Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
206 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-075-8 (váz.)
Nad názvem: katedra archeologie ZČU v Plzni
Obsahuje bibliografii na s.197-206
000044295
Obsah // Předmluva...13 // 1. ÚVOD...15 // 1.1. ARCHEOLOGICKÉ POZNÁNÍ...15 // Zkušenost a rozum...15 // Archeologická teorie a cíl poznání...16 // Základní schéma archeologického poznání...17 // Poznávání teorie a metodologie...17 // Komplikovanost současné archeologie...17 // Výklad archeologické metody...19 // 1.2. HLAVNÍ TÉMATA PRÁCE...20 // Nástin témat...20 // Transformace a její důsledky...20 // Analýza...21 // Syntéza...21 // Interpretace...21 // Iterace archeologické metody...22 // 2. ARCHEOLOGICKÉ PRAMENY...23 // 2.1. VYMEZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ...23 // Předběžná definice...23 // Jiné možné definice...25 // Předmět archeologie a prostředky archeologie...26 // 2.2. SYSTEMATIKA ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ...27 // Možnosti dělení pramenů...27 // Archeologické prameny a jejich vlastnosti...28 // Prameny artefaktové...31 // Archeologie formální a prostorová...32 // Složené artefaktové prameny v geografickém prostoru...34 // Význam teorie komunitních (sídelních) areálů...38 // Ekofaktové prameny...38 // Ekofakty a účel...39 // Systematika ekofaktů...40 // Studium ekofaktů...40 // Ekofakty v současnosti...41 // Přírodní prameny...42 // 2.3. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ . .43 // Problém tzv. materiální kultury a pseudoartefakty...43 // Předmětnost a věcnost archeologických pramenů...45 // TRANSFORMACE...46 // 3.1. PŘEDBĚŽNÉ POJMY...46 // Živá a mrtvá kultura...46
Fakt transformace...47 // Jantarová schránka...48 // Problém tafonomie...49 // Míra entropie v průběhu transformací...50 // Podstata transformací...50 // 3.2. ZÁKLADNÍ KLASIFIKACE TRANSFORMACÍ...51 // Predepoziční transformace...51 // Zániková transformace...51 // Postdepoziční transformace...52 // Zbytky a odpad...53 // 3.3. KVALITATIVNÍ ASPEKTY TRANSFORMACÍ...54 // Transformace prostorové...54 // Transformace formální...54 // 3.4. KVANTITATIVNÍ ASPEKTY TRANSFORMACÍ...55 // Kvantitativní transformace...55 // Fragmentarizace...56 // Redukce...58 // Kumulace...61 // Rozčlenění (dynamika složených artefaktů)...62 // Archeologická transformace sensu stricto...64 // 3.5. PROBLÉMY KVANTIFIKACE...65 // Míra prozkoumání...65 // Neznámá míra růstu...65 // Problém relativních hodnot...65 // 3.6. ODPADOVÉ AREÁLY...66 // Pojem odpadu...66 // Odpadové areály...67 // Odpadky...68 // Odpadové areály povrchové a podzemní...69 // Vymezení odpadového areálu...71 // Strukturování odpadových areálů...71 // 3.7. INTRUZE...72 // Intruze jako chronologický problém...72 // Intruze jako prostředek studia osídlení...73 // Jednotlivé a řídké nálezy ve sběrech...73 // Teorie „mimosídlištních“ nálezů...74 // 3.8. INVERZNÍ TRANSFORMACE...75 // ANALÝZA ARCHEOLOGICKÝCH KONTEXTŮ...76 // Jádro archeologické metody...76 // Pojem analýzy...76 // Předpoklady analýzy...77 // Tři varianty analýzy...78 // 4.1. KONTEXT A JEHO ROZKLAD...78
// Pojem kontextu...78 // Identifikace kontextu...79 // Specifikace kontextu...80 // Problémy identifikace a specifikace...81 // Rozsah kontextu a kvantitativní paradox...81 // Kontextuální archeologie...83 // 4.2. TEORIE TERÉNNÍHO VÝZKUMU...83 // Terénní výzkum jako empirická činnost v archeologii...83 // Předpoklady pro analýzu v terénu...83 // Testování hypotéz terénním výzkumem...84 // Destruktivnost terénního výzkumu...85 // Konečnost deskriptivních systémů...85 // Problémová orientace terénního výzkumu...86 // Vyčerpatelnost archeologických pramenů...87 // Hospodaření s archeologickými prameny...88 // Technika výzkumu...89 // Produkty terénního výzkumu a jejich uchování...91 // Publikace...93 // Terénní výzkum v „druhé archeologii“...95 // 4.3. ANALYTICKÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY V TERÉNU...95 // Analytický a syntetický výzkum...95 // Výzkumné aktivity v terénu...96 // Nedestruktivní výzkumy...97 // Málo destruktivní výzkumy...98 // Destruktivní terénní výzkum...99 // Výzkumy ohrožených lokalit...99 // 4.4. ANALÝZA V LABORATOŘI...100 // Odbornost analýzy v laboratoři...100 // Zájem odborníků...101 // Laboratoře na archeologických pracovištích...102 // Spolupráce a přejímání poznatků...102 // 4.5. DESKRIPCE...103 // Role deskripce v analýze...103 // Deskriptívni systém...104 // Objekty deskripce...105 // Deskriptory...105 // Zobrazení mezi objekty a deskriptory...106 // Vytváření deskriptivního
systému...108 // Konečnost deskriptivních systémů...109 // 4.6. ARCHEOLOGICKÁ DATA...109 // Strukturující prvky a data...109 // Integrace artefaktů a ekofaktů v datech...110 // Názvy dat...111 // Definice dat...111 // Multidimenzionálnost a víceúrovňovost (rozměry analýzy dat) ... 112 // 4.7. PROSTOROVÁ DATA...113 // Prostor v archeologii...113 // Polygony...116 // 4.8. ARCHEOLOGICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY...119 // Databázové informační systémy...119 // Geografické informační systémy a databáze...120 // Historické informační systémy...121 // 4.9. POZNÁMKY K ARCHEOLOGICKÉ ANALÝZE...122 // 5. SYNTÉZA STRUKTUR...124 // 5.1. POTŘEBNOST SYNTÉZY...124 // Syntéza struktur jako součást jádra archeologické metody...124 // Přípravná syntéza nálezů a dokumentace...125 // 5.2. POJEM STRUKTURY...125 // Vymezení pojmu...125 // Struktury formální a struktury prostorové...126 // Tři druhy struktur podle příčiny Štruktúrovanosti...126 // Struktury a události...127 // Konkrétnost syntézy...127 // 5.3. TRADIČNÍ SYNTÉZA STRUKTUR...127 // Syntéza monotetických struktur...128 // Tradiční syntéza polytetických struktur...129 // Pojem podobnosti v tradiční archeologii...130 // 5.4. FORMÁLNÍ PŘÍSTUP KE STRUKTURÁM...131 // Úloha matematiky v archeologii...131 // Matematické discipliny...132 // Některé matematické pojmy...133 // Latentní dimenze...133 // 5.5. ZÁKLADNÍ FORMALIZOVANE METODY...134 // Hledání latentních
dimenzí...135 // Shlukování...135 // Šeriace...135 // Statistika...136 // Dynamické systémy...136 // Geografické informační systémy...137 // 5.6. VEKTOROVÁ SYNTÉZA FORMÁLNÍCH STRUKTUR...137 // Formulace úlohy...138 // Formální aspekt archeologických struktur...138 // Postup formalizovaného řešení...140 // Krok 0 (sestavení deskriptivního systému)...140 // Krok 1 (výpočet korelační matice)...141 // Krok 2 (výpočet faktorů)...141 // Krok 3 (rotace faktorů)...142 // Krok 4 (faktorová skóre)...143 // Krok 5 (validace)...144 // Přednosti formalizovaného hledání struktur...144 // Prostorový aspekt archeologických struktur...145 // 5.7. PŘÍKLADY VEKTOROVÉ SYNTÉZY...145 // Studium zlomků volutové keramiky a keramiky kultury knovízské . . 145 // Štípaná industrie kultury se šňůrovou keramikou...150 // Praktické provedení...153 // 5.8. S1MULTÁNÍ HLEDÁNÍ FORMÁLNÍCH A PROSTOROVÝCH // STRUKTUR...153 // Polygony jako objekty multivariatní analýzy...153 // Polygony jako objekty GIS...154 // Multivariatní metody a GIS...154 // Řešení na základě jednoduchých korelací...155 // Příklad: pravěká pohřebiště v Čechách...156 // 5.9. STATISTICKÁ VÝZNAMNOST A VALIDACE...159 // Statistická významnost...159 // Externí evidence...160 // Validace struktur...161 // Proces validace struktur...161 // 5.10. PSEUDOSTRUKTURY...162 // 6. INTERPRETACE...163 // Nutnost interpretace...163 // Historický a strukturální výklad
minulosti...163 // Schéma interpretace na příkladě...164 // Co interpretujeme?...164 // 6.1. DEDUKTIVNÍ PŘÍSTUPY...165 // Indukce...165 // Dedukce...166 // Hypoteticko-deduktivní metoda...166 // 6.2. ZDROJ POJMŮ V ARCHEOLOGII...168 // Vznik archeologických pojmů...168 // Formulace problému...168 // Struktura pojmů...169 // Strukturování artefaktových objektů...170 // Vztah mezi objekty a pojmy...171 // Paralelismus pojmů a materiálních objektů...173 // „Naše“ pojmy a,jejich“ pojmy...174 // Vědomé a nevědomé...175 // 6.3. MODELOVÁNÍ A ANALOGIE: FORMULACE ÚLOHY...176 // Teorie, modely a kategorie živé kultury...176 // Ukázka jednoduchého modelu...177 // Model a analogie...178 // Atraktivnost analogie...178 // Logika analogie...179 // Některé problémy analogií...180 // 6.4. TVORBA MODELŮ...181 // Zdroje modelů...181 // Generování modelů...182 // Problémy při výstavbě modelů...183 // Kvantitativní aspekt modelů...184 // Modely pro situaci „terra incognita“...185 // Použití modelů...185 // 6.5. ITERATIVNOST ARCHEOLOGICKÉ METODY...187 // 7. ÚVOD DO METODOLOGIE UDÁLOSTÍ...188 // 7.1. POJMY...188 // Pojem archeologické události...188 // Jedinečnost událostí...188 // Metodologie událostí...189 // 7.2. ANALÝZA UDÁLOSTÍ...189 // Předběžná narace...189 // Analýza událostí jako forma narace...190 // 7.3. SUBJEKTY STRUKTUR...191 // Pojmy...191 // Události jako subjekty struktur...191 // Téma jako ekvivalent
struktury...192 // 7.4. INTERPRETACE STRUKTUR A NARACE UDÁLOSTÍ...193 // Interpretace struktur a narace událostí...193 // Novost pojetí...194 // 7.5. SLEDOVÁNÍ MIGRACÍ JAKO PŘÍKLAD STUDIA UDÁLOSTÍ . . 194 // Kulturně historický přístup...195 // Sledování kontinuity artefaktových systémů...195 // Studium jednorázového rozšíření...196 // Seznam literatury...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC