Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 1995
191 s. : ukázky písemností ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-192-X (brož.)
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000043850
1. Úvod do obchodní korespondence 11 // 1.1 Význam písemného styku 11 // 1.2 Organizace písemného styku 11 // 1.3 Ukládac ŕ pomůcky 13 // Vybrané pokyny pro psaní strojem 14 // 2.1 Interpunkční znaménka 14 // 2.1.1 Tečka,čárka, vykřičník, otazník, středník, dvojtečka 14 // 2.1.2 Závorky a uvozovky 14 // 2.1.3 Spojovník a pomlčka 15 // 2.1.4 Prokládánřa podtrhávání 15 // 2.2 Píšete správně čísla a značky? 15 // 2.2.1 Spojeni čísel a značek 15 // 2.2.2 Značky měn, peněžní částky 16 // 2.2.3 Časové údaje 17 // 2.2.4 Zlomky 17 // 2.2.5 Data 17 // 2.3 Akademické tituly se musí uvést přesně 17 // 2.4 Zkratky zrychlují psaní 18 // 2.5 Jak se člení text 19 // Chystáme se psát dopis 21 // 3.1 Čtyři zásady na úvod 21 // 3.2 Jaký má být sloh obchodního dopisu 21 // 3.3 Několik slov o psychologii 22 // 3.4 Jak postupovat při stylizaci 24 // 3.5 Jazykové příručky jsou nepostradatelné 25 // 3.6 Umíte používat korektumí znaménka? 26 // Úprava obchodních dopisů 27 // 4.1 Dopisní papíry 27 // 4.2 Normy pro úpravu písemností 27 // 4.3 Úprava adres 28 // 4.4 Úprava obálek 30 // 4.5 Celková úprava dopisu 30 // 4.5.1 Bloková úprava na formát A4 s hlavičkou 30 // 4.5.2 Úprava na dopisní papír s normalizovaným předtiskem 34 // Cizojazyčné dopisy 37 // 5.1 Anglické dopisy 37 // 5.1.1 Celková úprava 37 // 5.1.2 Zvláštnosti anglické úpravy 37 // 5.2 Německé dopisy // 5.2.1 Celková úprava // 5.2.2 Zvláštnosti německé úpravy // Kdy napsat velké písmeno // 6.1 Na začátku větných celků // 6.2 Ve vlastních jménech // 6.2.1 Jména států a správních oblasti // 6.2.2 Názvy měst, obcí, městských čtvrti a sídlišť // 6.2.3 Označení ulic, náměstí, nábřeží, sadů, mostů // 6.2.4 Názvy organizací a institucí // 6.2.5 Jména dokumentů, knih, novin, časopisů, výrobků //
6.2.6 Označení akcí, soutěží, svátečních dnů, vyznamenání // 6.3 K vyjádření úcty // Napsat i nebo y? // 7.1 Vyjmenovaná slova // 7.2 I nebo Y v koncovkách podstatných jmen (s cíli - s tituly). // 7.3 I nebo Y v koncovkách přídavných jmen (přímý důkaz - známí umělci) // 7.4 I nebo Y v koncovkách sloves (vybrané případy) // Písemnosti při nákupu a prodeji // 8.1 Poptávka // 8.2 Nabídka (vyžádaná, nevyžádaná) // 8.3 Objednávka // 8.4 Potvrzení objednávky, kupní smlouva // 8.5 Expedice // Nepravidelný průběh uzavírání a plnění kupních smluv // 9.1 Odběratel odvolává objednávku // 9.2 Dodavatel odmítá objednávku // 9.3 Urgence (pobídka) // 9.4 Odpověď na urgenci // 9.5 Reklamace (výtka) // 9.6 Odpověď na reklamaci // 9.7 Žaloba // Umíte psát předložky a předpony s a z? // 10.1 Předložky saz // 10.2 Předpony saz // 10.2.1 Předpona s-, se- // 10.2.2 Předpona z-, ze- // 10.2.3 Tradiční pravopis // 10.2.4 Předpony s-a z-rozlišují význam // 10.2.5 Předpony s-a z-u příslovcí // Jak si poradit s přejatými slovy // 11.1 Z nebo s (filozofie - disident) // 11.2 -ink nebo-ing? (trénink - surfing) // 11.3 Kdy vyznačujeme délku (cukerín - inventura) 87 // 11.4 I nebo y? (priorita - cyklus) 89 // 11.5 Slova psaná pravopisem původním 89 // 11.6 Slova psaná pravopisem počeštěným 90 // 12 Pravopisné drobnosti 91 // H 12.1 Odesilatel nebo odesilatel? 91 // H 12.2 Mně nebo mě? (rozumně - strídmě) 92 // 12.3 Nn nebo n? (nevinná-dceřiná) 93 // 12.4 Složená přidavnájména-se spojovníkem nebo bez něho? 93 // 12.5 Dělení slov 94 // 12.6 Pochybnosti nad spřežkami (bezesporu - beze sporu) 95 // 1S<313 Písemnosti při placení a úvěrování 96 // 13.1 Poštovní poukázky 96 // 13.2 Šek 98 // 13.3 Směnka 98 // 13.4 Faktura 101 // 13.5 Žádost o úvěr 101 //
13.6 Žádost o informace 101 // 13.7 Poskytnutí informací 105 // 13.8 Upomínky 106 // 13.8.1 První upomínka 106 // 13.8.2 Druhá upomínka 107 // 13.8.3 Poslední upomínka 108 // 13.9 Odpověď na upomínku 109 // 14 Jednoduché právní listiny 111 // 14.1 Potvrzenka 111 // 14.2 Plná moc, zmocnění, pověření, prokura 112 // 14.3 Dlužní úpis 113 // 15 Kam (ne)patŕíčárka mezi větami 114 // 15.1 Několik rad úvodem 114 // 15.2 Čárka v souvětí souřadném 115 // 15.2.1 Oddělování vět hlavních čárkou 115 // 15.2.2 Kdy se před a čárka nepíše (mezi větami hlavními) 116 // 15.2.3 Kdy se před a čárka píše (mezi větami hlavními) 116 // 15.3 Čárka v souvětí podřadném 117 // 15.3.1 Oddělování vět hlavních a vedlejších čárkou 117 // 15.3.2 Kdy se před a čárka nepíše (mezi větami vedlejšími). . . 117 // 15.3.3 Kdy se před a čárka píše (mezi větou hlavní a vedlejš9. 118 // 15.3.4 Čárka před spojkami jako, než 119 // 15.3.5 Vložené věty 119 // 16 Kam (ne)patŕíčárka ve větě jednoduché 120 // 16.1 Co je věta jednoduchá 120 // 16.2 Několikanásobné větné členy 120 // 16.2.1 Kdy se čárka mezi jednotlivými členy nepíše 120 // 16.2.2 Kdy se čárka mezi jednotlivými členy píše // 16.2.3 Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející // 16.2.4 Příslovečné určení několikanásobné a postupně rozvíjející // 16.3 Přístavek // 16.3.1 Přístavek volný // 16.3.2 Přístavek těsný // 16.4 Shodný přívlastek stojící za podstatným jménem // 16.4.1 Přívlastek volný // 16.4.2 Přívlastek těsný // 16.5 Výčty, shrnutí, uvedení příkladů, vysvětlivky, dodatky aj // 16.6 Oslovení // 16.7 Vsuvky // Písemnosti při organizaci a řízení podniku // 17.1 Příkazy, směrnice, oběžníky, pokyny // 17.2 Písemnosti při pracovních cestách //
17.2.1 Příprava pracovní cesty // 17.2.2 Ukončení pracovní cesty // 17.3 Organizace porad a jednání // 17.3.1 Pozvánky na poradu // 17.3.2 Prezenční listiny // 17.3.3 Zápisy z porad // 17.4 Vnitřní sdělení // Vyřizování personálních záležitostí // 18.1 Přijímání nových pracovníků // 18.1.1 Nabídky volných míst // 18.1.2 Žádost o místo a životopis // 18.1.3 Pracovní smlouva // 18.1.4 Dohoda o hmotné odpovědnosti // 18.1.5 Osobní dotazník // 18.1.6 Žádost o přijetí do pracovního poměru // 18.2 Ukončení pracovního poměru // 18.2.1 Ukončení pracovního poměru dohodou // 18.2.2 Ukončení pracovního poměru výpovědí // 18.2.3 Okamžité zrušení pracovního poměru // 18.2.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době // 18.2.5 Pracovní posudek // 18.3 Dohody // Slohová úskalí // 19.1 Slova vybíráme pečlivě // 19.1.1 Neopakujeme stejná nebo příbuzná slova // 19.1.2 Pomáhají nám synonyma // 19.1.3 Máme se vyhýbat přejatým slovům? // 19.1.4 Módní slova kazí sloh // 19.1.5 Hovorová slova se do dopisu nehodí // 19.1.6 Nadnesená slova nepůsobí věrohodně // 19.1.7 Zbytečná slova raději vynecháme // 19.1.8 Neříkáte dvakrát totéž? // 19.2 Sloveso je páteří věty // 19.2.1 Dáváme přednost slovesnému vyjadřování // 19.2.2 Kdy použít trpný rod a jaký? // 19.2.3 Je podmiňovacízpůsob vždy na místě? // 19.2.4 Pozor na slovesnou vazbu // 19.3 Zájmena a předložky také zasluhují pozornost // 19.3.1 Zájmeno svůj // 19.3.2 Zájmeno jenž // 19.3.3 Zájmeno tento // 19.3.4 I předložka může pokazit dojem // 19.4 Formulace má být promyšlená // 19.4.1 Neosobnívyjadřováníje méně působivé // 19.4.2 Nelogická stylizace snižuje úroveň dopisu // 19.5 Pozor na slovosled // 19.5.1 Hlavní informace patří na konec věty //
19.5.2 Skladební dvojice je nutno respektovat // 19.6 Důležitáje stavba souvětí // 19.6.1 Nepravé věty vztažné ztěžují srozumitelnost // 19.6.2 Přetížená souvětí jsou nejasná // 20 Osobní dopisy // 20.1 Osobní dopisy vedoucích pracovníků // 20.2 Dopisy organizace jednotlivcům // 21 Dopisy občanů // 21.1 Dopisy občana organizaci // 21.2 Dopisy občana občanovi (soukromé dopisy) // 21.2.1 Dopisy formální // 21.2.2 Dopisy přátelské // 22 Moderní zpracování textů // 22.1 Vyřizování korespondence na PC a elektronickém psacím stroji . // 22.2 Stavebnicová korespondence // 22.3 Krátké sdělení // 22.4 Fax // 22.5 Diktovánídopisů // 22.6 Telefonní záznamníky // 22.7 Záznam o rozhovoru // Abecední rejstřík // Příručky a pomůcky // Použitá literatura
(OCoLC)36603385
cnb000093736

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC