Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:39x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
385 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 369-370 a rejstřík
Geografie - Československo - učebnice vysokošk.
000033995
Rekat.
PŘEDMLUVA 5 // 1.0 ÚVOD DO REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČSSR 13 // 1.1 Poloha ČSSR 13 // 1.1.1 Matematickogeografická poloha 14 // 1.1.2 Fyzickogeografická poloha 15 // 1.1.3 Politickogeografická poloha 16 // 1.1.4 Ekonomickogeografická poloha 17 // 1.2 Vznik samostatného československého státu 17 // 1.3 ČSSR jako federální stát 19 // 1.4 Politické postavení ČSSR ve světě 23 // 1.5 ČSSR a socialistická ekonomická integrace 24 // 2.0 FYZICKÁ GEOGRAFIE ČSSR 27 // 2.1 Přírodní poměry ČSSR jako subsystém 27 // 2.2 Geologické a geomorfologické poměry 27 // 2.2.1 Geologická stavba a vývoj 27 // 2.2.2 Georeliéf 28 // 2.2.2.1 Celková charakteristika 28 // 2.2.2.2 Geneze georeliéfu České vysočiny 30 // 2.2.2.3 Geneze georeliéfu Karpat 31 // 2.2.3 Geomorfologické regiony 32 // 2.2.3.1 Česká vysočina 32 // 2.2.3.1.1 Šumavská soustava 36 // 2.2.3.1.2 Krušnohorská soustava 36 // 2.2.3.1.3 Krkonošsko-jesenická soustava 37 // 2.2.3.1.4 Českomoravská soustava 38 // 2.2.3.1.5 Poberounská soustava 38 // 2.2.3.1.6 Česká tabule 39 // 2.2.3.2 Středoevropská nížina 39 // 2.2.3.3 Západní Karpaty 39 // 2.2.3.3.1 Vněkarpatské sníženiny 39 // 2.2.3.3.2 Vnější Západní Karpaty 40 // 2.2.3.3.3 Vnitřní Západní Karpaty 41 // 2.2.3.4 Východní Karpaty 44 // 2.2.3.4.1 Vnější Východní Karpaty 45 // 2.2.3.4.2 Vnitřní Východní Karpaty 45 // 2.2.3.5 Panonská pánev 45 // 2.2.3.5.1 Západopanonská pánev 45 // 2.2.3.5.2 Východopanonská pánev 45 // 2.3 Klimatické poměry ČSSR 46 // 2.3.1 Makroklimatogeografičtí činitelé 48 // 2.3.1.1 Invarianty 46 // 2.3.1.1.1 Geografická šířka 46 // 2.3.1.1.2 Poloha vzhledem ? oceánu 47 // 2.3.1.1.3 Ráz aktivního povrchu 47 // 2.3.1.1.4 Georeliéf 47 // 2.3.1.1.5 Nadmořská výška 47 // 2.3.1.1.6 Hospodářská činnost společnosti 47 // 2.3.1.2 Dynamické faktory 47 //
2.3.1.2.1 Počasí za typických povětrnostních situací 48 // 2.3.2 Klimatografie 49 // 2.3.2.1 Sluneční záření 49 // 2.3.2.2 Teplota vzduchu 49 // 2.3.2.3 Teplota půdy 53 // 2.3.2.4 Vlhkost vzduchu 54 // 2.3.2.5 Oblačnost a sluneční svit 55 // 2.3.2.6 Srážky 59 // 2.3.2.7 Vítr 62 // 2.3.2.8 Tlak vzduchu 62 // 2.3.3 Utváření mezní a přízemní vrstvy atmosféry 62 // 2.3.3.1 Význam georeliéfu pro vytváření mezní vrstvy 63 // 2.3.3.2 Význam lesních masívů pro vytváření mezní vrstvy 64 // 2.3.3.3 Význam vodních ploch pro vytváření mezní vrstvy 64 // 2.3.3.4 Význam urbanizovaných ploch pro vytváření mezní vrstvy 64 // 2.3.4 Stav atmosférického geosystému z hlediska čistoty 65 // 2.3.5 Vývoj podnebí na území ČSSR 67 // 2.3.6 Současné klimatogeografické oblasti ČSSR 69 // 2.4 Hydrologické poměry ČSSR 70 // 2.4.1 Povrchové vody 71 // 2.4.1.1 Rozdělení povrchových vod 71 // 2.4.1.2 Schéma systému vodních toků 71 // 2.4.1.2.1 Systém Labe 72 // 2.4.1.2.2 Systém Odry 74 // 2.4.1.2.3 Systém Dunaje 74 // 2.4.1.2.4 Systém Visly 74 // 2.4.1.3 Stavové veličiny našich vodních toků 74 // 2.4.1.3.1 Specifický odtok 75 // 2.4.1.3.2 Vodnost 75 // 2.4.1.3.3 Teplotní režim 76 // 2.4.1.3.4 Chemické složení vody 77 // 2.4.1.3.5 Plaveniny a splaveniny 77 // 2.4.1.4 Jezera, rybníky a přehradní nádrže 77 // 2.4.2 Podpovrchové vody 78 // 2.4.2.1 Prosté podzemní vody 78 // 2.4.2.2 Minerální podzemní vody 80 // 2.4.2.2.1 Rozdělení minerálních vod podle teploty 80 // 8 // 2.4.2.2.2 Rozdělení minerálních vod podle obsahu plynů a podle roz- // puštěných tuhých látek 80 // 2.4.2.2.3 Minerální vody radioaktivní 81 // 2.4.2.3 Regiony mělkých podzemních vod 81 // 2.4.3 Změny subsystému hydrosféry vyvolané lidskou činností 81 // 2.5 Pedogeografické poměry ČSSR 83 //
2.5.1 Půdotvorní činitelé 83 // 2.5.1.1 Matečný substrát jako půdotvorný činitel 83 // 2.5.1.2 Podnebí jako půdotvorný činitel 84 // 2.5.1.3 Georeliéf jako půdotvorný činitel 85 // 2.5.1.4 Podzemní voda jako půdotvorný činitel 85 // 2.5.1.5 Biota jako půdotvorný činitel 86 // 2.5.1.6 Stáří půd 86 // 2.5.1.7 Lidská společnost jako půdotvorný činitel 86 // 2.5.2 Půdní druhy 87 // 2.5.3 Půdní typy 87 // 2.5.3.1 Terestrické půdy 87 // 2.5.3.1.1 Regosoly, litosoly a rankry 87 // 2.5.3.1.2 Rendziny a pararendziny 87 // 2.5.3.1.3 Černozemě 87 // 2.5.3.1.4 Hnědozemě a illimerizované půdy 89 // 2.5.3.1.5 Hnědé půdy 89 // 2.5.3.1.6 Podzolové půdy a podzoly 90 // 2.5.3.1.7 Smonice 90 // 2.5.3.1.8 Terrae calcis 91 // 2.5.3.2 Semihydromorfní půdy 91 // 2.5.3.2.1 Nivní půdy 91 // 2.5.3.2.2 Pseudogleje 91 // 2.5.3.3 Hydromorfní půdy 91 // 2.5.3.3.1 Černice (lužní půdy) 91 // 2.5.3.3.2 Gleje a stanogleje 92 // 2.5.3.3.3 Rašelinové půdy 92 // 2.5.3.4 Slané půdy 92 // 2.5.4 Antropické půdy 93 // 2.5.5 Pedogeografické regiony ČSSR 93 // 2.5.5.1 Makroregion České vysočiny 93 // 2.5.5.1.1 Oblast České tabule 93 // 2.5.5.1.2 Oblast pahorkatin, vrchovin a hornatín fundamentu 93 // 2.5.5.2 Makroregion československých Karpat 94 // 2.5.5.2.1 Oblast nížin 94 // 2.5.5.2.2 Oblast vysočin 94 // 2.5.6 Ochrana půdního fondu a eroze půdy 95 // 2.6 Biogeografické poměry ČSSR 97 // 2.6.1 Vývoj bioty na našem území 97 // 2.6.2 Skladba současných společenstev (cenóz) 100 // 2.6.3 Lesy 103 // 2.6.4 Rozptýlená zeleň v krajině 104 // 2.6.5 Význam zeleně v urbanizovaných oblastech 105 // 2.6.6 Biogeografické regiony 105 // 2.7 Přírodní krajiny v ČSSR 106 // 2.7.1 Teritoriální diferenciace sektoru fyzickogeografické sféry 106 // 2.7.2 Kritéria pro vymezení fyzickogeografických komplexů 106 // 2.7.3. Typy přírodních krajin 107 //
3.0 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ GEOGRAFIE ČSSR 113 // 3.1 Socioekonomický subsystém ČSSR 113 // 3.2 Obyvatelstvo a sídla ČSSR 117 // 3.2.1 Vývoj osídlení 117 // 3.2.1.1 Vývoj počtu obyvatelstva 118 // 3.2.1.2 Dynamika vývoje počtu obyvatelstva 121 // 3.2.1.2.1 Přirozený pohyb obyvatelstva 121 // 3.2.1.2.2 Migrační pohyb obyvatelstva 124 // 3.2.1.2.3 Pohyb obyvatelstva za prací 126 // 3.2.1.3 Hustota zalidnění 127 // 3.2.2 Skladba obyvatelstva 127 // 3.2.2.1 Skladba obyvatelstva podle pohlaví a věku . 129 // 3.2.2.2 Národnostní složení obyvatelstva 130 // 3.2.2.3 Sociální skladba obyvatelstva 132 // 3.2.3 Ekonomická aktivita obyvatelstva 133 // 3.2.4 Sídla a jejich typologie 136 // 3.2.4.1 Sídla v územní diferenciaci 136 // 3.2.4.2 Klasifikace sídel, vlivy sociálních a ekonomických změn 138 // 3.2.4.3 Města, typologie a funkčnost 142 // 3.3 Charakteristika hospodářství ČSSR 146 // 3.3.1 Národní hospodářství — geneze 146 // 3.3.2 Odvětvová struktura národního hospodářství a jeho územní zdroje 149 // 3.3.2.1 Krajina v územní struktuře hospodářství 151 // 3.3.2.2 Surovinové zdroje československého hospodářství 156 // 3.3.2.2.1 Přírodní surovinové zdroje 156 // 3.3.2.2.2 Zdroje druhotných surovin 161 // 3.4 Průmysl ČSSR 165 // 3.4.1 Všeobecná charakteristika průmyslu 165 // 3.4.1.1 Materiálně technická základna průmyslu 165 // 3.4.1.2 Lokalizační vazby průmyslu 167 // 3.4.1.3 Strukturální změny průmyslu 169 // 3.4.2 Palivoenergetická základna 172 // 3.4.2.1 Průmysl paliv 172 // 3.4.2.2 Průmysl energetický 177 // 3.4.3 Materiálová základna 183 // 3.4.3.1 Průmysl hutnický 184 // 3.4.3.2 Chemický průmysl 188 // 3.4.3.3 Průmysl silikátů 194 // 3.4.3.4 Dřevozpracující průmysl 201 // 3.4.3.5 Průmysl celulózo-papírenský 205 // 3.4.4 Technická základna 206 //
3.4.4.1 Průmysl strojírenský 209 // 3.4.4.2 Elektrotechnický průmysl 218 // 3.4.5 Spotřební základna 219 // 3.4.5.1 Průmysl textilní 220 // 3.4.5.2 Průmysl oděvní 227 // Průmysl kožedělný // Průmysl polygrafický // Průmysl potravinářský // Zemědělství ČSSR // Materiálně technická základna zemědělství a vazby // Socialistická zemědělská velkovýroba // Hlavní faktory diferenciace v rajonizaci země // Využívání zemědělské půdy // Rajonizace rostlinné výroby // Rajonizace živočišné výroby // Zpracování zemědělských produktů // Vodní a lesní hospodářství // Vodní hospodářství // Lesní hospodářství // Doprava // Stavebnictví // Geografie dopravy // Význam a perspektivy // Pozemní doprava // Železniční doprava // Silniční doprava // Městská doprava // Potrubní doprava // Jiné druhy dopravy // Vodní doprava // Říční doprava // Námořní doprava // Letecká doprava // Vnitrostátní letecká doprava // Mezinárodní letecká doprava // Doprava spojová // Geografie služeb // Obchod a základní služby // Školství v územní diferenciaci // Teritoriální funkčnost kulturní sítě // Cestovní ruch, rekreace, lázeňství // Cestovní ruch, rekreace // Oblasti cestovního ruchu // Lázeňství // 4.0 SOCIÁLNĚ GEOGRAFICKÉ REGIONY // Urbanizovaná území ČSR // Pražská středočeská aglomerace // Ostravská aglomerace // Brněnská aglomerace // Plzeňská aglomerace // Ústecko-mostecko-chomutovská aglomerace // Olomoucká aglomerace // Hradecko-pardubická aglomerace // Karlovarsko-sokolovsko-chebská aglomerace // Ostatní aglomerace ČSR // 4.2 Urbanizovaná území SSR 329 // 4.2.1 Bratislavská aglomerace 329 // 4.2.2 Košická aglomerace 330 // 4.2.3 Banskobystrická aglomerace 332 // 4.2.4 Ostatní aglomerace SSR 333 //
5.0 MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A ZAHRANIČNÍ OBCHOD 335 // 5.1 Československý národohospodářský komplex v socialistické ekonomické integraci 335 // 5.2 Zahraniční obchod v teritoriální organizaci mezinárodní dělby práce 339 // 5.3 Teritoriální působnost zahraničního obchodu ČSSR 343 // 6.0 KULTURNÍ KRAJINY ČSSR 346 // Využívání země // Typy kulturní krajiny // Údolní nivy a nejnižší terasy vodních toků // Kotlinové krajiny // Pahorkatinné krajiny // Vrchovinné krajiny // Hornatinné krajiny // Velehornatinné krajiny // Současné vlivy hospodářské činnosti naší společnosti na kulturní krajinu // Vlivy na reliéf // Vlivy na ovzduší // Vlivy na oběh vody // Vlivy na půdy // Vlivy na rostlinná a živočišná společenstva // Ochrana přírody a krajiny // Vývoj ochrany přírody u nás // Klasifikace chráněných území přírody // Ostatní území se specifickou funkcí // 7.0 VYBRANÁ A POUŽITÁ LITERATURA 369 // 8.0 REJSTŘÍK 371
(OCoLC)39601000
cnb000027721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC