Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Český geologický ústav, 2000
189 s. : il, mapy

objednat
ISBN 80-7075-413-3 (váz.)
Obsahuje fotografie, grafy, anglické resumé, rejstřík
Bibliografie na s. 171-175
Horniny - geologie environmentální - pojednání a ilustrace
Prostředí horninové - Česko - pojednání a ilustrace
000038811
Horninové prostredí České republiky 5 // Obsah // Předmluva 6 // Horninové prostredí, pojetí a definice 7 // Geofaktory a jejich význam při hodnocení horninového prostředí KK // Význam horninového prostředí 19 // Vývoj horninového prostředí Česka 21 // Teplota horninového prostředí - geotermální energie 26 // Geologické mapování jako hlavní zdroj poznání horninového prostředí 29 // Vrty jako další zdroj poznání horninového prostředí 33 // Další geovédní disciplíny jako zdroj poznatků o horninovém prostředí 36 // Obecně o narušení horninového prostředí 37 // Anlropogenní narušení horninového prostředí 39 Vliv lidské činnosti na rozsah a zrychlení rizikových geologických procesů 40 Anlropogenní geomorfologie 45 // Narušení horninového prostředí svahovými pohyby 47 // Druhy chemického narušení horninového prostředí 54 // Klasifikace intenzity narušení horninového prostředí 56 // Narušení horninového prostředí // povrchovým přemísťováním hornin a zemin 59 // Narušení horninového prostředí // podpovrchovým přemísťováním hornin a zemin 60 // Horninové prostředí narušené vznikem přírodních podzemních prostorů 63 // Srovnání objemů přírodních a umělých podzemních prostorů 66 // Půda jako součást horninového prostředí 67 Znečištění půd 69 // Vliv těžby nerostných surovin na horninové prostředí 72 Množství těžených nerostných surovin
a důsledky těžby 73 // Vliv těžby uranu na horninové prostředí 83 // Radioaktivita horninového prostředí Česka 90 Radionuklidy v horninách 90 Měření radioaktivity horninového prostředí 90 Radiometrická mapa České republiky 90 // Radon v horninovém prostředí 95 Radonový program České republiky 97 // Vliv těžby nerostných surovin na horninové prostředí v chráněných krajinných oblastech 100 // Vliv ukládání odpadů na horninové prostředí 104 // Vliv těžby nerostných surovin na vodní zdroje 108 // Vztahy mezi horninovým prostředím a atmosférou -atmosférická depozice 115 Měření atmosférické depozice 115 // Vzájemné vztahy mezi horninovým prostředím a biosférou 117 Biodiverzita půdních společenstev 117 Příčiny odumírání jehličnatých lesů ve střední Evropě 118 // Vliv horninového prostředí na toxicitu povrchových vod v oblastech postižených kyselými dešti 120 // Chemické a biochemické narušení horninového prostředí 122 // Kontaminace horninového prostředí České republiky stopovými prvky 124 // Od Geomonu k Biogeomonu 132 Význam malých povodí při studiu narušení horninového prostředí 132 // Geochemické mapování jako zdroj poznatků o kontaminaci horninového prostředí 134 Látkové bilance složek 134 Geochemický atlas 136 Geochemicko-ekologická mapa Prahy 137 // Organické látky v horninovém prostředí 142 // Kontrola a zahlazování následků těžby 146 Živé haldy
148 // Sanace, revitalizace, renaturalizace a rekultivace postižené krajiny 150 Praktické použití metod rekultivace 151 // Zabezpečení a likvidace starých důlních děl 156 // Odborná i administrativní ochrana horninového prostředí 158 Některé výsledky ochrany horninového prostředí 160 // Ochrana horninového prostředí jako součást ochrany přírody 163 // Bilance hmot horninového prostředí Česka 167 Závěr 170 Literatura 171 // Geological Environment of the Czech Republic -Conditions and Preservation 177 // Rejstřík věcný 183 // Rejstřík autorský 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC