Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2003
ix, 269 s. : il.

objednat
ISBN 80-251-0023-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, dodatek, rejstřík, údaje o autorce a její fotografii
Bibliografie: s. 263-266
Inteligence umělá - logika formální - učebnice vysokošk.
Logika formální - inteligence umělá - učebnice vysokošk.
000033576
OBSAH // PŘEDMLUVA ...ix // 1 FORMÁLNÍ REPREZENTACE ZNALOSTÍ ...1 // 1.1 ZNALOSTI A JEJICH REPREZENTACE...1 // 1.1.1 Data, informace, znalosti...1 // 1.1.2 Světy a jejich modely ...1 // 1.1.3 Znalosti procedurální a deklarativní...2 // 1.1.4 Pojmy a jejich jazyková reprezentace ...2 // 1.1.5 Modelování usuzování pomocí formálního jazyka...4 // 1.1.6 Formálni logika jako prostředek reprezentace znalostí ...5 // 1.1.7 Formalizace - cesta ? automatizaci...5 // 1.2 FORMÁLNÍ JAZYK ...6 // 1.2.1 Syntax formálního jazyka ...6 // 1.2.2 Denotační sémantika formálního jazyka...6 // 1.2.3 Jazyk a metajazyk... 7 // REPREZENTACE ZNALOSTI VÝROKOVOU LOGIKOU // 2.1. JAZYK L VÝROKOVÉ LOGIKY A JEHO EXPRESIVITA... // 2.1.1 Výrok a jeho pravdivost... // 2.1.2 Gramatika jazyka L výrokové logiky... // 2.1.3 Konstrukce výrokové formule ... // 2.1.4 Stromová reprezentace a míry složitosti formule... // 2.1.5 Spočenost množiny výrokových formulí... // 2.2 SÉMANTIKA JAZYKA L VÝROKOVÉ LOGIKY... // 2.2.1 Interpretace jazyka L výrokové logiky ... // 2.2.2 Valuace výrokových proměnných a interpretace formulí... // 2.2.3 Interpretace formuli Booleovými funkcemi... // 2.3 SPLŇOVÁNÍ A MODELY FORMULÍ... // 2.3.1 Tabulková metoda sémantické analýzy výrokové formule ... // 2.3.2 Splnitelné formule, tautologie a kontradikce ... // 2.3.3 Modely formulí ... // 2.3.4 Dualita formulí ... // 2.3.5 Substituce... // 2.4 NORMÁLNÍ FORMY VÝROKOVÝCH FORMULÍ...
// 2.4.1 Ekvivalence formuli... // 2.4.2 Funkčně úplné množiny výrokových spojek... // 2.4.3 Disjunktivní normální formy výrokových formuli ... // 2.4.4 Konjunktivní normální formy výrokových formulí... // 2.5 ROZHODOVÁNÍ SPLNITEĽNOSTI VÝROKOVÝCH FORMULÍ ... // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.5.3 // 2.5.4 // Rozhodovací algoritmy ... // Rozhodování sémantickými stromy... // Quineův rozhodovací algoritmus ... // Nepřímé důkazy logické platnosti implikaci // 9 // .9 // .9 // 10 12 13 16 17 17 17 19 19 // 19 // 20 21 21 22 23 // 23 // 24 26 28 30 32 32 35 37 // v // OBSAH // 2.5.5 Rozhodovaní táhlovou a rezoluční metodou...37 // 2.6 LOGICKÉ DŮSLEDKY VÝROKOVÝCH FORMULÍ ...38 // 2.6.1 Logický důsledek daných předpokladů...39 // 2.6.2 Teorie a její axiómy z hlediska sémantiky ...39 // 3 FORMÁLNÍ DŮKAZY VE VÝROKOVÉ LOGICE...45 // 3.1 VLASTNOSTI FORMÁLNÍCH DŮKAZŮ...45 // 3.1.1 Jazyk, speciální axiómy a odvozovaci pravidla ...45 // 3.1.2 Sémantická korektnost a úplnost důkazové metody...46 // 3.1.3 Přímé a nepřímé důkazy logických důsledků...46 // 3.2 REZOLUČNÍ FORMÁLNÍ DŮKAZY VE VÝROKOVÉ LOGICE...46 // 3.2.1 Jazyk LC rezolučního formálního systému...46 // 3.2.2 Rezoluční odvozovaci pravidlo...47 // 3.2.3 Rezoluční strom a rezoluční důkaz ...49 // 3.2.4 Sémantická korektnost a úplnost rezolučního důkazu...51 // 3.2.5 Nepřímé formální důkazy rezolučním popřením...53 // 3.2.6 Přímé generování
vět teorie... 54 // 3.3 REZOLUCE A NEKONEČNÉ MNOŽINY KLAUZULÍ...56 // 3.4 TABLOVÉ FORMÁLNÍ DŮKAZY VE VÝROKOVÉ LOGICE...57 // 3.4.1 Jazyk táhlových důkazů ve výrokové logice...58 // 3.4.2 Sémantická korektnost a úplnost nepřímých táhlových důkazů...62 // 3.4.3 Logické důsledky a sémantické tablo ve výrokové logice...67 // 4 AXIOMATICKÉ SYSTÉMY VÝROKOVÉ LOGIKY...69 // 4.1 OBECNÉ VLASTNOSTI ??? ?? SYSTÉMŮ...69 // 4.1.1 Od sémantiky ? formálnímu generováni vět...69 // 4.1.2 Prostředky odvozování a dokazování...69 // 4.1.3 Jazyk axiomatického systému...71 // 4.1.4 Axiómy a odvozovaci pravidla... 71 // 4.1.5 Požadavek sémantické korektnosti a úplnosti systému ...74 // 4.1.6 Formální důkazy platnosti metajazykových schémat...75 // 4.2 GENTZENOVSKÝ AXIOMATICKÝ SYSTÉM G ...75 // 4.2.1 Sémantická tabla duálních formulí ...75 // 4.2.2 Jazyk, axiómy a odvozovaci pravidla systému G ...77 // 4.2.3 Formální dedukce v systému G ...79 // 4.2.4 Sémantická korektnost a úplnost systému G...83 // 4.3 KLAUZULÁRNÍ AXIOMATICKÝ SYSTÉM C ...85 // 4.3.1 Axiómatický systém C ve vztahu ? systému G ...85 // 4.3.2 Jazyk, axiómy a odvozovaci pravidla systému C ...85 // 4.3.3 Sémantická korektnost a úplnost systému C...87 // 4.4 HILBERTOVSKÝ AXIOMATICKÝ SYSTÉM H...87 // 4.4.1 Jazyk, axiómy a odvozovaci pravidla hilbertovského systému H...87 // 4.4.2 Důkazy vět v hilbertovském systému H ...89 // 4.4.3 Sémantická
korektnost a úplnost systému H...97 // 4.5 BEZESPORNOST V AXIOMATICKÝCH SYSTÉMECH VÝROKOVÉ LOGIKY...98 // 5 REPREZENTACE ZNALOSTÍ PREDIKÁTOVOU LOGIKOU . .101 // 5.1 JAZYK LI PREDIKÁTOVÉ LOGIKY A JEHO EXPRESIVITA...101 // 5.1.1 Syntax jazyka LI predikátové logiky ...104 // 5.1.2 Termy a jejich konstrukce...106 // OBSAH // 5.1.3 Formule jazyka LI a její konstrukce...106 // 5.1.4 Formační strom a složitost predikátové formule ...108 // 5.1.5 Proměnné a kvantifikátory...112 // 5.2 SÉMANTIKA JAZYKA LI ...115 // 5.2.1 Interpretace jazyka LI...115 // 5.2.2 Struktura a pravidla interpretace jazyka LI ...116 // 5.2.3 Použití funkci a predikátu rovnosti ...123 // 5.2.4 Formule s kvantifikátory a jejich interpretace ...124 // 5.3 KLAUZULÁRNÍ FORMA FORMULE JAZYKA LI ...127 // 5.3.1 Některé platné vztahy formulí s kvantifikátory...127 // 5.3.2 Převod formule do prenexni normální formy ...128 // 5.3.3 Klauzulámí forma formule, skolemizace ...131 // 6 SPLNITEĽNOSŤ A LOGICKÝ DŮSLEDEK ...137 // 6.1 SPLNITELNOST A PLATNOST PREDIKÁTOVÝCH FORMULÍ...137 // 6.1.1 Tabulková metoda sémantické analýzy formulí s kvantifikátory...142 // 6.2 MODELY A LOGICKÉ DŮSLEDKY...144 // 7 FORMÁLNÍ DII KAZY V PREDIKÁTOVÉ LOGICE...147 // 7.1 REZOLUČNÍ FORMÁLNÍ DŮKAZY PREDIKÁTOVÝCH FORMULÍ...147 // 7.1.1 Unifikace...147 // 7.1.2 Množina neshod ...148 // 7.1.3 Unifikační algoritmus ...150 // 7.1.4 Příklady predikátových rezolučních důkazů...152
// 7.2 TABLOVÉ FORMÁLNÍ DŮKAZY V PREDIKÁTOVÉ LOGICE ...153 // 7.2.1 Jazyk táhlových důkazů v predikátové logice...153 // 7.2.2 Sémantické tablo formulí s vázanými proměnnými ...154 // 7.2.3 Formální definice sémantického tabla...155 // 7.2.4 Sémantická korektnost a úplnost predikátového táhlového důkazu ...158 // 7.2.5 Příklady predikátových táhlových důkazů ...161 // 7.2.6 Sémantické tablo a logický důsledek...164 // 7.2.7 Vytvářeni teorií ...167 // 7.2.8 Nekonečné generováni sémantického tabla...168 // 8 ROZHODNUTELNOST V PREDIKÁTOVÉ LOGICE ...171 // 8.1 ČÁSTEČNÁ ROZHODNUTELNOST...171 // 8.2 HERBRANDOVA ROZHODOVACÍ PROCEDURA...171 // 8.2.1 Herbrandova struktura a model...172 // 8.2.2 Herbrandova věta ...176 // 8.2.3 Analýza pomocí sémantického stromu...178 // 8.2.4 Nekonečné modely v predikátové logice ...179 // 8.2.5 Herbrandova procedura a logický důsledek...180 // 9 AXIOMATICKÉ SYSTÉMY PREDIKÁTOVÉ LOGIKY ...185 // 9.1 GENTZENOVSKÝ AXIOMATICKÝ SYSTÉM G1...185 // 9.1.1 Jazyk, axiómy a odvozovaci pravidla systému G1 ...185 // 9.1.2 Gentzenovské důkazy v systému G1...186 // 9.1.3 Sémantická korektnost a úplnost systému G1 ...191 // 9.2 HILBERTOVSKÝ AXIÓMATICKÝ SYSTÉM H1 ...193 // 9.2.1 Jazyk, axiómy a odvozovaci pravidla systému H1 ... .193 // 9.2.2 Další pomocná odvozovaci pravidla...195 // • • // VII // OBSAH // 9.2.3 Důkaz zpětným postupem (backward chaining)...198 // 9.2.4 Sémantická
korektnost a úplnost systému H1 ...200 // 9.3 BEZESPORNOST V AXIOMATICKÝCH SYSTÉMECH PREDIKÁTOVÉ LOGIKY ...201 // 10 REPREZENTACE ZNALOSTÍ KLAUZULÁRNÍ LOGIKOU...203 // 10.1 PREDIKÁTOVÁ A KLAUZULÁRNÍ LOGIKA...203 // 10.2 SYNTAX JAZYKA LÍC KLAUZULÁRNÍ LOGIKY...204 // 10.2.1 Gramatika jazyka LÍC klauzulámí logiky...204 // 10.2.2 Univerzální klauzule ...206 // 10.2.3 Substituce termů za proměnné ...207 // 10.2.4 Existenční kvantifikace v klauzulámí logice...209 // 10.3 VÝZNAM PRVKŮ JAZYKA LÍC KLAUZULÁRNÍ LOGIKY ...210 // 10.3.1 Struktura přiřazená jazyku LÍC klauzulámí logiky...210 // 10.3.2 Ohodnocení proměnných a vyhodnocení termů ...211 // 10.3.3 Interpretace atomů ...213 // 10.3.4 Interpretace klauzuli...215 // 10.4 EXPRESIVITA SPECIÁLNÍCH TYPŮ KLAUZULÍ...215 // 10.4.1 Klauzule bez antecedentu nebo konsekventu...215 // 10.4.2 Reprezentace negativních tvrzení ...217 // 10.4.3 Konjunkce a disjunkce atomů v klauzuli ...220 // 10.5 ZNALOSTNÍ BÁZE KLAUZULÁRNÍ LOGIKY A JEJÍ MODELY...222 // 10.5.1 Reprezentace znalostí znalostní bází...222 // 10.5.2 Fakta a prvky interpretujících relací ...223 // 10.5.3 Předpoklad "uzavřeného světa"...223 // 10.5.4 Fakta a pravidla ve znalostní bázi...224 // 10.6 INTERPRETACE ZNALOSTNÍ BÁZE ...225 // 10.6.1 Zamýšlená interpretace a aplikovatelné struktury ...225 // 10.6.2 Příklady interpretace báze znalostí ...226 // 10.7 MODELY A LOGICKÉ DŮSLEDKY BÁZE ZNALOSTÍ...228
// 10.7.1 Splnitelnost klauzule v dané struktuře...228 // 10.7.2 Model znalostní báze, logický důsledek...229 // 10.7.3 Logická platnost klauzule ...233 // 10.7.4 Logické zákony s predikátem rovnosti...234 // 10.8 AXIOMATICKÝ SYSTÉM Cl KLAUZULÁRNÍ LOGIKY...236 // 10.8.1 Axiómy v klauzulárnim axiómatickém systému Cl...236 // 10.8.2 Odvozovaci pravidla v klauzulámí logice...237 // 10.8.3 Použiti dalších logických zákonů a odvozovacich pravidel...239 // 10.8.4 Odvozováni ze znalostní báze ...240 // 10.8.5 Rezoluce v klauzulámí logice ...241 // 10.9 PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ KLAUZULÁRNÍ ODVOZOVÁNÍ...244 // 10.9.1 Přímé a nepřímé odvozováni z bázových klauzuli...244 // 10.9.2 Popřeni klauzule s proměnnými a existenčními konstantami...247 // 10.9.3 Řešeni logických hádanek přímým postupem...250 // A DODATEK ...259 // A.1 USPOŘÁDÁNÍ...259 // A.2 STROM ...260 // LITERATURA ...263 // REJSTŘÍK...267 // ••• // Vlil

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC