Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:59x 
BK
Praha : Grada, 1994
317 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-070-8 (brož.)
V pub. použito též logo Avicena
Obsahuje fotografie, tabulky, bibliografické odkazy, rejstřík
Gerontopsychiatrie - příručky
Lidé staří - poruchy duševní - příručky
000034129
Obsah // Úvod (M. Vojtěchovský)... 15 // I. OBECNÁ ČÁST... 17 // 1. Historie gerontopsychiatrie (Q. Kiimpel)... 19 // 2. Nemocnost duševními poruchami ve stáří (Q. Kiimpel)... 25 // 3. Genetické aspekty duševních poruch ve stáří (P. Zvolský)... 31 // 4. Patologicko-anatomické a patologicko-fyziologické aspekty // duševních poruch ve stáří (F. Koukolťk)... 37 // 4.1 Klinicky normální stárnutí mozku... 37 // 4.2 Alzheimerova nemoc... 38 // 4.3 Nejčastější vaskulární demence ... 46 // 4.4 Demence při Parkinsonově nemoci... 50 // 4.5 Alkoholová demence... 52 // 4.6 Huntingtonova nemoc... 52 // 4.7 Pickova nemoc... 52 // 4.8 Progresivní supranukleární obrna ... 53 // 4.9 Creutzfeldt-Jacobova nemoc... 53 // 4.10 Progresivní multifokální leukoencefalopatie... 55 // 4.11 Demence při nitrolební hypertenzi a normotenzním hydrocefalu... 55 // 4.12 Schizofrenie... 55 // 5. Elektrodiagnostika a zobrazovací metody u duševních poruch ve stáří // (/. Mišurec, M. Petrovský) ... 59 // 5.1 Elektroencefalografie... 59 // 5.1.1 Změny EEG, charakteristické ve stáří... 59 // 5.1.2 EEG nálezy u některých obvyklých psychických onemocnění ve stáří 60 // 5.1.3 Elektrošoková léčba a EEG ... 62 // 5.1.4 EEG a spánek... 62 // 5.1.5 EEG a psychofarmaka... 63 // 5.1.6 Evokované potenciály ... 63 // 5.1.7 Topografické mapování EEG aktivity ... 65 // 5.2 Zobrazovací metody ... 66 // 5.2.1 Morfologické zobrazovací metody ... 66
// 5.2.2 Funkční zobrazovací metody ... 68 // 5.2.3 Nálezy získané zobrazovacími metodami... 69 // 6. Gerontopsychologická diagnostika K. Srnec) ... 75 // 6.1 Normy a patologie: metodologické problémy... 75 // 6.2 Normální (fyziologické) stárnutí... 77 // 6.3 Diagnostika mentálního deficitu... 81 // 7. Farmakoterapie duševních poruch ve stáří (/?. Jirák) ... 85 // 7.1 Farmakoterapie poruch kognitivních funkcí...: . . . 85 // 7.2 Farmakoterapie poruch ostatních psychických funkcí... 89 // 8. Interakce psychofarmak (J. Baštecký) ... 93 // 8.1 Obecná část... 93 // 8.1.1 Definice lékových interakcí ... 93 // 8.1.2 Interakce farmaceutické... 94 // 8.1.3 Interakce farmakokinetické... 94 // 8.1.4 Interakce farmakodynamické ... 96 // 8.2 Speciální část... 96 // 8.2.1 Neuroleptika... 97 // 8.2.2 Antidepresiva... 99 // 8.2.3 Anxiolytika ...105 // 8.2.4 Stimulancia ...106 // 8.2.5 Nootropní látky...106 // 8.2.6 Léky doplňkové ...106 // 9. Zvláštnosti farmakokinetiky a farmakodynamiky ve stáří // (J. Plevová, Z. Boleloucký) ...111 // 10. Psychoterapie ve stáří (M. Vojtěchovský)...115 // 10.1 Úvod...115 // 10.2 Historie...115 // 10.3 Skupinová psychoterapie ...116 // 10.3.1 Předpoklady a kontraindikace...116 // 10.3.2 Složení skupin ...116 // 10.3.3 Témata skupin ...116 // 10.3.4 Průběh a ukončení...117 // 10.3.5 Efektivnost...117 // 10.3.6 Formy skupin vhodných pro geriatrické pacienty...118 // 10.4 K osobnostnímu profilu
lékaře či psychologa zabývajícího se geriatrií ... 120 // 10.5 Principy individuální psychoterapie ve stáří...121 // 11. Geriatrická thanatologie (A7. Vojtěchovský) ...125 // 12. Sociální problematika starých občanů (J. Torová, J. Baštecký)...131 // 13. Vybrané právní otázky (/. Baštecký) ...137 // 13.1 Výkon státní správy ve zdravotnictví...138 // 13.2 Hospitalizace v psychiatrickém lůžkovém zařízení ...140 // 13.3 Některé otázky správního práva ve vztahu k duševní poruše...145 // 13.4 Trestní právo a duševní porucha...147 // 13.5 Občanské právo a duševní porucha...154 // 13.6 Povinná mlčenlivost ...158 // 13.7 Zneužívaný starý člověk ...159 // 14. Organizace gerontopsychiatrické péče (Q. Kiimpel)...165 // K. SPECIÁLNÍ ČÁST...175 // 1. Klasifikace duševních poruch ve stáří (Q. Kiimpel) ...177 // 2. Stáří a psychika. Zvláštnosti průběhu duševních poruch ve stáří // (E. Doněk, J. Doňková) ...185 // 2.1 Stáří a psychika ...185 // 2.2 Zvláštnosti průběhu duševních poruch ve stáří...188 // 2.2.1 Organické psychické poruchy...188 // 2.2.2 Psychické poruchy při úrazech...189 // 2.2.3 Psychické poruchy při intoxikacích...189 // 2.2.4 Oligofrenie ve vyšším věku ...191 // 2.2.5 Psychopatie ve stáří...191 // 3. Stresové reakce ve stáří. Neurózy a pseudoneurastenie(£. Doněk, J. Doňková) 195 // 3.1 Stresové reakce ve stáří... 195 // 3.2 Neurózy ve stáří...196
// 3.3 Pseudoneurastenie ve stáří...198 // 3.3.1 Pseudoneurastenický syndrom při ateroskleróze mozkových cév ... 198 // 3.3.2 Pseudoneurastenický syndrom při hypertenzní chorobě ...201 // Depresivní stavy ve stáří (M. Vojtěchovsky)...205 // 4.1 Úvod...205 // 4.2 Klasifikace...205 // 4.3 Epidemiologie afektivních poruch ve stáří...205 // 4.4 Jak ovlivní proces stárnutí obraz afekt, poruch typických pro střední věk? . . 206 // 4.4.1 Obraz unipolárních a bipolárních depresí ...206 // 4.4.2 Existuje postprocesuální defekt osobnosti po opakovaných // episodách datujících se od mladšího věku?...207 // 4.4.3 Manické epizody...207 // 4.4.4 Symptomatologie depresí ve stáří ...208 // 4.5 Zvláštnosti klinického obrazu depresí ve stáří...210 // 4.6 Speciální vyšetřování afektivních poruch ve stáří...211 // 4.7 Formy depresí vyskytující se ve stáří, z nichž některé nejsou uvedeny // v MKN ...212 // 4.7.1 Larvovaná deprese ...212 // 4.7.2 Hypochondrie ...213 // 4.7.3 Thymasthenie...213 // 4.7.4 Dysthymické poruchy ...213 // 4.7.5 Iktální deprese ...214 // 4.7.6 Deprese koexistující se somatickými chorobami ve stáří ...214 // 4.7.7 Sekundární deprese...214 // 4.8 Osobnostní rysy nemocných trpících afektivními poruchami ...218 // 4.9 Prognóza průběhu depresí ve stáří ...218 // 4.10 Morbidita a mortalita depresivních osob ve vyšším věku...219 // 4.11 Sebevražednost ve stáří...219 // 4.11.1
Sebevražedné pokusy ve stáří (parasuicidia)...220 // 4.11.2 Psychologie parasuicidantů a suicidantů...221 // 4.11.3 Prevence sebevražedného chování...221 // 4.12 Léčba depresí ve stáří...223 // 4.12.1 Lze překonat smutek všedního dne vlastním přičiněním?...223 // 4.12.2 Léčba pathických depresí...223 // 4.12.3 Léčba úzkostných depresí...224 // 4.12.4 Léčba atypických depresí...224 // 4.12.5 Léčba rezistentních depresí...224 // 4.12.6 Léčba manických stavů ...225 // 4.12.7 Psychoterapeutické přístupy v léčbě depresí vyššího věku ...225 // 4.12.8 Dispenzarizace depresí ve stáří...226 // 5. Paranoidní a halucinatorní syndrom ve stáří (Q. Kiimpel)...229 // 5.1 Pozdní schizofrenie...232 // 5.2 Pozdní parafrenie...235 // 5.3 Involuční paranoidní psychóza...236 // 5.4 Terapie a průběh ...236 // 6. Demence ve stáří (/?. Jirák)...239 // 6.1 Diagnostika a diferenciální diagnostika demencí...241 // 6.2 Jednotlivé typy demencí ...243 // 6.2.1 Skupina atroficko-degenerativních demencí ...243 // 6.2.2 Demence vaskulárního typu ...251 // 6.2.3 Sekundární demence ...253 // 7. Neurologická problematika ve stáří (H. Riegerová)...261 // 7.1 Neurologické nálezy u starých "zdravých" lidí...261 // 7.2 Psychická Symptomatologie u ložiskového poškození mozku...261 // 7.3 Epileptické projevy ve stáří...263 // 7.4 Cévní onemocnění mozku ...265 // 7.5 Transientní ischemické ataky...265 // 7.6
Mozkové infarkty...266 // 7.7 Mozkové krvácení ...266 // 7.8 Demence cévního původu ...268 // 7.9 Léčebné postupy u nemocných s CMP ...268 // 7.10 Expanzivní procesy nitrolební ve stáří...269 // 7.11 Parkinsonova choroba...269 // 8. Poruchy vědomí ve stáří (Deliria) (M. Vojtěchovskf)...271 // 8.1 Úvod...271 // 8.2 Definice ...271 // 8.3 Prevalence...272 // 8.4 Predispozice...272 // 8.5 Diagnóza...273 // 8.6 Některé klinické obrazy delirantních stavů...275 // 8.7 Podpůrné diagnostické metody...275 // 8.7.1 Elektroencefalografické vyšetření ...275 // 8.7.2 Klinické, psychologické a škálovací techniky...276 // 8.8 Diferenciální diagnóza...277 // 8.9 Vyvolávající příčiny delirantních epizod ...278 // 8.10 Psychologické faktory v předchorobí delirantů ...280 // 8.11 Patogeneze delirií...280 // 8.11.1 Neuroanatomické koreláty delirií...281 // 8.11.2 Hypotéza energetického hypometabolismu mozku s poruchou rovnováhy neurotransmiterů...281 // 8.12 Modelování D stavů ...282 // 8.13 Prognóza D ...283 // 8.14 Léčba ...283 // 9. Syndrom závislosti ve stáří (L. Chvíla)...287 // 9.1 Teorie vzniku závislosti...287 // 9.2 Epidemiologie závislosti ve stáří...290 // 9.3 Psychopatologie závislosti ve stáří ...291 // 9.4 Terapeutické strategie při syndromu závislosti ve stáří ...292 // 10. Sexuální život ve stáří a jeho poruchy K. Zvěřina)...295 // 10.1 Úvod...295 // 10.2 Změny pohlavních orgánů
ve stáří ...296 // 10.3 Sexuální dysfunkce ve stáří u žen...297 // 10.4 Sexuální dysfunkce ve stáří u mužů ...299 // 10.5 Sexuální delikvence ve stáří...302 // 10.6 Závěr ...302 // Výkladový slovník některých zkratek a pojmů pro nelékaře (M. Vojtěchovský) . 305 Rejstřík...311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC