Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Transparency International - Česká republika, 2008
212 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87123-04-1 (brož.)
"Autoři Štička Michal ... [et al.]"--S. 13
Obsahuje bibliografii na s. 208-212 a bibliografické odkazy
000040120
Pojem korupce, její typy a negativní dopady korupce na společnost -- Korupce jako globální téma v posledním desetiletí Definice korupce Typy korupce -- Malá administrativní korupce -- Zneužívání veřejných zdrojů -- Negativní dopady korupce -- Jevy na hraně: střet zájmů, lobbying -- Střet zájmů -- Lobbying -- Definice úplatkářství a jiných korupčních trestných činů podle českého trestního zákona -- Pojem veřejného činitele -- Pojem úplatku -- Pojem obstarávání veřejného zájmu -- Skutkové podstaty úplatkářství v trestním zákoně -- Další korupční trestné činy -- Protikorupční politika ve veřejné správě -- Obecné předpoklady úspěšné protikorupční politiky -- Pilíře protikorupční strategie -- Pilíř I.: Identifikace projevů a analýza příčin korupčního jednání -- Podmínky napomáhající výskytu korupce ve veřejné správě ---
Identifikace konkrétních projevů a příčin korupčního jednání -- Měření korupce pomocí sociologických a ekonomických metod -- Jedinečné versus kompozitní indexy -- Objektivní versus subjektivní indexy -- Experti versus místní respondenti -- Předmět měření -- Identifikace projevů a příčin korupčního jednání ostatními metodami -- Výskyt korupce ve veřejné správě a indikátory korupce -- Úvod -- Výskyt korupce v rámci vrchnostenské činnosti veřejné správy a indikátory korupce -- Výskyt korupce v rámci poskytování veřejných služeb a rozdělování veřejných statků veřejnou správou a indikátory korupce -- Výskyt korupce při vystupování veřejné správy jako soukromého subjektu a indikátory korupce -- Pilíř II: Protikorupční nástroje preventivního a represivního charakteru obecná část -- Úvod: dělení protikorupčních nástrojů -- Zvyšování transparentnosti veřejné správy -- Úvod ---
Právo na přístup k informacím -- Princip publicity veřejné správy -- Základní prvky svobodného přístupu k informacím -- Hlavní důvody pro odepření informací -- Aktivní zveřejňování informací -- Role informačních technologií v boji proti korupci -- Otázka právní deregulace -- Kontrola ve veřejné správě -- Klasifikace (druhy) kontroly ve veřejné správě -- Právní úprava kontroly hospodaření ve veřejné správě -- Finanční kontrola ve veřejné správě -- Právní úprava finanční kontroly -- Definice některých pojmů -- Cíle finanční kontroly -- Odpovědnost za zajištění finanční kontroly -- Nástroje finanční kontroly -- Systémy finanční kontroly -- Veřejnosprávní kontrola -- Vnitřní kontrolní systém -- Protikorupční nástroje osobního (služebního) charakteru -- Výběr kandidátů na služební místa v orgánech veřejné správy a jejich kariérní postup ---
Systém a výše odměňování zaměstnanců ve veřejné správě -- Etické kodexy -- Vznik a šíření etických kodexů -- Vymezení etického kodexu -- Funkce etického kodexu -- Proč je užitečné mít etický kodex? -- Kritika etických kodexů systému, čemu dá přednost -- Zásady, na nichž by měl být ideální etický kodex postaven -- Předmět úpravy etického kodexu -- Proces tvorby etického kodexu -- Systém vzdělávání, který obsahuje i prvky etické výchovy -- Omezení přijímání darů, úprava střetu zájmů, neslučitelnost funkcí a další služební a post-služební omezení -- Omezení přijímání darů -- Úprava střetu zájmů a s tím související neslučitelnost funkcí a další služební a post-služební omezení -- Nástroje trestního práva -- Úprava stížností -- Protikorupční linky -- Testy integrity -- Náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ---
Protikorupční nástroje ve vybraných činnostech veřejné správy -- Protikorupční nástroje ve správním řízení -- Zúžení správního uvážení při rozhodování -- Odůvodňování rozhodnutí -- Opravné prostředky (v linii správní, v linii soudní) -- Stanovení standardních postupů -- v rámci jednotlivých správních činností -- Odstranění průtahů v řízení -- Přidělování dotací -- Úvod -- Negativní jevy existující ve fázi žádosti o přidělení dotace -- Negativní jevy v procesu rozhodování o přidělení dotací -- Zvláštní protikorupční nástroje v oblasti přidělování dotací -- Přidělování prostředků z EU fondů -- Úvod -- Politika hospodářské a sociální soudržnosti -- Rozdělování prostředků EU v České republice -- Národní strategie proti podvodným jednáním -- Evropský úřad pro potírání podvodných jednání -- Služba pro koordinaci protikorupčních operačních aktivit (AFCOS) ---
Hlášení zjištěných nesrovnalostí (irregularities) -- Protikorupční opatření při rozdělování prostředků z fondů EU na regionální úrovni -- Vybrané otázky nakládání s majetkem územních samosprávných celků -- Majetek krajských (obecních) společností -- Vybrané otázky nakládání s nemovitým majetkem -- Závěr: Souhrn doporučených protikorupčních nástrojů v oblasti nakládání s krajským (obecním) majetkem -- Veřejné zakázky -- Příprava zadání veřejné zakázky -- Stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky -- Výběr zadávacího řízení -- Výběr ze způsobu stanovení kritérií pro zadání veřejné zakázky -- Stanovení kvalifikačních předpokladů pro účast dodavatele v procesu zadávání veřejné zakázky -- Výběr nabídky -- Složení hodnotící komise -- Posuzování a hodnocení nabídek -- Přidělení zakázky -- Opravné prostředky ---
Pilíř III.: Vyhodnocování účinnosti protikorupční strategie a zajištění její udržitelnosti -- Hodnocení účinnosti protikorupčních opatření -- Systém hodnocení základní popis -- Procedurální kroky hodnocení -- Stanovení kritérií hodnocení -- Postup hodnocení -- Definování účelu hodnocení -- Stanovení celkového cíle hodnocení Stanovení konkrétního cíle hodnocení -- Výběr předmětu hodnocení -- Výběr subjektu hodnocení -- Externí versus interní hodnocení Zapojení dalších osob do hodnocení -- Výběr metodologie hodnocení -- Zajištění dopadu hodnocení -- Rozšiřování výsledků hodnocení Využití výsledků hodnocení -- Mezinárodní protikorupční nástroje -- Mezinárodní právní instrumenty -- Mezinárodní právní instrumenty přijaté v rámci OSN -- Mezinárodní právní instrumenty přijaté v rámci Rady Evropy -- Mezinárodní právní instrumenty přijaté v rámci OECD ---
Mezinárodní právní instrumenty přijaté v rámci EU -- Ostatní mezinárodní právní instrumenty -- Mezinárodní organizace -- OSN -- Rada Evropy OECD -- Evropská unie -- Ostatní mezinárodní organizace

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC