...  95 // 1.5 Ostatní průmysl ... - 5 // 2. ZEMĚDĚLSTVÍ (JEŘÁBEK) ... 106 // 2.1 Přírodní a sociální podmínky ...706 // 2.2 Zemědělský půdní fond ... 707 // 2.3 Rostlinná výroba ... 709 // 2.4 Živočišná výroba ... 7/0 // 3. Doprava a služby (BURSA) ... ? // 3.1 Doprava ... 7// // 3.2Služby ... 7/5 // VL CESTOVNÍ RUCH (KUNC, SUCHEVIČ, ANDĚL, JEŘÁBEK) ...118 // 1. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI (KUNC) ... H8 // 2. Stavební památky (sucheviČ)... 120 // 3. Turistické regiony (ANDĚL, SUCHEVIČ) ... 124 // 4. Česko-saské pohraničí a přeshraniční spolupráce (JEŘÁBEK)... 128 // 4.1. Specifika pohraničí v regionálním rozvoji ... 725 // 4.2. Socioekonomická situace českosaského pohraničí ... 729 // 4.3 Přeshraniční aktivity a spolupráce ...75/ // 4.4. Euroregiony ... 752 // VH. GEOGRAFICKÉ REGIONY (KUNC, ANDĚL) ...135 // 1. FYZICKOGEOGRAFICKÉ REGIONY (KUNC)... 135 // 2. SOCIOGEOGRAFICKÉ REGIONY (ANDĚL)...?...?... 139 // Vin. DIDAKTICKÉ POZNÁMKY NA ZÁVĚR (PEŠTOVÁ) ... 148

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC