Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969
192 s. ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000036584
OBSAH // ÚVOD (Karel Horálek)... 7 // HLÁSKOSLOVNÝ VÝVOJ ČEŠTINY DO KONCE 13. STOLETÍ // I. Hláskoslovný systém západoslovanských kmenových nárečí před rozpadem slovanské jazykové jednoty...19 // Úvodní poznámky 1 19 // Vokalismus 2...20 // Konsonantismus 3...24 // Slabika 4...25 // Slovní přízvuk 5...28 // II. Nejstarší hláskoslovné znaky češtiny uvnitř praslovanského jazykového // celku...39 // Vliv; na předcházející souhlásky 6 39 // Západoslovanské zvláštnosti palatalisací velár 7...41 // Skupiny tl, dl 8 42 // Metathese likvid 9...43 // III. České hláskové změny do konce 13. století...45 // Stahování 10...45 // Zánik a vokalisace jerů 11... 47 // Denasalisace nosových samohlásek g, Q 12...49 // Změna j > i 13...51 // Vznik a vývoj párové měkkosti souhlásek 14 51 // A. Změna palatalisačních odstínů...53 // B. Depalatalisace měkkých souhlásek...54 // C. Vznik souhlásky ř...59 // Vývoj slabikotvorných likvid 15...60 // Přehláska ä > ě 16... 62 // Změna ě > e po /17...67 // Vývoj souhlásky £ 18...67 // Vznik souhlásky/19...71 // Vývoj prosodických prostředků 20 71 // Slovní přízvuk...71 // Slabičná intonace...72 // Kvantita...73 // HLÁSKOSLOVÍ ČEŠTINY 14. STOLETÍ // I. Úvodní poznámky. Pravopis 21—22...75 // II. Inventář hlásek v češtině 14. století...81 // A. Soustava hlásek kolem r. 1300 ... 81 // Samohlásky 23...81 // Slabikotvorné souhlásky 24...82 // Staročeská
kvantita v srovnáni s novočeskou 25...82 // Souhlásky 26...86 // B. Poznámky k jednotlivým hláskám...89 // Samohlásky: i, í(y,ý) 27...89 // e, é 28...90 // a,á 29... 92 // o, o 30...93 // u,ú 31...93 // ě, ie 32... 95 // Slabikotvorné souhlásky :f,l 33...97 // Souhlásky: b—b,p—p,m—tň,v—v,f—fM...101 // d—d, t—i, n—ň 35...104 // /,/36 105 // d,ť,ň 37...106 // j 38 ...108 // z— ž,s—š;ž,š 39...109 // c, č 40...110 // k,ch,h 41...111 // g 42...112 // rj 43...113 // C. Změny v soustavě hlásek během 14. století... 114 // Přehláska ’u > i 44... 115 // Přehláska ’o >ě 45...116 // Diftongisace ó > uó (o > uo) 46...118 // Změna ě > e (ztráta jotace) 47...120 // Zánik párové měkkosti souhlásek 48...123 // Vzájemná souvislost změn 49...125 // III. Stavba staročeské slabiky 50...126 // IV. Hlásky v proudu řeči...130 // A. Samohlásky:...130 // Samohlásky na začátku slova 51...130 // Samohláska + samohláska 52...132 // Zánik samohlásek 53...134 // Samohlásky po měkkých souhláskách 54 135 // B. Souhlásky:...135 // Asimilační změny souhlásek:...136 // Asimilace (neutralisace) znělosti 56...136 // Artikulační asimilace 57...139 // Disimilační změny souhlásek 58...140 // Zánik a splývání souhlásek 59—61...141 // Vkladné samohlásky 62...143 // Přechodné souhlásky 63...144 // Metathese souhlásek 64...145 // Změny v palatalisaci souhlásek 65...146 // V. Morfologické střídání (alternace)
hlásek...147 // A. Střídání samohlásek:...147 // Alternace ablautového původu 67...147 // Jerové a vkladné e 68 . . . :...148 // Přísuvné vokály 69...151 // Střídání vzniklé stahováním 70...151 // Kvantitativní střídání samohlásek 71...152 // Střídání u—ov, ev72...152 // Střídání a, ě— n, m; u—m 73...152 // Střídání a—ě 74...153 // B. Střídání souhlásek: . . ...153 // Střídání hrdelnic se sykavkami 75...153 // Střídání t, d a ť, d se sykavkami 76...154 // Střídání ostrých sykavek s tupými 77 154 // Střídání tvrdých retnic s měkkými 78...155 // Střídání r,l,n — ř,í,ň 79...155 // Střídání tvrdých a měkkých kmenových souhlásek při flexi // nebo derivaci 80...155 // Střídání ň—j 81...156 // Střídání ch—s v tvarech sigmatického aoristu 82...156 // Střídání d,t — sv tvarech sloves 83...157 // Střídání retnice — 0 84 ... 157 // Střídání j — 0 85 ... 158 // HLÁSKOSLOVNÝ VÝVOJ ČEŠTINY OD KONCE 14. STOLETÍ // I. Vývoj pravopisu 86...159 // II. Změny v soustavě hlásek od konce 14. století...160 // Změny v rozložení samohlásek 2’ K у 87...161 // Diftongisacejí >ej 88...162 // Diftongisace zí > KK 89...165 // Zrněna , jí >i 90...167 // Monoftongisace ie > f 91...168 // Monoftongisace u ó > ů 92...169 // Úžení é >í 93...170 // Změna w > v 94...171 // Relativní chronologie a souvislost hláskových změn 95...171 // III. Změny ve stavbě
slabiky...173 // IV. Změny hlásek v proudu řeči...174 // Změna aj > ej 97 174 // Depalatalisace ši > št 98...176 // SOUHRNNÝ OBRAZ // ČESKÉHO HLÁSKOSLOVNÉHO VÝVOJE 99...177 // Seznam zkratek ...181 // Rejstřík...188 // Obsah...193
(OCoLC)42153063
cnb000129773

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC