Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Mladá fronta, 2003
206 s. : il.

objednat
ISBN 80-204-1009-0 (váz.)
Kolumbus ; [vol.] 163
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje ilustrace, poznámku překladatele, rejstřík, údaje o autorovu
Bibliografie na s. 165-198
Fraktály - výklady populární
000034062
Podrobný obsah // Předmluva ? českému vydání / 5 // 1. kapitola: Úvod / 11 // v němž Jean Perrin připomíná známé objekty nepravidelného či rozbitého tvaru. R S. Eukleidovský řád versus řád fraktální. Používané pojmy: skutečná dimenze. Útvarya fraktální dimenze. V této knize se záměrně pojí popularizace s vědeckou prací. // 2. kapitola: Kolik vlastně měří pobřeží Bretaně? / 23 // Rozmanitost metod měření. Empirická data Lewise Frye Richardsona. První podoba fraktální dimenze. (Fraktální) dimenze obsahu. Hausdorffova-Besico-vitschova dimenze. Dva podstatně intuitivní pojmy: vnitřní homotetie a kaskáda. Velmi hrubý model pobřeží ostrova: von Kochova křivka sněžné vločky. Pojem homotetické dimenze: fraktální křivky, pro něž 1 < D < 2. Problém dvojitých bodů. Peanova křivka, která zaplňuje rovinu. Zobecněná homotetická dimenze. Fyzikální smysl fraktálních dimenzí, odmítneme-li přejít ? limitě. Vnitřní a vnější řezy. // 3. kapitola: Role náhody / 43 // Použití náhody ke zlepšení modelu pobřeží tvořeného von Kochovou křivkou. Pouhé odvolávání se na náhodu a náhoda plně popsaná. Stopa Brownova pohybu: nepřijatelnost pro model pobřeží. Pojem primární náhody. // 4. kapitola: Nárazové chyby / 49 // Dálkový prenos dat. Hrubý model nárazu chyb. Cantorúv prach - fraktál dimenze mezi 0 a 1. Střední počet chyb v cantorovském modelu. Podmíněně stacionární
useknutý a znáhodněný Cantorúv prach. Lévyho prach, který se dostane z přímky náhodným vyřezáváním děr. // 5. kapitola: Měsíční krátery / 62 // 6. kapitola: Distribuce galaxií / 68 // Globální hustota galaxií. Stručný přehled šesté kapitoly. Fournierúv striktně hierarchický vesmír. Charlierův vesmír s neurčenou skutečnou dimenzí v nějakém intervalu. Paradox svítícího nebe, zvaný Olbersův. Fournierovo zdůvodnění D = 1. Hoylova kaskáda. Zdůvodnění D = Ueansovým kritériem stability. Kosmologický a kosmografický princip. Podmíněný kosmografický princip. Dodatečný nezávazný postulát: globální hustota hmoty je nenulová. Důsledky těchto různých principů. Odbočka o zastávkách Rayleighova letu a dimenzi D = 2. Zobecněný pojem hustoty. Poznámka o expanzi vesmíru. Rozesetý vesmír: nový model distribuce galaxií. Zastávky Lévyho letu. Galaxie jako fraktální prach dimenze D < 2. Srovnání s přenosovými chybami. Fraktální vesmír získaný postupnými slepováními. // 7. kapitola: Modelování zemského reliéfu / 96 // Úvod: náhodné procházky bez smyček. Noemův a Josefův jev. Zlomkovitě Brownovy pohyby. Brownovský model zemského reliéfu a struktura mořských pobřeží. Zlomkovitý brownovský model reliéfu. Projektivní plochy ostrovů. Problém povrchu jezer. Fraktální model břehů povodí. // 8. kapitola: Geometrie turbulence / 116 // Jak rozlišovat mezi turbulentním a laminárním
prouděním v atmosféře. Novikovova-Stewartova kaskáda. Chování fraktální dimenze průniku. Canto-rova konstrukce ve více rozměrech. Statistické prostorové množiny po Can-torově způsobu. Jsou singularity Navierových-Stokesových rovnic fraktály? Dovoluje tento fakt je konečně vyřešit? // 9. kapitola: Relativní intermitence / 125 // Definice dvou stupňů intermitence. Multinomiální fraktální míra. Náhodná zobecnění multinomiální míry. // 10. kapitola: Mýdla a kritické exponenty jako dimenze / 130 // Úvod: zaplňování trojúhelníků. Model mýdla, založený na apollóniovském zaplňování kruhů. // 11. kapitola: Uspořádání součástek počítače / 134 // 12. kapitola: Stromy hierarchie nebo klasifikace dimenzí / 136 // Lexikografické stromy a (Zipfův-Mandelbrotúv) zákon četnosti slov. Stromy hierarchie a distribuce mzdových příjmů (Paretův zákon). // 13. kapitola: Matematický dodatek / 142 // Je třeba definovat fraktály matematicky? Hausdorffova míra a Hausdorffova--Besicovitchova dimenze. Fraktální dimenze obsahu. Hausdorffova-Besico-vitchova míra v dimenzi D. (FraktálnO pokrývači dimenze, Minkowského obsah. (FraktálnO dimenze koncentrace pro míru (Mandelbrot). Topologická dimenze. L-stabilní náhodné proměnné. L-stabilní náhodné vektory. Mnohost brownovských funkcí. // 14. kapitola: Životopisné medailonky / 152 // Louis Bachelier. Edmund Edward Fournier d’Albe. Paul Lévy. Lewis Fry Richardson.
George Kingsley Zipf. // 15. kapitola: Poděkování a závěr / 163 // Bibliografie / 165 Poznámka překladatele / 199 Rejstřík / 203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC