Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007
151 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-211-0543-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 143
000040707
’ I // OBSAH // Přehled tabulek .. Přehled diagramů // Přehled grafů.. // Úvod... // 1 Co je to PISA... // 1.1 Popis šetření... // 1.2 Data z šetření... // 1.3 Interpretace výsledků ... // 1.4 Stručná charakteristika testů PISA ... // 1.5 Srovnání PISA s jinými hromadnými testováními v České republice // 2 Metodika a postup při zpracování dat PISA ... // 2.1 Manuál PISA ... // 2.2 Sjednocení výsledků... // 2.3 Vlastní metody zpracování dat ... // 2.4 Postup zpracování ... // 2.3 Technické a analytické nástroje ... // 3 Charakteristika mezinárodního šetření PISA 2006 ... // 3.1 Přírodovědná gramotnost... // 3.2 Ukázky úloh v šetření PISA 2006 — přírodovědná gramotnost ... // 3.3 Čtenářská gramotnost ... // 3.4 Matematická gramotnost ... // 4 Vybavenost domácností, vzdělanostní a profesní aspirace ... // 4.1 Vybavenost v domácnostech českých žáků... // 4.2 Rozdílnosti ve vybavenosti domácností ... // 4.3 Aspirace na vzdělání a budoucí povolání (profesi) ... // 5 Schopnosti práce s počítačem... // 5.1 Dotazník ICT a jeho zpracování ... // 5.2 Co má vliv na celkové schopnosti práce s počítačem ... // 5.3 Analýza dílčích indexů ... // 5.4 Četnost využívání internetu ... // 5.5 Používání běžného software ... // 5.6 Sebedůvěra v internetových úkonech ... // 5.7 Sebedůvěra v náročných ICT úkonech ... // 5.8 Porovnání čistých vlivů faktorů na jednotlivé dílčí
ICT indexy . // Vztah žáků ? přírodním vědám ... // Co zjišťoval dotazník... // Zpracování odpovědí ... // Metodika analýzy... // Orientace žáků na přírodní vědy ... // Informovanost v oblasti přírodních věd... // Vnímání užitečnosti přírodních věd ... // Porovnání čistých vlivů faktorů na jednotlivé přírodovědné indexy // 7 Výsledky testů ... 103 // 7.1 Účast v šetření... 104 // 7.2 Rozložení výsledků... 104 // 7.3 Korelace... 106 // 7.4 Výsledky v testu matematické gramotnosti ... 106 // 7.5 Výsledky v testu čtenářské gramotnosti ... 112 // 7.6 Výsledky v testu přírodovědné gramotnosti ... 118 // 8 Shrnutí ... 131 // 9 Pojmy a postupy ... 133 // 9.1 Sekundární a terciární vzdělání, stupně vzdělání podle ISCED ... 134 // 9.2 Normální rozdělení... 134 // 9.3 Vážený průměr... 134 // 9.4 Rozptyl a směrodatná odchylka... 135 // 9.5 Šikmost a špičatost... 135 // 9.6 Medián, kvartil, decil, percentil... 136 // 9.7 Korelace... 136 // 9.8 Statistická významnost a testování hypotéz... 136 // 9.9 Raschův model ... 137 // 9.10 Odhad výsledku metodou maximální věrohodnosti a pomocí možných hodnot // - plausible values... 138 // 9.11 Indexy ... 139 // 9.12 Faktor, úrovně faktoru ... 139 // 9.13 Variabilita, lineární model, čistý vliv faktoru ... 140 // 9.14 Očekávaný výsledek ... 141 // 9.15 Logistická regrese... 141 // 9.16 Faktorová analýza... 141 // Literatura ...
143 // Příloha A: Seznam a popis použitých indexů ... 145 // PŘEHLED TABULEK // Tabulka 3.1.1 Tabulka 3.1.2 Tabulka 3.1.3 Tabulka 4.1.1 // Tabulka 4.1.2 // Tabulka 4.1.3 // Tabulka 4.1.4 // Tabulka 4.3.1 Tabulka 4.3.2 // Tabulka 6.2.1 // Tabulka 7.1.1 Tabulka 7.1.2 Tabulka 7.2.1 Tabulka 7.3.1 Tabulka 7.6.1 Tabulka 9.1.1 Tabulka A. 1. // Aplikace přírodních věd v různých oblastech ... // Rozložení úloh v testu z hlediska vědeckých kategorií ... // Rozložení úloh v testu z hlediska požadovaných kompetencí ... // Základní předměty a podmínky pro vzdělávání patnáctiletých žáků v českých domácnostech (podíl žáků, kteří mají ? dispozici // příslušné vybavení, v %) ... // Počítače a internet v českých domácnostech patnáctiletých žáků // (podíl žáků, kteří mají ? dispozici příslušné vybavení, v %) ... // Umělecká díla a knihy v českých domácnostech patnáctiletých žáků // (podíl žáků, kteří uvedli příslušnou odpověď, v %) ... // Předměty dlouhodobé spotřeby v českých domácnostech patnáctiletých žáků // (podíl žáků, kteří uvedli vlastnictví příslušného předmětu, v %) ... // Druh navštěvované školy v 15 letech podle pohlaví (v %) ... // Socioekonomické postavení profese, kterou by si žák přál vykonávat // ve 30 letech (průměrná hodnota ISEI, patnáctiletí žáci dotázaní // v letech 2000, 2003 a 2006) ... // Korelační koeficienty souhrnných indexů
SCORIENT, SCAWARE, // SCUSE a samostatných indexů ENVPERC, ENVOPT... // Rozložení počtů žáků podle druhu školy a skupin oborů ... // Součty vah podle druhu školy a skupin oborů ... // Hodnoty šikmosti a špičatosti pro jednotlivé testy PISA ... // Odhad korelačních koeficientů mezi výsledky jednotlivých testů ... // Odhad korelačních koeficientů mezi částmi testu přírodovědné gramotnosti ... // Stupně vzdělání v šetření PISA ... // Faktorová matice pro výpočet indexů SCORIENT, SCAWARE, SCUSE ... // 26 // 31 // 31 // 56 // 56 // 57 // 57 // 62 // 63 // 90 // 104 // 104 // 106 // 106 // 128 // 134 // 148 // PŘEHLED DIAGRAMŮ // Diagram 3.1.1 Uspořádání oblasti přírodovědné gramotnosti Diagram 3.4.1 Cyklus matematizace ... // PŘEHLED GRAFŮ // 25 // 53 // Graf 4.2.1 Graf 4.2.2 // Graf 4.2.3 Graf 4.2.4 // Graf 4.2.5 Graf 4.2.6 // Graf 4.3.1 Graf 4.3.2 Graf 4.3.3 Graf 4.3.4 Graf 4.3.5 Graf 4.3.6 // Čistý vliv kraje a profese rodičů na majetkové vlastnictví domácnosti ... // Čistý vliv velikosti bydliště a druhu školy // na majetkové vlastnictví domácnosti... // Čistý vliv kraje a profese rodičů na vybavení domácnosti zdroji pro studium ... // Čistý vliv velikosti bydliště a druhu školy na vybavení domácnosti zdroji // pro studium ... // Čistý vliv kraje a profese rodičů na vybavení domácnosti kulturními předměty ... Čistý vliv velikosti bydliště a druhu školy na vybavení domácnosti // kulturními
předměty ... // Vývoj vzdělanostních aspirací patnáctiletých žáků v letech 2000-2006 ... // Aspirace na vzdělání podle pohlaví (patnáctiletí žáci v roce 2006)... // Aspirace na vzdělání podle druhu školy ... // Aspirace na profesi podle pohlaví a druhu školy... // Čistý vliv pohlaví a druhu školy na vzdělanostní aspirace... // Čistý vliv velikosti bydliště, profese rodičů, vybavení domácnosti a znalostí na vzdělanostní aspirace ... // 58 // 59 // 59 // 60 60 // 61 // 61 // 62 // 62 // 63 // 64 // 64 // MOTIVACE, ASPIRACE, UČENÍ II // PŘEHLED GRAFO // Graf 4.3.7 // Graf 4.3.8 // Graf 4.3.9 Graf 4.3.10 // Graf 3.2.1 // Graf 5.2.2 // Graf 5.2.3 // Graf 5.2.4 // Graf 5.2.5 // Graf 5.2.6 Graf 5.2.7 Graf 5.2.8 // Graf 5.2.9 // Graf 5.4.1 Graf 5.4.2 Graf 5.4.3 // Graf 5.4.4 Graf 5.4.5 // Graf 5.4.6 Graf 5.4.7 Graf 5.4.8 // Graf 5.5.1 Graf 5.5.2 Graf 5.5.3 Graf 5.5.4 Graf 5.5.5 // Graf 5.5.6 Graf 5.5.7 Graf 5.5.8 Graf 5.5.9 // Graf 5.7.1 // Graf 5.7.2 // Graf 5.7.3 // Graf 5.7.4 // Pravděpodobnost aspirace na dosažení minimálně maturitního vzdělání // dle pohlaví a druhu školy (patnáctiletí žáci) ... // Pravděpodobnost aspirace na dosažení minimálně vyššího odborného vzdělání // dle pohlaví a druhu školy (patnáctiletí žáci) ... // Čistý vliv pohlaví a druhu školy na profesní aspirace ... // Čistý vliv velikosti bydliště, profese rodičů, vybavení domácnosti // a znalostí na profesní aspirace ...
// Celkové schopnosti práce s počítačem podle pohlaví - průměr // a kvartilové rozpětí ... // Celkové schopnosti práce s počítačem podle druhu školy // - průměr a kvartilové rozpětí... // Celkové schopnosti práce s počítačem podle velikosti bydliště // - průměr a kvartilové rozpětí... // Celkové schopnosti práce s počítačem podle vzdělání otce // - průměr a kvartilové rozpětí... // Celkové schopnosti práce s počítačem podle aspirace na vzdělání // - průměr a kvartilové rozpětí... // Vztah indexu schopnosti práce s počítačem a indexu majetkového vlastnictví... // Vztah indexu schopnosti práce s počítačem a statusu zaměstnání rodičů... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví, velikosti bydliště a vzdělanostní aspirace // na index schopnosti práce s počítačem... // Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index schopnosti práce s počítačem... // Index využívání internetu podle pohlaví - průměr a kvartilové rozpětí ... // Index využívání internetu podle druhu školy - průměr a kvartilové rozpětí ... // Index využívání internetu podle velikosti bydliště // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index využívání internetu podle vzdělání otce - průměr a kvartilové rozpětí... // Index využívání internetu podle aspirace na vzdělání // - průměr a kvartilové rozpětí... // Vztah indexu využívání internetu a
indexu majetkového vlastnictví... // Čistý vliv pohlaví a velikosti bydliště na index využívání internetu ... // Čistý vliv majetkového vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index využívání internetu... // Index používání software podle pohlaví - průměr a kvartilové rozpětí ... // Index používání software podle druhu školy — průměr a kvartilové rozpětí ... // Index používání software podle velikosti bydliště - průměr a kvartilové rozpětí ... // Index používání software podle vzdělání otce - průměr a kvartilové rozpětí... // Index používání software podle aspirace na vzdělání // - průměr a kvartilové rozpětí... // Vztah indexu používání software a indexu majetkového vlastnictví... // Vztah indexu používání software a indexu vybavenosti pro studium ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví a velikosti bydliště na index používání software ... Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index používání software... // Index sebedůvěry v náročných ICT úkonech podle pohlaví // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index sebedůvěry v náročných ICT úkonech podle druhu školy // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index sebedůvěry v náročných ICT úkonech podle velikosti bydliště // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index sebedůvěry v náročných ICT úkonech podle vzdělání otce // - průměr a kvartilové
rozpětí... // 65 // 65 // 66 // 67 // 71 // 71 // 72 72 // 72 // 73 // 73 // 74 // 75 // 76 76 // 76 // 77 // 77 // 78 // 78 // 79 // 79 // 80 80 // 80 // 81 // 81 // 82 // 82 // 83 // 83 // 84 84 // Graf 5.7.5 Index sebedůvěry v náročných ICT úkonech podle aspirace na vzdělání // - průměr a kvartilové rozpětí... 84 // Graf 5.7.6 Vztah indexu sebedůvěry v náročných ICT úkonech a indexu // majetkového vlastnictví ... 85 // Graf 5.7.7 Vztah indexu sebedůvěry v náročných ICT úkonech a indexu // vybavenosti pro studium ... 85 // Graf 5.7.8 Čistý vliv pohlaví a vzdělanostní aspirace na index sebedůvěry // v náročných ICT úkonech... 86 // Graf 5.7.9 Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index sebedůvěry v náročných ICT úkonech... 86 // Graf 5.8.1 Čistý vliv druhu školy a pohlaví na jednotlivé ICT indexy // (jen významné hodnoty) ... 87 // Graf 5.8.2 Čistý vliv velikosti bydliště a vzdělanostní aspirace na jednotlivé // ICT indexy (jen významné hodnoty) ... 88 // Graf 5.8.3 Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na jednotlivé ICT indexy (jen významné hodnoty) ... 88 // Graf 6.4.1 Index orientace na přírodní vědy podle pohlaví - průměr a kvartilové rozpětí 91 // Graf 6.4.2 Index orientace na přírodní vědy podle druhu školy // - průměr a kvartilové rozpětí... 91 // Graf 6.4.3 Index orientace na přírodní vědy
podle velikosti bydliště // - průměr a kvartilové rozpětí... 92 // Graf 6.4.4 Index orientace na přírodní vědy podle vzdělání otce // - průměr a kvartilové rozpětí... 92 // Graf 6.4.5 Index orientace na přírodní vědy podle vzdělání matky // - průměr a kvartilové rozpětí... 92 // Graf 6.4.6 Index orientace na přírodní vědy podle aspirace na vzdělání // - průměr a kvartilové rozpětí... 93 // Graf 6.4.7 Vztah indexu orientace na přírodní vědy // a indexu majetkového vlastnictví ... 93 // Graf 6.4.8 Čistý vliv druhu školy, pohlaví a vzdělanostní aspirace na index orientace // na přírodní vědy ... 94 // Graf 6.4.9 Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index orientace na přírodní vědy... 94 // Graf 6.5.1 Index informovanosti v přírodních vědách podle pohlaví // - průměr a kvartilové rozpětí... 95 // Graf 6.5.2 Index informovanosti v přírodních vědách podle druhu školy // - průměr a kvartilové rozpětí... 95 // Graf 6.5.3 Index informovanosti v přírodních vědách podle velikosti bydliště // - průměr a kvartilové rozpětí... 95 // Graf 6.5.4 Index informovanosti v přírodních vědách podle vzdělání otce // - průměr a kvartilové rozpětí... 96 // Graf 6.5.5 Index informovanosti v přírodních vědách podle vzdělání matky // - průměr a kvartilové rozpětí... 96 // Graf 6.5.6 Index informovanosti v přírodních vědách podle aspirace
na vzdělání // - průměr a kvartilové rozpětí... 96 // Graf 6.5.7 Čistý vliv druhu školy, pohlaví, vzdělání matky a vzdělanostní aspirace // na index informovanosti v přírodních vědách ... 97 // Graf 6.5.8 Čistý vliv kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index informovanosti v přírodních vědách ... 97 // Graf 6.6.1 Index vnímání užitečnosti přírodních věd podle pohlaví // - průměr a kvartilové rozpětí... 98 // Graf 6.6.2 Index vnímání užitečnosti přírodních věd podle druhu školy // - průměr a kvartilové rozpětí... 98 // MOTIVACE, ASPIRACE, UČENÍ II // PŘEHLED GRAFO // Graf 6.6.3 // Graf 6.6.4 // Graf 6.6.3 // Graf 6.6.6 // Graf 6.6.7 // Graf 6.6.8 // Graf 6.6.9 // Graf 6.6.10 // Graf 6.7.1 // Graf 6.7.2 // Graf 7.2.1 // Graf 7.2.2 Graf 7.2.3 // Graf 7.4.1 Graf 7.4.2 Graf 7.4.3 Graf 7.4.4 // Graf 7.4.5 Graf 7.4.6 // Graf 7.4.7 // Graf 7.4.8 // Graf 7.4.9 // Graf 7.4.10 // Graf 7.4.11 // Graf 7.4.12 // Graf 7.4.13 // Graf 7.4.14 // Graf 7.5.1 Graf 7.5.2 Graf 7.5.3 // Index vnímání užitečnosti přírodních věd podle velikosti bydliště // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index vnímání užitečnosti přírodních věd podle vzdělání otce // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index vnímání užitečnosti přírodních věd podle vzdělání matky // - průměr a kvartilové rozpětí... // Index vnímání užitečnosti přírodních věd podle aspirace na vzdělání // - průměr
a kvartilové rozpětí... // Vztah indexu vnímání užitečnosti přírodních věd // a indexu majetkového vlastnictví ... // Vztah indexu vnímání užitečnosti přírodních věd // a indexu vybavenosti pro studium ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví a vzdělanostní aspirace // na index vnímání užitečnosti přírodních věd ... // Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na index vnímání užitečnosti přírodních věd ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví a vzdělanostní aspirace // na jednotlivé přírodovědné indexy (jen významné hodnoty) ... // Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví a vybavenosti pro studium // na jednotlivé přírodovědné indexy (jen významné hodnoty) ... // Porovnání rozložení výsledků matematické gramotnosti // s normálním rozdělením... // Porovnání rozložení výsledků čtenářské gramotnosti s normálním rozdělením Porovnání rozložení výsledků přírodovědné gramotnosti // s normálním rozdělením ... // Průměrný výsledek v testu matematické gramotnosti podle druhu školy... // Matematická gramotnost, rozložení výsledků podle druhu školy ... // Průměrný výsledek v testu matematické gramotnosti podle vzdělání matky ... Průměrný výsledek v testu matematické gramotnosti // podle aspirace na vzdělání... // Průměrný výsledek v testu matematické gramotnosti podle pohlaví ... // Průměrný výsledek
v testu matematické gramotnosti // podle velikosti sídla školy ... // Vztah výsledku v testu matematické gramotnosti // a indexu majetkového vlastnictví ... // Vztah výsledku v testu matematické gramotnosti // a indexu schopnosti práce s počítačem... // Vztah výsledku v testu matematické gramotnosti // a indexu vybavenosti pro studium ... // Vztah výsledku v testu matematické gramotnosti a nejvyššího statusu // zaměstnání rodičů ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví, vzdělanostní aspirace a vzdělání matky // na výsledek v testu matematické gramotnosti... // Čistý vliv velikosti sídla školy a kraje na výsledek // v testu matematické gramotnosti ... // Čistý vliv majetkového vlastnictví, vybavenosti pro studium, statusu zaměstnání rodičů a schopnosti práce s počítačem na výsledek // v testu matematické gramotnosti ... // Průměrný výsledek v testu matematické gramotnosti podle vzdělání rodičů // a aspirace žáka, dívky ze ZŠ ... // Průměrný výsledek v testu čtenářské gramotnosti podle druhu školy ... // Čtenářská gramotnost, rozložení výsledků podle druhu školy ... // Průměrný výsledek v testu čtenářské gramotnosti podle vzdělání matky ... // 98 // 99 99 99 // 100 // 100 // 101 // 101 // 102 // 102 // 104 // 105 // 105 // 107 // 107 // 108 // 108 // 108 // 108 // 109 // 109 // 110 110 111 111 // 112 // 112 // 113 // 113 // 114 // Graf 7.5.4 // Graf 7.5.5 Graf 7.5.6 Graf 7.5.7 // Graf
7.5.8 // Graf 7.5.9 // Graf 7.5.10 Graf 7.5.11 // Graf 7.5.12 // Graf 7.6.1 Graf 7.6.2 Graf 7.6.3 Graf 7.6.4 // Graf 7.6.5 Graf 7.6.6 // Graf 7.6.7 // Graf 7.6.8 // Graf 7.6.9 // Graf 7.6.10 // Graf 7.6.11 // Graf 7.6.12 // Graf 7.6.13 // Graf 7.6.14 // Graf 7.6.15 // Graf 7.6.16 // Graf 7.6.17 // Graf 7.6.18 // Graf 7.6.19 // Graf 7.6.20 // Graf 7.6.21 // Průměrný výsledek v testu čtenářské gramotnosti // podle aspirace žáka na vzdělání ... // Průměrný výsledek v testu čtenářské gramotnosti podle pohlaví ... // Vztah výsledku v testu čtenářské gramotnosti a indexu majetkového vlastnictví ... Vztah výsledku v testu čtenářské gramotnosti a indexu schopnosti // práce počítačem... // Vztah výsledku v testu čtenářské gramotnosti a nejvyššího statusu // zaměstnání rodičů ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví a vzdělanostní aspirace na výsledek // v testu čtenářské gramotnosti... // Čistý vliv kraje na výsledek v testu čtenářské gramotnosti ... // Čistý vliv majetkového vlastnictví, statusu zaměstnání rodičů // a schopnosti práce s počítačem na výsledek v testu čtenářské gramotnosti... // Průměrný výsledek v testu čtenářské gramotnosti podle vzdělání rodičů // a aspirace žáka, dívky ze ZŠ ... // Průměrný výsledek v testu přírodovědné gramotnosti podle druhu školy ... // Přírodovědná gramotnost, rozložení výsledků podle druhu školy ... // Průměrný výsledek v
testu přírodovědné gramotnosti podle vzdělání matky ... // Průměrný výsledek v testu přírodovědné gramotnosti // podle aspirace žáka na vzdělání ... // Průměrný výsledek v testu přírodovědné gramotnosti podle pohlaví ... // Průměrný výsledek v testu přírodovědné gramotnosti // podle velikosti sídla školy ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti // a indexu majetkového vlastnictví ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti // a indexu kulturního vlastnictví ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti // a indexu vybavenosti pro studium ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a nejvyššího statusu // zaměstnání rodičů ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví, vzdělanostní aspirace // a vzdělání matky na výsledek v testu přírodovědné gramotnosti ... // Čistý vliv velikosti sídla školy a kraje na výsledek // v testu přírodovědné gramotnosti ... // Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví, vybavenosti pro studium // a statusu zaměstnání rodičů na výsledek v testu přírodovědné gramotnosti ... // Průměrný výsledek v testu přírodovědné gramotnosti // podle vzdělání rodičů a aspirace žáka, dívky ze ZŠ ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a indexu orientace // na přírodní vědy ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a indexu informovanosti // v přírodních vědách
... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a indexu vnímání // užitečnosti přírodních věd ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a indexu vnímání // závažnosti aktuálních environmentálních problémů ... // Vztah výsledku v testu přírodovědné gramotnosti a indexu optimismu // pro řešení aktuálních environmentálních problémů ... // Čistý vliv přírodovědných indexů na výsledek // v testu přírodovědné gramotnosti ... // Čistý vliv druhu školy, pohlaví, vzdělanostní aspirace a vzdělání matky na výsledky v částech testu přírodovědné gramotnosti... // 114 // 114 // 115 // 115 // 116 // 116 // 117 // 117 // 118 118 119 // 119 // 120 120 // 120 // 121 // 121 // 122 // 122 // 123 // 123 // 124 // 124 // 125 // 125 // 126 126 127 // 127 // 128 // MOTIVACE, ASPIRACE, UČENÍ II // PfiEHLED GRAFO // Graf 7.6.22 Čistý vliv velikosti sídla školy a kraje na výsledek v částech testu // přírodovědné gramotnosti ... 128 // Graf 7.6.23 Čistý vliv majetkového a kulturního vlastnictví, vybavenosti pro studium // a statusu zaměstnání rodičů na výsledek v částech testu // přírodovědné gramotnosti ... 129 // Graf 7.6.24 Čistý vliv přírodovědných indexů na výsledek v částech testu // přírodovědné gramotnosti ... 129 // Graf 9.2.1 Hustota standardního normálního rozdělení ... 134 // Graf 9.3.1 Rozdělení s různou šikmostí ... 133 // Graf 9.5.2 Rozdělení
s různou špičatostí... 135 // Graf 9.9.1 Charakteristická křivka položky (a = 1, b = -1, c = 0,25) ... 137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC