Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:29x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
524 s. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-6384-2 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0906-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, údaje o autorech, úvod, slovník základních pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 517-521
Podnikatelé, manažeři a pracovníci veřejné správy v knize najdou nejaktuálnější informace o českém podnikatelském prostředí. Autoři se zabývají zlepšováním řízení firem, přibližují možnosti podpory podnikání v ČR a v EU, neopomíjejí ani právními aspekty podnikání a vztah podnikatelů a veřejné sféry. Poznatky jsou ilustrovány podnikatelskými příběhy konkrétních firem..
Podnikání - Evropská unie - příručky
000043290
O autorech 13 // Úvod 15 // 1 Podnikání jako zdroj ekonomického a společenského rozvoje 17 // 1.1 Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky a společnosti 19 // 1.2 Historie vývoje podnikatelských činností 23 // 1.3 Co je podnikání 25 // 1.4 Členění podniků 28 // 1.4.1 Podniky podle oborů činnosti 28 // 1.4.2 Podniky podle velikosti 28 // 1.5 Malé a střední podnikání 29 // 1.5.1 Aktuálni stav malého a středního podnikáni v ČR 29 // 1.5.2 Výhody a nevýhody malých a středních podniků 32 // 1.5.3 Ekonomický a sociální přinos malých a středních podniků 32 // 1.5.4 Cíle politiky rozvoje MSP 33 // 1.5.5 Bariéry rozvoje malého a středního podnikání v ČR 35 // 2 Úspěšnost podnikání 39 // 2.1 Které faktory mají vliv na úspěšnost podnikání 41 // 2.2 Inovační růstové možnosti podniků v integrované Evropě 48 // 2.2.1 Principy podpory inovaci 49 // 2.2.2 Kategorizace inovačního podnikáni v Evropě 50 // 2.3 Řízení jakosti 51 // 2.3.1 Historie řízení jakosti 52 // 2.3.2 Současné koncepce managementu jakosti 52 // 2.3.3 Náklady na jakost 56 // 2.3.4 Zaváděni systémů řízeni jakosti v ČR 57 // 2.4 Elektronické obchodování 58 // 2.5 Význam infrastruktury v podnikání 60 // 2.5.1 Harmonizace podmínek v dopravním systému 62 // 2.5.2 Zdroje financování dopravní injrastruktuty v České republice 62 // 3 Podnikatelské prostředí 67 // 3.1 Co rozumíme podnikatelským prostředím 69 // 3.1.1 Stát a podnikatelské prostředí 69 // 3.1.2 Stanovisko Hospodářské komory ČR 70 // 3.1.3 Závěry III. Národní konjerence o MSP 70 // 3.2 Které faktory působí na podnikatelské prostředí 71 // 3.3 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí 71 // 3.3.1 Lokalizační faktory 71 // 3.3.2 Rozvojové osy 74 // 3.3.3 Syntetické vyhodnoceni kvality podnikatelského prostředí 75 //
3.4 Průzkumy podnikatelského prostředí v ČR 76 // 3.4.1 Podnikatel a právo 76 // 3.4.2 Výsledky průzkumu Hospodářské komaty ČR 77 // 3.4.3 Poznatky výzkumného týmu Masaiykovy univerzity 78 // 3.4.4 Poznámky ke korupci 78 // 3.4.5 Aktuální stav podnikatelského prostředí 79 // 3.5 Hodnocení podnikatelského prostředí vládou ČR 79 // 3.6 Podnikatelské prostředí v EU 81 // 3.6. ! Evropská charta v péči o podnikatelské prostředí 82 // 3.6.2 Hodnoceni podmínek podnikáni z hlediska cílů Charty 82 // 3.7 Podpora podnikatelského prostředí k čerpání strukturálních fondů EU 84 // 3.8 K problémům s registrací podnikatelů 86 // 4 Podnikatelské instituce v ČR 91 // 4.1 Teoreticko-metodologická východiska 94 // 4.1.1 Vymezeni samosprávných podnikatelských institucí 94 // 4.1.2 Občanská společnost a samosprávné organizace 98 // 4.1.3 Uzemní a neúzemní (zájmová) samospráva /06 // 4.1.4 Pojetí samosprávných podnikatelských institucí ve dvou typech liberalismu. 108 // 4.1.5 Historie zájmových organizací podnikatelského typu 109 // 4.1.6 Současné postaveni podnikatelských institucí 117 // 4.2 Charakteristika profesních zájmových organizaci - komor 119 // 4.2.1 Hlavni znaky komor 119 // 4.2.2 Komory s povinným členstvím (zřízené samostatným zákonem) /23 // 4.2.3 Všeobecné komory s nepovinným členstvím (zřízené samostatným zákonem) 124 // 4.2.4 Komory vznikající dle ostatních zákonů /25 // 4.2.5 Zájmová sdružení právnických osob /25 // 4.3 Významné profesní komory 127 // 4.3.1 Komora daňových poradců ČR /27 // 4.3.2 Profesní komora sociálních pracovníků v ČR 129 // 4.3.3 Česká komora architektů 130 // 4.3.4 Komora auditorů České republiky 131 // 4.3.5 Česká advokátní komora 131 // 4.3.6 Česká lékařská komora 132 // 4.3.7 Přiklad zahraniční profesní organizace 132 //
4.4 Všeobecné komory v ČR 133 // 4.4.1 Hospodářská komora ČR 133 // 4.5 Živnostenská společenstva 147 // 4.6 Oborové svazy 148 // 4.6. / Svaz průmyslu a dopravy ČR 148 // 4.6.2 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 150 // 4.6.3 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 152 // 4.7 Sdružení podnikatelských subjektů 152 // 4.7.1 Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky’ 152 // 4.7.2 Asociace podnikatelek a manažerek 153 // 4.7.3 Národní asociace pro rozvoj podnikání 153 // 4.7.4 Sdružení podnikatelů ČR 154 // 4.8 Družstva podnikatelů 155 // 4.9 Odborové organizace 155 // 4.10 Rada hospodářské a sociální dohody ČR 155 // 4.11 Současný stav a výhled vývoje podnikatelských institucí 156 // 4.1 l.l Integrační snahy v podnikatelských institucích 158 // 5 Podpůrné instituce v podnikatelské sféře 163 // 5.1 Význam institucí k podpoře podnikáni 165 // 5.2 Státem zřízené organizace k podpoře podnikání 165 // 5.2./ Agentura pro podporu podnikáni a investic 165 // Obsah k 7 // 5.2.2 Czechlnvest 166 // 5.2.3 Czech Trade 168 // 5.2.4 Design Centrum 170 // 5.2.5 Českomoravská záruční a rozvojová banka 170 // 5.3 Poradenský informační a vzdělávací systém 171 // 5.3.1 Regionální poradenská a informační centra 172 // 5.3.2 Podnikatelská inovační centra 173 // 5.4 Asociace inovačního podnikání 173 // 5.5 Informační místa pro podnikatele 175 // 6 Podpora podnikání v ČR a v EU 179 // 6.1 Systém podpor malých a středních podniků v ČR 181 // 6.2 Význam a zaměření podpor podnikání 181 // 6.3 Legislativní rámec podpory malého a středního podnikání 181 // 6.4 Zásady poskytování podpor podnikání 182 // 6.5 Druhy podpor podnikání 183 // 6.6 Strukturální fondy 184 // 6.6.1 Cíle strukturální politiky 184 //
6.6.2 Principy využíváni strukturálních fondů 186 // 6.6.3 Nástroje strukturální politiky EU 187 // 6.7 Kohézni fond - Fond soudržnosti 190 // 6.8 Očekávaný přínos strukturálních fondů 191 // 6.9 Stav přípravy ČR na využívání strukturálních fondů 191 // 7 Podnikatel jako manažer 199 // 7.1 Co dělá manažer 201 // 7.1.1 Plánování 201 // 7.1.2 Organizování 202 // 7.1.3 Personalistika 203 // 7.1.4 Vedení 204 // 7.1.5 Kontrolování 205 // 7.1.6 Manažerské typy 206 // 7.2 Manažerské techniky 206 // 7.2.1 MBO (Management by Objectives) - řízeni podle cílů 206 // 7.2.2 Krizový management 209 // 7.2.3 Time management 213 // 7.2.4 Projektový management 216 // 7.2.5 Procesní management 220 // 7.3 Rozdíly managementu ve veřejném a soukromém sektoru 221 // 7.4 Jak pracuje úspěšný manažer 222 // 7.5 Historický vývoj managementu 223 // 7.5.1 Vstupní test 223 // 7.5.2 Zrod a etapy vývoje moderního managementu 224 // 7.5.3 Klasický management 226 // 7.5.4 Manažerská revoluce 232 // 7.5.5 Současné trendy 238 // 7.5.6 Vývoj managementu v český’ch zemích 240 // 7.6 Manažerské rozhodování 242 // 7.6.1 Pojem rozhodování a jeho význam 243 // 7.6.2 Fáze rozhodováni 243 // 7.6.3 Organizační a procesní stránka rozhodování 245 // 7.6.4 Individuální a kolektivní rozhodování 246 // 7.6.5 Vliv okolí na rozhodování 248 // 7.6.6 Aktuální přístupy k rozhodování 251 // 7.6.7 Shrnuti k části Manažerské rozhodováni 252 // 7.6.8 Test - Manažerské rozhodování 252 //
7.7 Strategický managernent 254 // 7.7, / Porovnáni strategického a operačního managementu 255 // 7.7.2 Vlastnosti strategického managementu 255 // 7.7.3 Proces strategického plánováni 256 // 7.7.4 Podnikatelské strategie podie Druckera 257 // 8 Informace v podnikání 263 // 8.1 Význam informací pro podnikatele 265 // 8.2 Informace a rozhodování 266 // 8.3 Požadavky na informace 267 // 8.4 Zdroje informací 268 // 8.4.1 Publikace k problematice podnikáni 268 // 8.4.2 Internetové zdroje Businesslnfo 272 // 8.4.3 Instituce k poskytování informací podnikatelům 274 // 8.4.4 Model informačních toků pro začátek podnikání 275 // 8.5 Informace o vlastním podniku 276 // 8.6 Výzkum informovanosti 277 // 9 Vzdělá vání jako faktor rozvoje podnikání 283 // 9.1 Role vzdělávání v současné společnosti 285 // 9.1.1 Vzděláváni jako služba 285 // 9.1.2 Vzdělávání jako součást rozvoje lidských zdrojů 286 // 9.1.3 Rozvoj lidských zdrojů a EU 289 // 9.1.4 Vzděláváni v globalizujícim se světě 290 // 9.1.5 Evropská dimenze ve vzděláváni 291 // 9.1.6 Multikulturní výchova 291 // 9.2 Vzdělávací politika 292 // 192 // Vzdělávací politika a její principy 292 // 9.2.2 Vzdělávací politika Evropské unie 293 // 9.2.3 Vzdělávací politika v České republice 296 // 9.2.4 Programové prohlášení vlády v oblasti vzdělávání 297 // 9.2.5 Současný stav národního vzděláváni v evropském kontextu 298 // 9.2.6 Právni normy ve školství 299 // 9.2.7 Legislativní rámec evropské spolupráce 299 // 9.2.8 Mechanismy evropské spolupráce ve vzděláváni 300 // 9.3 Celoživotní učení - idea a skutečnost 300 // 9.3.1 Od historie k současnosti celoživotního učeni 300 // 9.3.2 Vzdělávání ve školském systému 301 //
9.3.3 Změny ve vzdělávání v souvislosti s reformou veřejné správy 302 // 9.3.4 Aktuálni otázky regionálního školství 303 // 9.3.5 Odborné vzdělávání 305 // 9.4 Proměny vysokoškolského ekonomického a manažerského vzdělávání 308 // 9.4.1 Vytváření evropského vysokoškolského prostoru po boloňské konferenci 309 // 9.4.2 Změny ve struktuře a formách vysokoškolského vzdělávání 309 // 9.4.3 Uplatněni absolventů vysoké školy v praxi 311 // 9.4.4 Aktivity vysokých škol ve výzkumu podnikání 312 // 9.4.5 Studium k získáni titulu MBA - Master of Business Administration 313 // 9.5 Vzdělávání dospělých 314 // 9.5.1 Pojetí a systém vzdělávání dospělých 314 // 9.5.2 Další vzdělávání pracovníků 314 // 9.5.3 Memorandum o celoživotním učeni Evropské komise 314 // 9.5.4 Principy a teoretické základy vzdělávání dospělých 316 // 9.5.5 Stanoveni cílů učení 519 // 9.5.6 Rozlišeni učiva podie důležitosti 519 // 9.5.7 Metody, formy a prostředky vzdělávání dospělých 520 // 9.5.8 Distanční vzdělávání a e-learning 525 // 9.5.9 Kvalita, certifikace a akreditace ve vzdělávání dospělých 525 // 9.6 Podnikové vzdělávání 327 // 9.6.1 Význam vzděláváni v rozvoji podniku 527 // 9.6.2 Specifikace a cíle podnikového vzdělávání 528 // 9.6.5 Identifikace vzdělávacích potřeb 529 // 9.6.4 Plánováni programu vzdělávání 529 // 9.6.5 Tvorba projektu vzděláváni 550 // 9.6.6 Interní a externí podnikové vzdělávání 551 // 9.6.7 Metody podnikového vzděláváni 552 // 9.7 Hodnocení přínosů vzdělávání pro organizaci 334 // 9.7.1 Objektivní hodnocení 555 // 9.7.2 Subjektivní hodnoceni 555 // 9.7.3 Úrovně, kritéria a postupy vyhodnocování 556 // 9.7.4 Metodika hodnocení přínosu vzděláváni 557 //
9.7.5 Hodnoceni výnosu, vzešlého zvýšením kvalifikace pracovníka „v" 559 // 9.7.6 Mechanismus posuzováni užitku 540 // 9.7.7 Podmínky uplatněni modelu hodnocení užitku vzděláváni 540 // 9.8 Vzdělávání manažerů 342 // 9.8.1 Malý podnikatel a vzdělávání 545 // 9.8.2 Evropská charta pro malé podniky 544 // 9.9 Vzdělávací aktivity podnikatelských institucí 345 // 9.9.1 Vzdělávací aktivity hospodářských komor v ČR 545 // 9.9.2 Vzdělávání v rámci hospodářských komor ve vybraných státech Evropy 546 // 9.9.5 Zkvalitnění přípravy podnikatelů v ČR z pozice hospodářských komor 548 // 10 Podnikání a veřejná správa 351 // 10.1 Dělba práce mezi územní a zájmovou samosprávou v oblasti podnikání v ČR 353 // 10.1.1 Podnikatelské instituce v systému veřejné správy 555 // 10.1.2 Přístupy k podpoře podnikáni ze strany státu 555 // 10.1.5 Rozdílnost názorů na sdružování podnikatelů 556 // 10.1.4 Proč samosprávné instituce 556 // 10.1.5 Formy působnosti samosprávných organizací 557 // 10.1.6 Aktuální úroveň vztahů územní a zájmové samosprávy 558 // 10.1.7 Samosprávné podnikatelské instituce v občanské společnosti 559 // ! 0.1.8 Zájmová samospráva jako kompenzace selhání trhu a státu 559 // 10.1.9 Vnitřní rizika samosprávných podnikatelských organizací 560 // 10.1.10 Historické opodstatnění podnikatelských instituci 560 // 10.1.11 Samosprávné podnikatelské instituce v kontextu reformy veřejné správy.561 // 10.2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 361 // 10.2.1 Zahraniční zkušenosti 562 // 10.2.2 Charakteristika a přínos projektu 562 // 10.2.5 Stav přípravy projektu v ČR 565 // 10. 2.4 Postup přípravy a realizace projektu PPP 565 // 10.2.5 Předpoklady použití PPP 564 //
10.2.6 Příklady typických PPP projektů 565 // 10.3 Spolupráce veřejné správy s podniky 365 // 10.5.1 Význam malých a středních podniků 566 // 10.5.2 Územní správa v ČR a její institucionální zabezpečení 566 // 10.5.5 Hlavní dokumenty veřejné správy k rozvoji podnikáni 567 // 10.5.4 Spolupráce centrálních orgánů s podnikatelskými institucemi 568 // ** // 10 k Jak podnikat po vstupu Jo EV___ // 10.4 Regionální spolupráce s podniky 369 // 10.4.1 Regionální politika 370 // 10.4.2 Regionálni programy podpory malého a středního podnikáni 370 // 10.4.3 Regionálni politika v EU 370 // 10.4.4 Možnosti kraje v rozvoji podnikání 372 // 10.5 Místní správa a podnikání 376 // 10.5.1 Význam podnikatelů pro místní správu 377 // 10.5.2 Institucionální podmínky pro rozvoj podnikáni na lokální úrovni 378 // 10.5.3 Hospodářský rozvoj obce 379 // 10.5.4 Pravomoci obci ve vztahu k malým a středním podnikům 380 // 10.5.5 Nástroje komunálni podpory podnikání 382 // 10.5.6 Formy nepřímé podpoty MSP na místní úrovni 384 // 11 Podnikání v rámci EU 391 // 11.1 Český podnikatel a Evropská unie 393 // 11.1.1 Připravenost firem na jednotný trh EU 393 // 11.1.2 Aktivita státu a jeho instituci při podpoře začleněnífirem na jednotný trh EU 393 // 11.1.3 Zajištěni agendy jednotného trhu EU v podnicích 394 // 11.1.4 Čeho se podniky’ obávají 394 // 11.2 Konkurenceschopnost 396 // 11.3 Evropský podnik 397 // 11.4 Evropské podnikatelské instituce 398 // 11.4.1 Rakouská hospodářská komora 398 // 11.4.2 Německá prímy slová a obchodní komora 408 // 11.4.3 Nizozemská obchodní a průmyslová komora 409 // 11.4.4 Švédská obchodní komora 410 // 11.4.5 Obchodní komoty Spojeného království 412 //
11.4.6 Srovnání ukazatelů evropských hospodářských komor 412 // 11.4.7 Asociace evropských hospodářských a průmyslových komor 412 // 11.5 Obchodní komory cizích států v ČR 413 // 11.5.1 Nizozemská obchodní komora v Praze 413 // 11.5.2 Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v ČR 414 // 11.6 Česká obchodní reprezentace při EU 414 // 11.7 Podpora podnikání v EU 415 // 12 Výzkumy podnikání 419 // 12.1 Očekávaný přínos výzkumu 421 // 12.2 Realizované výzkumné projekty v ČR 421 // 12.2.1 Transparentnost podnikatelského prostředí 421 // 12.2.2 Funkce hospodářských komor 421 // 12.2.3 Průzkum kvality podnikatelského prostředí 422 // 12.3 Výzkumy EU 424 // 12.3.1 Připravenost podniků pro vstup do EU 424 // 12.3.2 Evropský’hospodářský’průzkum 425 // 12.3.3 6. Rámcový program EU 426 // 12.4 Průzkumy v regionech 426 // 12.5 Shrnutí poznatků z předchozích výzkumů 426 // 12.6 Koncepce výzkumu týmu Masarykovy univerzity 427 // 12.6.1 Názory na organizovanost podnikatelů a jejich potřeby 427 // 12.6.1 Výzkumné hypotézy k výzkumnému projektu 428 // 12.6.2 Výsledky výzkumu hlavních skupin respondentů 428 // 12.6.3 Souhrnné výsledky ke struktuře, členství a registraci v podnikatelských organizacích 434 // 12.6.5 Výsledky výzkumných pohovorů k problémům podnikání 436 // 12.7 Efektivnost podpor podnikáni 437 // 12.8 Výzkum začínajících podnikatelů 438 // 12.8.1 Analýza problémů začínajících podnikatelů v jihomoravském regionu 438 // 12.9 Specifika podniků podle právní formy podnikání 439 // 12.9.1 Problémy živnostenského podnikání jyzických osob 439 // 12.9.2 Problémy podnikání společnosti s ručením omezeným 439 // 13 Právní aspekty podnikáni 445 //
13.1 Právní rámec podnikání v ČR 447 // 13.2 Živnostenské podnikání 448 // 13.2.1 Rozsah živnostenského oprávnění 448 // 13.2.2 Druhy živnosti podle předmětu podnikáni 448 // 13.3 Obchodní zákoník 449 // 13.3.1 Obchodní rejstřík 449 // 13.3.2 Formy podnikání 449 // 13.4 Pracovněprávní vztahy 455 // 13.4.1 Pracovní právo 455 // 13.4.2 Sociální a zdravotní pojištěni 460 // 13.5 Průřezové zákony 461 // 13.5.1 Daňová soustava, daňová evidence a správa daní a poplatků 461 // 13.5.2 Účetnictví 462 // 13.5.3 Audit 462 // 13.6 Jak pracovat se zákony 462 // 13.7 Jak si počínat při vzniklém sporu 463 // 13.8 Využijte rozhodčí řízení 464 // 13.9 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, veřejné zakázky ..466 // 13.10 Právní normy a podnikání v EU 466 // 13.10.1 Právo usazování za účelem podnikání 467 // 13.10.2 Svoboda volného pohybu služeb 467 // 13.10.3 Volný pohyb zboží v Evropské unii 467 // 13.10.4 EU a ochrana spotřebitele 468 // 14 Podněty ke zkvalitnění podnikání 473 // 14.1 Závěry výzkumů ? hlavním problémům podnikání v ČR 475 // 14.2 Návrhy vlády ČR 476 // 14.3 Doporučení EU 480 // 14.4 Náměty pro kraje a obce 480 // 14.5 Podněty z výzkumu a konferencí Masarykovy univerzity 481 // 14.6 Stanovisko Hospodářské komory ČR 483 // 14.7 III. národní konference o rozvoji malého a středního podnikání 484 // 14.7.1 Právní úprava podnikání 484 // 14.7.2 Přistup k financím 485 // 14.7.3 Podpora konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích 486 // 14.7.4 Daně 486 // 14.7.5 Podpora výzkumu, vývoje a inovačního podnikáni 487 // 14.7.6 Trh práce 487 // 15 How to do business after joining the EU 491 //
15.1 Business Activities - the Source of Social and Economic Development 492 // 15.2 Success of business activities 494 // 15.3 Business Environment 495 // 15.4 Organisations of entrepreneurs 496 // 15.5 Supporting organizations for entrepreneurs 497 // 15.6 Entrepreneurship promotion and subsidies 498 // 15.7 Entrepreneur as a manager 500 // Jak podnikalt po vstupu do EU // 15.8 Entrepreneurs and information 502 // 15.9 Education of entrepreneurs 503 // 15.10 Public administration and entrepreneurship 503 // 15.11 Czech entrepreneurs in Europe 505 // 15.12 Entrepreneurship research 506 // 15.13 Legal aspects of entrepreneurship 508 // 15.14 Initiatives and suggestions for business 509 // Slovník základních pojmu 511 // Seznam zkratek 516 // Literatura 517 // Rejstřík 522

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC