Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
2., upravené a doplněné vyd.
Ostrava : Pavel Klouda, 2002
139 s. : Il.

objednat
ISBN 80-86369-06-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. 140
Chemie fyzikální - učebnice středošk.
000033297
1 FYZIKÁLNÍ CHEMIE ...7 // 2 SKUPENSKÉ STAVY LÁTEK ...8 // 2.1 ÚVOD ...8 // Interakce mezi částicemi ... // Přitažlivé interakce ... // 2.2 Plynné skupenství ...9 // Ideální plyn ...9 // Stavová rovnice ideálního plynu ...9 // Jednoduché stavové změny ...K // Směsi ideálních plynů ...H // Kinetická teorie ideálního plynu ...12 // Reálný plyn ...15 // Stavová rovnice reálného plynu ...15 // Izotermy reálného plynu ...16 // 2.3 Kapaliny ...19 // Pára nad kapalinou ... 9 // Sytá pára nad kapalinou ...20 // Viskozita kapaliny ...21 // Měření viskozity ...22 // Povrchové napětí ...23 // 2.4 Tuhé látky ...26 // Krystalické tuhé látky ...26 // Bravaisovy mřížky ...26 // Krystalografické soustavy ...27 // Vlastnosti krystalu ...28 // Krystalové struktury ...28 // Amorfní látky ...29 // 2.5 Disperzní soustavy ...30 // Rozdělení disperzních soustav ...30 // Příklady disperzních soustav ...31 // Aerosoly ...51 // Suspenze ...31 // Lyosoly ...31 // Emulze ...31 // Gely ...32 // Fyzikální vlastnosti disperzních soustav ...32 // Brownův pohyb ...32 // Difúze ...32 // Sedimentace ... 33 // Rozptyl světla ...33 // 3 ZÁKLADY TERMODYNAMIKY ...34 // 3.1 Termodynamické soustavy ...34 // Termodynamické veličiny ...34 // Rovnováha a děj ...35 // 3.2 První termodynamický zákon ...36 // Izotermický děj ...38 // Izotermická expanze ...38 // Izotermická komprese ...39 // Izochorický děj ...40 // Izobarický děj ...40 // Tepelné kapacity ...40 // Adiabatický děj ...42 // 3.3 Druhý TERMODYNAMICKÝ zákon ...44 // Formulace druhého termodynamického zákona ...44 // Tepelné stroje a jejich účinnost ...44 // Carnotův tepelný stroj ...45 // Směr samovolných dějů ...46 // Entropie ...47 // Změny entropie při vratných a nevratných dějích ...47 // Výpočty změn entropie a její praktický význam ...48 //
Entropie při cyklickém ději ...49 // Spojení prvního a druhého termodynamického zákona ...49 // Helmholtzova a Gibbsova energie ...49 // Chemický potenciál ...51 // 3.4 Třetí termodynamický zákon ...52 // 3.5 Termochemie ...53 // Termochemické zákony ...53 // Standardní entalpie chemických změn ...54 // Entalpie fyzikálních změn ...56 // 4 CHEMICKÁ REAKČNÍ KINETIKA ...58 // 4.1 Reakční rychlost ...58 // 4.2 Reakce podle reakčního mechanismu ...60 // Izolované reakce ...60 // Reakce I. řádu ...60 // Reakce vyšších řádů ...61 // Složité (simultánní) reakce ...61 // Následné (konsekutivní) reakce ...61 // Bočné (paralelní) reakce ...62 // Zvratné reakce ...62 // Řetězové reakce ...62 // 4.3 Katalýza ...63 // 5 CHEMICKÉ ROVNOVÁHY ...65 // 5.1 Kinetický pohled na chemickou rovnováhu ...65 // Le Chatelierův princip ...65 // Vliv koncentrace ...65 // Vliv teploty ... 66 // Vliv tlaku ...66 // Vliv inertu ...66 // 5.2 Termodynamický pohled na chemickou rovnováhu ...66 // Výrazy pro rovnovážné konstanty ...67 // Vzájemné přepočty rovnovážných konstant ... 69 // Přepočet mezi Kp a Kx ...69 // Přepočet mezi Kp a Kc ...69 // Přepočet mezi Kx a Kc ..., ...70 // Závislost rovnovážné konstanty na teplotě ...70 // Výpočet rovnovážné konstanty ...70 // 6 FÁZOVÉ ROVNOVÁHY ...74 // 6.1 GlBBSŮV ZÁKON FÁZÍ ...74 // 6.2 Jednosložkové soustavy ...75 // 6.3 Dvousložkové soustavy ...77 // Soustava kapalina - plyn ...77 // Dvě neomezeně mísitelné kapaliny ...79 // Destilace ...80 // Omezeně mísitelné kapaliny ...82 // Nemísitelné kapaliny ...83 // Složitější chování soustav ...84 // Roztoky tuhých látek ...85 // Ebulioskopie ...86 // Kryoskopie ...87 // Osmotický tlak ...88 // Kondenzované soustavy ...90 // Termická analýza ...9/ // 6.4 TŘÍSLOŽKOVÉ SOUSTAVY ...92 //
6.5 Adsorpce ...94 // 7 ELEKTROCHEMIE ...97 // 7.1 Rovnováhy v roztocích elektrolytů ...97 // Aktivita iontů ... 97 // Silné elektrolyty ...98 // Protolytické reakce ...100 // Rozpouštědla ...101 // Disociace v roztocích kyselin ...102 // Výpočty pH roztoků kyselin ...103 // Disociace v roztocích zásad ...104 // Výpočty pH roztoků zásad ...104 // Disociace v roztocích solí, hydrolýza ...106 // Sůl silné kyseliny a slabé zásady ...106 // Sůl slabé kyseliny a silné zásady ...106 // Tlumivé roztoky, pufry ...107 // Kyselé pufry ...107 // Zásadité pufry ...108 // 7.2 Vodivost elektrolytů ...110 // 7.3 Elektrodové rovnováhy ...112 // Elektrody prvního druhu ...113 // Elektrody druhého druhu ...114 // Elektrody oxidačně-redukční (redoxní) ...115 // Elektrody iontově-selektivní ...116 // 1.4 Soustavy za průchodu elektrického proudu ...117 // Elektrolýza ...117 // Polarizace elektrod, polarografie ...118 // 7.5 Koroze ...119 // Ochrana proti korozi ...119 // 7.6 Palivové a sekundární články ...120 // 8 ELEKTRICKÉ, MAGNETICKÉ A OPTICKÉ VLASTNOSTI MOLEKUL ...121 // 8.1 Molekuly ve vnějších polích bez výměny energie ...121 // Dipólový moment ... 121 // Molekuly v elektrickém poli ...121 // Molární polarizovatelnost ...123 // Molární refrakce ...123 // Molekuly v elektromagnetickém poli ...125 // Lom světla .../25 // Optická aktivita .../25 // Rozptyl světla .../27 // 8.2 ČÁSTICE V ELEKTROMAGNETICKÉM POLI ZA VÝMĚNY ENERGIE ... 127 // Elektromagnetické záření .../27 // Absorpce zářeni .../29 // Rotace molekuly .../29 // Vibrace molekuly ...130 // Excitace elektronů ...130 // Excitace vnějších elektronů .../ 30 // Excitace vnitřních elektronů ...131 // Magnetické vlastnosti částic ...131 // 9 DŮLEŽITÉ KONSTANTY ...133 // 10 VÝSLEDKY ...136 // 11 REJSTŘÍK ...138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC