Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1
Brno : Computer Press, 2003
325 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-251-0072-3 (brož)
K okamžitému použití
Obsahuje ilustrace, rejstřík, údaje o autorovi, stejnojmenné CD ROM
Java (jazyk) - příručky
000044450
Obsah // Předmluva 13 // Programy a balíky na doprovodném CD 13 // Poděkování 15 // 1 Proč právě Java?___17 // Každé začátky jsou těžké 17 // Napiš jednou, spusř kdekoli 18 // Co je to Java? 18 // 2 Průvodce syntaxí jaiyka___ 23 // Java Development Kit a vývojové prostředí 23 // První kroky při programování v Javě 24 // Vytvoření zdrojového kódu 25 // Přeložení a spuštění programu 26 // Analýza prvního zdrojového kódu 27 // Syntaktické chyby a jejich obsluha překladačem 29 // Přiřazování a práce s proměnnými 30 // Řídicí příkazy 32 // Příkaz if 32 // Příkaz cyklu for 34 // Bloky kódu 36 // Použití středníků a „bílá místa" 37 // Odsazování 38 // Datové typy 38 // Přehled datových typů 38 // Celočíselné datové typy 39 // Typy pro reálná čísla 39 // Znaky 40 // Typ boolean 42 // Literály a přirozené konstanty 43 // Hexadecimální a oktalové konstanty 43 // Escape sekvence 44 // Řetězcové literály 44 // Proměnné 45 // Dynamická inicializace 45 // A Hotová řešení // Platnost proměnných 46 // Identifikátory a klíčová slova 48 // Operátory 49 // Aritmetické operátory 49 // Operátory ++ a -- 51 // Logické a relační operátory 51 // Bitové operátory 52 // Přiřazovací operátor 54 // Priorita operátorů 55 // Konverze typů 56 // Konverze typů ve výrazech 57 // Formátování výrazu 58 // Otazník jako ternární operátor 59 // Další řídicí příkazy 59 // Alternativní
tok programu příkazem if 59 // Výběr pomocí příkazu switch 60 // Pružný příkaz cyklu for 62 // Cyklus while 63 // Příkaz cyklu do..while 64 // Opuštění cyklu příkazem break 64 // Opuštění bloku příkazem break 65 // Zahájení další iterace cyklu příkazem continue 67 // 3 Průvodce objekty___69 // Základy třídy 69 // Přiblížení filozofie objektů 70 // Vytváření objektů 73 // Metody 75 // Návrat z metody 77 // Návrat z metody s hodnotou 78 // Konstruktory 80 // Konstruktory s parametry 81 // Operátor new 83 // Klíčové slovo this 83 // Pole 84 // Jednorozměrná pole 85 // Vícerozměrná pole 85 // Nepravidelná pole 85 // Inicializace hodnot pole 86 // Alternativní způsob deklarace 86 // Pokročilé rysy tříd a metod 86 // Řízení přístupu 86 // Specifikátory přístupu 87 // Obsah 7 // Způsob předáni argumentu metodě 90 // Přetěžování metod 92 // Přetížené konstruktory 94 // Duplicita kódu v přetížených konstruktorech a metodách 95 // Rekurze 96 // Specifikátor static 97 // Statické bloky 98 // Vnořené a vnitřní třídy 99 // Dědičnost 100 // Princip dědičnosti 100 // Konstruktory podtřídy a klíčové slovo super 101 // Překrytí metod 103 // Polymorfismus za běhu programu 104 // Abstraktní třídy a metody 105 // Ochrana proměnné, metody a třídy 107 // Výjimky 108 // Chyba nebo výjimka 108 // Správná doba na vyvolání výjimky 109 // Práce s výjimkami 110 // Balíky a rozhraní
111 // Balíky 112 // Vyhledávání balíků 112 // Vliv balíků na přístup k proměnným a metodám 113 // Import balíků 113 // Základní balíky jazyka Java 114 // Rozhraní 115 // Definování rozhraní 115 // Implementace rozhraní 116 // Používání odkazů na rozhraní 116 // Rozšiřování rozhraní 117 // Zjištění typu třídy nebo rozhraní 117 // 4 Řetězce K datové struktury___119 // Řetězce 119 // Collection framework 120 // Optimalizace operací s řetězci 121 // Získání části řetězce 122 // Hledání řetězce 122 // Zjištění, zda řetězec začíná nebo končí jiným řetězcem 122 // Získání znaku z řetězce 123 // Nahrazení znaků v řetězci 123 // Záměna části řetězce 123 // Převod řetězce na malá nebo velká písmena 123 // JAVA Hotová řešení // Spojování řetězců 123 // Převod řetězce na číselné typy 124 // Převod jednoduchých typů na řetězec 124 // Převod mezi Unicode a UTF-8 124 // Ukládání primitivních typů do kolekce 125 // Listování elementy kolekce 125 // Vytvoření kolekce jen pro čtení 126 // Vytvoření seznamu 126 // Setřídění seznamu 127 // Vytvoření množiny 127 // Listování elementy v množině 128 // Speciální operace nad množinou a seznamem 128 // 5 Algoritmizace úloh___129 // Zápis nekonečného cyklu while 130 // Elegantní zamezení dělení nulou 130 // Bitový převod malých písmen na velká 131 // Bitový převod velkých písmen na malá 132
Binární reprezentace čísel 132 // Zobrazení bitů v bajtu 134 // Jednoduché kódování algoritmem Base64 135 // Výpočet faktoriálu pomocí rekurze 137 // Rekurzivní procházení složkou 138 // Bublinové třídění - BubbleSort 139 // Třídění algoritmem QuickSort 140 // Tvorba zásobníku 142 // Frontové zpracování 144 // 6 Standardní knihovny___147 // Jednoduchý program s parametry 147 // Ukončení programu 148 // Zobrazení nápovědy 148 // Předání jmenných parametrů aplikaci 149 // Zkratka pro zápis výpisu do konzole 150 // Přesměrování výpisů do souboru 150 // Spuštění jiné aplikace v samostatném procesu 151 // Čtení výstupu jiné aplikace 151 // České znaky do konzole 155 // České znaky do konzole podruhé 158 // Zachycení všech typů chyb a výjimek 160 // Konverze celého čísla na řetězec a obráceně 160 // Maximální a minimální hodnota číselného typu 161 // Rozbor a formátování čísla do binární, oktalové a hexa formy 161 // Obtah // Čtení formátovaného data a času v aplikaci 162 // Získání údajů data a času pomocí gregoriánskeho kalendáře 163 // Zjištění přestupného roku 164 // Získání číselného kódu znaku 165 // Postupné zobrazení log souboru v konzole 165 // Šifrování hesla 167 // Porovnání hesla 170 // Šifrování řetězce 177 // Uspání vlákna na určitou dobu 179 // Rozeznání atomické a ne-atomické operace 179 // Zachycení ukončení programu 180 // Znemožnění
zdvojeného přihlášení 182 // Použití log handleru 183 // 7 Soubory K složky___185 // Sestavení cesty 186 // Je to soubor nebo složka? 186 // Absolutní cesta z relativní specifikace souboru 187 // Určení, zda různé cesty ukazují na stejný soubor 187 // Získání rodiče z cesty k souboru 187 // Konverze mezi URL a cestou k souboru 188 // Test na existenci souboru 188 // Vytvoření souboru 189 // Vytvoření dočasného souboru 189 // Automatické zrušení dočasného souboru 190 // Odstranění souboru 190 // Velikost souboru 191 // Zjištění data modifikace souboru 191 // Nastavení data modifikace souboru 191 // Přejmenování souboru 192 // Přesunutí souboru 192 // Rekurzivní odstraňování složek 192 // Čtení obsahu textového souboru 193 // Načtení binárního souboru 194 // Zápis do textového souboru 195 // Ctení a zápis na libovolné místo v souboru 195 // Filtrování vstupu 196 // Vložení obsahu složky do ZIP archivu 197 // Otevření XML souboru pomocí DOM 202 // Výpis obsahu XML dokumentu pomocí DOM 202 // Otevření dokumentu přes SAX 204 // Zobrazení obsahu XML dokumentu pomocí SAX 205 // Transformace XML dokumentu 207 // O JAVA Hotová řešení // 8 Náhrady хK konstrukce jazyka K___ 209 // Realizace podmíněného překladu 209 // Testování null po použití new 211 // Použití metody equalsQ místo operátoru rovnosti 211 // 9 Virtuální stroj a správa paměti, ladění___212 // Nastavení implicitního
limitu paměti pro JVM 214 // Zjištění velikosti volné paměti 215 // Klientská nebo serverová aplikace 216 // Reportování garbage collectoru 216 // Rozeznání typu virtuálního stroje v aplikaci 217 // Použití finalizátoru 219 // Řetězení finalizátorů 219 // Strážce finalizátoru 219 // Trasování kódu pomocí logu 220 // 10 Tvorba apletů___227 // Základ opletu 228 // Předání parametru prohlížeči 228 // Změna výchozí barvy pozadí prohlížeče 229 // Změna barvy popředí apletu 229 // Hlášení ve stavovém řádku prohlížeče 231 // Zjištění aktuální webové adresy 231 // Rozeznání typu prohlížeče v apletu 232 // Zjištění typu kontextu apletu 234 // Různé verze apletů v prohlížeči 236 // Přesměrování webového prohlížeče 237 // Zobrazení nápovědy z apletu 238 // Zobrazení PDF dokumentu z apletu 238 // Zobrazení obrázku v apletu 240 // Animace obrázků v apletu 241 // Přehrání zvukového záznamu v apletu 242 // Podepsání apletu pro Internet Explorer 243 // Podepsání apletu pro prohlížeč Mozilla 246 // 11 Uživatelské rozhraní___249 // Vytvoření rámce 250 // Přidání ikony do titulkového pruhu rámce 250 // Odstranění dekorace rámce 251 // Zmrazení velikosti rámce 252 // Omezení rozměrů maximalizovaného rámce 252 // Skrytí rámce klepnutím na tlačítko Close 253 // Maximalizace a ikonizace rámce 253 // Obtah // Ukončení aplikace zavřením rámce 254 // Centrování rámce,
okna nebo dialogu 255 // Nastavení vzhledu aplikace 256 // Umístění ukazatele myši na obrazovku 259 // Simulace klávesnice a myši 259 // Zavření dialogu pomocí klávesy Escape 260 // Vytvoření uvítacího dialogu (splash screen) 262 // Znovupoužitelný MessageBox 266 // Automatická změna kurzoru na přesýpací hodiny 270 // Předání zaměření z JTextArea pomocí klávesy Tab 274 // Validace čísel s pohyblivou čárkou 275 // Uložení uživatelského rozhraní jako obrázek 277 // 12 Přístup k datům___ 279 // Rozhraní JDBC 279 // Ovladače databází 280 // Typ I. - použitím ODBC 280 // Typ II. - prostřednictvím kódu nativního klienta pro přístup k síti 280 // Typ III. - připojení pomocí komponenty aplikačního serveru 280 // Typ IV. - přímé připojení k databázi 281 // Získání JDBC ovladačů 281 // Nahrání ovladače 281 // Výčet nahraných ovladačů aplikace 282 // Připojení k databázi obecně 283 // Připojení k databázi ORACLE 284 // Připojení k databázi MS SQL Server 284 // Připojení k databázi MySQL 285 // Vykonání SQL příkazu 286 // Vykonání připraveného SQL příkazu 287 // Vykonání uložené procedury 287 // Vykonání uložené procedury s parametry 288 // Návratová hodnota uložené procedury 288 // Vrácení sady záznamů z příkazu 288 // Uzavření databázových objektů 289 // Procházení sadou záznamů 290 // Vytvoření JDBC log handleru 291 // 1L Webové K síťové aplikace___297
// Zjištění a nastavení data poslední návštěvy 298 // Vypršení limitu platnosti koláčku 299 // Aplet jako součást výstupu ze servietu 299 // Odeslání binárního dokumentu ze servietu do prohlížeče 300 // Čtení souboru za firewallem 303 // JAVA Hotová řešení // Dekódování údajů formuláře 304 // Udržování informace o session 305 // Počítadlo přístupů 305 // Volání JSP stránky ze servietu 306 // Vložení výstupu JSP stránky do servietu 307 // Vyhledávání přes webovou službu Google 307 // 1 k Aplikace pro mobilní telefony___309 // HelloWorld midlet 311 // Přidání příkazu Back 312 // Vytvoření http spojení 312 // Vytvoření zabezpečeného http spojení 312 // Přehrání tónu 312 // Přehrání zvukového záznamu 313 // Použití nepovinného balíku 313 // Poslání SMS zprávy 314 // 15 Ostatní___315 // Určení závislosti služby 315 // Tisk jednoduchého reportu 315 // Ověření neporušení bajt kódu třídy 317 // Zobrazení dokumentace 318 // Vytvoření objektu bez znalosti názvu třídy 318 // Nahrání třídy, která není dostupná přes CLASSPATH 318 // Rejstřík // 321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC