Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Euroslavica, 2003
476 s. + 4 mapy

objednat
ISBN 80-85494-67-1 (váz.)
Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada ; 15
Bibliografie na s. 439-446
Ruština - jazykověda strukturální - studie
000044250
OBSAH // Jak došlo k vydáni této knihy ...vii // Obsah ...ix // Předmluva (o autorovi a jeho dile)...xix // Slovo úvodem (z předmluvy k nerealizovanému vydáni r. 1985)...xxii // Několik slov úvodem (autorova předmluva k habilitaéni práci z r. 1994) ...xxvi // Transkripce a konvenčni znaménka ...xxvii // Translitcrace...xxix // Seznam zkratek...xxx // Změny v názvech některých ruských měst...xxiv // JAZYK SOUČASNÝ STRUKTURA SPISOVNÉ RUŠTINY // Struktura výrazového plánu // Hloubková strukturacc výrazového plánu...3 // Foncmatická opozice a syntagmatický kontrast ...5 // Fonematický systém, jeho charakteristika a popis ...7 // Základni a zvláštni systém nepHzvučných samohlásek...10 // Kocxistujici vokalieke systémy ...II // Distribuční schémata konsonantú znělých : : neznělých, // palatalizovaných :: nepalatalizovaných...13 // Charakteristické rysy fonetické reprezentace...15 // Výrazový plán a obsahová struktura...17 // Výrazové vyznačováni cizich slov ...20 // Struktura obsahové gramatického plánu MORFOLOGIE // Slovní druhy a jejich aspekty...22 // Gramatické slovní druhy...25 // Kategoriálni půdorys slovesa...25 // Tzv. nekonjugačni kategorie slovesné ...25 // Slovesný vid ...25 // Reflcxivnost...27 // Predikativni kategorie slovesné ...28 // Osoba...28 // Cas...29 // Slovesný způsob...29 // Kategorie slovesné morfologické transpozicc...31 // ix // JAZYK V STRUKTURNÍM POJETÍ // Slovesný rod v úzkém
slova smyslu (pasivnost)...32 // Cas v tvarech slovesné transpozicc...33 // Vztah tvarú slovesné transpozicc k vétné konstrukci a jejimu obsahu...33 // Kategoriálni půdorys substantiva ...34 // Jmenný rod ...34 // Životnost ...35 // Cisio...36 // Pád...37 // Vedlejší’ pády G’. L ...38 // Kategoriálni afinity pádových opozic ...39 // Kategoriálni půdorys adjektiva ...39 // Kategorie adjektivní morfologické transpozicc... 40 // Stupňováni...41 // Systém zájmenných slov ...41 // Formální (výrazová) soustava ohýbáni...44 // Formálni (výrazová) soustava časováni ...44 // Typy jednotného (plného) slovesného základu a slovesné koncovky...44 // Spojováni základu s koncovkami a výrazové obmény ...45 // Přizvuková soustava slovesa...48 // Odchylky od základního pHzvukového schématu...49 // Přízvuk participii perfektních pasivních ...49 // Posun přízvuku na předponu...50 // Přizvuk reflexivnich tvarů...50 // K formálni (výrazové) soustavé jména...51 // Centrální a perifemi deklinačni systémy...51 // Substantívni paradigmata...52 // Přízvukové typy substantivnich paradigmat...54 // Adjektivni paradigmata ...55 // Přízvukové poméry v adjektivním paradigmatu...56 // NÁŘEČNÍ POZADÍ SPISOVNÉ RUŠTINY // Úvodem...59 // STRUKTURA RUSKÉHO NÁŘEČNÍHO JAZYKA // Z nárečního hláskosloví...62 // Typy samohláskových systémů... 62 // Vokalické systémy přízvučné...63 // Vokalické systémy nepřízvučné...64
// Okajici nepřizvučný vokalismus...64 // Akajici nepřizvučný vokalismus... .. 67 // Konsonantismus ...72 // Podsystém afrikát - cokáni, tokáni a sokáni...72 // Podsystém drsných labiál...72 // Podsystém zadopatrových souhlásek ...73 // Nářcčni diferenciace a korelace palatalizovanosti...75 // Korelace znélostni ...76 // Souhlásky šeplavé a jejich fonetická stránka ...76 // X // Obsah // Souhláska/j/ ...77 // Nekteré charakicrislické souhláskové skupiny ...78 // Z nářcčni mluvnice...79 // Sloveso...79 // Typy časováni ... 79 // Smíšené časováni a slovesa nepravidelná ...80 // Charakteristické nářcčni tvary 3sg a 3pl...80 // Tematická samohláska v 1. časování ...80 // Typy slovesných základů a alternace ...81 // Přízvuk tvarů prézentu a préterita...82 // ? jednotlivým tvarům slovesným...83 // Slořené tvary slovesné...84 // Substantiva...85 // Zaniká v JR středni rod? ... 85 // Soustava pádů v nářečnim jazyce... 85 // Vedlejší pády Gsg a Lsg ...85 // Vazba ??? ??? ???... 87 // Kategorie životnosti ... 87 // Kmenové obmény ...87 // Podoba kmene a výbér koncovky...88 // Pomčr 1. a 3. skloňováni ...89 // Typický nářečni pádový Synkretismus ...89 // Distribuce alomorfů v plurálu... . . 89 // Nářečni hláskové podoby pádových koncovek...90 // Adjektiva ...91 // Skloňováni adjektiv ...91 // Stupňováni adjektiv ...91 // Zájmena...92 // Číslovky...93 // Syntax...94 // Předložky...94
// Spojky ...95 // Částice... 95 // Územní rozdělení nárečního jazyka ...96 // Nářečí severoruská...96 // Nářcči jihoruská...97 // Nářeči středoruská...98 // Nářečni zóny ...98 // Nářeči centra a periferie...100 // Nářečni skupiny SR, JR a CcR...101 // Ladožsko-tichvinská skupina SR nářečí ...101 // Vologodská skupina SR nářeči...102 // Kostromská skupina SR nářečí...102 // Mezizonálni SR nářeči... // Západni (smolenská) skupina JR nářeči ... // Homodnépcrská (S) a homodésenská (J) skupina JR nářeči ... // Kursko-orelská skupina JR nářeči... // Východní (rjazaňská) skupina JR nářeči... // Mezizonálni JR nářečí ... // Pás střcdoruských nářeči (CeR) ... // xi // šssšššš // JAZYK V STRUKTURNÍM POJETl // Novgorodská skupina Z CeR okajicich nářcii...106 // Gdovská skupina Z CcR okajicich nářeči ...107 // Pskovská skupina Z CcR akajicich nářečí...107 // Seligersko-toržecká skupina Z CeR akajicich nářeči ...107 // Vladimirsko-povolžská skupina V CeR okajicich nářeči ...107 // Volokolamsko-iemnikovská skupina V CeR akajicich nářeči ...108 // VÝVOJ JAZYKA VÝVOJ V DOBĚ PŘEDHISTORICKÉ A MÍSTO RUŠTINY V SLOVANSKÉM SVETE // Od indoevropštiny ? praslovanšlině ...113 // Nejstarší zmčny ve vokalismu a konsonantismu...113 // Zánik slabičných sonantů a praslovanské alternace...115 // ? prozodické charakteristice praslovanštiny ...117 // Přizvuk a paradigmatika
(zvláštč substantívni)...120 // Typy substantivnich paradigmat s pohyblivým přízvukem ...120 // Pohyb přizvuku v singuláru...121 // Pohyb přizvuku v duálu ...121 // Pohyb přizvuku v plurálu ...122 // Pohyb přizvuku sg :: pl... 122 // Ústup pohyblivého přizvuku...122 // Přizvuk slovesa ...123 // Vlastní vývoj praslovanský...124 // Vznik spirantni řady...124 // Splýváni vokalických fonémů a vznik heterogenních vokálu ...125 // ? nové distribuci vokálu a konsonantú...127 // Osud konsonantických skupin ...127 // Skupiny typu /Cj/ - vznik palatál...129 // Skupiny /kni/, /gni/, /kti/...131 // Jevy konce a počátku slova: zánik koncových souhlásek a vznik proteze...131 // Sklonek doby praslovanské a konec praslovanské jednoty ...134 // Z hláskoslovného vývoje na sklonku praslovanské jednoty...134 // Delabializace zaokrouhlených/gravisových vokálú...134 // Monoftongizace diftongú a vznik nosových samohlásek...136 // Diftongy l0aul, 1/?/ ...136 // Diftongy l0aij. l/til ...137 // Vznik nosových samohlásek...139 // Palatalizace velár...142 // Prvni palatalizace velár (regresivní) ...142 // Druhá palatalizace velár (regresivní) ...143 // Třeli palatalizace velár (progresivní) ...146 // Likvidace diftongú typu Ijir/, l0al/: vývoj skupin typu l0anl, ll0aril ...147 // Druhá delabializace vokálú, zánik nehomogenních vokálú a rozklad // kvantitativní’opozice ...148 // Zmčna lu:,l>ly:l...148 // Zmčny Igp:/, l0al, l/t:/, l/il
a Br a JR akáni a jakáni...149 // Vznik a osud jerových samohlásek...153 // xii // Obsah // Samohlásky /»/. /?/ v kontextu /_;/ ...155 // Samohlásky /i/, /u/ ve skupinách /lini, Iturt/, Itili/. Itult/ a /triti, /trut/. /tlit/, /tlut/.157 // Souhrnný pohled na slovanský vokalismus nejstaršiho období a jeho další rozvoj ...158 // Vznik korelace palatalizovanosti ...160 // Nekteré úpravy v dílčích souhláskových systémech (mazurování a cokáni) ...163 // Metatonie a rozklad praslovanského prozodického systému ...163 // Mctatonické kategorie ...164 // Kráceni a osud praslovanské prozódie ...167 // K nové východoslovanské prozódii ...168 // K nové české a slovenské prozódii...169 // Opozice /’?/ : : /’6/...171 // K charakteristice praslovanské gramatické stavby ...172 // Východoslovanské jazyky na prahu doby historické...181 // Akáni / jakáni a nejstarši náícčni člcnčni východoslovanského jazykového území ...181 // Východoslovanská náfeči doby pfedhistorické...186 // VÝVOJ RUŠTINY V DOBÉ HISTORICKÉ // K ruským památkám a písmu...189 // K periodizaci doby historické...193 // DOBA STARORIÍSKÁ (11. - 13. STOL.) // Ze staroruského hláskosloví... 195 // Hlásková soustava staroruských náfeči...195 // Nejstarši historické hláskoslovné zmčny ...197 // Asimilačni zmčny /bm/ > /mm/ (typ o’mman), /dn/ > /nn/ (typ o’b.inno)...197 // Rušení závčru ve skupinách /Í.Č./, ItŠI ...197 // Jerové zmčny...199
// Skupiny /tirt/, /turt/ a druhé plnohlasi... // Skupiny typu /»rbt/ - typ oria’noj ... // Vývoj skupin /•vbC/. /av.bC/ - typ u’nuk. udoSv... // Jerové zmčny. analogické výrazové podoby slov a tvarú a produktivnost // alternace/?|?/./o|0/... // Jerové zmčny a fonematický systém... // Jerové zmčny a morfologie: odsouvání koncových vokálú... // Palatalizace /ky/. /gy/. /xy/ > /??, /g.U, I?.i/ ... // Spirantizacc /g/ > ? ... // ? staroruské gramatické stavbě ...212 // Restrukturace soustavy minulých časů ...212 // Tvarové obmčny imperativu a kondicionálu...215 // Slovesný vid a imperfekt i va na -iva(j)-...217 // Ráz staroruské deklinace substantiv a její proměny ...220 // Zánik u-kmenové deklinace ...221 // Zánik i-kmenové deklinace maskulin ...222 // Zánik deklinaci subsuntiv s konsonantickými kmeny...222 // Jmenné a složené tvary adjektiv...226 // ? staroruským složeným tvarům adjektiv...227 // Přivlastňovací adjektiva ...228 // Ze staroruské syntaxe... 230 // xiii // 5 § 3 S E S 3 S // JAZYK V STRUKTURNÍM POJETl // Osud kongrucninich doplňkových pádů ...230 // Predikalivni užíváni participii aktivních...231 // Typ grívbna vbzjati ...233 // ? funkcím infinitivu...234 // Omezováni sémantických funkci pádů ...235 // Průvodní’ jevy uvolnčné syntaktické stavby ...238 // RANÁ DOBA STŘEDORUSKÁ (14. - 16. STOL.) // Z raně středoruského hláskosloví ...241 // Reakce na jerové změny...241 // Palalalizačni
opozice v nových souhláskových spojeních...241 // Palatalizaěni opozice na konci slova...242 // Dcpalatalizace zakončeni 3sg/pl préz/-f,/ > /-?/...243 // Dcpalatalizacc koncových sonantů ...243 // Jiné pfipady dcpalatalizacc...244 // Znélostni opozice v nových souhláskových spojeních a na konci slova...244 // Skupiny typu ICJI - typ ’plau.a... .246 // Gcminované souhlásky...246 // Jiné asimilativni a disimilativni úpravy v souhláskových spojenich ...247 // Asimilace co do kompaktnosti ...247 // Asimilace a disimilacc co do závérovosti ...247 // Jiné zmény v souhláskových skupinách ...249 // Fonetická hodnou /v/ a vznik znélostniho páru M " Ifl í/v./ : : If.D...249 // Protetické/*v-/...251 // Ztvrdnuti šcplavých souhlásek a /c7...252 // Labializacc /?/ > /?/...253 // Přehláska /a/ > /e/ ...257 // Vývoj/// ...259 // Změna /?/ > /?/...263 // Střídáni //|v/ a modifikace poměru ///:://,/...264 // Progresívni palatalizace velár - typ ’van.k.a...265 // Dentalizace velar - (typ ’rut.i, ’nod.í) ...266 // Kontrakce...267 // Složená adjektiva...267 // Slovesné tvary ...268 // ? raně středoruské gramatické stavbě...269 // Sloveso...269 // ? tvarům prézentu a jejich koncovkám...269 // Zakončeni 3sg a 3pl prézentu...269 // Koncovka lpi prézentu...270 // Scveroruský 2pl prézentu SR ???/??? ...270 // Slovesa se základem na <-*->. <-g->...271 // Výrazové obměny infinitivu a zánik supina ...271 // Typ ??? (StR xoditf)...271
Typ ??? (StR nesli)...271 // Typ ??? (StR peČi)...272 // Supinum...273 // Opisné futurum ...273 // Typ budu kupitb, budu sudilb ...276 // Přesuvba systému participii a vznik přcchodniků...277 // Participia pasivní ...277 // xiv // Obsah // Výrazová podoba participii pasivnich...279 // Participia aktivni ... 279 // Jednotný (syntetický) tvar reflexívni a podoba reflexívni přípony...283 // K smíšeným slovesným paradigmatům...284 // Jméno...286 // Ke kategorii disia...286 // Zánik duálu ...286 // Kolektiva a singulativa...287 // Kategorie osobovosti ...288 // Vznik opozice utvářenosti Gsg -?. Ľsg -’? ...288 // Vyrovnáváni tvrdé a mikké deklinace ...289 // Synkretický NApl substantiv maskulin...291 // Zákondeni Gpl -ov, -ej, -? ...292 // Synkretický Dipi - typ ??? ???, ? ??? ???...294 // Novoty v deklinaci substantiv typu ???...294 // Tvary DLsg substantiv typu ???...294 // Tvary lsg ???, ??? (???, ???) ...295 // ? vývoji adjektiv ... 295 // Rodové neutrálni Npl složených a jmenných tvarů adjektiv ...296 // Apokopované tvary a paradigma adjektiv sgf...296 // Tvary Nsgm molojdcjl, G(DLI)sgf molo’/dtjl...297 // Synkretismus LIsgmn l’dobrim/ ...297 // Koncovka Gsgmn -o/v/o...298 // Jmenné a složené tvary v paradigmatu adjektiv posesivnich...298 // Stupňováni...299 // Ncrodová zájmena osobni a zájmeno zvratné...301 // Rodová zájmena a zájmena tázací hbto. čmo ...303 // Zájmeno 3sg/pl a zájmena ukazovací (na ccstč k opozici ???
:: ???) ...303 // Vyrovnáváni deklinadnich typů zájmen ...304 // Podoba Nsg/pl zájmena tb ...304 // Podoba základu zájmena 3sg/pl ...305 // Náslovné /?./ u zájmen 3sg/pl - typ lujťjol...306 // Synkretismus tvarů GA u zájmen 3sg/pl...306 // Rodové neutrální nominativ u zájmena 3pl...307 // Přivlastňovací zájmena 3sg/pl...308 // Clen...308 // ? soustavé a deklinaci dislovek ...309 // Soustava základních dislovek...309 // Číslovky druhové a hromadné, zlomky...310 // Radové dislovky a dislovcdná příslovce ...311 // K morfologickému vývoji dislovek a jejich syntaxi ...311 // POZDNÍ DOBA STŘEDORUSKÁ (17. STOL. - POL. 18. STOL.) // Zjednodušováni skupin Iste/, /s.i.4 > /s*/, /s.*/...315 // ? pozdně středoruské gramatické stavbě ...315 // ? tvarům prézentnim ...315 // Slovesa typu Horný / ??? (2. dasováni s pohyblivým přízvukem)...315 // Tvary 3pl prézentu ???. ???...316 // ? funkcím kategorie osoby...317 // Pozdní inovace v deklinaci a jejich roziiření ... 318 // XV // JAZYK V STRUKTURNÍM POJETl // Zevácobccnéni koncovek Dpi -???. Lpi ’???, lpi -???/-???... ...318 // Kategorie životnosti...320 // Tvary Npl maskulin na /-’o/ ...321 // Zakončeni Npl maskulin a neuter na l-jal...322 // Nepřízvučné zakončení Npl neuter na /•// - typ ??? ...322 // Typ ???, -?...323 // Jihoruský typ ??? ???, ??? ??? ...323 // Z pozdnč středoruské syntaxe - ze všeobecném instrumentálu predikativniho...324 // HISTORICKÉ POZADÍ SPISOVNÉ
RUŠTINY A ZÁKLADNÍ ETAPY JEJÍHO VÝVOJE // Jazyk literárni, svétský jazyk kultumi a jazyk spisovný...327 // DOBA DIGLOSIE // „Zlatý vék“ východoslovanského písemnictví (do poloviny 13. stol.)...335 // ? ruské redakci literárního jazyka (RCSI) ... 336 // ? charakteru tvorby „zlatého včku“ ...337 // ? jazyku kulturnímu a událostem sklonku „zlatého včku“ ...339 // „Stříbrný věk“ východoslovanského písemnictví // (do konce 14. stol.)...341 // Reforma literárního jazyka a nástup moskevské éry // (15. stol. - poi. 17. stol.) ...344 // Reforma literárního jazyka: tzv. „druhý jihoslovanský vliv“...344 // Ideál a skutečnost...346 // ? jednotě literárního jazyka...348 // Nová situace světského kulturního jazyka...349 // NA CESTĚ ? NÁRODNÍ SYNTÉZE // Doba barokní (polovina 17. stol. - počátek 18. stol.)...353 // Prameny nových podnětů...353 // Kultumi novoty a nové schéma ruské kultury...354 // Počátky hledáni nové jazykové formy ...356 // Nové formy mluveného jazyka...359 // Charakteristické rysy RCSI výslovnostní normy...361 // Charakteristické rysy moskevské výslovnostní normy ...362 // Doba přcdlomonosovská (do 40. let 18. stol.) ...363 // Nový typ slavizace - systémová slavizacc ...364 // Jazykové typy v dobé předlomonosovské...366 // Rekapitulace a výhled ...367 // POLOŽENÍ ZÁKLADŮ SPISOVNÉHO JAZYKA // Doba lomonosovská (50.-90. léta 18. stol.)...369 // Gramatická a lexikální
normalizace ...369 // ? situaci prózy v době lomonosovské ... ...371 // ? podobě nebásnického jazyka...373 // Překonání teorie a praxe tří stylů: reforma Karamzinova...375 // xvi // Obsah // Orientace na mluvený jazyk salonu ...375 // Archaisté a novátoři...378 // S levar’ Akademii Rossijskoj ...380 // Puškinova reforma a formováni sCylislických principů básnického jazyka...382 // Puškinův nový básnický jazyk...382 // Gogolův a Lcrmontovův stylistický princip ...387 // Ruština sovětského období ...390 // ? situaci na přelomu stolcti ... // Základní smíry v porevolučním vývoji ruštiny... // ? celkové charakteristice spisovné ruštiny ... // ? hláskosloví spisovné ruštiny... // ? morfologii spisovné ruštiny ... // ? syntaxi a stylistickému plánu ... // ? charakteristice lexikálního plánu ... // ? vývojovým dispozicím ruského lexika z hlediska typologického... // Vývoj ruského lexika v porovnáni s češtinou (a dalšími jazyky)... // Lexikální diferenciace ruštiny a češtiny od nejstaršiho obdobi ... // Různé prameny starobylých přejeti v ruštině a češtině... // Odlišné slovanské motivační základy v ruských a českých výrazech .. Významové posuny a přeskupeni obsahoví souvztažných slovanských // základů v ruštinč a češtinč... // Lexikální odlišnosti jako odraz kultumich rozdílů ... // Výrazy spjaté s křesťanstvím... // Výrazy pro společenské a statni útvary... // Pojmenováni
časových úseků, mír a vah...413 // Pojmenováni předmětů denního života ...414 // Nová diferenciace ruského lexika...416 // Pojmenováni části těla; jiné věcné oblasti ...416 // Uplatněni lidového jazyka a nářečního živlu v ruském lexiku...417 // Úloha jazykové tvořivosti a kodifikace ve vývoji ruského a českého lexika...418 // Výpůjčky novějšího obdobi ...419 // Přehled vzorů StR a StCSl časováni a skloňováni 11./12. stol...423 // Časováni ...423 // Prézens...423 // Aorist ...424 // Imperfektum...425 // Imperativ...426 // Participia ...426 // Supinum; Infinitiv ...427 // Slovesné tvary složené a opisné...428 // Skloňováni...429 // Skloňováni substantiv: maskulina...429 // Skloňováni substantiv: neutra ...432 // Skloňováni substantiv: feminina...433 // Skloňováni adjektiv ...434 // Složená adjektiva...434 // Komparativ a participia ...435 // Skloňováni zájmen...435 // Skloňováni číslovek...437 // xvii // Essi Issisi Iššisl SS // JAZYK V STRUKTURNÍM POJETÍ // Výbérová bibliografie...439 // Zusammenfassung ...447 // Summary...449 // ??? ? ??? ???... 451 // Spektrogramy ndktcrých ruských hlásek...455 // Fotoreprodukce písemných památek ...459-474 // Seznam fotoreprodukci a jejich pramenů ...460 // Editai poznámka ...475 // Volná příloha: Dialektologická mapa z r. 1965 // Dialektologická mapa z r. 1914 (vydáni z r. 1967)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC