Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Voznice : Leda, 2007
383 s. : il. ; 30 cm + 2 CD + slovníčky a klíč (143 s.) + písmo (120 s.) + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7335-074-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod, dvě volně přiložená stejnojmenná CD audio
Kompletní jazykový kurz pro výuku japonštiny obsahuje učebnici, slovníček s klíčem ke cvičením a samostatný sešit pro výuku japonského písma. K textům jsou připojena 2 audio CD a 1 CD s textovým editorem pro japonštinu. Učebnice má 20 lekcí a jejich struktura je obdobná, s jakou se setkáváme v současných učebnicích u nás. Je to text - článek, systematický výklad gramatiky s cvičením, slovní zásoba a konverzační fráze, vztahující se k obsahu článku. Důležitou příručkou je samostatný sešit písma, ve kterém je podrobný výklad 2 souběžně používaných japonských abeced (hiraganu a katakanu) i základní čínské znaky (kandži) s přehledným rozpisem tahů a s čísly, podle nichž můžeme znak nalézt ve znakových slovnících. Třetí částí je japonsko-český a česko-japonský slovníček a klíč ke cvičením. Audio CD s nahrávkami cvičení a článků jsou namluveny rodilími mluvčími. Autorky při vytváření koncepce kompletu čerpaly ze své zkušenosti s výukou japonštiny a snažily se podat učivo tak, aby vyhovovalo českým studentům. Jazykový komplet je vhodný pro výuku v jazykových kurzech i pro samouky. Rozsah učiva odpovídá jazykovým znalostem, předpokládaným pro absolvování základní mezinárodní zkoušky z japonštiny Japanes proficiency Test stupně 4kjú.
Učebnice je vhodná pro výuku v jazykových kurzech i pro samouky
Japonština - učebnice
000044477
Úvodem... 13 // Lekce 1: Co je to? Čí je to? ... 16 // 0 fr?’< CD1/7... 16 //  ŽfrfaŽfr 0 fr < CD1/8... 16 // Slovní druhy v japonštině... 20 // Podstatná jména ... 20 // Stavba věty... 20 // Spona... 21 // Partikule... 23 // Kontextová partikule (i ... 23 // Pádová partikule 0... 24 // Národy a národnosti ... 25 // Ukazovací a tázací zájmena... 27 // Tázací partikule fr... 30 // Tázací partikule 0... 31 // Zdvořilá odpověď... 31 // Sufixy za jmény... 33 // Lekce 2: To je moje. A tamto také... 34 // <9-19 t? CDl/ll... 34 // 0 fs.fr V CD1/12... 34 // Osobní zájmena... 38 // Přivlastňovací vazby s osobními zájmeny... 39 // Kontextová partikule &... 42 // Větná partikule fa ... 43 // Větná partikule 0 ... 44 // Větná partikule cfc... 44 // Větná partikule fa... 46 // Partikule h ve spojovací funkci... 47 // Partikule fr ve funkci spojky „nebo“... 48 // Fráze při představování... 50 // Výměna vizitek... 51 // Lekce 3: Kde je to? Co je tam? ... 52 // 0 L/ván CD1/15... 52 // B&U 0 7 -h...CDl/16... 52 // Existenciálni slovesa čfb&, 57 // Pádová partikule IZ... 58 // Místní zájmena... 58 // Pádová partikule &... 60 // Rozdíly v použití partikulí 1$. a ... 61 // Spojování partikulí... 63 // Otázky a odpovědi ... 64 // Rodinné vztahy... 67 // Základní pozdravy a fráze používané při setkání... 69 // Pozdravy používané při prvním setkání v daný den... 69 // Pozdravy používané při loučení...
70 // Pozdravy při odchodu... 70 // Pozdravy při návratu... 70 // Lekce 4: Co je vlevo? Je tu někdo?... 71 // №LO0ФТ* CDl/19... 71 // 3&Ч’Ь*0ФТ? CD1/20... 71 // CD1/21... 71 // Dny v týdnu... 75 // Pomocná jména s významem místa... 76 // Partikule <h a ... 81 // Tázací zájmena fztl а &Я... 82 // Záj menné výrazy příslovečné a zpřídavnělé... 84 // Zdvořilostní prefixy jo, Т’ ... 86 // Lekce 5: Mám děti. Trochu zlobí... 87 // CDl/24... 87 // ў — ФТЈ’ CD1/25... 87 // Přídavná jména... 92 // Nečasovatelná přídavná jména... 92 // Časovatelná přídavná jména ... 93 // Příslovce... 96 // Slovesa а Иб ve významu „mít“... 98 // Mezivětná spojka fä, „ale“... 99 // Spojky ЇЇЇіЕЬ, a -üb...100 // Poděkování ...101 // Lekce 6: Máte rád tenis? Bojíte se myší? ...103 // CD1/28...103 // CD1/29 ...103 // CD1/30... 103 // Barvy... 108 // Pravidla pro popis věcí a bytostí...109 // Vazba N1& N2 & Adj...111 // Popis...111 // Vyjadřování pocitů a přání...112 // Příslovce 113 // Příslovce df Aydf/v...114 // Formální spona T? <5...115 // Spojka ž(Pb ve významu „protože“...116 // Omluvy...119 // Lekce 7: Jak je to velké? Kolik to stojí?...120 // ШЛІ 2/ѵЮИЯ. CDl/33...120 // эЪЮ фт* CDl/34...121 // Číslovky...125 // Japonské číslovky...125 // Příslovce tz. < lil a t - L ...127 // Sinojaponské číslovky...128 // Telefonní čísla...130 // Jednotky měny, míry a váhy...131
// Jednotky měny ...131 // Základní měrové jednotky...132 // Profese...133 // Lekce 8: Kolik je koček? Kolik je hodin? ...135 // В CD1/37...135 // CD1/38...135 // Numerativy...141 // Vyjadřování času - hodiny a minuty...145 // Další časové výrazy...147 // Partikule frb, 148 // 7 // Měsíce...149 // Dny v měsíci...149 // Roky...150 // Lekce 9: Kam půjdete? Co to čtete? ...152 // 0 CD1/41...152 // CD1/42...153 // Slovesa...160 // Slovesa souhlásková...160 // Slovesa samohlásková...161 // Vyňatá slovesa...162 // Nepravidelná slovesa ...162 // Pádová partikule £...163 // Pádová partikule T?...164 // Pádová partikule IZ...166 // Pádová partikule ’Ч...166 // Slovesa se zvláštními vazbami...168 // Tabulka slovesných vzorů a přípon...170 // Lekce 10: Máme jen vodu. Chceme jíst...172 // CD1/45...172 // CD1/46...172 // CD1/47...173 // Partikule /zlý a L/fo...179 // Partikule /zlý...180 // Partikule ...181 // Přací sufix /dl’1...182 // Onomatopoia...185 // Hlasy zvířat...185 // Partikule t. ve větách uvádějících přímou a nepřímou řeč...187 // Sufix označující souběžný děj...189 // Rozhodnutí vyjádřené vazbami iZ’ý’ž), IZ $<£>-€>...190 // Lekce 11: Kde jste byl? Koho jste potkal? ...192 // CD2/1...192 // CD2/2...192 // CD2/3...193 // CD2/4...193 // о // Stupňování přídavných jmen...199 // Stupňování příslovcí...200 // Tvoření substantiv z přídavných jmen...201 // Partikule "C’ÍLÍ...203
Minulý čas...204 // Minulý čas spony...204 // Minulý čas nečasovatelných přídavných jmen...206 // Minulý čas časovatelných přídavných jmen...206 // Minulý čas sloves...207 // Lekce 12: Kdo je větší? Kdo spí déle? ...212 // CD2/7... 212 // /ÍPlKb CD2/8...213 // JTJ’ CD2/9...213 // ж {ЛОФТ? CD2/10 ...214 // fr%.V(D~Ü/uM(D ФТЃ CD2/11...214 // Srovnávání dvou objektů...221 // Vyjádření vyšší míry vlastnosti...222 // Příslovce bž-ot, 224 // Vyjádření stejné míry vlastnosti dvou objektů...226 // Vyjádření nižší míry vlastnosti...227 // Lekce 13: Co je nejlepší? Všechno je dobré!...230 // H&<D<D0t<D CD2/14...‘...230 // Bté‘)Ž.ŽV CD2/15...231 // CD2/16...232 // Srovnávání tří a více objektů...237 // Vyjádření stejné míry vlastnosti tří a více objektů...240 // Neurčitá zájmena...243 // Rozšířené partikule...246 // Partikule COt’T...246 // Partikule 246 // Sinojaponská příslovce Hol...247 // Lekce 14: Učil jste se? Jak dlouho?...249 // CD2/19...249 // CD2/20 ... 249 // Vyjádření doby trvání...256 // Hodiny, minuty, vteřiny...256 // Dny, týdny, měsíce, roky ...258 // Vyjádření věku ...260 // Přechodník... 261 // Přechodník spony...261 // Přechodník nečasovatelných přídavných jmen...262 // Přechodník časovatelných přídavných jmen...262 // Přechodník sloves...264 // Spojovací tvar sloves ...267 // Lekce 15: Nikdo nepřišel. Věděl jste to?...269 // Лх\\,С0Я;К—’У
CD2/23...<...269 // éíťC CD2/24 ... 269 // Vyjádření pravidelně se opakujících časových úseků i okolností...276 // Prefix Џ (Iv)...276 // Výraz Zl’tlZ...277 // Přechodník koncovky záporu & V ’ a přací koncovky tz. VN...278 // Průběhový čas...280 // Pokračování probíhajícího děje...280 // Stav, který nastal a přetrvává...281 // Opakující se děj...281 // Záporné tvary průběhového času...282 // Sloveso (Об); „vědět“, „znát“ ...284 // Vyjádření obsahu českého slovesa „mít“ ...285 // Sloveso O; „mít“, „vlastnit“, „držet“...285 // Sloveso frO] „mít“; „chovat“...286 // Lekce 16: Pojďte rychle sem! Znáte tu paní se psem?...288 // В&Ю77Ѵ’УзУ CD2/27 ... 288 // Ь&ЖО’ЎтчуЯ’О CD2/28 ... 289 // Rozkazovací způsob...294 // Rozkazovací tvar slovesa ~F ťí Ъ ve spojení se substantivy ...297 // Přívlastek a přívlastkové vazby...298 // Přívlastkové věty se sponovým přísudkem...298 // Přívlastkové věty s adjektivním přísudkem...299 // Přívlastkové věty se slovesným přísudkem...299 // Lekce 17: Byl jste v Japonsku? Já tam asi pojedu...304 // £<Шз CD2/31...304 // CD2/32 ... 305 // CD2/33 ... 305 // CD2/34 ... 306 // Zástupná pomocná jména (O a Z h ...310 // Pomocná jména CO a C. t. ve spojení se sponou...310 // Pomocná jména CO a Z t. ve spojení s adjektivy a slovesy...311 // Nominalizace větných frází pomocí CO a ZZ ...312 // Rozdíly v používání
pomocných jmen CO a Z čl...312 // Modálni fráze Z žl&T:’ x*-б, „umět“, „moci“ ...314 // Vyjádření minulé zkušenosti pomocí modálni fráze Zt.i) $)<5...315 // Spojka (0~C’...316 // Pravděpodobnostní způsob...318 // Opisné tvary pravděpodobnostního způsobu...321 // Lekce 18: Otevřeme okno? Už je otevřené! ...323 // CD2/37 ... 323 // #ЗА/(£&*:<"Є CD2/38 ... 323 // £<Л©Ш;&*ИЙ!ГЄ CD2/39 ... 324 // Slovesa podmětová a předmětová...330 // Jednoznačně podmětová slovesa ...330 // Jednoznačně předmětová slovesa...331 // Slovesa, která mohou být podmětová i předmětová ...332 // Dvojice podmětových a předmětových sloves...333 // Přechodník předmětových sloves ve spojení s pomocným slovesem ďfc б ...337 // Vazba sloves pohybu s partikulí IZ...338 // Přání k různým příležitostem...340 // Lekce 19: Až vystuduje, bude chemikem...342 // CD2/42 ... 342 // CD2/43 ... 342 // CD2/44 . ... 343 // CD2/45 ... 343 // Vyjádření změny stavu...348 // Sloveso &б...348 // Sloveso б...350 // Modálni fráze d t. (C & Ъ a >1 }ĺ {Z -§>...351 // Časové věty...352 // Vazba přechodníku a partikule І) Ь...352 // Vazba sloves a podstatných jmen s výrazem Ш’О 353 // Vazba sloves a podstatných jmen s výrazem fíj Я 353 // Časové věty vyjadřující souběžný děj...355 // Výraz 1.1 4 O ve spojení se substantivy...357 // Další numerativy ...358 // Příklady sezónních pozdravů...361 // Příklady
formálních dopisů...362 // Lekce 20: Studenti japonštiny jedou do Japonska ...364 // ...364 // ...364 // Жм"С...366 // ...371 // ...376 // ...378 // ...380
(OCoLC)187295148
cnb001696638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC