Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : SNTL, 1989
191 s. : tb., grafy ; 21 cm

objednat
Věcný rejstřík
Přehled ČSN a ON
000034935
I SNÍMÁNÍ 11 // 1 SVĚTLO A BARVA 11 // 1.1 Vlnové délky elektromagnetického záření, které je možno // zaznamenat fotografickým materiálem 11 // 1.2 Radiometrické veličiny a jednotky 12 // 1.3 Fotometrické veličiny a jednotky 13 // 1.4 Světelná účinnost jednobarevného záření 14 // 1.5 Spektrálni citlivost oka 15 // 1.6 Teplota chromatičnosti světelných zdrojů // 1.7 Senzitometrické světelné zdroje // 1.8 Průměrné spektrální charakteristiky a kolorimetrické údaje barvy pleti, oblohy a listové zeleně 21 // 1.9 Kolorimetrický prostor a kolorimetrický trojúhelník CIE 22 // 1.10 Součiny trichromatických členitelů normálního pozorovatele CIE // a poměrného spektrálního složeni SDss(A) pro normalizovaný druh světla D65 24 // 1.11 Aditivní míchání barev 25 // 1.12 Subtraktivní míchání barev 26 // 1.13 Psychicko-senzorický účinek barev 26 // 2 OPTIKA A PODMÍNKY ZOBRAZENÍ 28 // 2.1 Zobrazovací rovnice tenké čočky 28 // 2.2 Formáty snímků a jim odpovídající ohniskové vzdálenosti 29 // 2.3 Obrazový úhel pro různé ohniskové vzdálenosti /a formáty snímků 30 // 2.4 Velikost obrazového pole objektivů pro různé formáty úzkého filmu 32 // 2.5 Hloubka ostrosti pro ohniskové vzdálenosti 35, 50, 80, 135 // a 180 mm a pro průměr rozptylového kroužku 0,04 mm 33 // 2.6 Hyperfokální vzdálenost pro různé ohniskové vzdálenosti a clonová čísla pro průměr rozptylového kroužku 1 000 42 // 2.7 Hloubka ostrosti v závislosti na zaostřené vzdálenosti a a hyperfokální vzdálenosti H 42 // 2.8 Ohybová neostrost při velké předmětové vzdálenosti 44 // 2.9 Ohybová neostrost při makrofotografii 46 // 2.10 Vzdálenost předmětu a obrazu vyjádřená pomocí ohniskové vzdálenosti 46 // 2.11 Hloubka ostrosti při makrofotografii 47 //
2.12 Změna zaostření při snímání v oblasti infračerveného záření 48 // 2.13 Činitel prostupu (odrazu) a optická hustota 48 // 2.14 Výsledná měřítka reprografického zobrazení 54 // 2.15 Nejmenší velikost obrazových prvků pro reprografické zobrazení technických výkresů 54 // 2.16 Vzájemný vztah mezi měřítky výkresu M a výslednými měřítky reprografického zobrazení MR 55 // 2.17 Jmenovité velikosti měrek písma a odpovídající rozměry prvku a měrky pro stanovení čitelnosti 56 // 2.18 Měrka čitelnosti písma 56 // 2.19 Prvek zkušebního obrazce ISO č. 2 pro stanovení rozlišovací schopnosti 57 // 2.20 Testy pro stanovení rozlišovací schopnosti 58 // 3 EXPOZICE 61 // 3.1 Porovnání údajů citlivosti v různých jednotkách 61 // 3.2 Vztah mezi expozičními stupni, jasem a osvětlením pro činitel odrazu 0,18 a citlivost 21° ČSN, 21 DIN, 100 ASA 62 // 3.3 Vzorce pro kalibraci expozimetrů 62 // 3.4 Hodnota výrazu 10’,0/10 pro logaritmickou řadu citlivosti 63 // 3.5 Expoziční doba v závislosti na snímací frekvenci a úhlu sektoru závěrky 64 // 3.6 Počet exponovaných políček filmového materiálu v závislosti na snímací frekvenci a době chodu kamery 66 // 3.7 Průměrné fotometrické údaje některých světelných zdrojů 66 // 3.8 Osvětlení v přírodě 68 // 3.9 Činitele odrazu různých látek 68 // 3.10 Závislost činitelů zrcadlového odrazu některých látek na vlnové délce 69 // 3.11 Přepočet směrných čísel zábleskových přístrojů pro různé citlivosti fotografického materiálu 69 // 3.12 Snímky se zábleskovým přístrojem za nestandardních situací 71 // 3.13 Nejdelší přípustná expoziční doba v závislosti na rychlosti pohybujících se předmětů 72 // 3.14 Minimální doba panorámování 73 //
3.15 Číselné hodnoty relativních expozičních dob a clonových čísel pro měřítka normalizovaná v reprografii 74 // 4 FILTRY 75 // 4.1 Filtry používané při snímání 75 // 4.1.1 Barevné filtry 75 // 4.1.2 Filtry pro úpravu teploty chromatičnosti 78 // 4.1.3 Kompenzační filtry 80 // 64.1.4 Filtry upravující jas snímku a efektové Filtry 81 // 4.1.5 Polarizační Filtry 81 // 4.2 Filtry používané v kopírovacím a zvětšovacím procesu 82 // 4.2.1 Subtraktivní kopírovací Filtry 82 // 4.2.2 Aditivní kopírovací Filtry 83 // 4.3 Trvanlivost Filtrů 83 // 5 MATERIÁLY 85 // 5.1 Spektrální citlivost fotografického materiálu 85 // 5.2 Spektrální charakteristiky barviv barevného fotografického // materiálu 90 // 5.3 Základní typy fotograFických a reprografických materiálů 92 // 5.3.1 Fotografické a Filmové materiály 92 // 5.3.1.1 Snímací materiály 92 // Černobílé negativní materiály pro obrazovou fotografii 92 // Barevné negativní filmy pro obrazovou fotografii 92 // Černobílé a barevné inverzní materiály 93 // 5.3.1.2 Kopírovací, zvětšovací, reprodukční a duplikační materiály 93 // Černobílé fotografické papíry 93 // Barevné fotografické papiry 93 // Černobílé pozitivní materiály 94 // Barevné pozitivní Filmy 94 // Reprodukční materiály 94 // 5.3.1.3 Speciální fotografické materiály 94 // Materiály pro okamžitou fotografii 94 // Materiály určené pro snímání infračervenými a ultrafialovými // paprsky 95 // Materiály určené pro letecké a družicové snímání 95 // Materiály určené pro snímání rentgenovým zářením 95 // Materiály určené pro záznam radioaktivního záření 96 // 5.3.2 Reprografické materiály 96 // 5.3.2.1 MikrograFické materiály 96 // 5.3.2.2 Diazografické materiály 96 // 5.3.2.3 Elektrografické materiály 96 //
5.3.2.4 Termografické materiály 97 // 5.4 Přehled vzorců pro výpočet citlivosti fotografických a reprografických materiálů 97 // 5.5 Požadavky na mez čitelnosti mikrografických médií 1. a 2. generace a distribuční kopie 102 // 5.6 Hustota pozadí mikrosnímků 1. generace s negativním zobrazením 102 // 5.7 Značení a symbolika fotografických papírů Foma 103 // 5.8 Snímkové formáty materiálu a velikost obrazového pole 104 // 5.9 Plošné míry materiálu 104 // 5.10 Formáty papíru řady AaB 105 // 5.11 Typy a rozměry kinematografických filmů 106 // 75.12 Základní rozměry mikrofilmů a mikrofiši 110 // 5.13 Rozměry reprografických materiálů ve svitcích 111 // 5.14 Rozměry reprografických materiálů v listech a arších 112 // 5.15 Symboly na reprografických médiích používaných na technických // předlohách a identifikačních formulářích 113 // II ZPRACOVÁNÍ 116 // 6 PŘEHLED CHEMICKÝCH LÁTEK 116 // 6.1 Vyvolávací látky 116 // 6.2 Zásady, konzervační látky a látky udržující stálou hodnotu pH 124 // 6.3 Brzdicí látky 128 // 6.4 Látky oxidující stříbro 130 // 6.5 Látky rozpouštějící halogenidy stříbra 132 // 6.6 Ostatní fotografické chemikálie 134 // 7 ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ 138 // 7.1 Závislost zpracovatelských dob na teplotě pro černobílé materiály 138 // 7.2 Využitelnost zpracovatelských lázní pro černobílé negativní filmy na roztoku 139 // 7.3 Využitelnost zpracovatelských lázní pro černobílé papíry a fotografické plátno na 1 1 roztoku 139 // 7.4 Využitelnost zpracovatelských sad pro barevné negativní filmy na // 1 1 roztoku 139 // 7.5 Využitelnost zpracovatelských lázní pro barevné pozitivní filmy na 1 1 roztoku 140 // 7.6 Využitelnost zpracovatelských lázní pro všechny druhy barevných fotografických papírů na 1 1 roztoku 140 //
7.7 Využitelnost zpracovatelských lázní pro barevné inverzní materiály na 1 1 roztoku (neplatí pro proces E-6) 141 // 7.8 Využitelnost zpracovatelských lázní pro barevné inverzní materiály na 1 1 roztoku (platí pro proces E-6) 141 // 7.9 Trvanlivost zpracovatelských lázní 142 // 7.10 Ředění roztoků 142 // 7.11 Obsah vápníku a hořčíku ve vodě (tzv. tvrdost vody) 143 // 7.12 Údaje o pH roztoků 144 // 7.13 Dovolená množství iontů S2O3 ve zpracovatelských materiálech 145 // III POUŽITÍ FOTOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ 146 // 8 ZVĚTŠOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 146 // 88.1 Dovolený průměr rozptylového kroužku na pozitivu v závislosti na // pozorovací vzdálenosti 146 // 8.2 Spektrální charakteristiky opravných subtraktivních dichroitických a klasických filtrů 147 // 8.3 Využitelný interval expozic fotografického papíru 149 // 8.4 Mez čitelnosti mikrozáznamů na zvětšeninách v závislosti na faktoru zmenšení pro zvětšovací přístroje 150 // 8.5 Vztah mezi formáty zvětšenin a šířkou fotografického papíru při zvětšování na automatických kopírkách 150 // 8.6 Využití formátu negativu pro zvětšeninu u automatických kopírek 151 // 9 PROMÍTÁNÍ 152 // 9.1 Hodnoty jasu a teploty chromatičnosti pro různé druhy projekce. 152 // 9.2 Relativní optické charakteristiky projekčních ploch v závislosti na velikosti odchylky odrazu od normály 153 // 9.3 Optimální pozorovací podmínky pro projekci 153 // 9.4 Promítací doba filmů 8 mm, 8 mm Super a 16 mm 154 // 9.5 Zhodnocení různých filmových formátů z hlediska délky projekce 154 // 9.6 Potřebná délka magnetofonového pásku pro zvukový doprovod filmu 155 // 9.7 Závislost šířky promítaného obrazu na promítací vzdálenosti // a ohniskové vzdálenosti objektivu 156 // IV PŘEHLED ZÁKLADNÍCH NOREM 160 //
V MAGNETICKÝ ZÁZNAM OBRAZU 163 // 10 MAGNETICKÝ ZÁZNAM POHYBLIVÉHO OBRAZU - VIDEO 164 // 10.1 Technické parametry záznamových systémů 165 // 10.2 Receptory světla pro záznam magnetického obrazu 166 // 10.3 Obrazové formáty a snímací plochy receptorů 166 // 10.4 Některé parametry videokamer 167 // 10.5 Závislost osvětlení na odstupu signálu a šumu (S/N) při snímání průměrným receptorem 168 // 10.6 Doporučené pozorovací podmínky televizního obrazu 168 // 10.7 Schéma pozorování televize HDTV a běžné televize TV 169 // 10.8 Projekce televizního obrazu 169 // 10.9 Technické parametry filmových snímačů pro přepis na magnetický nosič 171 // 10.10 Závislost mezi napětím U na obrazovce a jasem obrazovky L při přepisu filmu na magnetický nosič 172 // 11 MAGNETICKÝ ZÁZNAM STATICKÉHO OBRAZU - STILL VIDEO 173 // 911.1 Parametry fotografických přístrojů Still Video 173 // 11.2 Převod snímku z fotografického přístroje Still Video na papírovou podložku 174 // 11.3 Další způsoby interpretace snímků z fotografického přístroje Still Video 175 // PŘÍLOHY 176 // REJSTŘÍK 185
(OCoLC)39436818
cnb000045948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC