Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.1) Půjčeno:394x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
423 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 410-419
000037121
VÝVOJ JAZYKA (Dušan Šlosar) ...15 // Způsoby poznaní jazykového vývoje a prameny k němu ...21 // HLÁSKOSLOVÍ (Arnošt Lamprecht) ...25 // Úvod ...25 // VÝVOJ FONOLOGICKÉHO SYSTÉMU OD PRASLOVANŠTINY DO KONCE X. STOLETÍ ...31 // Vývoj samohláskového systému ...31 // 1. Vývoj praslovanských samohlásek ...31 // 2. Praslovanské samohlásky a jejich prozodické vlastnosti ...35 // 3. Vývoj skupin lori, ioli (tán, táli), Ieri, leh neboli tzv. metateze likvid ...38 // 4. Vývoj skupin imi, tbrt. ibll, ibh ...41 // 5. Stahování neboli kontrakce ...41 // 6. Vývoj nosových samohlásek ...45 // 7. Zánik a vokalizace jerů ...46 // 8. Pračeský stav samohlásek ...50 // Vývoj souhláskového systému ...53 // ’I 1. Vývoj praslovanských souhlásek ...53 // 2. Další vývoj souhlásek na našem území ...56 // a) Změna dz’ > z’ ...56 // b) Měkkostní korelace souhlásková a její rozvoj ...57 // c) Depalatalizace pračeské ...60 // / VÝVOJ ČESKÉHO FONOLOGICKÉHO SYSTÉMU OD KONCE X. STOLETÍ DO KONCE STOLETÍ XIV ...63 // Vývoj samohláskového systému ...63 // 1. Změny v samohláskách nízkých ...63 // Přehláska ’a > ě ...63 // 2. Fonologický systém po provedení přehlásky ’a > ě .... 67 // 3. Změny v samohláskách vysokých a středových ...70 // a) Přehláska ’u > i ...70 // b) Přehláska ’o > ě .... 73 // 4. Vývoj slabikotvorných likvid (r, / sonans) ...76 // 5. Nové r. ! sonans a vývoj pobočných slabik ...77 // 6. Staročeská kvantita ...79 // 7. Staročeský přízvuk ...80 // Vývoj souhláskového systému ...81 // 1. Změna g > ? > h ...82 // 2. Asibilace u d, r a vznik ř ...84 // 3. Hlavní historická depalatalizace neboli ztráta měkkostní korelace ...86 // 4. Výslovnost staročeského v [?] ...97 // Hlásky v proudu řeči ...98 // 1. Protetické a hiátové hlásky ...98 // 2. Ostatní změny vznikající v proudu řeči ...99 // 3. Asimilace znělosti ...100//
VÝVOJ FONOLOGICKÉHO SYSTÉMU OD KONCE XIV. STOLETÍ DO KONCE XVI. STOLETÍ ...103 // Vývoj samohláskového systému ...103 // 1. Rozvinutí jotace a labiahzace ...103 // 2. Vývoj dlouhých samohlásek ...105 // 3. Diftongizace v > eT(ý > ej) ...107 // 4. Diftongizace ú > óu (ú > ou) ...110 // 5. Monoftongizace iF> i (ie > í) ...112 // 6. Monoftongizace uo > ú (uo > ů) ...113 // 6 // 7. Úžení e > i ...114 // 8. Změna aj > ej (a au > ou) ...116 // 9. Monoftongizace éľ > é a óu > ó ...117 // 10. Systém dlouhých samohlásek po provedení všech změn ...118 // 11. Vývoj krátkých samohlásek ...119 // 12. Systém krátkých samohlásek po provedení všech změn ...123 // Vývoj souhláskového systému ...124 // 1. Změny šč > šť, ždž > žd, šť > šl ...124 // 2. Konsonantický systém po provedení všech změn ...125 // POZNÁMKY K VÝVOJI VE SPISOVNÉM JAZYCE ...127 // TVAROSLOVÍ (Dušan Šlosar) ...129 // SKLOŇOVÁNÍ (DEKLINACE) ...129 // Pád ...129 // Gramatické číslo ...132 // Rod ...133 // Druhy deklinace ...137 // Deklinace jmenná ...138 // Vývoj jmenných deklinačních typů ...140 // Pračeské (příp. staročeské) deklinační typy ...141 // Deklinace vokalické ...141 // Mužské o-kmeny ...141 // Mužské jo-kmeny ...145 // Mužské bjo-kmeny ...147 // Kolísání mezi o-kmeny a jo-kmeny ...148 // Substantiva na -janin, -lei a -ar’ ...149 // Mužské u-kmeny ...150 // í Střední o-kmeny ...151 //? Střední jo-kmeny ...152 // Přechod od jo-kmenů k nt-kmenům ...153 // Střední bjo-kmeny ...154 // A-kmeny ...155 // Ja-kmeny ...156 // Kolísání a přechody mezi a-kmeny a ja-kmeny ...158 // bja-kmeny ...159 // I-kmeny ...161 // 0- kmeny (bv-kmeny) ...165 // Deklinace konsonantické ...166 // N-kmeny mužské ...167 // N-kmeny střední ...168 // Nt-kmeny ...169 // S-kmeny ...170 // R-kmeny ...171 // T-kmeny ...172 //
Jmenné sklonění adjektiválií ...172 // Deklinace a-kmenová a o-kmenová ...173 // Jo-kmeny a ja-kmeny ...175 // bjo-kmeny a bja-kmeny ...176 // 1- kmeny ...176 // U-kmeny ...177 // Konsonantické sklonění ...177 // Deklinace zájmenná ...179 // Zájmena bezrodá ...179 // Zájmena rodová ...181 // Zájmeno k(to), č{so) ...181 // Zájmeno l(en), la, lo ...182 // Zájmeno j(en), ja, je ...183 // Zájmeno veš, vša, vše ...185 // Zájmeno mój, má, mé ...186 // Deklinace složená ...188 // Adjektiva tvrdá, odvozená od o-kmenů a a-kmenů ...188 // Adjektiva měkká, odvozená od jo-kmenů a ja-kmenů ...190 // Časování (konjugace) ...192 // Osoba ...192 // Číslo ...193 // Čas ...194 // Způsob ...197 // Rod ...198 // 8 // Vid ...199 // Vývoj českých slovesných tříd a typů ...202 // Staročeské konjugační typy ...209 // 1. třída slovesná ...209 // Vzor vedu, vésti ...209 // Vzor peku, péci ...211 // Vzor mru, mřieti ...212 // Vzor pnu, pieti ...213 // Vzor mažu, mazati ...214 // Vzor beru, hráli ...217 // H. třída slovesná ...218 // Vzor tisknu, tisknuti ...218 // Vzor minu, minuti ...219 // lil. třída slovesná ...220 // Vzor kryju, kryti ...220 // Vzor kupuju, kupovali ...223 // IV. třída slovesná ...224 // Vzor prosu, prosili ...224 // Vzor trp’u, trpěti ...225 // V. třída slovesná ...227 // Vzor dělaju, dělali ...227 // Vzor sázěju, sázěti ...229 // Slovesa atematická ...231 // Poznámky k jednotlivým tvarům ...233 // Indikativ prézenta ...233 // Imperativ ...236 // Participium nt-ové ...238 // Imperfektum ...238 // Aorist ...239 // Infinitiv ...240 // Supinum ...241 // Participium 1-ové ...242 // Participium s-ové ...242 // Participium n-ové a t-ové ...243 // Opisné tvary slovesné ...244 // SLOVNÍ ZÁSOBA (Arnošt Lamprecht) ...247 //
SLOVOTVORBA (Dušan Šlosar) ...251 // ÚVOD ...251 // (Úloha slovotvorby v historickém vývoji, pojem produktivity, změna funkce slovotvorného typu, změny v soustavě kategorii) // SUBSTANTIVA ...255 // Jména konatelská ...255 // Jména činitelská ...257 // Jména prostředků činnosti ...261 // Jména výsledků činnosti ...264 // Jména míst ...265 // Jména nositelů vlastnosti ...269 // Maskulina ...269 // Feminina ...271 // Neutra ...272 // Dějová jména ...273 // Jména vlastností ...277 // Jména okolností ...281 // Jména hromadná ...283 // Jména jednotlivin ...283 // Jména přechýlená ...283 // Feminina ...28( // Neutra ...28’ // Jména zdrobnělá ...28Í // Maskulina ...28! // Feminina ...29 // Neutra ...29 // ADJEKTIVA ...29 // Desubstantivní adjektiva ...29 // Adjektiva relační ...29 // Adjektiva kvalitativní ...30 // 10 // Deverbální adjektiva ...307 // Deadjektivní adjektiva ...312 // Zesíleni ...312 // Zeslabení ...314 // Deadverbiální adjektiva ...315 // SLOVESA ...317 // Sufixace ...318 // Kmenové protiklady sloves v diachronním pohledu ...318 // Stav v praslovanštině ...318 // Stará čeština ...321 // Doba střední ...325 // Stav novočeský ...328 // Prefixace ...330 // Modifikace, inverze, mutace ...330 // Způsob slovesného děje ...332 // Fáze ...332 // Distributivnost ...335 // Míra ...336 // Vidové funkce ...338 // Deprefixace ...338 // Geneze čistě vidových prefixů ...339 // SKLADBA (Jaroslav Bauer) ...341 // Charakteristika syntaktického vývoje ...341 // VĚTNÉ TYPY ...345 // Typy vět podle postoje mluvčího ...345 // 1. Věty oznamovací...345 // 2. Věty tázací ...346 // 3. Věty rozkazovací a prací ...347 // Vyjádření záporu ...348 // Vyjádření volni modality ...350 // Věty jednočlenné a dvojčlenné ...352 // větné členy ...355 // Základní členy věty ...355 // Podmět ...355 //
Přísudek ...355 // Shoda přísudku s podmětem ...357 // Rozvíjející členy věty ...358 // Doplněk ...358 // Přívlastek ...360 // Předmět ...361 // Příslovečné určení ...362 // POLOVĚTNÉ ÚTVARY ...364 // Útvary s participii ...365 // Útvary s infinitivem ...369 // SLOVOSLED ...371 // SOUVĚTÍ ...374 // Vznik souvětí ...374 // Charakteristika staročeského souvětí ...376 // Souvětí podřadné ...379 // Souvětí s větami obsahovými ...382 // Obsahové věty oznamovací ...382 // Obsahové věty tázací ...384 // Obsahové věty žádací ...385 // Souvětí s větami vztažnými ...385 // Souvětí s větami příslovečnými ...387 // Věty místní ...387 // Věty časové ...388 // Věty srovnávací ...390 // Věty účinkové ...391 // Věty příčinné a důvodové ...392 // Věty účelové ...393 // Věty podmínkové ...393 // Věty přípustkové ...394 // Věty výjimkové ...396 // 12 // Souvětí souřadné ...396 // Souvětí slučovací ...397 // Souvětí odporovací ...397 // Souvětí stupňovací ...399 // Souvětí vylučovací ...400 // Souvětí důsledkové ...401 // Souvětí důvodové ...402 // Souvětí složité ...402 // ZKRATKY STARÝCH PRAMENŮ ...406 // ZÁKLADNÍ LITERATURA ...410
(OCoLC)15741337
cnb000019673

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC