Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Publikace z konference
1. vyd.
Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2007
300 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-86188-25-6 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Část. slovenský text
000033689
Sekce 1: Aktuální problémy legislativy v oblasti ochrany ovzduší a mezinárodní úmluvy -- Předsedající: Jana Klánová, Jan Macoun -- Jan Kužel: Východiska, cíle a hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší -- Jan Macoun: Devadesát let hydrometeorologické služby na území České republiky. Vývoj znečištění ovzduší na území ČR -- Ivan Holoubek, Jana Klánová, Pavel Čupr: Aktuální stav implementace Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech -- Sekce 2: 20 let observatoře Košetice -- Předsedající: Ivan Holoubek, Jaroslav Rožnovský -- Milan Váňa: Dvacet let monitoringu kvality ovzduší v regionálním měřítku na observatoři Košetice -- Jana Klánová, Ivan Holoubek, Jiří Kohoutek, Pavel Čupr, Jiří Jarkovský: Středoevropské trendy perzistentních organických polutantů v environmentálních matricích založené na výsledcích dlouhodobého projektu integrovaného monitoringu v Košeticích, 1988-2008 -- Jan Cech: 20 let monitoringu kvality ovzduší na Observatoři Košetice -- Jaroslav Pekárek, Jan Cech: Monitoring ovzduší na observatoři Košetice -- Jaroslava Červenková, Milan Váňa: Monitoring kvality srážek, povrchové vody a půdy na observatoři Košetice -- Alice Dvorská, Gerhard Lammel, Ivan Holoubek: Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií vzdušných mas pro regionální observatoř Košetice -- Sekce 3: Tuhé částice v atmosféře, atmosférické aerosoly -- Předsedající: Bohumil Kotlík, Jiří Smolík -- Jana Klánová, Pavel Čupr, Juraj Franců, Zuzana Flégrová, Linda Landlová, Tomáš Bartoš: Mineralogická, chemická a toxicologická charakterizace prachových částic -- Gabriel Szabó, Cyril Burda, Ladislav Ronchetti, Karol Hrdina: Znečistenie ovzduší PM2.5 na území SR --
Robert Škeřil, Zdeněk Elfenbein, Jaroslav Rožnovský: Pozaďové koncentrace částic na území města Brna -- Jiří Smolík, Vladimír Bízek, Vladimír Ždímal, Jakub Ondráček, Lucie Ondráčková, Ludmila Andělova: Příspěvek dopravy k místnímu znečištění ovzduší -- Sekce 3: Znečištění atmosféry zdroje, emise, imise, znečištění vnitřního prostředí -- Předsedající: Pavel Fott; Miloš Zapletal -- Pavel Fott, Dušan Vácha: Porovnání přístupů při stanovení emisí CO2 v zemích střední Evropy -- Viktor Tekáč, František Skácel, Štěpán Čížek, Roman Polívka: Emise perzistentních organických látek při spalování tuhých paliv v domácnostech -- Jiří Horák, Kamil Krpec, František Hopan, Milan Dej, Jan Koloničný, Tomáš Tomšej, Pavel Machálek: Tvorba PAHs při spalování dřeva a uhlí v malých zdrojích znečištění -- Michal Vojtíšek: Výfukové emise z moderních pístových spalovacích motoru během reálného provozu: trendy, faktory ovlivňující rozložení emisí a anomálie, měřící metody -- Jana Šimková, Gražyna Knozová: Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší ve vybraných městech ČR -- Jiří Huzlík, Roman Ličbinský, Vladimír Adamec: Příspěvek k identifikaci zdrojů suspendovaných prachových částic a polyaromatických uhlovodíků na ně vázaných -- Alice Dvorská, Jana Klánová: Diagnostické poměry polykondenzo váných aromatických uhlovodíků jako nástroj pro identifikaci jejich zdrojů -- Anton Kočan, Kamil Conka, Milena Domotorová, Jana Chovancová, Zuzana Stachová Sejáková: Dioxíny a příbuzné zlúčeniny v ovzduší vybraných lokalit Slovenskej republiky --
Martina Kobližková, Petra Růžičková, Pavel Čupr, Jiří Komprda, Ivan Holoubek, Jana Klánová: Kvantifikace vytěkávacích toků organochlorových pesticidů a polychlorovaných bifenylů z povrchu kontaminovaných půd -- Libor Černikovský: Mobilní imisní měření ČHMÚ na Ostravsko-Karvinsku v roce 2008 -- Sekce 3: Znečištění atmosféry zdroje, emise, imise, znečištění vnitřního prostředí -- Předsedající: Pavel Fott; Miloš Zapletal -- František Skácel, Viktor Tekáč, Lukáš Malec, Vendula Veselá : Vývoj koncentrace oxidů dusíku v ovzduší pražské aglomerace v letech 2001 až 2006 -- Blanka Krejčí: Znečištění ovzduší benzenem v Přerově -- Bohumil Kotlík: Měření kvality vnitřního ovzduší ("kruté" kryté zimní stadiony) -- Sekce 4: Vlivy znečištěného ovzduší na abiotické a biotické složky prostředí včetně člověka -- Předsedající: Gabriel Szabo; Jiří Novák -- Bohumil Kotlík, Jana Kučerová, Jan Jaksch: Prostorové rozložení zátěže obyvatelstva Liberce z venkovního ovzduší (metodická studie) -- Karol Mičieta, Jozef Dušička, Miroslav Mišík, Gustav Murín: -- Fytoindikácia a monitoring ekogenotoxicity in situ dopravných emisii v Bratislavě -- Miloš Zapletal, Petr Chroust, Zbyněk Večeřa, Pavel Mikuška, Pavel Cudlín, Otmar Urban, Radek Pokorný, Radek Czerny, Dalibor Janouš, Klára Taufarová, Michal Marek, Iva Hůnová, Libor Cernikovský, Alois Medlen: Porovnání gradientového měření a modelování depozičního toku ozonu do smrkového porostu v lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy) -- Jana Kubizňáková: Variabilita a trendy chemického složení srážek na horských stanicích ČR --
Sekce 5: Metody odběrů a analýzy emisí, volného ovzduší a depozice,monitoring, modelování distribuce znečištění -- Předsedající: Josef Keder, Anton Kočan -- Ivan Holoubek, Jana Klánová, Pavel Čupr, Jana Borůvková, Jiří Kohoutek, Roman Prokeš: MONET monitoring POPs ve volném ovzduší ČR, Střední a východní Evropy, Střední Asie, Afriky a Fiji -- Daniela Baráková, Jana Klánová, Pavel Čupr, Zdeněk Šeda, Ivan Holoubek: Jehlice jako pasivní vzorkovač atmosférického znečištění. Možnosti využití a jejich srovnání s jinými metodami vzorkování ovzduší -- Pavel Mikuška, Michal Kapoun, Zbyněk Večeřa: Semi-kontinuální analýza NKU+ iontů v atmosférickém aerosolu a plynného amoniaku ve vzduchu -- Zdeněk Grepl, Vladimír Adamec, Pavel Chaloupecký: Výsledky měření znečištění ovzduší novými monitorovacími prostředky v lokalitě cementárny Mokrá -- Pavel Mikuška, Lukáš Bružeňák:Stanovení peroxyacetylnitrátu ve vzduchu chemiluminiscenčním aerosolovým detektorem -- Jiří Komprda, Klára Kubošová, Martin Scheringer, Jana Klánová, Ivan Holoubek: Modelování vlivu dlouhodobých atmosférických koncentrací PAHs na vývoj koncentrací v půdě -- Pavel Juruš, Kryštof Eben, Jaroslav Resler, Michal Belda: ARRAS-systém pro modelování úniků nebezpečných látek do ovzduší -- Jiří Komprda, Klára Kubošová, Ondřej Hájek, Ivan Holoubek: Model vytěkávání perzistentních polutantů z půdy na území ČR -- Vladislav Bízek, Jiří Kašpar, Václav Starý: Matematické modelování vlivu silničního obchvatu města na emise tuhých znečišťujících látek a oxidu uhelnatého
(OCoLC)85155959
cnb001571650

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC