Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1983
486 s. : il. ; 25 cm

objednat
Rostlinná výroba
Jmenný a věcný rejstřík, česko-slovenský diferenční slovníček
Přehl. lit
Vysokoškolská učebnice pro vysoké školy zemělské
000033115
Předmlu4va 5 // Úvod (Jandura) 7 // 1. HISTORIE GENETIKY (Jandura) 14 // 2. SLOVNÍČEK DŮLEŽITÝCH GENETICKÝCH POJMÚ (Maršálek) 21 // 3. PODSTATA A DISTRIBUCE DĚDIČNÉ HMOTY 29 // 3.1. Materiální nositelé dědičnosti (Maršálek) 29 // 3.1.1. Genetická informace a genetické jednotky 29 // 3.1.1.1. Obecná charakteristika funkcí a struktury nukleových kyselin 29 // 3.1.1.2. Lokalizace a základní diferenciace funkcí nukleových kyselin 34 // 3.1.1.3. Replikace (reduplikace) DNK 35 // 3.1.1.4. Transkripce (přepis) genetické informace 38 // 3.1.1.5. Základní charakteristika genetického kódu 41 // 3.1.1.6. Biosyntéza bílkovin (translace) 43 // 3.1.1.7. Genetické jednotky (kodón, cistrón, gen) 49 // 3.1.1.8. Genetické informace symbiotické povahy (viry, fágy, plazmidy, epizómy), genetické // a genové inženýrství 51 // 3.1.1.9. Genetika bílkovin a izoenzymů 57 // 3.1.2. Struktura buňky 68 // 3.1.2.1. Skladba buňky 68 // 3.1.2.1.1. Buněčné jádro 73 // 3.1.2.2. Buněčné dělení 75 // 3.1.2.2.1. Mitóza (syn. karyokineze) 76 // 3.1.2.2.2. Amitóza 78 // 3.1.2.2.3. Meióza 78 // 3.1.2.3. Gametogeneze 81 // 3.1.2.3.1. Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze 81 // 3.1.2.3.2. Megasporogeneze a megagametogeneze 82 // 3.1.2.4. Struktura chromozómů 84 // 3.1.2.4.1. Některé názory na strukturu chromozómů v dělícím se jádře 88 // 3.1.3. Rozmnožovací proces 91 // 3.1.3.1. Typy rozmnožování 91 // 3.1.3.1.1. Amixe 91 // 3.1.3.1.2. Amfimixe 91 // 3.1.3.1.3. Apomixe 92 // 3.1.3.2. Průběh oplozovacího procesu 95 // 3.1.3.3. Monospermie a polyspermie 98 // 3.1.3.4. Výběrovost gamet a selektivní oplození 99 // 3.2. Distribuce dědičné hmoty 100 // 4823.2.1. Modelové objekty, základní genetické pojmy a symbolika (Kováčik) 100 // 3.2.2. Segregace vloh (Kováčik) 103 // 3.2.2.1. Podvojné založení dedičnosti 103 //
3.2.2.2. Hybridizace 105 // 3.2.2.3. Heterozygotnost a homozygotnost 108 // 3.2.2.4. Uniformita hybridů 108 // 3.2.2.5. Identita reciprokých křížení 109 // 3.2.2.6. Štěpení monohybridu 110 // 3.2.2.7. Zpětné křížení 112 // 3.2.3. Volná kombinovatelnost vloh (Kováčik) 114 // 3.2.3.1. Křížení dihybridu 114 // 3.2.3.2. Cytologické základy volné kombinovatelnosti 119 // 3.2.3.3. Mendelistický čtverec 120 // 3.2.3.4. Polyhybridní křížení 122 // 3.2.3.5. Obecné vzorce volné kombinovatelnosti 124 // 3.2.3.6. Úloha náhodnosti při křížení (testování y2 testem) 125 // 3.2.4. Genové interakce (Kováčik) 128 // 3.2.4.1. Monomérie a pleiotropie 128 // 3.2.4.2. Interakce alelických vloh 129 // 3.2.4.3. Komplementární účinek genů 130 // 3.2.4.4. Epistáze 134 // 3.2.4.5. Duplicita - dimérie 138 // 3.2.4.6. Inhibice 143 // 3.2.4.7. Kompenzace 146 // 3.2.4.8. Modifikační účinek genů 147 // 3.2.5. Vazba vloh (Hruška) 149 // 3.2.5.1. Druhy vazby vloh 149 // 3.2.5.2. Překřížení chromozómů - crossing-over 154 // 3.2.5.3. Chromozómové mapy 160 // 3.2.5.4. Využití vazby vloh při šlechtění 168 // 3.2.6. Determinace pohlaví (Hruška) 168 // 3.2.6.1. Druhy determinace pohlaví 168 // 3.2.6.2. Vývoj pohlaví u rostlin 177 // 3.2.6.3. Poměr pohlaví a změny pohlaví vlivem prostředí 177 // 3.2.6.4. Dědičnost vázaná na pohlaví 179 // 3.2.7. Mimojaderná dědičnost (Hruška) 184 // 3.2.7.1. Dědičnost plastidová 190 // 3.2.7.2. Dědičnost mitochondriová 194 // 3.2.7.3. Dědiční symbionti 195 // 3.2.7.4. Cytoplazmatická dědičnost 198 // 3.2.8. Genetická determinace ontogeneze (Maršálek) 199 // 3.2.8.1. Základy regulace genové činnosti u baktérií 201 // 3.2.8.2. Regulace proteosyntézy a genové činnosti u eukaryontů 205 // 3.2.8.3. Ontogenetická diferenciace 210 //
3.2.8.4. Rostlinné explantáty a prašníkové kultury 212 // 4. ZMĚNY GENETICKÉ INFORMACE 221 // 4.1. Obecné vymezení mutací (Maršálek) 221 // 4.1.1. Principy klasifikace mutací 221 // 4.1.1.1. Generativní a somatické mutace 222 // 4.1.1.2. Klasifikace mutací podle fenotypu 222 // 4834.1.1.3. Klasifikace mutací na vitální, subletální a letální 224 // 4.1.1.4. Klasifikace mutací podle charakteru změn genotypu 224 // 4.1.2. Mutace genové 224 // 4.1.2.1. Přímé a zpětné genové mutace 224 // 4.1.2.2. Mnohočetný alelismus 225 // 4.1.2.3. Frekvence mutací 227 // 4.1.2.4. Zákon homologických řad v dědičné proměnlivosti 228 // 4.2. Chromozomální aberace (Kováčik) 231 // 4.2.1. Delece a deficience 236 // 4.2.1.1. Vznik delece a deficience 236 // 4.2.1.2. Význam delece a deficience 237 // 4.2.2. Duplikace 238 // 4.2.2.1. Vznik duplikace 238 // 4.2.2.2. Polohový efekt 240 // 4.2.2.3. Duplikační smyčka 240 // 4.2.3. Inverze 241 // 4.2.3.1. Vznik inverze 241 // 4.2.3.2. Význam inverze 242 // 4.2.3.3. Inverzní smyčka 243 // 4.2.4. Translokace 245 // 4.2.4.1. Vznik translokace 245 // 4.2.4.2. Typy translokace 245 // 4.2.4.3. Chromozómové prstence 247 // 4.2.4.4. Translokační komplexy 247 // 4.3. Molekulární základy mutačního procesu (Maršálek) 248 // 4.3.1. Podstata vzniku změny genetické informace 248 // 4.3.2. Tautomerie bází 251 // 4.3.3. Suprese mutací 252 // 4.3.4. Reparace mutací 255 // 4.3.5. Indukce mutací u rostlin 256 // 4.3.5.1. Biologické mutagenní faktory 257 // 4.3.5.2. Fyzikální mutageny 258 // 4.3.5.3. Chemomutageny 258 // 4.3.6. Faktory ovlivňující aktivitu chemomutagenů 260 // 4.3.6.1. Detekce mutací u rostlin a mutační spektrum 261 // 4.3.7. Problematika „řízení“ mutačního procesu a příklady využití indukované mutageneze ve šlechtění rostlin 265 //
4.4. Mutace genómové (polyploidie, aneuploidie, haploidie) (Maršálek) 267 // 4.4.1. Polyploidní řady v přírodě 267 // 4.4.1.1. Definice polyploidie a klasifikace polyploidie 267 // 4.4.1.2. Výskyt spontánních polyploidních řad 272 // 4.4.2. Indukcepolyploidů 273 // 4.4.2.1. Fyzikální faktory 273 // 4.4.2.2. Chemická činidla 274 // 4.4.2.3. C-mitóza 275 // 4.4.3. Typy polyploidů 276 // 4.4.3.1. Průběh meiózy u polyploidů 276 // 4.4.3.2. Překonání neplodnosti polyploidů 279 // 4.4.3.3. Autopolyploidie 281 // 4.4.3.4. Alopolyploidie 283 // 4844.4.3.5. Štěpení polyploidů 284 // 4.4.4. Aneuploidie 287 // 4.4.4.1. Vznik aneuploidů 287 // 4.4.4.2. Trizomie a stanovení lokalizace genů pomocí trizomie 289 // 4.4.4.3. Monozomie a nulizomie 292 // 4.4.4.4. Využití monozomie a nulizomie 293 // 4.4.5. Haploidie 295 // 4.4.5.1. Klasifikace a terminologie 296 // 4.4.5.2. Genotypové zvláštnosti haploidů 297 // 4.4.5.3. Cytologické poměry a fertilita haploidů 298 // 4.4.5.4. Haploidie a genetická analýza 299 // 4.4.5.5. Metody získávání haploidů 299 // 4.4.5.5.1 Dvojčatová metoda 300 // 4.4.5.5.2. Interspecifické nebo intergenetické křížení 300 // 4.4.5.5.3. Redukce mitózy 301 // 4.4.5.5.4. Opylení pylem ovlivněným zářením nebo chemomutageny 302 // 4.4.5.5.5. Zamezení nebo zpoždění opylení blizny 302 // 4.4.5.5.6. Vznik haploidních rostlin z prašníkových a pylových kultur 302 // 4.4.5.Ó. Diploidizace haploidů 303 // 4.5. Vzdálená hybridizace (Maršálek) 304 // 4.5.1. Vymezení pojmu a příčiny nekřížitelnosti druhů a rodů a možnosti jejího odstranění 304 // 4.5.1.1. Zábrany morfologické a ekologické 307 // 4.5.1.2. Zábrany fyziologické 307 // 4.5.1.3. Zábrany cytologické 308 // 4.5.1.4. Zábrany genetické 309 // 4.5.2. Sterilita vzdálených hybridů a možnosti odstranění 310 //
4.5.3. Morfologická charakteristika a štěpení vzdálených hybridů 313 // 4.5.4. Introgresní hybridizace a výměna vloh translokacemi 315 // 4.6. Chiméry a somatická hybridizace (Maršálek) 318 // 4.6.1. Vymezení pojmu chiméra 318 // 4.6.2. Základní rozdělení chimér 319 // 4.6.3. Somatická hybridizace u rostlin 322 // 5. KONTINUITA PŘENOSU GENETICKÉ INFORMACE V POPULACÍCH 326 // 5.1. Genetika kvantitativních znaků a vlastností (Kováčik) 326 // 5.1.1. Základy dědičnosti kvantitativních znaků a vlastností 326 // 5.1.2. Fenotyp a komponenty fenotypové proměnlivosti 327 // 5.1.3. Provedení odhadu počtu genů 329 // 5.1.4. Zjištění aditivního a dominantního efektu genů 330 // 5.1.5. Interakce genotyp - prostředí 336 // 5.1.6. Heritabilita 338 // 5.1.7. Podstata dialelní analýzy 340 // 5.2. Modifikační proměnlivost (Kováčik) 342 // 5.2.1. Norma reakce 342 // 5.2.2. Hodnocení modifikační proměnlivosti 343 // 5.2.3. Význam modifikační proměnlivosti 344 // 5.3. Genetické důsledky rozmnožovacího procesu (Jandura) 345 // 5.3.1. Nepohlavní rozmnožování 345 // 5.3.2. Autogamie 347 // 5.3.3. Allogamie 354 // 4855.3.4. Inkompatibilita 355 // 5.3.5. Heteroze a její genetické mechanismy 35 8 // 5.3.6. Pylová sterilita 363 // 5.4. Genotypová a fenotypová struktura populace (Hraška) 364 // 5.5. Rovnováha populace (Hraška) 366 // 5.5.1. Dynamika populací samosprašných rostlin 371 // 5.5.2. Dynamika populací cizosprašných rostlin 372 // 5.5.2.1. Populace jednodomých rostlin 372 // 5.5.2.2. Populace dvoudomých rostlin 374 // 5.5.3. Syntetické populace 375 // 5.6. Změny v rovnováze populace (Hraška) 376 // 5.6.1. Vliv výběru na strukturu populace 378 // 5.6.2. Náhodné vlivy - drift genů - genetickoautomatické procesy 384 // 5.6.3. Migrace genů 385 // 5.6.4. Izolace populace 386 //
5.6.5. Genetická homeostáze 387 // 6. EVOLUCE ORGANICKÉHO SVĚTA (Jandura) 389 // 6.1. Mechanismy evolučního procesu 389 // 6.1.1. Mutace 391 // 6.1.2. Hybridizace 397 // 6.1.3. Přírodní výběr 398 // 6.1.4. Izolace a genetický drift 400 // 6.1.4.1. Ekologická izolace 401 // 6.1.4.2. Sezónní izolace 401 // 6.1.4.3. Pohlavní izolace 401 // 6.1.4.4. Mechanická izolace 402 // 6.1.4.5. Sterilita hybridů 402 // 6.1.4.6. Genetický drift 403 // 6.2. Směry evolučního procesu 404 // 6.2.1. Stabilita a labilita druhů 404 // 6.2.2. Evoluční podstata taxonomie 404 // 6.2.3. Znaky nutné, potřebné a nepotřebné 405 // 6.2.4. Genetické aspekty evoluce kulturních rostlin 406 // 7. SPECIÁLNÍ OTÁZKY GENETIKY ROSTLIN 407 // 7.1. Genetika rezistence (Kováčik) 407 // 7.1.1. Oligogenní systém dědičnosti 409 // 7.1.2. Polygenní systém dědičnosti 414 // 7.1.3. Vztahy hostitele a patogena 417 // 7.1.4. Fytoncidy a fytoalexiny a podstata odolnosti rostlin proti chorobám 425 // 7.2. Dědičnost morfologických znaků rostlin (Jandura) 436 // Literatura 451 // Rejstřík jmenný 462 // Rejstřík věcný 467 // Česko-slovenský diferenční slovníček (Prom. biol. D. Sopčáková) 479
(OCoLC)39589953
cnb000001693

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC