Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Publikace z konference
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958
202 s. ; 24 cm

objednat
Publikace vědecké literatury
Nad názvem: Vysoká škola pedagogická v Olomouci
Obsahuje bibliografické odkazy
Po úvodní stati J. Běliče seznamující s tradicemi olomoucké slavistiky a po zahajujících a pozdravných projevech B. Havránka, T. Lehr-Spławiňského a A.G. Rudněva následují referáty a diskusní příspěvkyvěnovanéproblémůmsrovnávacíhostudia morfologie, syntaxe a slovní zásoby slovanských jazyků. (Autoři: K. Horálek, A. Dostál, E. Pauliny, M. Komárek, J. Růžička, A.G. Rudněv, J. Sedláček, I. Němec, O. Leška, L. Ďurovič, L. Novák, B.Havránek,J. Kurz,J. Bauer, P.Trost, R. Večerka, M. Zatovkaňuk, R. Zimek, J. Skulina, J. Chloupek, A. Isačenko, J. Daňhelka, V. Blanár, J. Horecký, V. Machek, A. Lamprecht, J. Filipec, J. Kuchař, L. Kopeckij, J. Bělič, F. Svěrák, E.Michálek,V.Čihař.).
Částečně polský, ruský a slovenský text
000045956
ÚVODEM ...5 // Bělič Jaromír: Tradice olomoucké slavistiky ...7 // ZAHAJOVACÍ A POZDRAVNÉ PROJEVY // Zahajovací projev akademika Bohuslava Havránka ...15 // Akademik Tadeusz Lehr-Spławiński ...16 // ... // HISTORICKOSROVNÁVACÍ STUDIUM MORFOLOGICKÉ STAVBY SLOVANSKÝCH JAZYKŮ // Horálek Karel (Praha): Metodologické předpoklady historickosrovnávacího studia gramatických kategorií ...19 // Dostál Antonín (Praha): Slovesné kategorie verba finita a infinita ...27 // Pauliny Eugen (Bratislava): Problémy slovesnej rekcie ...39 // Komárek Miroslav (Olomouc): K některým otázkám historickosrovnávacího zkoumání slovních druhů ...45 // Ružička Jozef (Bratislava): Dva sporné slovné druhy ...55 // DISKUSE // ... // Sedláček Jan: Gramatické kategorie a otázka blízkosti jazyků ...68 // Němec Igor: O vztahu mluvnických kategorií slovesa k slovesným kmenům . 69 // Leška Oldřich: K rozšířenému chápání transitivnosti ...71 // Ďurovič Ľubomír: K syntagmatickým vzťahom infinitivu ...71 // Novák Ľudovít: K intencii slovesa ...73 // Drobné diskusní příspěvky ...74 // Závěr diskuse ...75 // HISTORICKOSROVNÁVACÍ STUDIUM SYNTAXE SLOVANSKÝCH JAZYKŮ // Havránek Bohuslav (Praha): Metodologická problematika historickosrovnávacího studia syntaxe slovanských jazyků ...77 // Kurz Josef (Praha): Problematika zkoumání syntaxe staroslověnského jazyka a nástin rozboru významu částic i, a a pod. v konstrukcích participiálních vazeb s určitými slovesy ...89 // Bauer Jaroslav (Brno): Staročeská věta a staročeské souvětí na základě srovnávacím ...108 // Trost Pavel (Praha): O baltoslovanských vztazích v oblasti syntaxe ...124 // DISKUSE // ... // Večerka Radoslav: K syntaktické funkci přechodníkových participií v starších slovanských jazycích ...129 //
Zatovkaňuk Mikoláš: O ztrátě větné platnosti ...130 // Zimek Rudolf: O gramatické povaze spony v ruštině ...132 // Skulina Josef: Význam studia lidového jazyka pro poznání rozvoje syntaktických prostředků ...134 // Chloupek Jan: K povaze věty a souvětí v nářečí ...136 // Novák Ľudovít: Participiálně väzby a otázka historického pomeru parataxy a hypotaxy ...138 // Drobné diskusní příspěvky ...139 // Závěr diskuse ...140 // HISTORICKOSROVNÁVACÍ STUDIUM SLOVNÍ ZÁSOBY SLOVANSKÝCH JAZYKŮ // Isačenko Alexandr V. (Olomouc): Obecné zákonitosti a národní specifičnost ve vývoji slovní zásoby slovanských jazyků ...143 // Bělič Jaromír (Olomouc): Ke zkoumání vlivů historického vývoje společnosti na slovní zásobu národního jazyka ...152 // Daňhelka Jiří (Olomouc): Uplatnění historickosrovnávací metody při studiu a popisu vývoje slovní zásoby ...158 // Blanár Vincent (Bratislava): Niektoré problémy slovanskej lexikológie ...165 // Horeckýján (Bratislava): Pomenovania motivované účelom ...173 // Machek Václav (Brno): Chetitské paralely k slovanskému tvoření slov ...177 // DISKUSE // Lamprecht Arnošt: K otázce stálého jádra slovní zásoby ...181 // Filipec Josef: Proti jednostrannosti pohledu na vývoj slovní zásoby ...183 // Kuchař Jaroslav: Tři poznámky k referátu prof. Isačenka s hlediska obecné nauky o tvoření slov ...184 // Kopeckij Leontij V.: K procesu univerbisace ...186 // Skulina Josef: K metodologii zkoumání vývoje slovní zásoby národního jazyka ...187 // Svěrák František: K otázkám slovní zásoby češtiny ...189 // Michálek Emanuel: K slovanské právní terminologii ...191 // Čihař Václav: K referátu prof. Machka ...193 // Němec Igor: K tvoření slovanských kausativ ...194 // Drobné diskusní příspěvky ...194 // Závěr diskuse ...195 //
ZÁVĚR KONFERENCE // Závěrečný projev akad. B. Havránka ...197 // Obsah ...201
(OCoLC)85459766
cnb000682374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC