Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
409 s.

objednat
ISBN 80-7044-240-9 (brož.)
Sborníky ; 229/99
Obsahuje slovo úvodem, bibliografické citace
Lingvistika - sborníky
000044434
OBSAH // SLOVO ÚVODEM---3 // Jiří Kraus, ÚJČ A V ČR Praha---5 // Obava z jinakosti - purismus // Milan Jelínek, FF MU Brno - SU Opava---11 // Volba mezi explicitností a implicitností ve verbální komunikaci // Marie Čechová, PF UJEP v Ústí nad Labem---18 // Různost, či stejnost podstatou stylu? // Jiří M e z u I á n í k, OPF SU v Karviné---24 // Rozdíly v profilu pŕesvčdčovatele u mužů a žen // Jana Svobodová, FP Ostravská univerzita---29 // Jinakost a mluvní vzory v komunikaci // Zdena Pálková, FÚ FF UK v Praze---33 // Jevištní řeč dnes // lona Balkó, PF UJEP v Ústí nad Labem---38 // ? FONETICKÉMU VÝZKUMU TEMPA ftEČI A TEMPA ARTIKULACE V ČTENÉM TEXTU A SPONTÁNNÍM PROJEVU // Alena Debická, PF UJEP v Ústí nad Labem---45 // VÍCEJAZYČNOST A STYL - MARIE StRYJOVÁ: NAD ROVINOU // Jana Hoffmannová, UJČ AV ČR Praha---56 // „Reprodukce“ cizí řeči a mySlení // Ivana Kolářová, SU Opava---61 // Jazykové prostředky distance mluvčího od sdělovaných informací // armila Alexová, PFJUv Českých Budějovicích---66 // ? ZAČÁTKU PSANÝCH A MLUVENÝCH PROJEVŮ TÉHOŽ AUTORA // Khalid El Biltagi, Egypt---72 // Vyjadřování časových dimenzí v čeStině a arabštině - cirkumstant kdy // Eugénia B a j z í k o v á, FF KU Bratislava---78 // K ZNAKOM INTERNETOVÉHO TEXTU // Hana Brádková, PF UJEP v Ústí nad Labem--- -82 // Cizost a jinakost v jazyce legislativy // Bohumila J u n k o v á, PF JU v Českých Budějovicích---™-87
// Mluvenostní prostředky v psané publicistice // Ludmila Zimová, PF UJEP v Ústí nad Labem---™-91 // Cizost a odliSnost v pracovních inzerátech denního tisku // 405 // ??? Ahmed Shatury Saber, Egypt---101 // NCkteré odlišnosti mezi Českou a arabskou psanou publicistikou // Jana V a I d r o v á, PF JU v Českých Budějovicích---105 // ŽENSKÝ OBSAH V MUŽSKÉ FORMĚ- NĚKTERÁ ÚSKALÍ GENERICKÉHO MASKULINA // Naděžda Kvítková, PedF UK Praha---108 // Němci, Židé ? Romové v Dalimilově kronice // Jiří Homoláč, FFUK Praha---lil // Jedna podoba mediálního diskurzu o Romlcii // Lucie H a š o v á, ÚJČ A V ČR Praha---122 // Obraz romského etnika v běžném rozhovoru // Patrik M i 11 e r, PF UJEP v Ústí nad Labem---128 // Obraz cizích etnik v Českých přirovnáních // Karel K a m i š, PF UJEP v Ústí nad Labem---133 // Poruchy verbální komunikace intoxikovaných Čarodějníků a Čarodějnic // HALUCINOGENY Z BIOLINGVISTICKÉHO HLEDISKA // Eva Hôflerová, PF OU---145 // ? FUNGOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH MODELU VESKOLE // Květa Rysová, ZŠ Sed lice---152 // Objektivní a subjektivní rysy ve vyučování slohu // Hana Hrdličková, FF UK Praha---158 // Ke zpracování argumentačního textu ve francouzských uCebnicích // Milan Hrdlička, ÚBS FF UK Praha--- // „Cizost“ a „jinakost“ - výuka CeStiny jako cizího jazyka // Diana Svobodová, FP Ostravská univerzita--- // Anglicism y v Českých publicistických textech — důvody
a způsoby jejich užívání // Ludvík Kuba, PF UJEP v Ústí nad Labem---170 // Kategorie jednosti a mnohosti v pojmenovávacím systému pragmatonym // Jihan Abov el Seoud, Egypt---176 // Cizí rodná jména v arabštině a Češtině // Zora M i 11 e r o v á, PF UJEP v Ústí nad Labem---182 // Pojmenování ženských postav v bratrských mravně-výchovných spisech // Milan David, PF JU v Českých Budějovicích---•---186 // Přejaté výrazy v barokním kázáním Josefa Veselého // Vladimír Kobližek, VŠP v Hradci Králové---188 // Cizí slova v Českých textech barokního období // Marie Krčmová, FF MU Brno---194 // Cesta ? překonání cizosti; bilingvní město // Gražyna ? ? I o w s ? a, O pole---200 // Jiné a stejné v jazyce Ondry Lysohorského // 406 // Marie Račková, PF UJEP v Ústí nad Labem---206 // Lexikálni pHejetI z némčiny v dialektu na někdejší jazykové hranici // Iva N a c h t i g a I o v á, PF UJEP v Ústí nad Labem---212 // Pronikání cizojazyčného lexika do současného ruského jazyka // Alena J a k I o v á, PF JU v Českých Budějovicích---216 // Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích // Marie Janečková, PFJUv Českých Budějovicích---221 // ? výskytu germanismů v jihočeské náŕeCní oblasti // Zbyněk Holub, PF JU v Českých Budějovicích---226 // ? FENOMÉNU JINAKOSTI NA VZORKU DOUDLEBSKÉHO NÁftECÍ // Jan Horálek, PF UJEP v Ústí nad Labem---232 // ? JAZYKOVÝM PROBLÉMŮM CESK0-(SUDET0)NĚMECKÉH0)
DIALOGU // Václav Miller, PF UJEP v Ústí nad Labem---235 // ? VÝKLADU VLASTNÍCH JMEN V KUTHENOVĚ KRONICE // Hana Malíková, PF UJEP v Ústí nad Labem---238 // Problematika překládání vlastních jmen vzhledem ? různým překladům // FRANCOUZSKÉHO ROMÁNU GABRIELA ClIEVALLIERA CLOCHEMERLE - ZVONOKOSY // Petr Hrůza, Liberec---244 // Ražba jinakosti // Eduard Petrů, FF UP v Olomouci---248 // Cizinci a cizina ve starší České literatuře // Jan Kvapil, PF UJEP v Ústí nad Labem---254 // Obraz židovstva v díle pražského barokního kazatele Tobiáše Jana Beckera // Josef Peřina, PF UJEP v Ústí nad Labem---259 // Proměny obrazu Čecha a Němce v České literatuře prvých tří desetiletí 19. století // Dobrava Moldanová, PF UJEP v Ústí nad Labem---266 // Jiní a cizí ve světě (Holečkových) Našich // Alena Wagnerová, Spolková republika Německo---271 // Příběh Hermanna Kafky (Kafkovská bádání a poválečné rozdělení Evropy // NA PŘÍKLADU NEDOROZUMĚNÍ KOLEM HERMANNA KAFKY, POKUD JDE O JEHO SOCIÁLNÍ PŮVOD, DĚTSTVÍ A MLÁDÍ) // Olga Brandtová, PF UJEP v Ústí nad Labem---276 // Reflexe cizích zemí a národů v lidových povídkách Rubínových vypravěčů // Radek Fridrich, PF UJEP v Ústí nad Labem---282 // Jiné bytosti v povídkách Vladimíra Raffela // Mieczyslaw ? a I o w s ? i. Univerzita Opole---285 // JUDAISTICKÉ A NEJUDAISTICKÉ PRVKY V ORTENOVÝCH BÁSNÍCH // Jiří Sv o b o d a, FF Ostravská univerzita---292
// Cizinec hledá byt Egona Hosťovského // 407 // Aleš Ha m an, PFZČUvPlzni---297 // Z NEPŘÍTELL OBĚŤ (POSTAVY SUDETSKÝCH NĚMCŮ V ČESKÉ PRÓZE 195 I - 1996) // Martin F i b i g e r, PF UJEP v Ústí nad Labem---302 // Princip prolínání v posledních prózách Josefa Škvoreckého // osef H e t y c h, VŠP v Hradci Králové---305 // Cizí prózy Josefa Škvoreckého // Helena K o s k o v á, Švédsko—---309 // Fenomén cizosti v díle Jaroslava Vejvody // vo Harák, PF UJEP v Ústí nad Ubem---315 // Zlo třikrát jinak (Nad prózami Ivana Binara) // Ladislava Lederbuchová, PF ZČU v Plzni---320 // Obraz vztahu Čechů a Němců v české próze posledních desetiletí // Eva Kolářová, PF UJEP v Ústí nad Labem---326 // H. G. Adler. O potřebě morálních vzorů // Ctirad Kučera, PF UJEP v Ústí nad Labem---331 // Česko-německá jinakost (Román Josefa Holuba Der rote Nepomuk) // Eero Balk. Finsko---335 // Obraz Čech a Československa v románech Editu Templetonové // Vladimír Novotný, ÚČL AV ČR---341 // Jinakost okouzlené duše Nikolaje Terleckeho // Zdeňka T rôsterová, PF UJEP v Ústí nad Labem---347 // JURODIVOST JAKO JINÁ DIMENZE SVATOSTI V RUSKÉM KULTURNEHISTOR1CKÉM KONTEXTU // Jaroslava Celerová, PF UJEP v Ústí nad Labem---356 // Motivy jinakosti a cizosti v díle Vladimíra Nabokova // Etela Farkašová, FF UK Bratislava---361 // Niekoľko podôb cudzosti a inakosti (videných súčasnou slovenskou prózou) // Mária B a t
o r o v á, FF UK Bratislava---367 // Život ako labyrint, alebo hľadanie domova (Porovnanie diel Hronského a Faulknera) // Anna Kinovičová, PF UJEP v Ústí nad Labem---374 // Literární návraty Britského impéria (Zamyšlení nad ztvárněním motivů cizosti a jinakosti v současné britské próze) // Klára Kolínská, PF UJEP v Ústí nad Labem---379 // Hlasy odjinud - reflexe zkušenosti ? tradice indiánského etnika V KANADSKÉ literatuře // Blanka H e m e I í ? o v á, ÚČL AV ČR Praha---385 // Jinakost v humoru a satiře---385 // Renata Cornejo, PF UJEP v Ústí nad Labem---388 // Cizost a jinakost jako určující faktor sebeidentifikace ženy v současné // RAKOUSKÉ LITERATUŘE // 408 // Antonie K r e i s 1 o v á, PF UJEP v Ústi nad Labem--- // Neviditelná bariéry překladu (K problémům recepce překladu v jiném jazykovém, kulturním a sociálním kontextu) // Bohuslav Hoffmann. FFUK Praha--- // Koláž a palimpsest - dva příznačné jevy moderního a postmoderního uméní // OBSAH--- // POVINNÝ VÝTISK // ---393 // ---400 // ---405 // 409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC