Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Opole : Uniwersytet Opolski, 2001
540 s.

objednat
ISBN 83-86881-31-3 (brož.)
Najnowsze dzieje języków słowiańskich
Obsahuje bibliografické odkazy
Polština - jazykověda - stati - sborníky
000044368
Słowo wstępne (Stanisław Gajda) 13 // Przedmowa (Stanisław Gajda) 15 // 1. WSPÓŁCZESNA POLSKA SYTUCJA JĘZYKOWA (Stanisław Gajda) // 1.1. Teoretyczno-metodologiczne założenia opisu 17 // 1.2. Rys dziejów polszczyzny do 1945 r. 24 // 1.3. Spoleczno-kulturowy kontekst współczesnych polskich przemian językowych 32 // 1.4. Sytuacja językowa mniejszości narodowych i etnicznych 45 // 1.5. Wpływy języków obcych 54 // 1.6. Polska polityka językowa 57 // 2. SYSTEM GRAMATYCZNY I LEKSYKALNY POLSZCZYZNY // 2.1. System fonetyczno-fonologiczny (Bogusław Dunaj) 65 // 2.1.1. Style wymowy i ich opis 65 // 2.1.2. Zmiany fonetyczno-fonologiczne 68 // 2.1.3. Zmiany prozodyczne 73 // 2.2. Fleksja (Piotr Krzyżanowski) 76 // 2.2.1. Dynamika przemian fleksyjnych 76 // 2.2.2. Tendencje rozwojowe 77 // 2.3. System słowotwórczy (Krystyna Waszakowa) 88 // 2.3.1. Słowotwórcza dynamika rozwojowa 88 // 2.3.2. Zjawiska dominujące do 1989 r. 90 // 2.3.3. Tendencje rozwojowe w polszczyżnie końca XX w. 97 // 2.4. Składania (Antonina Grybosiowa) 108 // 2.4.1. Rozwój myśli teoretycznej 108 // 2.4.2. Zmiany skladniowe 110 // 2.5. Leksyka ogólna - neologizmy (Teresa Smólkowa) 119 // 2.5.1. Dynamika rozwoju pól tematycznych 119 // 2.5.2. Neologizmy i ich zróżnicowanie 121 // 2.5.3. Makropole CZŁOWIEK 125 // 2.5.4. Makropole // DZIEDZINY DZIALALNOŚCI CZŁOWIEKA 139 // 2.6. Nazwy własne (Ewa Rzetelska-Feleszko) 152 // 2.6.1. Nazwy wsi i miast 153 // 2.6.2. Nazwy terenowe, wodne, górskie i inne 155 // 2.6.3. Imiona 158 // 2.6.4. Nazwiska oraz przezwiska, pseudonimy i przydomki 162 // 2.6.5. Nazewnictwo miejskie 166 // 2.6.6. Nazwy sklepów i firm 169 // 2.6.7. Chrematonimy 172 // 2.7. Frazeologia (Wojciech Chlebda) 178 // 2.7.1. Problemy teorii frazeologii 178 // 2.7.2. Zmiany ilościowe i jakościowe we frazeologii 181 // 2.7.3. Podsumowanie 196 //
3. FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY // 3.1. System odmian i jego dynamika rozwojowa (Stanisław Gajda) 207 // 3.1.1. Przeobrażenia polskiej wielojęzyczności 208 // 3.1.2. Żargony 215 // 3.2. Język potoczny (Władysław Lubaś) 220 // 3.2.1. Istota potoczności 220 // 3.2.2. Systemowe cechy potoczności 221 // 3.2.3. Tradycja odmiany potocznej 231 // 3.2.4. Ekspansja potoczności 235 // 3.3. Język artystyczny (Ewa Sławkowa, Bożena Witosz, Maria Wojtak) 243 // 3.3.1. Specyfika polszczyzny artystycznej po 1945 r. 243 // 3.3.2. Lata 1945-1948 245 // 3.3.3. Lata 1949-1955 250 // 3.3.4. Okres popażdziernikowy 254 // 3.3.5. Lata siedemdziesiąte 268 // 3.3.6. Lata 1981-1989 276 // 3.3.7. Lata dziewiędziesiąte 280 // 3.4. Język naukowy (Stanisław Gajda) 294 // 3.4.1. Nauka i jej język 294 // 3.4.2. Rys dziejów nauki polskiej i jej języka do 1945 r. 296 // 3.4.3. Sytuacja nauki powszechnej i polskiej po 1945 r. 298 // 3.4.4. Idealy i paradygmaty a przemiany języka 301 // 3.4.5. Kontekst historyczno-kulturowy a przemiany języka nauki 306 // 3.4.6. Uwagi koncowe 315 // 3.5. Język polityki (Janina Fras) 318 // 3.5.1. Polityka i komunikowanie polityczne 318 // 3.5.2. Język polityki okresu PRL 331 // 3.5.3. Język polityki III representative 338 // 3.5.4. Język polityki a inne odmiany języka ogólnego 343 // 3.5.5. Kultura języka polityki 344 // 3.6. Język administracji (Ewa Malinowska) 351 // 3.6.1. Czynniki spoleczne przemian 351 // 3.6.2. Wpływ zmian ustrojowych 352 // 3.6.3. Wpływ zmian zasad techniki prawodawczej i instrukcji kancelaryjnych 358 // 3.6.4. Internacjonalizacja języka administracyjnego 363 // 3.6.5. Zakonczenie 364 // 3.7. Język religijny (Marzena Makuchowska) 369 // 3.7.1. Religia i jej język 369 // 3.7.2. Czynniki sprawcze przemian języka religijnego 373 // 3.7.3. Przemiany języka religijnego 377 //
3.7.4. Perswazja w komunikowaniu religijnym 392 // 3.8. Dialekty (Jan Mazur) 403 // 3.8.1. Zróżnicowanie dialektalne 403 // 3.8.2. Główne polskie dialekty etniczne 408 // 3.8.3. Dynamika gwar 414 // 3.9. Odmiany regionalne (Bogusław Wyderka) 422 // 3.8.1. Zróżnicowanie regionalne polszczyzny 422 // 3.8.2. Regionalizmy gramatyczne 430 // 3.10. Język wsi (Józef Kąś, Halina Kurek) 440 // 3.10.1. Przełączanie kodów 440 // 3.10.2. Polszczyzna mówiona najmłodszych mieszkańców wsi 446 // 3.10.3. Przemiany polszczyzny wiejskiej 447 // 3.11. Przemiany językowe na ziemiach zachodnich i północnych (Bogusław Wyderka) 460 // 3.11.1. Sytuacja demograficzna 460 // 3.11.2. Procesy unifikacji i integracji 463 // 3.11.3. Gwary autochtoniczne 470 // 3.12. Kaszubszczyzna (Jadwiga Zieniukowa) 477 // 3.12.1. Status kaszubszczyzny // 3.12.2. Dialekt(y) kaszubski(e) 483 // 3.12.3. Sytuacja kaszubszczyzny w koncu XX w., polityka językowa 486 // 3.13. Język polski poza granicami kraju (Stanisław Dubisz) 492 // 3.13.1. Polonocentryczne współnoty komunikatywne 492 // 3.13.2. Zróżnicowanie języka współnot 495 // 3.13.3. Właściwości gramatyczne i leksykalne 499 // 3.13.4. Kierunki zmian 508 // Summary 515
Contents // From the Editor (Stanisław Gajda) 13 // Preface (Stanisław Gajda) 15 // 1. MODERN SITUATION OF THE POLISH LANGUAGE // (Stanisław Gajda) // 1.1. Theoretical-methodological assumptions of the description 17 // 1.2. An outline of the history of the Polish language till 1945 24 // 1.3. Socio-cultural context of the contemporary // Polish language changes 32 // 1.4. The language situation of the national and ethnic minorities 45 // 1.5. The influence of foreign languages 54 // 1.6. Poland’s language policy 57 // 2. THE POLISH LANGUAGE GRAMMAR AND LEXICAL SYSTEM // 2.1. Phonetic and phonological systems (Bogusław Dunaj) 65 // 2.1.1. Pronunciation types and their description 65 // 2.1.2. Phonetic and phonological changes 68 // 2.1.3. The changes of prosody 73 // 2.2. Inflection (Piotr Krzyžanowski) 76 // 2.2.1. The dynamics of inflection changes 76 // 2.2.2. Developmental tendencies 77 // 2.3. Word-formation system (Krystyna Waszakowa) 88 // 2.3.1. Word-formation developmental dynamics 88 // 2.3.2. The occurrences dominating till the year 1989 90 // 2.3.3. Developmental tendencies in the Polish language // at the end of the 20th century 97 // 10 jQzyk polski // 2.4. Syntax (Antonina Giybosiowa) 108 // 2.4.1. The development of the theoretical thought 108 // 2.4.2. Changes in syntax 110 // 2.5. General lexis - neologisms (Teresa Smólkowa) 119 // 2.5.1. The developmental dynamics of the thematic fields 119 // 2.5.2. Neologisms and their types 121 // 2.5.3. Macro-field MAN 125 // 2.5.4. Macro-field DOMAINS OF HUMAN ACTIVITY 139 // 2.6. Proper nouns (Ewa Rzetelska-Feleszko) 152 // 2.6.1. Names of towns and villages 153 // 2.6.2. Names of places, waters, mountains and others 155 // 2.6.3. First names 158 // 2.6.4. Family names, nicknames, pseudonyms 162 // 2.6.5. City names 166 // 2.6.6. Names of firms and shops 169 // 2.6.7. Other names 172 //
2.7. Phraseology (Wojciech Chlebda) 178 // 2.7.1. Theoretical problems of phraseology 178 // 2.7.2. Quantity and quality changes in phraseology 181 // 2.7.3. Summary 196 // 3. THE FUNCTIONING OF CONTEMPORARY POLISH LANGUAGE // 3.1. The system of language types its dynamics // (Stanisław Gajda) 207 // 3.1.1. Transformation of Polish Polingualism 208 // 3.1.2. Jargons 215 // 3.2. Colloquial language (WladysławLubas) 220 // 3.2.1. Features of colloquial language 220 // 3.2.2. Systemic features of colloquial language 221 // 3.2.3. Tradition of colloquial style 231 // 3.2.4. Expansion of colloquial style 235 // 3.3. Artistic language // (Ewa sławkowa, Božena Witosz, Maria Wojtak) 243 // 3.3.1. The characteristic of the Polish artistic language // after the year 1945 243 // 3.3.2. Years 1945-1948 245 // 3.3.3. Years 1949-1955 250 // Spis tresci // 11 // 3.3.4. After-October period 254 // 3.3.5. The sixties 268 // 3.3.6. Years 1981-1989 276 // 3.3.7. The nineties 280 // 3.4. Scientific language (Stanisław Gajda) 294 // 3.4.1. Science and its language 294 // 3.4.2. An outline of the Polish science and its language before // the year 1945 296 // 3.4.3. Polish and general science situation after 1945 298 // 3.4.4. Ideals and paradigms and the language change 301 // 3.4.5. Historical and cultural context and the changes // of scientificjanguage 306 // 3.4.6. Conclusions 315 // 3.5. The language of politics (Janina Fras) 318 // 3.5.1. Politics and political communication 318 // 3.5.2. The language ofthe PRL period politics 331 // 3.5.3. The language of the HI RP politics 338 // 3.5.4. The language of politics and other types of general language 343 // 3.5.5. The culture of the language of politics 344 // 3.6. The language of administration (Ewa Malinowska) 351 // 3.6.1. The social factors of changes 351 // 3.6.2. The influence of political changes 352 //
3.6.3. The influence of the changes in legislative techniques, instructions of documentation and administrative // working style 358 // 3.6.4. The internationalization of the language of administration 363 // 3.6.5. Summary 364 // 3.7. Religious language (Marzia 369 // 3.7.1. Religion and its language 369 // 3.7.2. The factors of religious language change 373 // 3.7.3. The changes of religious language 377 // 3.7.4. Persuasion in religious communication 392 // 3.8. Dialects (Jan Mazur) 403 // 3.8.1. Dialectal differentiation 403 // 3.8.2. Major Polish language ethnic dialects 408 // 3.8.3. Dynamics of local dialects 414 // 3.9. Regional styles (Bogusław Wyderka) 422 // 3.8.1. The regional differentiation of the Polish language 422 // 3.8.2. Grammatical regionalisms 430 // 3.10. Country language (Józef Kąś, Halina Kurek) 440 // 3.10.1. Code switching 440 // 3.10.2. The spoken Polish language of the youngest generations // in the countryside 446 // 3.10.3. The changes in the country language 447 // 3.11. The language changes in the western and northern parts // of Poland (Bogusław Wyderka) 460 // 3.11.1. Demographic situation 460 // 3.11.2. Unification and integration processes 463 // 3.11.3. Autochthonic local dialects 470 // 3.12. Kashubian (Jadwiga Zieniukowa) 477 // 3.12.1. Status of Kashubian 477 // 3.12.2. Kashubian dialeckt(s) 483 // 3. 12.3. The situation of the Kashubian // at the end of the 20lh century, language policy 486 // 3.13. The Polish language outside the ethnic borders (Stanisław Dubisz) 492 // 3.12.1. Polonocentic communicative communities 492 // 3.12.2. The varieties ofthe community languages 495 // 3.12.3. Grammatical and lexical features 499 // 3.12.4. The direction of changes 508 // Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC