Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Prometheus, 1994

objednat
ISBN 80-85849-31-3
000033290
Rekat.
OBSAH // 1 POHYB A SÍLA // POHYB TELESA // 1.1 Klid a pohyb tělesa 11 // 1.2 Trajektorie a dráha. Druhy pohybů 12 // 1.3 Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 17 // 1.4 Rychlost rovnoměrného pohybu 19 // 1.5 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa 21 // 1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu 24 // SÍLA A JEJÍ MĚŘENÍ // Co už víme o síle? 26 // 1.7 Síla a její znázornění 27 // 1.8 Jednotka síly. Gravitační síla a hmotnost tělesa 30 // 1.9 Měření síly. Siloměr 32 // SKLÁDÁNÍ SIL // 1.10 Skládání dvou sil stejného směru 35 // 1.11 Skládání dvou sil opačného směru 38 // 1.12 Rovnováha sil 40 // 1.13 Těžiště tělesa 42 // POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. // POHYBOVÉ ZÁKONY // 1.14 Urychlující a brzdné účinky síly na těleso 46 // 1.15 Zákon setrvačnosti 50 // 1.16 Zákon vzájemného působení dvou těles 53 // OTÁČIVÝ ÚČINEK SÍLY // 1.17 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka.58 // 1.18 Rovnovážná poloha páky 61 // 1.19 Užití páky. Rovnoramenné váhy 63 // 1.20 Pevná kladka 67 // DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY // 1.21 Tlaková síla. Tlak 68 // 1.22 Tlak v praxi 71 // TŘENÍ // 1.23 Třecí síla 73 // 1.24 Měření třecí síly 74 // 1.25 Význam třecí síly pro pohyb těles v denní a technické praxi 77 // 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ // MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN // Co už víme o kapalinách ze 6. ročníku? 79 // 2.1 Účinky vnější tlakové síly působící na hladinu kapaliny // Pascalův zákon 81 // 2.2 Užití Pascalova zákona v hydraulickém zařízení 82 // 2.3 Účinky gravitační síly Země na kapalinu 84 // 2.4 Hydrostatický tlak 87 // 2.5 Vztlaková síla působící na těleso v kapalině 88 // 2.6 Archimédův zákon 92 // 2.7 Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině 94 // 2.8 Plování nestejnorodých těles 96 //
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ // Co víme o vlastnostech plynů ze 6. ročníku? 98 // 2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak 98 // 2.10 Měření atmosférického tlaku 100 // 2.11 Změny atmosférického tlaku 103 // 2.12 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země 105 // 2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr 107 // 6 // 3 SVĚTELNÉ JEVY // PŘÍMOČARÉ ŠÍŘENÍ SVĚTLA // 3.1 Světelné zdroje. Šíření světla // 3.2 Stín // 3.3 Měsíční fáze // 3.4 Rychlost světla // ODRAZ SVĚTLA. // ZOBRAZENÍ ZRCADLY // 3.5 Odraz světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí. // Zákon odrazu světla 119 // 3.6 Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem 121 // 3.7 Zrcadla v praxi 123 // LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI // 3.8 Lom světla na rovinném rozhraní dvou optických prostředí 126 // 3.9 Čočky 129 // 3.10 Zobrazení předmětu čočkami 132 // 3.11 Optické vlastnosti oka 134 // 3.12 Užití čoček v praxi 137 // ROZKLAD SVĚTLA // 3.13 Rozklad slunečního světla optickým hranolem.139 // REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC