Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:19x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
409 s.

objednat
ISBN 80-7044-240-9 (brož.)
Sborníky ; 229/99
Obsahuje slovo úvodem, bibliografické citace
Lingvistika - sborníky
000044434
SLOVO ÚVODEM ...3 // Jiří Kraus, ÚJČ AV ČR Praha : Obava z jinakosti - purismus ...5 // Milan Jelínek, FF MU Brno - SU Opava : Volba mezi explicitností a implicitností ve verbální komunikaci ...11 // Marie Čechová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Různost, či stejnost podstatou stylu? ...18 // Jiří Mezulíník, OPF SU v Karviné : Rozdíly v profilu pŕesvědčovatele u mužů a žen ...24 // Jana Svobodová, FP Ostravská univerzita : Jinakost a mluvní vzory v komunikaci ...29 // Zdena Pálková, FÚ FF UK v Praze : Jevištní řeč dnes ...33 // lona Balkó, PF UJEP v Ústí nad Labem : K fonetickému výzkumu tempa řeči a tempa artikulace v čteném textu a spontánním projevu ...38 // Alena Debická, PF UJEP v Ústí nad Labem : Vícejazyčnost a styl - Marie Stryjová: Nad rovinou ...45 // Jana Hoffmannová, UJČ AV ČR Praha : „Reprodukce“ cizí řeči a myšení ...56 // Ivana Kolářová, SU Opava : Jazykové prostředky distance mluvčího od sdělovaných informací ...61 // Jarmila Alexová, PF JU v Českých Budějovicích : K začátku psaných a mluvených projevl téhož autora ...66 // Khalid El Biltagi, Egypt : Vyjadřování časových dimenzí v češtině a arabštině - cirkumstant kdy ...72 // Eugénia Bajzíková, FF KU Bratislava : K znakon internetového textu ...78 // Hana Brádková, PF UJEP v Ústí nad Labem : Cizost a jinakost v jazyce legislativy ...82 // Bohumila J unková, PF JU v Českých Budějovicích : Mluvenostní prostředky v psané publicistice ...87 // Ludmila Zimová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Cizost a odlišnost v pracovních inzerátech denního tisku ...91 // Amr Ahmed Shatury Saber, Egypt : Některé odlišnosti mezi českou a arabskou psanou publicistikou ...101 // Jana Valdrová, PF JU v Českých Budějovicích : Ženský obsah v mužské formě - některá úskalí generického maskulina ...105 //
Naděžda Kvítková, PedF UK Praha : Němci, Židé a Romové v Dalimilově kronice ...108 // Jiří Homoláč, FFUK Praha : Jedna podoba mediálního diskurzu o Romech ...111 // Lucie Hašová, ÚJČ AV ČR Praha : Obraz romského etnika v běžném rozhovoru ...122 // Patrik Miller, PF UJEP v Ústí nad Labem : Obraz cizích etnik v Českých přirovnáních ...128 // Karel Kamiš, PF UJEP v Ústí nad Labem : Poruchy verbální komunikace intoxikovaných Čarodějníků a Čarodějnic. Halucinogeny z biolingvistického hlediska ...133 // Eva Höflerová, PF OU : K fungování komunikačního modelu ve škole ...145 // Květa Rysová, ZŠ Sedlice : Objektivní a subjektivní rysy ve vyučování slohu ...152 // Hana Hrdličková, FF UK Praha : Ke zpracování argumentačního textu ve francouzských učebnicích ...158 // Milan Hrdlička, ÚBS FF UK Praha : „Cizost“ a „jinakost“ - výuka češtiny jako cizího jazyka ...163 // Diana Svobodová, FP Ostravská univerzita : Anglicismy v českých publicistických textech — důvody a způsoby jejich užívání ...165 // Ludvík Kuba, PF UJEP v Ústí nad Labem : Kategorie jednosti a mnohosti v pojmenovávacím systému pragmatonym ...170 // Jihan Abov el Seoud, Egypt : Cizí rodná jména v arabštině a češtině ...176 // Zora Millerová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Pojmenování ženských postav v bratrských mravně-výchovných spisech ...182 // Milan David, PF JU v Českých Budějovicích : Přejaté výrazy v barokním kázáním Josefa Veselého ...186 // Vladimír Kobližek, VŠP v Hradci Králové : Cizí slova v českých textech barokního období ...188 // Marie Krčmová, FF MU Brno : Cesta k překonání cizosti; bilingvní město ...194 // Grażyna Balowska, Opole : Jiné a stejné v jazyce Ondry Lysohorského ...200 //
Marie Račková, PF UJEP v Ústí nad Labem : Lexikální přejetí z němčiny v dialektu na někdejší jazykové hranici ...206 // Iva Nachtigalová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Pronikání cizojazyčného lexika do současného ruského jazyka ...212 // Alena Jaklová, PF JU v Českých Budějovicích : Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích ...216 // Marie Janečková, PF JU v Českých Budějovicích : K výskytu germanismů v jihočeské nářeční oblasti ...221 // Zbyněk Holub, PF JU v Českých Budějovicích : K fenoménu jinakosti na vzorku doudlebského nářečí ...226 // Jan Horálek, PF UJEP v Ústí nad Labem : K jazykovým problémům česko-(sudeto)německého dialogu ...232 // Václav Miller, PF UJEP v Ústí nad Labem : K výkladu vlastních jmen v Kuthenově kronice ...235 // Hana Malíková, PF UJEP v Ústí nad Labem : Problematika překládání vlastních jmen vzhledem k různým překladům francouzského románu Gavriela Chevalliera Clochemerle - Zvonkonosy ...238 // Petr Hrůza, Liberec : Ražba jinakosti ...244 // Eduard Petrů, FF UP v Olomouci : Cizinci a cizina ve starší české literatuře ...248 // Jan Kvapil, PF UJEP v Ústí nad Labem : Obraz židovstva v díle pražského barokního kazatele Tobiáše Jana Beckera ...254 // Josef Peřina, PF UJEP v Ústí nad Labem : Proměny obrazu Čecha a Němce v České literatuře prvých tří desetiletí 19. století ...259 // Dobrava Moldanová, PF UJEP v Ústí nad Labem Jiní a cizí ve světě (Holečkových) Našich ...266 // Alena Wagnerová, Spolková republika Německo : Příběh Hermanna Kafky (Kafkovská bádání a poválečné rozdělení Evropy na příkladu nedorozumění kolem Hermanna Kafky, pokud jde o jeho sociální původ, dětství a mládí) ...271 //
Olga Brandtová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Reflexe cizích zemí a národů v lidových povídkách Rubínových vypravěčů ...276 // Radek Fridrich, PF UJEP v Ústí nad Labem : Jiné bytosti v povídkách Vladimíra Raffela ...282 // Mieczysław Balowski, Univerzita Opole : Judaistické a nejudaistické prvky v Ortenových básních ...285 // Jiří Svoboda, FF Ostravská univerzita : Cizinec hledá byt Egona Hosťovského ...292 // Aleš Haman, PF ZČU v Plzni : Z nepřítele oběť (postavy sudentských Němců v české próze 1951-1996) ...297 // Martin Fibiger, PF UJEP v Ústí nad Labem : Princip prolínání v posledních prózách Josefa Škvoreckého ...302 // Josef Hetych, VŠP v Hradci Králové : Cizí prózy Josefa Škvoreckého ...305 // Helena Kosková, Švédsko : Fenomén cizosti v díle Jaroslava Vejvody ...309 // vo Harák, PF UJEP v Ústí nad Ubem : Zlo třikrát jinak (Nad prózami Ivana Binara) ...315 // Ladislava Lederbuchová, PF ZČU v Plzni : Obraz vztahu Čechů a Němců v české próze posledních desetiletí ...320 // Eva Kolářová, PF UJEP v Ústí nad Labem : H. G. Adler. O potřebě morálních vzorů ...326 // Ctirad Kučera, PF UJEP v Ústí nad Labem : Česko-německá jinakost (Román Josefa Holuba Der rote Nepomuk) ...331 // Eero Balk. Finsko : Obraz Čech a Československa v románech Editu Templetonové ...335 // Vladimír Novotný, ÚČL AV ČR : Jinakost okouzlené duše Nikolaje Terleckeho ...341 // Zdeňka Trösterová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Jurodivost jako jiná dimenze svatosti v ruském kulturněhistorickém kontextu ...347 // Jaroslava Celerová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Motivy jinakosti a cizosti v díle Vladimíra Nabokova ...356 // Etela Farkašová, FF UK Bratislava : Niekoľko podôb cudzosti a inakosti (videných súčasnou slovenskou prózou) ...361 //
Mária Batorová, FF UK Bratislava : Život ako labyrint, alebo hľadanie domova (Porovnanie diel Hronského a Faulknera) ...367 // Anna Kinovičová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Literární návraty Britského impéria (Zamyšlení nad ztvárněním motivů cizosti a jinakosti v současné britské próze) ...374 // Klára Kolínská, PF UJEP v Ústí nad Labem : Hlasy odjinud - reflexe zkušenosti a tradice indiánského etnika v kanadské literatuře ...379 // Blanka Hemelíková, ÚČL AV ČR Praha : Jinakost v humoru a satiře ...385 // Renata Cornejo, PF UJEP v Ústí nad Labem : Cizost a jinakost jako určující faktor sebeidentifikace ženy v současné rakouské literatuře ...388 // // Antonie Kreislová, PF UJEP v Ústí nad Labem : Neviditelná bariéry překladu (K problémům recepce překladu v jiném jazykovém, kulturním a sociálním kontextu) ...393 // Bohuslav Hoffmann. FF UK Praha : Koláž a palimpsest - dva příznačné jevy moderního a postmoderního umění ...404
cnb000840384

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC