Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

polská fonetika (@@20120904-08:11:31@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
Praha : Karolinum, 1993

objednat
ISBN 80-7066-793-1
000034779
Rekat.
OBSAH // Úvod ... 5 // 1. Mluvní orgány a jejich funkce... 9 // 1.1. Ústrojí respirační (dýchací)... 10 // 1.2. Ústrojí fonační (hlasové)... 11 // 1.3. Ústrojí artikulační (hláskovací)... 12 // 1.4. Vznik tónu (zvukové vlny)... 13 // 1.5. Percepce tónu... 20 // 2. Základní jednotky fonetiky a fonologie...22 // 2.1. Hláska proti fonému; alofon ... 23 // 2.2. Foném a grafém... 25 // 2.3. Fonetický prepis... 28 // 2.4. Grafémy polské a české fonetické transkripce...ЗО // 3. Klasifikace prvků mluvené řeči... 36 // 3.1. Samohlásky a souhlásky...36 // 3.2. Základní klasifikace samohlásek... 38 // 3.2.1.Třídění podle pohybů jazyka v ústní dutině...40 // 3.2.2. Třídění podle postavení rtů (podle labializace)...42 // 3.2.3. Třídění podle rezonátoru... 43 // 3.3. Základní klasifikace souhlásek... 43 // 3.3.1. Třídění souhlásek podle znělosti... 44 // 3.3.2. Cesta výdechového proudu... 45 // 3.3.3. Místo artikulace... 46 // 3.3.4. Způsob artikulace... 48 // 3.3.5. Účast tvrdého patra při artikulaci hlásek...49 // 4. Subfonematický popis polských fonémů... 50 // 4.1. Fonologické a nefonologické distinktivní rysy...51 // 4.2. Binární opozice fonologických rysů polských fonémů...57 // 4.3. Srovnání stromů vokalických a konsonantických fonémů v češtině // a polštině... 70 // 4.3.1. Podsystém vokalických fonémů...73 // 4.3.2. Podsystém konsonantických fonémů... 74 // 5. Artikulační
popis polských fonémů...80 // 5.1. Samohláskové fonémy...80 // 5.2. Souhláskové fonémy ivrdé...92 // 5.3. Souhláskové fonémy měkké...119 // 5.4. Diftongy (dvojhlásky) ...130 // 6. Hláskové asimilace...131 // 6.1. Asimilace mezislovní a uvnitř slova...132 // 6.2. Týpy asimilací v polštině...133 // 6.3. Jiná důležitá spojení hlásek v polštině...134 // 6.3.1. Konec slova před pauzou...134 // 6.3.2. Souhláska [д] po libovolné souhlásce na konci slova...135 // 6.3.3. Regionální výslovnost, takzvané sandhi...135 // 6.3.4. Nosovky [5] a [3] před souhláskami...135 // 6.3.5. Měkké nebo změkčené souhlásky [m’], [p’], (b*), [Г], [V]...136 // 6.3.6. Souhlásky [k] a [g] před samohláskami [e] a [$] ...137 // 6.3.7. Souhláska [ň] před souhláskami [s], [z] a [š]...138 // 6.3.8. Souhlásky [st] a [zd] před samohláskou [i] ...138 // 6.3.9. Zjednodušování souhláskových skupin...138 // 7. Prozodické prvky mluvené řeči... 139 // 7.1. Slovní přízvuk...140 // 7.2. Větný přízvuk...144 // 7.3. Intonace a intonační celek...146 // 7.4. Intonace základních typů polských vět...148 // 7.4.1. Intonace věty oznamovací...152 // 7.4.2. Intonace věty tázací...153 // 7.4.3. Intonace věty zvolací...155 // 7.4.4. Intonace souvětí...157 // 8. Výuka výslovnosti cizího jazyka a vliv mateřštiny...159 // Slovník fenologických a fonetických termínů...165 // Bibliografie...174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC