Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Česká biblická společnost, 1991

objednat
ISBN 80-85244-01-2
000041017
Rekat.
STARÝ ZÁKON // STVOŘENÍ A PATRIARCHOVÉ // Stvoření ... 14 // Edenská zahrada ... 16 // Pokušení v ráji ... 20 // Kain a Ábel ... 24 // Patriarcha Noe ... 26 // Babylónská věž ... 32 // Povolání Ab rama a Boží přislíbení ... 34 // Abram a Lot ... 36 // Boží smlouva s Abramem ... 37 // Abrahamova péče o Izáka ... 42 // Ezau a Jákob ... 48 // Jákobův útěk a sen ... 54 // Jákob a Ráchel ... 56 // Josef a ostatní Jákobovi synové ... 64 // Josef v Egyptě ... 70 // Faraónovy sny ... 73 // Josefovi bratři v Egyptě ... 78 // Farao zve Jákoba do Egypta ... 88 // Jákobovo noční vidění ... 90 // Jákob v Egyptě ... 91 // Velká bída a hlad v krajině ... 92 // ODCHOD IZRAELITŮ Z EGYPTA // Mojžíšovo narození ... 98 // Mojžíš utíká do Midjánu ... 102 // Mojžíš a Áron před faraónem ... 108 // Deset egyptských ran ... 110 // Velikonoční beránek ... 120 // Přechod přes Rákosové moře ... 122 // Hořká voda v Mare ... 128 // Mana — chléb z nebe ... 129 // Voda ze skály ... 133 // Vítězství nad Amálekity ... 134 // Mojžíš ustanovuje Izraelitům // soudce ... 136 // Smlouva na Sinaji ... 138 // Zlaté tele ... 148 // Obnovení smlouvy ... 154 // Cesta od Sinaje do Kádeše ... 156 // Izraelci se chystají vstoupit do // Kenaanu ... 158 // Čtyřicet roků na poušti ... 163 // Bileám a jeho proroctví ... 168 // Mojžíšovo poslední napomenutí --- 174 // Mojžíšova smrt ... 178 // IZRAEL SE VZMÁHÁ // Jozue
dobude Zaslíbenou zem ... 182 // Pád Jericha ... 187 // Jozue a Chivejci ... 190 // Siserova smrt ... 194 // Soudce Gedeón a Midjánci ... 196 // Jótam a Abímelek ... 202 // Jiftáchův slib ... 204 // Samson a Pelištejci ... 206 // Věrná Rút se dostává do Davidova // rodokmene ... 214 // Samuel — vyprošený od // Hospodina ... 220 // Samuel a Saul ... 224 // David — vyvolený Boží ... 232 // David a Goliáš ... 234 // Saulova žárlivost ... 240 // David ajónatan ... 244 // Saulův hněv ... 246 // David a Abígajil ... 248 // Saul u věštkyně v En Dor ... 252 // David králem celého Izraele ... 256 // David upadne do hříchu ... 258 // David a Abšalóm ... 260 // Davidova smrt ... 264 // OBDOBÍ PROROKŮ // Šalomoun si žádá od Boha // moudrost ... 266 // Šalomoun staví jeruzalémský // chrám ... 269 // Šalomoun a královna ze Sáby ... 272 // Elijáš — velký prorok v Izraeli ... 274 // Elijáš a Baalovi proroci ... 276 // Pán se zjevuje Elijášovi ... 280 // Nábotova vinice ... 282 // Elíša nástupcem Elijášovým ... 284 // Jehú pomazán za krále ... 288 // Nezletilý Jóaš se stává judským // králem ... 292 // Elíšova smrt ... 294 // Výstražné napomínání proroků ... 295 // Jeruzalém je dočasně ušetřen ... 298 // Jóšijá’š — spravedlivý judský král ... 300 // Pád Jeruzaléma ... 302 // Zničení Jeruzaléma ... 308 // Písně izraelských vyhnanců ... 310 // Daniel ve vyhnanství ... 311 // Zlatá socha
... 314 // Tajemný nápis na stěně ... 318 // Daniel v jámě lví ... 322 // Proroci v době vyhnanství ... 326 // Návrat Židů z babylónského // zajetí ... 328 // Žalmy — písně žalu a radosti ... 336 // Vyprávění o Jonášovi ... 338 // Makkabejští mučedníci ... 344 // Proroctví o budoucnosti ... 345 // NOVÝ ZÁKON // JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ // Zachariáš a Alžběta ... 350 // Zvěstování Ježíšova narození ... 352 // Narození Jana Křtitele ... 354 // Ježíšovo narození ... 355 // Návštěva mudrců z Východu ... 360 // Útěk do Egypta ... 362 // JEŽÍŠOVO VEŘEJNÉ PŮSOBENÍ // Dvanáctiletý Ježíš v jeruzalémském // chrámě ... 366 // Jan křtí Ježíše ... 368 // Ďábel pokouší Ježíše na pouští ... 370 // Ježíš v Galileji ... 370 // Ježíš povolává první učedníky ... 371 // Svatba v Káni galilejské ... 374 // Ježíš vyučuje v synagoze ... 376 // Farizeové pozorují Ježíše ... 378 // Horské kázání ... 384 // Ježíš pokračuje ve svém // poslání ... 392 // Ježíš učí odpouštět ... 396 // Ježíš vyučuje zástupy v // podobenstvích ... 400 // Ježíš káže v Nazaretě ... 404 // Stětí Jana Křtitele ... 408 // Ježíš rozmnožuje chléb ... 410 // Ježíš učí apoštoly ... 416 // Na cestě do Jeruzaléma ... 428 // UKŘIŽOVÁNÍ - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - NANEBEVSTOUPENÍ // Ježíšův slavný vjezd do // Jeruzaléma ... 436 // Ježíš a jeho učedníci ... 442 // Ježíš se loučí
s apoštoly ... 452 // Ježíš v Getsemanské zahradě ... 453 // Ukřižování ... 458 // Zmrtvýchvstání ... 464 // Nanebevstoupení ... 469 // PRVOTNÍ KŘESŤANSKÁ CÍRKEV // Seslání Ducha svátého ... 472 // Pavlova první apoštolská cesta ... 484 // Pavlova druhá apoštolská cesta ... 487 // Pavlova třetí apoštolská cesta ... 493 // Pavlův list Římanům ... 502 // Pavlova cesta do Říma ... 510 // Pavlův pobyt v Římě ... 514 // Listy apoštola Petra ... 518 // Kniha Zjevení apoštola Jana ... 519

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC