Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:173x 
BK
Vyd. 3., doplněné
Praha : Karolinum, 2001
341 s.

objednat
ISBN 80-246-0154-0 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Dotisk r. 2004
Obsahuje slovníky
Bibliografie: s. 331-339
Lingvistika - učebnice vysokošk.
000044792
OBSAH // Úvod ...9 // JAZYK A JAZYKOVĚDA ...II // 1.0 Jazyk a komunikace ...13 // 1.1 Jazyk a ncjazyk ...13 // 1.2 Jazyky ...14 // 1.3 Jazyk přirozený: vnitřní členění ...15 // 1.4 Produkce a percepce jazyka v komunikaci ...18 // 1.41 Komunikativní situace a komunikativní funkce ...18 // 1.42 Produkce a percepce ...20 // 1.5 Jazykový znak v systému a jeho forma: sémiotika a grafika ...22 // 1.51 Znak a jeho povaha ...22 // 1.52 Struktura znaku a jeho vztahy ...24 // 1.53 Grafika ...28 // 1.6 Psaná a mluvená komunikace: znaky v textu ...33 // 1.7 Neverbální komunikace: paralingvistika, proxémika a kinesika ...39 // 2.0 Vazby jazyka (Vnější lingvistika) ...42 // 2.1 Jazyk a společnost: sociolingvistika...42 // Jazykové společenství, jeho typ, variety, postoje, situace a další...43 // Jazyková politika, bilingvismus a zdvořilost ...44 // Jazyk a geografie...45 // Stylistika a interakční sociolingvistika ...46 // 2.2 Jazyk a vědomí: psycholingvistika ...47 // 2.21 Produkce a percepce. Nabývání jazyka ...47 // 2.22 Studium dalšího jazyka ...50 // 2.23 Paměť ...52 // 2.24 Vnitřní mluva, bilingvismus a další otázky ...52 // 2.3 Jazyk a etnikum: ctnolingvistika, antropolingvistika ...53 // 2.4 Jazyk a mozek: neurolingvistika, biolingvistika ...55 // 2.41 Jazyk v mozku ... 55 // 2.42 Afázie ...56 // 2.5 Jazyk a logika ...56 // 3.0 Původ a funkce jazyka...58 // 3.1 Ontogeneze a fylogeneze jazyka ...58 // 3.11 Nabývání jazyka a učení se
jazyku ...58 // 3.12 Fylogeneze jazyka. Divergence a konvergence. Kontakt jazyků ...60 // Převod: Překlad a tlumočení ...60 // 3.13 Vznik jazyka ...60 // 5 // 3.14 Genetická klasifikace jazyků ...64 // Roziíířcnost jazyků. Umělé jazyky ...72 // 3.2 Konstitutivní rysy a funkce jazyka ...73 // 3.21 Obecná povaha jazyka (langue) ...74 // 3.22 Funkce jazyka ...74 // 3.23 Konslilulivni rysy jazyka jako komunikativního systému ...76 // 3.3 Jazyková politika a kultura ...77 // 3.31 Jazyková situace ...77 // 3.32 Jazyková politika a jazykové plánování. Jazyková kultura ...77 // >44.0 Systém a text (Langue a parole) ... // /4.1 Synchronic a diachronic ... // 4.2 Langue a parole ... // 4.3 Langue jako systém znaků ... // 4.31 Systém (langue). Pravidla. Paradigma a vztahy. Modely // 4.32 Závěry o systému: shrnutí. Hodnota ... // 4.4 Text jako struktura znaků ... // 4.41 Parole (mluva/text) ... // 4.42 Syntagma a relace v něm. Segmentace // 4.5 Pragmatika ... // 4.6 Styl a stylistika ... // 80 // 80 // 81 // 83 // 83 // 87 // 89 // 89 // 90 92 94 // 5.0 Struktura jazyka (Vnitřní lingvistika) ...95 // Metodologie ...96 // SjH Lingvistika teoretická a aplikovaná ...97 // 5.11 Lingvistické zdroje (data) ...99 // 5.12 Korpusová lingvistika ...100 // 5.2 Jazykové disciplíny: centrum a periferie ...101 // 5.21 Disciplíny a roviny (plány) ...102 // 5.22 Jednotka. Invariant a varianty ...103 // 5.23 Centrum a periferie ...104 // 5/*kFonologic a fonetika
...104 // 5.31 Zvuková stránka ...104 // 5.32 Fonetika a fonologie: Forma a funkce ...105 // 5.33 Fonetika ...107 // 5.331 Artikulační orgány (mluvidla) ...107 // 5.332 Tříděni hlásek ...107 // 5.333 Kombinatorika (syntagmatika) hlásek: jejich řetězy ...110 // * 5.34 Fonologie ...112 // 5.341 Foném, přízvuk a tón ...112 // 5.342 Distinktivní rysy fonému (protiklady). Prozódie. Paradigmatika fonémů ...114 // 5.343 Kombinatorika (syntagmatika) fonémů ...115 // 5.35 Změny hlásek a alternace ...116 // ŠM.Gramatika ...118 // Typy gramatik. Kategorie ...119 // S’.il Morfologie ...121 // 5.411 Morfologie a morfém ...121 // 5.4111 Morfologie a její operace ...121 // 5.4112 Morfém ...122 // 5.4113 Kombinatorika morfémů. Morfonologic ...124 // 5.4114 Vztah formy a funkce morfémů ...125 // 5:4+2-Flexe ...126 // 5.4121 Kategorie flexe jména. Numerus. Genus a třídy. Casus ...126 // 9 5.4122 Posesivita a determinace ...131 // 5.4123 Kategorie flexe slovesa. Valence. Kauzativita. Persona. Numerus. Tempus ...133 // Modus. Genus verbi. Aspeclus ...133 // 5.4124 Infinilní formy verba (neurčilé tvary slovesné) ...141 // 5.4125 Poznámky ? morfologii verba ...143 // [?? Jiná flexe ...143 // 5.413 Tvoření slov (slovotvorba) a tvoření pojmenování ...144 // 5.4131 Způsoby tvořeni slov a pojmenování ...144 // 5.4132 Morfém v tvoření slov ...148 // 5.4133 Onomaziologické způsoby a procesy ...149 // » 5.42 Syntax ...151 // 5.421 Syntax věty ...151
// 5.4211 Věta a propozice. Význam propozice ...151 // 5.4212 Typy vět ...153 // 5.4213 Otázka a zápor ...154 // 5.4214 Cleny věty ...157 // Subjekt, predikát, objekt, atribut, adverbiale, parenteze. Téma, další ...157 // 5.4215 Syntagmatika slovních druhů při stavbě fráze ...160 // 5.4216 Konstrukce a syntagmata ...161 // 5.4217 Syntaktické vztahy ...161 // 5.4218 Kombinatorika vět (syntagmatika vět) ...162 // 5.4219 Aktuální členění věty (funkční perspektiva) ...164 // 5.422 Valenční a generativa! syntax ...166 // 5.4221 Valenční (závislostní) syntax ...166 // 5.4222 Generativní syntax (generativní gramatika) ...166 // 57f2TText a diskurz ...169 // 5.4231 Text. Diskurz. Hypersyntax ...169 // 5.4232 Faktory textu a prostředky vazby textu ...169 // 5.4233 Mluvní akty ...171 // tó 5.5 Lexikon ...172 // 5.51 Nominativní aspekty slovníkuflexikonu ...173 // 5.52 Jednotka lexikonu. Forma a význam. Pojmenování jednoslovné a víceslovné ...173 // Nominativní mikrosystémy. Lokalita ...173 // 5.53 Typy slov. Slovní druhy ...179 // 5.531 Autosémantika a synsémantika ... 179 // 5.532 Slovní druhy (partes orationis) ...179 // Kvantifikace. Substantivum. Adjektivum. Verbum. Adverbium ...179 // Pronomen. Numerale. Prepozice a postpozice. Konjunkce. Partikule. Interjekce ...179 // Člen. Klasifikátor (numerativ). Další slovní druhy. Víceslovná forma slovních druhů ...179 // 5.533 Sémantické a funkční třídy. Jiné ...188 // 5.54 Frazém
a idiom ...189 // 5.55 Paradigmatika slovníku: homonymie, synonymie, opozitnost. hyponymie ...189 // Jiná paradigmata. Polysemie ...190 // 5.56 Syntagmatika slovníku. Kombinatorika lexémů ...193 // 5.57 Kombinace textové (neustálené): výrazy. Metafora ...194 // 5.58 Funkce lexikálních jednotek. Diachronie v synchronii ...195 // 5.59 Slovníky ...197 //  5.6 Sémantika ...198 // 5.61 Sémantika a lingvistika ...198 // 5.62 Význam věty a lexému ...199 // 5.63 Paradigmatika a syntagmatika významu ...200 // 6.0 Jazyky ...202 // 6.1 Typologie a univerzálie ...202 // 6.11 Typologie ...202 // 6.12 Univerzálie ...206 // 6.2 Kontrastivní lingvistika ...207 // 7.0 Etapy vývoje lingvistiky // 7.1 Začátky jazykovědy (zvláště evropské) // 7.2 Indoevropeistika ... // 7.3 Dvacáté století ... // Literatura a poznámky ... // Zkratky ... // SLOVNÍKY ... // Slovník lingvistických termínů ... // Slovník osob ... // Slovník jazyků ... // Bibliografie // . 208 . 208 .210 .212 // .215 . 220 // 221 // 223 // 300 // 303 // 329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC