Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Krystal OP, 2005
176 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85929-78-3 (váz.)
Thesaurus ; sv. 9
latina
Obsahuje bibliografické odkazy
O náboženském vyučování katechumenů -- Kázání ke katechumenům o Vyznání víry -- Vavřincova příručka o víře, naději a lásce -- O křesťanském boji
Augustin, svatý, 354-430 - katechetika - texty
Katechetika - Augustin, svatý, 354-430 - texty
000047456
Obsah // O NÁBOŽENSKÉM VYUČOVÁNÍ KATECHUMENŮ // přeložila Marie Kyralová // Důvod ? sepsání spisu / 12 Nedostatečnost lidského vyjadřování / 13 // Výklad přesto nese ovoce; o nutnosti radosti; rozvržení spisu / 14 O úplnosti a způsobu výkladu / 15 // Cílem poučování je láska; celé Písmo zjevuje Krista a jeho církev / 15 // Důvod příchodu Páně: aby nám ukázal svou lásku / 17 // Celé Písmo směřuje ? lásce; výklad má směřovat ? víře, naději a lásce / 18 // Pohnutky ? přijetí křesťanství mohou být daleko od lásky / 19 // Boží povolání; bezpečná cesta Písma / 20 // Naděje na vzkříšení; nebezpečí bludů; opuštění hříchů a neřestí; // pokrok je dílem Božím / 21 Katecheze lidí vzdělaných / 23 // Jak přistupovat ? lidem cvičeným v gramatice; důraz na pokoru / 24 Potřeba radostné mysli; příčiny sklíčenosti / 26 Rozmrzelost z důvodu nízké úrovně posluchačů / 27 Není třeba znepokojovat se nad účinkem výkladu; omyly a chyby stačí přiznat a opravit / 28 // Přizpůsobení se posluchačům působí novou radost ze známých věcí / 30 Je nutné získat odezvu; ? nechápavým mluvit méně / 31 Příčinou nepozornosti bývá tělesná slabost / 32 Podřídit se Božímu řádu v našich činnostech / 33 Malomyslnost z pohoršení překonat větší horlivostí / 34 Sklíčenost z vlastní hříšnosti uhasit milosrdenstvím / 35 Výklad se musí přizpůsobit okolnostem / 35 Příklad
výkladu pro prostého měšťana V čem lidé hledají pokoj a kde se nalézá / 37 Falešné důvody ? přijetí křesťanské víry / 39 Pravý cíl víry: věčný pokoj a blaženost / 40 Ztráta pokoje a Boží plán spásy / 41 Stvoření člověka / 41 Hřích/41 // Dvě obce: obec bezbožných a obec svátých / 43 // Potopa a Noemova archa / 43 // Vyvolení Abrahama / 44 // Vyvedení vyvoleného národa z otroctví / 45 // Hod beránka / 46 // Putování pouští a dar zákona / 46 // Dosažení zaslíbené země, Jeruzalém / 47 // Babylonské zajetí / 47 // Obnovení jeruzalémského chrámu / 49 // Pět věků starozákonních dějin a šestý věk novozákonní / 49 // Vtělení Krista a jeho pozemský život / 50 // Obsah // Nanebevstoupení a seslání Ducha svátého / 51 Prvotní církev a pronásledování křesťanů / 52 Apoštol Pavel / 53 // Růst kmene církve a odřezávání neplodných ratolestí / 53 Víra a naděje ve věci budoucí / 54 Vzkříšení těla / 54 Život věčný /55 // Vytrvalost v pokušení a v pohoršení od samotných křesťanů / 56 Přidat se ? dobrým, ale naději vkládat jen do Boha / 57 Přijetí katechumena, poučení o svátostech a Písmu / 58 Příklad stručného výkladu Uvedení výkladu / 59 // Skrze Adama vstoupil do světa hřích, skrze Krista milost / 59 // Předpovědi vykoupení a jejich naplnění v Kristu / 60 // Věci očekávané ve víře / 61 // Vytrvalost v pokušení a následování dobra / 61 // KÁZÁNÍ
KE KATECHUMENŮM O VYZNÁNÍ VÍRY / 63 // přeložil Pavel Mareš // Vavřincova příručka o víře, naději a lásce // přeložil Richard Mašek // Augustin přeje Vavřincovi dar pravé moudrosti / 80 Moudrostí člověka je uctívání Boha / 80 V čem spočívá úcta ? Bohu? / 80 // Na Vavřincovy otázky dává odpověď víra, naděje a láska / 81 Počátkem je víra, cílem blažené patření, základem víry je Kristus / 81 ? obhajobě víry nestačí příručka / 82 // Víra je obsažena ve Vyznání víry, naděje a láska v modlitbě Páně / 82 O rozdílu mezi vírou, nadějí a láskou a o jejich vzájemném vztahu / 82 Křesťan nemusí zkoumat přirozené příčiny věcí / 84 Trojice tvoří všechno dobré / 84 // Bůh i zlo obrací v dobro; zlo je nedostatkem dobra / 85 Dobro stvořených věcí je porušitelné / 85 Zlo je porušené dobro / 86 Paradox tvrzení, že jen dobré může být zlé / 87 Jak máme rozumět Pánovým slovům v Mt 7, 18/88 Je třeba poznávat příčiny věcí dobrých a zlých / 88 Nevědomost není vždy na škodu, klam ano; lhář škodí nejvíce sobě / 89 Každá lež je hříchem; lež znamená rozpor mezi srdcem a ústy / 90 Omyl není vždy spjat se zlem pro mýlícího se, ačkoliv sám o sobě je zlem / 91 // Omyl neznamená nutně hřích / 92 // Omyly, které neohrožují spásu; omylům se nelze vyhnout / 94 // Úmyslná lež je vždy hříchem / 94 // Příčina dobra je Bůh, příčina zla je vůle tvorů /
95 // Obsah // Následky hříchu / 95 Tresty za hřích / 96 Dědičnost hříchu / 96 // Dobrota Boží neopouští člověka ani po hříchu / 96 Definitivní stav andělů / 97 // Nahrazení padlých andělů svátými / 97 // Člověk se nemůže napravit úkonem svobodné vůle / 98 // Víra i dobré skutky jsou darem Božím / 99 // Boží milost předchází i následuje dobrou vůli člověka / 99 // Boží hněv a potřeba prostředníka /100 // Božství přijalo lidskou přirozenost neporušenou hříchem /101 Dvojí přirozenost Krista v jedné Osobě /102 // Ve spojení božské a lidské přirozenosti se ukazuje plnost milosti / 102 // Milost se ukazuje i v narození z Ducha svátého / 103 // Ježíš Kristus není Synem Ducha svátého / 104 // Narodit se z někoho neznamená nutně být jeho synem / 105 // Duchem svátým je označena milost spojení božství s lidstvím / 105 // Kristus bez hříchu byl pro nás učiněn hříchem / 106 // Ve svátosti křtu se umírá hříchu a vstává ? novému životu / 106 // Křest je pro každý věk / 107 // Slovem „hřích“ se rozumí všechny hříchy / 107 // V jediném hříchu prvotním jsou zahrnuty mnohé hříchy / 107 Člověk je zatížen rovněž hříchy svých přímých předků / 108 Jak je to s hříchy vzdálenějších předků? / 108 // Prvotní hřích může být zahlazen jen jediným Prostředníkem / 109 Janův křest a proč ho Pán přijal / 109 Kristus snímá všechny hříchy světa
/110 // V Adamovi jsou všichni odsouzeni, v Kristu je záchrana // pro všechny /110 // Křest je spodobení s Kristovou smrtí a vzkříšením /110 Křesťanský život je obrazem Kristova života /112 Kristův druhý příchod ohlašuje věci budoucí /112 Co znamená soud nad živými i mrtvými /112 O Duchu svátém a církvi, chrámu Nejsvětější Trojice /113 O nebeské církvi /114 // O neprobadatelnosti andělské hierarchie /114 O nepochopitelných způsobech zjevování andělů /114 Je důležité rozpoznat ďábelské nástrahy /115 Vykoupení se dotkne i andělské obce /116 Kristovou obětí se obnovuje pokoj na nebi i na zemi /116 Nebeský pokoj převyšuje každé pomyšlení /116 Každý potřebuje i po křtu, aby mu byly odpouštěny hříchy /117 Církev odpouští všechny hříchy mocí Ducha svátého /118 Časné tresty zůstávají /118 Víra bez lásky a bez skutků nepřináší spásu /119 Spasení skrze oheň těch, kdo na základ Krista postavili pomíjivé věci / 120 // Obsah // Existence očistcového ohně po smrti; důležitost pokání a almužen /121 // Nekajícímu hříšníkovi nebudou almužny nic platné /121 // Modlitba Páně shlazuje všední hříchy /121 // Almužna je každý skutek milosrdenství / 122 // Největší almužnou je odpuštění / 122 // Kdo neodpustí svému viníkovi, tomu nebude odpuštěno / 123 // Almužna očišťuje jen ve víře v Krista / 124 // První almužna je slitování nad svou vlastní duší /
124 // Kdo miluje nepravost, nenávidí svou duši / 125 // Některé hříchy jsou lehké, jiné těžké / 126 // Sami nedokážeme posoudit závažnost hříchu / 127 // Zvykem se otupuje svědomí /127 // Dvě příčiny hříchů: nevědomost a slabost / 128 // Slabost brání často i pokání / 129 // Nekajícnost je hřích proti Duchu svátému / 129 // O vzkříšení mrtvých / 129 // O vzkříšení nenarozených / 129 // Otázka, kdy začíná plod žít; kdo žije, může i zemřít a být vzkříšen / 130 Všechna zrůdnost a nedokonalost bude ve vzkříšení napravena / 130 Bůh má moc znovu vrátit duši její materii /131 Materie bude nově uspořádána, vhodně a důstojně /131 Vzkříšeným zůstane rozlišitelná podoba / 132 Vzkříšení zavržených / 133 // Tresty zavržených budou úměrné osobním hříchům / 133 Nezaslouženost milosti a zaslouženost trestu / 134 // Svrchovanost Boží vůle / 134 I zlo Bůh připouští pro dobro / 135 // Jak rozumět výroku, že Bůh chce spasit všechny lidi? /135 Smilovává se z nezaslouženého milosrdenství / 136 Zatvrzuje ze zasloužené spravedlnosti / 137 Nic se neděje proti Boží vůli / 138 // Dobrá a zlá vůle se neměří shodou s Boží vůlí, ale úmyslem / 139 Vůle Boží je nepřemožitelná a vždy spravedlivá / 139 Nikdo nebude spasen, aniž by jeho spásu chtěl Bůh / 140 Bůh řídí svou vůli ? dobrému nakládání se zlými /141 Původní svoboda byla nižší než definitivní
svoboda /141 ? zachování spravedlnosti nestačí vůle, je třeba milost / 142 Smrt je mzdou, ale věčný život je milostí / 143 Prostředník musel být Bohem i člověkem /143 O čase mezi smrtí a konečným vzkříšením / 144 // Modlitby a oběti za zemřelé prospívají jen těm, kteří budou spaseni / 144 // Dvě obce po vzkříšení: Kristova a ďáblova /145 // Věčné tresty zavržených / 145 // Věčný život svátých / 146 // Modlitba vyjadřuje naději v Boha / 146 // O sedmi prosbách v modlitbě Páně u sv. Matouše / 146 // Modlitba Páně u sv. Lukáše / 147 // Obsah // Víra a naděje musí být završeny láskou / 148 Čtyři stavy člověka / 148 // Milost znovuzrození odpouští hříchy v jakémkoliv z těchto stavů / 149 Znovuzrozenému ani smrt neuškodí / 149 Cíl všech přikázání je v lásce / 150 Závěr knihy / 150 // O KŘESŤANSKÉM BOJI přeložil Ondřej Koupil // Nepřítel, proti němuž bojujeme, je ďábel / 152 Ďábla přemáháme přemáháním žádostí / 153 Boj probíhá v nitru člověka / 153 Manichejský blud / 154 // Co je myšleno nebem, v němž přebývají duchové ničemnosti / 155 // Přemáhejme tělo podle vzoru apoštola / 156 // Služme Bohu dobrovolně a s čistou láskou / 156 // Spravedliví se netrápí tělesnými nesnázemi / 157 // Všechno podléhá zákonům božské Prozřetelnosti / 158 // Touha po prameni života / 158 // Bůh se v Kristu slitoval nad naší slabostí / 159 // Uzdravující
moc Vtělení / 160 // Někteří Krista přijímají, jiní ho odmítají /161 // Víra a zachovávání přikázání podřizuje duši Bohu / 162 // Obsah víry / 162 // Bludy proti víře v Trojici / 163 // Tělesné chápání Trojice / 163 // Soupodstatnost tří božských Osob / 163 // Ježíš Kristus není pouhý člověk / 164 // Syn Boží je pravý člověk / 164 // Kristus přijal i mysl člověka / 165 // Kristus je samotná Osoba věčné Moudrosti / 165 // Slovo přijalo celé a dokonalé lidství / 166 // Syn Boží se narodil z ženy / 167 // Lidská přirozenost podléhá změnám, božská nikoliv / 168 Totožnost Kristova těla po zmrtvýchvstání / 168 Kristus vystoupil do nebe i s tělem / 169 // Pravice Boha Otce znamená věčnou blaženost vykoupených / 169 Proti těm, kdo popírají den Soudu / 170 Duch svátý byl seslán o Letnicích /171 O katolicitě církve /171 Proti luciferiánům / 173 // Církev má moc odpouštět i po křtu všechny hříchy / 174 // O vzkříšení těla / 175 // Láska ? Bohu roste čistou vírou / 175 // Vydavatelská poznámka; ostatní zkratky / 178
(OCoLC)85165425
cnb001633350

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC