Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
2., upravené a doplněné vyd.
Ostrava : Pavel Klouda, 2002
139 s. : Il.

objednat
ISBN 80-86369-06-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. 140
Chemie fyzikální - učebnice středošk.
000033297
Obsah // 1 FYZIKÁLNÍ CHEMIE...7 // 2 SKUPENSKÉ STAVY LÁTEK...8 // 2.1 ÚVOD...8 // Interakce mezi částicemi... // Přitažlivé interakce... // 2.2 Plynné skupenství...9 // Ideální plyn...9 // Stavová rovnice ideálního plynu...9 // Jednoduché stavové změny...K // Směsi ideálních plynů...H // Kinetická teorie ideálního plynu...12 // Reálný plyn...15 // Stavová rovnice reálného plynu...15 // Izotermy reálného plynu...16 // 2.3 Kapaliny...19 // Pára nad kapalinou... 9 // Sytá pára nad kapalinou...20 // Viskozita kapaliny...21 // Měření viskozity...22 // Povrchové napětí...23 // 2.4 Tuhé látky...26 // Krystalické tuhé látky...26 // Bravaisovy mřížky...26 // Krystalografické soustavy...27 // Vlastnosti krystalu...28 // Krystalové struktury...28 // Amorfní látky...29 // 2.5 Disperzní soustavy...30 // Rozdělení disperzních soustav...30 // Příklady disperzních soustav...31 // Aerosoly...51 // Suspenze...31 // Lyosoly...31 // Emulze...31 // Gely...32 // Fyzikální vlastnosti disperzních soustav...32 // Brownův pohyb...32 // Difúze...32 // Sedimentace... 33 // Rozptyl světla...33 // 3 ZÁKLADY TERMODYNAMIKY...34 // 3.1 Termodynamické soustavy...34 // Termodynamické veličiny...34 // Rovnováha a děj...35 // 3.2 První termodynamický zákon...36 // Izotermický děj...38 // Izotermická expanze...38 // Izotermická komprese...39 // Izochorický děj...40 // Izobarický děj...40 // Tepelné kapacity...40 // Adiabatický
děj...42 // 3.3 Druhý TERMODYNAMICKÝ zákon...44 // Formulace druhého termodynamického zákona...44 // Tepelné stroje a jejich účinnost...44 // Carnotův tepelný stroj...>...45 // Směr samovolných dějů...46 // Entropie...47 // Změny entropie při vratných a nevratných dějích...47 // Výpočty změn entropie a její praktický význam...48 // Entropie při cyklickém ději...49 // Spojení prvního a druhého termodynamického zákona...49 // Helmholtzova a Gibbsova energie...49 // Chemický potenciál...51 // 3.4 Třetí termodynamický zákon...52 // 3.5 Termochemie...53 // Termochemické zákony...53 // Standardní entalpie chemických změn...54 // Entalpie fyzikálních změn...56 // 4 CHEMICKÁ REAKČNÍ KINETIKA...58 // 4.1 Reakční rychlost...58 // 4.2 Reakce podle reakčního mechanismu...60 // Izolované reakce...60 // Reakce I. řádu...60 // Reakce vyšších řádů...61 // Složité (simultánní) reakce...61 // Následné (konsekutivní) reakce...61 // Bočné (paralelní) reakce...62 // Zvratné reakce...62 // Řetězové reakce...62 // 4.3 Katalýza...63 // 5 CHEMICKÉ ROVNOVÁHY...65 // 5.1 Kinetický pohled na chemickou rovnováhu...65 // Le Chatelierův princip...65 // Vliv koncentrace...65 // Vliv teploty... 66 // Vliv tlaku...66 // Vliv inertu...66 // 5.2 Termodynamický pohled na chemickou rovnováhu...66 // Výrazy pro rovnovážné konstanty...67 // Vzájemné přepočty rovnovážných konstant... 69 // Přepočet mezi Kp a Kx...69
Přepočet mezi Kp a Kc...69 // Přepočet mezi Kx a Kc...,...70 // Závislost rovnovážné konstanty na teplotě...70 // Výpočet rovnovážné konstanty...70 // 6 FÁZOVÉ ROVNOVÁHY...74 // 6.1 GlBBSŮV ZÁKON FÁZÍ...74 // 6.2 Jednosložkové soustavy...75 // 6.3 Dvousložkové soustavy...77 // Soustava kapalina - plyn...77 // Dvě neomezeně mísitelné kapaliny...79 // Destilace...80 // Omezeně mísitelné kapaliny...82 // Nemísitelné kapaliny...83 // Složitější chování soustav...84 // Roztoky tuhých látek...85 // Ebulioskopie...86 // Kryoskopie...87 // Osmotický tlak...88 // Kondenzované soustavy...90 // Termická analýza...9/ // 6.4 TŘÍSLOŽKOVÉ SOUSTAVY...92 // 6.5 Adsorpce...94 // 7 ELEKTROCHEMIE...97 // 7.1 Rovnováhy v roztocích elektrolytů...97 // Aktivita iontů... 97 // Silné elektrolyty...98 // Protolytické reakce...100 // Rozpouštědla...101 // Disociace v roztocích kyselin...102 // Výpočty pH roztoků kyselin...103 // Disociace v roztocích zásad...104 // Výpočty pH roztoků zásad...104 // Disociace v roztocích solí, hydrolýza...106 // Sůl silné kyseliny a slabé zásady...106 // Sůl slabé kyseliny a silné zásady...106 // Tlumivé roztoky, pufry...107 // Kyselé pufry...107 // Zásadité pufry...108 // 7.2 Vodivost elektrolytů...110 // 7.3 Elektrodové rovnováhy...112 // Elektrody prvního druhu...113 // Elektrody druhého druhu...114 // Elektrody oxidačně-redukční (redoxní)...115 // Elektrody iontově-selektivní...116
// 1.4 Soustavy za průchodu elektrického proudu...117 // Elektrolýza...117 // Polarizace elektrod, polarografie...118 // 7.5 Koroze...119 // Ochrana proti korozi...119 // 7.6 Palivové a sekundární články...120 // 8 ELEKTRICKÉ, MAGNETICKÉ A OPTICKÉ VLASTNOSTI MOLEKUL...121 // 8.1 Molekuly ve vnějších polích bez výměny energie...121 // Dipólový moment... 121 // Molekuly v elektrickém poli...121 // Molární polarizovatelnost...123 // Molární refrakce...123 // Molekuly v elektromagnetickém poli...125 // Lom světla.../25 // Optická aktivita.../25 // Rozptyl světla.../27 // 8.2 ČÁSTICE V ELEKTROMAGNETICKÉM POLI ZA VÝMĚNY ENERGIE... 127 // Elektromagnetické záření.../27 // Absorpce zářeni.../29 // Rotace molekuly.../29 // Vibrace molekuly...130 // Excitace elektronů...130 // Excitace vnějších elektronů.../ 30 // Excitace vnitřních elektronů...131 // Magnetické vlastnosti částic...131 // 9 DŮLEŽITÉ KONSTANTY...133 // 10 VÝSLEDKY...136 // 11 REJSTŘÍK...138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC