Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Publikace z konference
Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1994
284 s.

objednat
ISBN 80-88738-68-7 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Slovenština - onomastika - sborníky
000044579
Teoretické, metodologické a iné všeobecné problémy // V. Blanár Onymická nominácia ...7 // M. Majtán Motivácia a lexikálna sémantika ...15 // E. Eichler Zur Diagnostik onymischer Systeme ...20 // W. Lubaś Polityczna onomastyka ...24 // D. Kopertowska Wpływ czynników pozajęzykowych na nazewnictwo ...29 // P. Žigo Kategória času a vlastné meno ...33 // M. Opělová-Károlyiová Etnonymum a obyvateľské meno ...33 // E. Krasnovská Význam Kollárových Rozpráv pre onomastiku ...41 // M. Nábělková Propriá a depropriá vo výkladovom slovníku ...47 // M. Šimková Biblické vlastné mená v súčasnej slovenčine ...52 // J. Jacko Exemplifikácia vlastných mien v Praviälách slovenského pravopisu ...57 // J. Skladaná Konotačný príznak vo frazémach s vlastnými menami z diachrónneho aspektu ...61 // K. Habovštiaková Vlastné mená v pranostikách ...65 // K. Vrlíková Miesto onymie vo vyučovacom procese ...69 // Ľ. Benediková K problematike prepisu vlastných mien do slovenčiny ...72 // J. Horecký Logonomastika ako onomastická disciplína ...76 // M. Imrichová Nové názvy obchodov v Prešove ...79 // J. Skutil Nejstarší moravská antroponyma a toponyma ...84 // J. Kolařík Projekt „Onymia sancta Olomoucké arcidiecéze” ...88 // Antroponymia // B. Kreja Językowe i pozajęzykowe przyczyny nieodmienności polskich nazwisk ...91 // S. Warchot Status przezwiska w polskim gwarowym systemie antroponimicznym.. 93 // J. Matejčík Interjekčný model živej antropolexémy ...98 // S. Pastyřík Co je to „ hypokoristikon “? ...104 // O. R. Halaga Preklady osobných mien v stredoveku ...108 // R. Kuchár Osobné mená v Jelšavskej knihe (1566-1710) ...116 // M. Sedláková Spoločenské pozadie osobných mien soľnobanskej mestskej súdnej knihy (1819-1841) ...120 // Ľ. Šmelík Poznámky k antroponymii Záhoria ...124 //
M. Smatana Živé osobné mená v Rajci ...129 // I. Šlabjarová Mená podľa domov v Diviackej Novej Vsi ...135 // M. Blicha Stopy migrácie v priezviskách východného Slovenska ...140 // M. Dujčák Osobitosti antroponým ukrajinskej nárečovej oblasti na východnom Slovensku ...145 // W. Mirosławska Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska ...149 // Z. Abramowicz Lingwistyczna i ekstralingwistyczna motywacja wyboru imienia w Białymstoku w latach 1885-1985 ...152 // L. Bartko Umelecké mená typu Janko (Kráľ), Fráňo (Štefunko) ...159 // Literárna onymia // Ľ. Belej Pro status i rol’ literaturno-chudožnoji antroponimiji v nacionatnij antroposystemi ...166 // Z. Stanislavová Vlastné meno v štylizovanom literárnom diele ...170 // E. Krošláková Onymia v diele Ladislava Ťažkého Márie u Magdalény ...175 // Zoonymia // M. Sjus’ko Kryteriji ta pryncypy nominaciji u sferi zoonimiji ...179 // R. Mrózek Właściwości systemowe zoonimii ...183 // A. Rajčanová Mená slovenských zubrov ...189 // J. R. Nižnanský Zo západoslovenskej zoonymie (mená koní) ...192 // Š. Drahošová Archívne pramene o menách koní vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Nitre ...194 // Toponymia // I. Ripka Toponymá ako základ názyov archeologických kultúr ...198 // L. Kralčák Slovenské podoby cudzích zemepisných názvov v štúrovskej publicistike ...202 // Ľ. Králik K interpretácii pomenovania Biele Karpaty ...207 // M. Pančíková Poľské a slovenské oronymá v Tatrách ...211 // Ľ. Sičáková Odraz etnicity v stavbe hydroným v bilingválnej oblasti povodia Slanej ...217 // T. Laliková Terénne názvy so základným slovom dub ...221 // Š. Lipták Apelatíva v chotárnych názvoch na západoslovansko-východoslovanskom pomedzí ...225 // O. Nemčoková Lexika terénnych názvov apelatívneho pôvodu z okolia Banskej Bystrice ...229 //
H. Telekiová Zmeny chotárnych názvov v Trebeľovciach ...232 // L. Navrátil Formálna stránka názvov miest a obcí v Pravidlách slovenského pravopisu ...235 // R. Szewc Nazwy miejscowe północnego Szarysza ...238 // J. Krško Názov a vznik obce Revúca ...244 // P. Odaloš Ulice a námestia Česko-Slovenska v kontexte rokov 1989-1991 ...247 // Š. Švagrovský Reštaurácia historického miestopisu v dnešnej Moskve ...251 // K. Balážiková Slovenské reálie v urbanonymii Segedína ...254 // Životné jubileum PhDr. Milana Majtána, CSc. (P. Žigo) ...257 // Bibliografia onomastických prác PhDr. Milana Majtána, CSc. (L. Dvonč) ...260

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC