Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
3. vyd.
Praha : Krystal OP ; Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006
415 s.

objednat
ISBN 80-85929-80-5 (Krystal OP)
ISBN 80-7195-000-9 (Karmelitánské nakladatelství)
Teologie
Obsahuje frontispis, poznámky pod čarou, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. [388]-407
Christologie - studie
Ježíš Kristus - teologie - studie
Spása - teologie - studie
000045468
OBSAH // Předmluva k prvnímu vydání...12 // Předmluva k druhému vydání... 14 // Předmluva ke 3. rozšířenému vydání...15 // Část I. // ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA DOGMATICKÉ ČI SYSTEMATICKÉ CHRISTOLOGIE // L. Co je christologie?...17 // l. Některé »druhy« christologie a přístupy k christologii...20 // k Christologie z hlediska fundamentální a z hlediska dogmatické teologie___26 // I. Christologie a spiritualita...27 // 5. Christologie a »teologie srdce«...32 // Část II. // TAJEMSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA V PÍSMU // .1. Starozákonní předpoklady christologie...35 // II. 1.1. Vztah mezi Starým a Novým zákonem...35 // II. 1.2. Starozákonní mesiášské modely... 38 // 11.1.2.1. Davidovský mesianismus... 39 // II. 1.2.2. Kněžský mesianismus...40 // II. 1.2.3. Prorocký mesianismus a trpící Služebník JHWH...41 // II. 1.2.4. Nebeský prostředník spásy...42 // II. 1.2.4.1. Syn člověka...42 // II. 1.2.4.2. Moudrost... 43 // II. 1.2.4.3. Slovo...44 // II. 1.2.4.4. Hospodinův anděl...45 // II. 1.3. Mesiáš a duch Hospodinův...46 // II. 1.4. Ježíš a mesiášské naděje v judaismu jeho doby...47 // II. 1.5. Jediný Prostředník... 51 // .2. Tajemství Ježíše Krista v Novém zákoně... 52 // H.2.1. Jedna víra a pluralita novozákonních christologii... 53 // II.2.2. Předvelikonoční a povelikonoční víra učedníků...54 // Vzkříšení Ježíše z Nazareta ...56 // H.2.3.1. Historicita události...56 // H.2.3.2. Setkání učedníků se Vzkříšeným...57 // H.2.3.3. Pneumatologický rozměr Ježíšova oslavení...60 // 11.2.4. Povelikonoční víra a tři modely christologické reflexe...62 // 11.2.5. Některé christologické tituly...66 // 11.2.5.1. Prorok... 67 // 11.2.5.2. Syn člověka...67 // H.2.5.3. Kristus - Mesiáš - Pomazaný...68 // II.2.5.4. Syn Boží - Syn - milovaný Syn...69 // H.2.5.5. Pán...71 // 11.2.5.6. Spasitel...71 //
11.2.5.7. Velekněz...72 // H.2.5.8. Logos (Slovo)...73 // H.2.5.9. Souhrnné hodnocení analýzy christologických titulů... 74 // Obsah // 1 // ?.2.6. Základní charakteristiky některých novozákonních christologii...74 // 11.2.6.1. Christologie Markova evangelia... 75 // H.2.6.2. Matoušovo evangelium...76 // H.2.6.3. Christologie Lukášova evangelia a knihy Skutků...77 // H.2.6.4. Christologie Janova evangelia... 78 // 11.2.6.5. Christologie Pavlových listů...79 // 11.2.6.6. Christologie knihy Zjevení...81 // ?.2.7. Předvelikonoční Ježíš jako základ christologie...82 // 11.2.7.1. Evangelia a předvelikonoční Ježíš...82 // ?.2.7.2. Události Ježíšova života v teologii...84 // 11.2.7.3. Ježíšův křest...85 // H.2.7.4. Pokušení na poušti a mesiášské zkoušky...88 // 11.2.7.5. Hlásání Božího království...91 // 11.2.7.6. Ježíš a ti, jimiž se pohrdalo...93 // H.2.7.7. Univerzalismus Království...94 // 11.2.7.8. Ježíš a politika... 96 // 11.2.7.9. Ježíšovy zázraky...97 // 11.2.7.10. Ježíšovo vědomí vlastní jedinečné synovské identity... 100 // IL2.7.11. Ježíšovo poslání a dvě fáze jeho veřejného působení. . ...102 // H.2.7.12. Proměnění na hoře... 104 // 11.2.7.13. Ježíš jdoucí v ústrety smrti... 105 // 11.2.7.14. Getsemane... 107 // 11.2.7.15. Ukřižování...-... 109 // Část III. // PATRISTICKÁ CHRISTOLOGIE // 111.1. Přednicejská epocha...114 // III. 1.1. Druhé století...114 // III. 1.1.1. Zidokřestanská christologie...114 // III. 1.1.2. Ignác Antiochijský...116 // 111.1.1.3. Doketismus agnóze...117 // III. 1.1.4. Apologeti...119 // IH.1.1.5. Irenej z Lyonu...121 // III. 1.1.6. Klement Alexandrijský... 123 // III. 1.2. Třetí století... 124 // IH.l.2.1. Tertulián... 125 // 111.1.2.2. Origenes... 126 // 111.2. Christologie velkých koncilů křesťanského starověku... 128 //
HI.2.1. První nicejský koncil (325)... 128 // ?.2.1.1. Předehra - ariánská krize...128 // HI.2.1.2. Svolání sněmu, jeho průběh a vyznání víry... 129 // HI.2.1.3. Soteriologický rozměr Nicejského sněmu a jeho aktualita...131 // ?.2.1.4. Atanáš... 132 // III.2.2. Spor o úplné Kristovo lidství... 133 // IH.2.2.1. Apollinarismus... 134 // HI.2.2.2. První konstantinopolský koncil (381)... 136 // HI.2.3. Spor o jednotu subjektu v Kristu...137 // IH.2.3.1. Christologie Logos - anthrópos... 137 // HI.2.3.2. Nestorios a Cyril... 138 // HI.2.3.3. Průběh koncilu a výsledky...142 // III.2.4. Druhé jednání - Eutyches a Chalcedonský koncil... 144 // HI.2.4.1. Eutychův monofyzitismus a reakce Lva Velikého...144 // 111.2.4.2. Papež Lev Veliký: List 28. - Flavianovi, konstantinopolskému biskupovi... 147 // HI.2.4.3. Koncilní jednání a jeho výsledky...152 // Obsah // III.2.4.4. Recepce výsledků Chalcedonského koncilu... 158 // 111.2.5. Století sporů o chalcedonskou definici...158 // 111.2.5.1. Henotikon císaře Zenóna...158 // HI.2.5.2. Neochalcedonismus a Leontios Byzantský...159 // 111.2.5.3. Tři kapitoly a Druhý konstantinopolský koncil... 161 // 111.2.5.4. Nauka obsažená ve čtrnácti anatematismech II. konstantinopolského koncilu ... 162 // 111.2.6. Božská a lidská vůle vtěleného Slova... 165 // 111.2.6.1. Sergiův monoenergismus a monotheletismus...165 // 111.2.6.2. Učení Maxima Vyznavače a poslušnost Ježíše Krista... 166 // IH.2.6.3. Typos a Lateránská synoda v roce 649 ... 170 // IH.2.6.4. Epilog - Třetí konstantinopolský koncil... 171 // 111.2.7. Spory o uctívání obrazů... 172 // III.2.7.1. Obrazoborectví... 172 // HI.2.7.3. Obhajoba užívání obrazů a II. nicejský koncil... 174 // IH.7.2.4. Trvalý význam obrazů Krista a svátých... 176 //
Část IV. // ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY CHRISTOLOGICKÉ REFLEXE // I.\. Tajemství vtělení...178 // 12. Vtělení jako zjevení a dar vnitrobožské lásky člověku... 182 // 13. Vztah mezi imanentní a ekonomickou Trojicí...185 // JA. Vhodnost vtělení druhé božské osoby a otázka Boží svobody... 187 // 1.5. Vtělení Syna jako dílo celé Trojice... 188 // 1.6. Vtělení Slova a problém Boží neproměnnosti...192 // 1.1. Věčnost - »preexistence« Slova... 196 // /.8. Primární účel vtělení. Vtělení a stvoření, vtělení a antropologie...200 // 1.9. Ježíšovo narození z Panny...205 // IV.9.1. Svědectví Písma...206 // IV.9.2. Námitky proti historicitě události a důvody v její prospěch...207 // IV.9.3. Ježíšovo panenské početí a moderní genetika...210 // IV.9.4. Teologický význam panenského početí...212 // IV.9.5. Mariologie jako nutný doplněk christologie...213 // /.10. Dvě podoby kenóze Syna Božího...215 // /.11. Pokusy o hlubší postižení termínu »osoba« v trinitámí teologii, // christologii a antropologii...221 // /.12. Ježíšova božská osoba a jeho lidská osobnost...226 // /.13. Rozvoj Ježíšova vědomí a poznání... 229 // /.14. Teorie Ježíšova blaženého patření v době jeho pozemského života // a limity této teorie...233 // /.15. Ježíšovy mesiášské zkoušky a problematika jeho svobody...236 // IV. 15.1. Osoba a její životní příběh...237 // IV. 15.2. Mohl Ježíš zhřešit?...238 // IV. 15.3. Ježíšova svoboda...240 // IV.15.4. Smysl Ježíšových zkoušek... 242 // /.16. Čistota srdce Ježíše z Nazareta... 243 // /.17. Kristus jediný Učitel...246 // IV. 17.1. Novozákonní základ tématu Kristova učitelství...246 // IV. 17.2. Systematicko-teologická reflexe nad Ježíšovým učitelstvím...248//
// Obsah // 9 // IV.18. Ježíšovo »nekněžské« kněžství jako základní kritérium křesťanského // hierarchického kněžství...251 // IV. 18.1. Historická a religionistická východiska...252 // IV. 18.2. »Nekněžské velekněžství« Ježíše z Nazareta...253 // IV. 18.3. Problematika vnímání hierarchického kněžství v dějinách církve.256 // IV.19. Ježíš Kristus jako model mystiky služby, kříže a pokory...258 // IV. 20. Christologia cordis...263 // IV.20.1. Banalizující slepota... 264 // IV20.2. Základní antropologické charakteristiky pojmu srdce...265 // IV. 20.3. Lidské srdce jednorozeného Božího Syna...271 // Část V. // ZÁKLADNÍ KAMENY SOTERIOLOGICKÉ REFLEXE // V. l. Problematika poměru mezi soteriologií a christologii...277 // V. 1.1. Rudolf Bultmann a Paul Tillich...278 // V. 1.2. Karl Rahner...281 // V. 1.3. Giovanni Moioli...282 // V. 1.4. Závěr... 284 // V.2. Tajemství převyšující naši chápavost...286 // V.3. Objektivní a subjektivní aspekt soteriologie...289 // V.4. Spása »podle člověka« a spása »podle Boha«...289 // V.5. Vykoupení a spása...293 // V.6. Dějiny spásy...294 // V.7. Ježíš z Nazareta - jediný a univerzální spasitel... 296 // V.8. Univerzalita spasitelství Ježíše Krista a hypotetičtí mimozemšťané... 300 // V.9. Univerzální spasitelství Ježíše Krista a prehistoričtí lidé či hominidé. 308 // V.10. Problematika spasitelské hodnoty mimokřesťanských náboženství...315 // V. 10.1. Ambivalentní poměr mezi vírou a náboženstvím... 316 // V. 10.2. Exkluzivismus, inkluzivismus, pluralismus...320 // V.1I. Koncentrace soteriologického významu v události Kristova kříže...323 // V. 12. Nesprávná a diskutabilní pojetí soteriologického významu Kristova kříže 327 // V.12.1. Neúměrný důraz na spasitelský význam aktu vtělení...328 //
V 11.2. Ježíš zvítězil nad mocnostmi zla, svou krví však neplatil výkupné ďáblovi...329 // V. 12.3. Kříž není zástupným trestem (substitutio poenalis)...330 // V. 12.4. Zakoušel Ježíš na kříži a ve stavu smrti pekelná muka?...332 // V. 12.5. Pokus o vysvětlení soteriologického významu kříže na základě // »Božích práv«...333 // V. 13. Základní kategorie, kterými se teologie pokouší interpretovat // soteriologický význam Ježíšova kříže...337 // V. 13.1. Kříž Vzkříšeného jako zadostiučinění... 338 // V. 13.2. Kříž Vzkříšeného jako vykoupení a cena naší spásy...342 // V13.3. Kříž Vzkříšeného jako oběť...344 // V. 13.3.1. Starozákonní pojetí oběti...345 // V. 133.1.1. Oběť smlouvy (Ex 24)... 345 // V.13.3.1.2. Oběťberánka (Ex 12)... 346 // V. 13.3.1.3. Oběť smíření (Lv 16,1-33)... 346 // 10 // Obsah // // V.13.3.1.4. Celopal... 347 // V13.3.1.S. Oběť Služebníka JHWH a vznešenost starozákonního pojetí oběti...347 // V.13.3.2. Oběť Ježíše Krista v Novém zákoně... 349 // V z Nazareta a oběť...349 // VI 3.3.2.2. Janovské pojetí Ježíšovy oběti...351 // V13.3.2.3. Pavlovské pojetí Kristovy smrti jako oběti...352 // V.13.3.2.4. Kristova oběť v listu Židům...353 // V. 13.3.3. Reflexe nad tajemstvím Kristovy oběti...354 // V. 13.4. Kříž Vzkříšeného jako odpuštění a smíření... 358 // V. 13.5. Kříž Vzkříšeného jako záslužná příčina naší spásy...362 // V. 13.5.1. Záslužná hodnota lidského jednání a Boží sebedarování člověku... 362 // V. 13.5.2. Záslužnost Ježíšova života, díla a jeho sebevydání na kříži... 364 // V. 13.6. Soteriologická hodnota aktu vtělení a hodiny kříže, zjevitelský // a spasitelský význam Ježíšova díla... 368 // V. 14. Trvalý soteriologický význam Kristova sestupu mezi mrtvé... 370 //
V.15. Soteriologický význam Kristova vzkříšení a daru Ducha svátého...376 // V. 16. Od čeho nás Kristus vlastně osvobodil?...378 // Seznam použitých zkratek ...387 // Seznam použité literatury... 388 // Poznámka redakce ... 408 // Ikonografický výklad k obrázku na obálce a frontispisu ... 408 // O autorovi... 409 // Rejstřík jmenný a autorský...410

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC