Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
440 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-0914-2 (brož.)
Částečně slovenský text, slovenské resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Obsahuje ilustrace, portréty, bibliografické odkazy
Bibliografie: s. 430-440
Didaktika - sborníky
Pedagogika - sborníky
000038396
Obsah // K významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Jarmily Skalkové, DrSc. // Růžena Váňová --- 11 // Jarmila Skalková - osmdesátiletá // Jaroslava Pešková --- 16 // Osobní vyznání k životnímu jubileu prof. dr. Jarmily Skalkové, DrSc. // Jiří Semrád --- 18 // Faktor času v pedagogickém procesu (Náměty k zamyšlení) // Jiří Pelikán ---24 // Alegorie v hermeneutickém výkladu // Jaroslav Kota---40 // Strukturální reforma učitelského vzdělávání v Německu - možná inspirace pro přípravu učitelů u nás // Miroslava Váňová ---53 // Sudetoněmecké reformní pedagogické hnutí v Československu vletech 1918-1933 // Tomáš Kasper---59 // Václav Příhoda a jeho poválečné snahy o školskou reformu (1945-1948) // Růžena Váňová --- 77 // Několik poznámek k teorii morální výchovy Emila Durkheima // Martin Strouhal ---88 // Několik poznámek k Buberově přednášce „O výchovném" // Dana Kasperová ---104 // Škola a výchova v súčasnosti // Jolana Manniová---115 // Autorita v zrcadle výchovy // Alena Vališová ---121 // Mýtus ideálního učitele - předsudky a realita // Iva Štětovská. Alena Vališová ---132 // K intcrkulturalitě z hlediska didaktického // Víra Poláčková---138 // Tradiční didaktické myšlení a některé otázky integrace žáků s problémy // v oblasti sociální komunikace dobčžných základních a středních škol v CR // Olga Opekarová ---144 // Učitel ve výchovném ústavu
a jeho romský žák - postřehy z oblasti sociokultumích specifik // Arnošt Smolík ---150 // Interdisciplinární vztahy mezi hlubinnou psychologií a didaktikou // Richard Jedlička --- 159 // Psychodiadaktická aplikace metakognitivní teorie // Hana Krykorková ---174 // Glosy k (meta)didaktice osobnostní a sociální výchovy // Josef Valenta ---187 // Nástin revize Bloomovy taxonomie // Petr Byčkovský, Jiří Kotásek ---203 // Přístup Jarmily Skalkové k problému obsahu vzdělávání // Hana Mukařovská ---222 // Projektové vyučování jako možnost integrace obsahu vyučování // Markéta Dvořáková ---227 // Využití projektu „čtením a psaním ke kritickému myšlení“ v pedagogické praxi na katedře pedagogiky FF UK // Ivana Tvrzová--- 234 // Od skupinového učení ke kooperativnímu // Hana Kasíková ---241 // Problém „kompetence žáků" v didaktické teorii // Jan Průcha---263 // Rozvoj sociální kompetence z pohledu kurikulámích dokumentů a vyučovacího procesu // Božena Jiřincová. Michal Svoboda---270 // Objektivní a subjektivní hodnocení ve škole // Zdeněk Kolář --- 280 // Didaktické zamyšlení nad současnými učebnicemi se zvláštním zřetelem k jazykovým učebnicím // Nataša Mazáčová---289 // 8 // Didaktická hlediska gramotnosti v historickém vývoji a perspektivě // Jana Doležalová ---298 // Oborové didaktiky na technických vysokých školách // Jiří Semrád ---302 // Perspektívy humanizácie
vzdelávania na vysokých školách // Lubomír Holkovič---307 // Organizácia výuky na slovenských vysokých školách // Viliam Končal ---316 // Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání // Iveta Bednaříková---323 // Didaktika - management - 21. století // Pavel Dittrich---330 // Perspektivy vzdělávání dospělých v kontextu podnikového vzdělávání // Michaela Tureckiová --- 336 // Efektivní využití ICT v přípravě učitelů // Petr Minář---344 // Didaktické perspektivy inovujících procesů v rámci humanizace výchovy a vzdělávání // Karel Rýdl---350 // Alternatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní Pedagogicko-psychologická analýza // Silvester Sawicki ---358 // Modely vnútornej premeny školy - zdroj inšpirácie pre rozvoj školstva // Úvaha nad štúdiou J. Skalkovcj: Pedagogické teorie vzdělám a vnitřní reforma školy // Mária Matulčíková ---374 // Uplatňovanie poznatkov didaktiky v neformálnej výchove a vzdelávaní // Emília Kratochvílová---390 // Výuka pedagogiky na pedagogickém lyceu // Věra Havlíková---399 // Didaktické dovednosti v přípravě učitelů psychologie // Ilona Gillernová ---404 // O příběhu jako nástroji poznávání světa (Pokus o shrnující zamyšlení) // Iva Stětovská ---420 // Bibliografie Jarmily Skalkové od r. 1983-2004 --- 430 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC