Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Linde, 2007
495 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7201-658-7 (váz.)
Vysokoškolské právnické učebnice
Obsahuje bibliografii na s. 489-495 a bibliografické odkazy
000041647
OBSAH // Seznam zkratek 10 // Předmluva 11 // Díl I. OBECNÁ ČÁST 13 // Kapitola I. ÚVODNÍ VÝKLADY 15 // § 1 Pojem trestního řízení a pojem trestního práva procesního 15 // §2 Účel trestního řízení a trestního práva procesního 19 // § 3 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního řízení // a předběžné otázky 21 // § 4 Trestní právo procesní a jiná odvětví práva 25 // § 5 Trestní právo procesní a související obory 26 // Kapitola II. OCHRANA ÚSTAVNĚ ZARUČENÝCH PRÁV // A SVOBOD V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 28 // § 1 Pojem základních práv a svobod a prameny právní úpravy 28 // § 2 Ústavní limity trestního řízení 31 // § 3 Ústavní soud 37 // § 4 Evropský soud pro lidská práva 43 // Kapitola III. TRESTNĚPROCESNÍ NORMY, JEJICH VÝKLAD // A PŮSOBNOST 46 // § 1 Prameny trestního práva procesního 46 // § 2 Výklad trestněprávních norem a analogie 52 // § 3 Působnost trestního řádu 54 // Kapitola IV. ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 61 // § 1 Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení 61 // § 2 Jednotlivé základní zásady trestního řízení 66 // Kapitola V. SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 119 // § 1 Subjekty trestního řízení a strany 119 // § 2 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení 123 // Kapitola VI. SOUDY 125 // §1 Úkoly a soustava trestních soudů 125 // § 2 Pravomoc a příslušnost soudů 127 // § 3 Obsazení soudů 141
// 5 // Kapitola VII. STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE A POMOCNÉ // OSOBY ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 144 §1 Úkoly státního zastupitelství v trestním řízení 144 // § 2 Policie, policejní orgán a jejich úkoly v trestním řízení 149 // §3 Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení 151 // Kapitola VIIL OBVINĚNÝ 155 // §1 Obviněný jako strana trestního řízení 155 // § 2 Právo na obhajobu 156 // Kapitola DC. OBHÁJCE 160 // § 1 Obhájce 160 // § 2 Práva a povinnosti obhájce 161 // §3 Obhájce zvolený a ustanovený 164 // § 4 Jiné osoby s obhajovacími právy 168 // Kapitola X. POŠKOZENÝ A ZÚČASTNĚNÁ OSOBA 170 // § 1 Poškozený 170 // § 2 Zúčastněná osoba 176 // § 3 Zastupování poškozeného a zúčastněné osoby 177 // Kapitola XI. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 179 // Kapitola XII. OBECNÝ VÝKLAD O PROCESNÍCH ÚKONECH 185 // § 1 Pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů 185 // § 2 Dožádání 186 // § 3 Protokolování 187 // § 4 Podání 189 // § 5 Lhůty 190 // § 6 Doručování 192 // § 7 Nahlížení do spisů 194 // §8 Pořádková pokuta I95 // Kapitola XIII. ZAJIŠTĚNÍ OSOB, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH // HODNOT DŮLEŽITÝCH PRO TRESTNÍ ŘÍZENÍ 197 // § 1 Obecný výklad 197 // §2 Zajištění osoby obviněného a podezřelého 198 // § 3 Zajištění účasti jiných osob v trestním řízení 218 // § 4 Zajištění a opatření věcí a jiných majetkových
hodnot 220 // Kapitola XIV. OBECNÉ VÝKLADY O DŮKAZECH 230 // § 1 Úvodní výklad 230 // 6 // § 2 Základní pojmy a základní zásady důkazního práva 233 // § 3 Předmět a rozsah dokazování 248 // § 4 Důkazní prostředek 252 // § 5 Rozdelení důkazů 253 // § 6 Průběh dokazování 257 // Kapitola XV. JEDNOTLIVÉ DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY 262 // § 1 Výpověď obviněného a obžalovaného 262 // § 2 Výpověď svědka 265 // § 3 Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, // prověrka na místě 278 // § 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek 284 // § 5 Ohledání osoby a věci 291 // § 6 Důkaz listinný 293 // § 7 Operativně pátrací prostředky 295 // Kapitola XVI. ROZHODNUTÍ 296 // § 1 Rozhodnutí podle trestního řádu - pojem, formy, 296 // struktura rozhodnutí // § 2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovení a oznamování rozhodnutí 302 // § 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 305 // Kapitola XVII. NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 310 // §1 Pojem nákladů trestního řízení 310 // §2 Náklady trestního řízení, které nese stát 311 // §3 Povinnost ? náhradě trestního řízení 313 // § 4 Náhrada nákladů poškozenému 313 // § 5 Rozhodnutí o nákladech řízení 315 // Díl II. PRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 317 // Kapitola XVIII. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ 319 // Kapitola XIX. PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ 324 // § 1 Přípravné řízení obecně 324 // § 2 Formy přípravného řízení 328 // §
3 Orgány přípravného řízení 329 // §4 Postavení státního zástupce 331 // § 5 Rozhodování soudu v přípravném řízení 333 // § 6 Průběh přípravného řízení 334 // 7 // Kapitola XX. PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY 356 // § 1 Pojem a význam předběžného projednání obžaloby 356 // § 2 Důvody předběžného projednání obžaloby 357 // § 3 Způsob předběžného projednání obžaloby 359 // § 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby 360 // Kapitola XXI. HLAVNÍ LÍČENÍ 366 // § 1 Účel a význam hlavního líčení 366 // § 2 Příprava hlavního líčení 369 // § 3 Průběh hlavního líčení 373 // Kapitola XXII. VEŘEJNÉ A NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 387 // § 1 Účel a význam jednotlivých typů zasedání soudu 387 // § 2 Veřejné zasedání 388 // § 3 Neveřejné zasedání 390 // Kapitola XXIII. OBECNÉ VÝKLADY O PŘEZKOUMÁVÁNÍ // ROZHODNUTÍ 392 // § 1 Podstata a účel opravného řízení v trestním řízení 392 // § 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení, jejich rozdělení // a základní rysy 393 // Kapitola XXIV. ODVOLÁNÍ 397 // § 1 Obecná charakteristika odvolání 397 // § 2 Osoby oprávněné podat odvolání 398 // § 3 Předmět odvolání 400 // § 4 Důvody odvolání 401 // § 5 Podání, obsah, dispoziční úkony odvolatelů. Řízení u soudu // prvního stupně 402 // § 6 Řízení u odvolacího soudu a jeho rozhodnutí 406 // § 7 Řízení u soudu prvního
stupně po vrácení věci 415 // Kapitola XXV. STÍŽNOST 416 // §1 Předmět stížnosti 416 // §2 Oprávněné osoby 418 // § 3 Řízení o stížnosti 420 // § 4 Rozhodnutí o stížnosti 421 // Kapitola XXVI. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY MIMOŘÁDNÉ 428 // Kapitola XXVII. DOVOLÁNÍ 429 // § 1 Obecné výklady 429 // 8 // § 2 Podání, obsah, zpětvzetí dovolání a řízení u soudu prvního stupně 433 // § 3 Řízení u dovolacího soudu a jeho rozhodnutí 436 // § 4 Nové projednání a rozhodnutí věci 442 // Kapitola XXVIII. STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA 443 // § 1 Obecné výklady 443 // § 2 Řízení o stížnosti pro porušení zákona 446 // § 3 Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona 447 // § 4 Nové projednání a rozhodnutí věci 449 // Kapitola XXIX. OBNOVA ŘÍZENÍ 451 // §1 Obecné výklady 451 // § 2 Řízení o návrhu na povolení obnovy 455 // § 3 Řízení po povolení obnovy 458 // Kapitola XXX. ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ 460 // § 1 Obecné výklady, odklon v trestním řízení 460 // §2 Řízení ve věcech mladistvých 461 // § 3 Řízení proti uprchlému 466 // § 4 Podmíněné zastavení trestního stíhání 468 // § 5 Narovnání 470 // § 6 Řízení před samosoudcem 472 // § 7 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu 475 // Kapitola XXXI. VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ 476 // § 1 Obecné výklady 476 // § 2 Výkon trestů a ochranných opatření 477 // § 3 Udělení milosti a použití amnestie 480
// Kapitola XXXII. PRÁVNÍ STYK S CIZINOU 482 // Seznam literatury 489 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC