Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:22x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2006
328 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-247-1716-6 (brož.)
Sestra
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, předmluvu, rejstřík, seznam autorů
Bibliografie na s. 322
Onkologie klinická - texty učební
Ošetřovatelství - onkologie klinická - texty učební
000047797
Předmluva // OBECNÁ ČÁST // 1 Epidemiologie, etiologie a patologie nádorů (Z. Adam, J. Vorlíček, H. Vorlíčková) 15 // 1.1 Epidemiologie nádorů 15 // 1.1.1 Proč je důležité mít informace o četnosti výskytu maligních chorob 15 // 1.1.2 Co je to epidemiologie 15 // 1.1.3 Jak časté jsou maligní choroby 16 // 1.2 Etiologie (příčiny vzniku) nádorů 21 // 1.2.1 Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před // jejich vznikem 21 // 1.2.2 Shrnutí vlivu životního stylu 27 // 1.2.3 Genetické vlivy podmiňující vznik nádorů 31 // 1.3 Patologie nádorů 35 // 1.3.1 Benigní nádory 35 // 1.3.2 Maligní nádory 35 // 1.3.3 Šíření nádoru v organismu 36 // 1.3.4 Typy nádorů 36 // 1.3.5 Klinická klasifikace zhoubných nádorů 37 // 2 Diagnostika nádorových chorob (J. Vorlíček, H. Vorlíčková) 40 // 2.1 Anamnéza 40 // 2.2 Celkové vyšetření // 2.3 Laboratorní vyšetření 41 // 2.3.1 Hematologické vyšetření 41 // 2.3.2 Biochemické vyšetření 41 // 2.4 Mikroskopické vyšetření biologického materiálu 43 // 2.4.1 Cytologické vyšetření 43 // 2.4.2 Odběr materiálu na histologické vyšetření 43 // 2.5 Endoskopické vyšetření 43 // 2.6 Zobrazovací technika vyšetření // 2.6.1 Klasický rentgenový snímek // 2.6.2 Počítačová tomografe (CT) // 2.6.3 Magnetická rezonance (MR) // 2.6.4 Ultrazvuk (sonografie) 45 // 2.6.5 Radionuklidová diagnostika 45 // 2.6.6 Pozitronová emisní tomografie ( PET) 45 // 3 Obecné principy léčby a její plánování (Z. Adam) 47 // 3.1 Význam stanovení přesné diagnózy 47 // 3.2 Predikce léčebné odpovědi 48 // 3.3 Interdisciplinární léčebné koncepty 49 // 3.4 Dělení léčby dle jejího cíle 49 // 3.4.1 Protinádorová léčba 49 // 3.4.2 Podpůrná léčba 51 // 3.4.3 Paliativní léčba 51 // 3.5 Hodnocení výsledku léčby 51 //
3.6 Sledování po léčbč 52 // 3.7 Další faktory ovlivňující účinnost protinádorové léčby 53 // 4 Chirurgická léčba zhoubných nádorů (O. Coufal, H. Vorlíčková) 56 // 4.1 Úloha sestry v chirurgické onkologii 58 // 4.2 Ošetřování střevního vývodu (stomie) 66 // 5 Léčba zářením (J. Abrahamova, H. Vorlíčková) 68 // 5.1 Základní radiobiologické pojmy 68 // 5.2 Radiosenzivita a radiorezistence 69 // 5.3 Druhy ionizujícího záření 71 // 5.4 Zdroje záření a metody radioterapie 71 // 5.5 Plánování ozařování, frakcionace 74 // 5.6 Kurabilita v radioterapii 75 // 5.7 Radioterapie - součást komplexního léčebného programu 76 // 5.8 Časné poradiační změny (nežádoucí vedlejší účinky radioterapie) 76 // 5.9 Akutní poškození orgánů radioterapií 80 // 5.10 Pozdní nežádoucí účinky radioterapie 80 // 6 Protinádorová farmakologická léčba (Z. Adam, H. Vorlíčková) 82 // 6.1 Úvod 82 // 6.2 Hlavní skupiny léků s proti nádorovým účinkem 83 // 6.2.1 Cytostatika 83 // 6.2.2 Alkylační cytostatika 84 // 6.2.3 Antimetabolity 86 // 6.2.4 Protinádorová antibiotika 89 // 6.2.5 Rostlinné alkaloidy 90 // 6.2.6 Cytostatika nezařazená do uvedených skupin 92 // 6.3 Antidota a protektiva 93 // 6.4 Shrnutí nežádoucích účinků cytostatik u dospělých 93 // 6.4.1 Utlum krvetvorby (myelosuprese) a další hematologické // nežádoucí účinky 93 // 6.4.2 Infekční komplikace 94 // 6.4.3 Nevolnost a zvracení 94 // 6.4.4 Poškození sliznic zažívacího traktu s průjmy a zácpou 95 // 6.4.5 Kardiotoxicita 96 // 6.4.6 Nefrotoxicita 96 // 6.4.7 Neurotoxické projevy 96 // 6.4.8 Plicní toxicita 96 // 6.4.9 Gonadální toxicita 97 // 6.4.10 Kožní a adnexální toxicita cytostatik 97 // 6.4.11 Mutagenní a kancerogenní vliv cytostatik a sekundární nádory 97 //
6.4.12 Standardní postupy pro přípravu infuzních roztoků cytostatik 98 // 6.5 Protinádorové léky ze skupiny malých molekul (small drugs) 98 // 6.5.1 Deriváty vitaminu A (retinoidy) 98 // // 6.5.2 Imalinib mesylát 98 // 6.5.3 Látky blokující řídící úlohu receptoru pro epidermální // růstový faktor 99 // 6.5.4 Thalidomid 99 // 6.5.5 Bortezomib 99 // 6.6 Hormonální protinádorová léčba 100 // 6.6.1 Léky blokující účinek ženských pohlavních hormonů 100 // 6.6.2 Antiandrogeny 101 // 6.6.3 Kortikosteroidy 101 // Bioterapie 102 // 6.7.1 Hematopoctické růstové faktory 103 // 6.7.2 Imunomodulační cytokiny 103 // 6.7.3 Léčebně používané monoklonální protilátky 104 // Role sestry při chemoterapii 106 // Úloha sestry při aplikaci a sledování nežádoucích účinků chemoterapie 108 // 6.9.1 Komunikace 108 // 6.9.2 Péče o žilní vstupy 109 // 6.9.3 Aplikace chemoterapie 110 // 6.9.4 Vedení dokumentace 111 // 7 Zilní přístupy a paravenózní únik cytostatik (M. Navrátil. Z. Adam, H. Vorlíčková) 112 // 7.1 Centrální žilní kanylace 112 // 7.1.1 Zavádění centrální kanyly 112 // 7.2 Komplikace centrálních žilních kanyl 113 // 7.2.1 Akutní komplikace 113 // 7.2.2 Pozdní komplikace 114 // 7.3 Katétrové infekce 115 // 7.3.1 Tři cesty kontaminace katétru 115 // 7.3.2 Stanovení diagnózy katétrové infekce 116 // 7.3.3 Jak léčit katétrovou infekci 117 // 7.4 Problémy a ošetřování paravenózního úniku cytostatik // z pohledu praxe 118 // 7.4.1 Definice problému a základní informace 118 // 7.4.2 Problémy se studiem léčby paravazace a nejednotnost // doporučených postupů 118 // 7.4.3 Typy poškození při paravazaci 119 // 7.4.4 Mechanismus poškození tkáně při paravazaci cytostatiky 122 // 7.4.5 Příznaky paravazace 122 //
7.4.6 Doporučený standardní postup aplikace cytostatika do periferní žíly minimalizující riziko paravazace 122 // 7.4.7 Nespecifická opatření 123 // 7.4.8 Specifická opatření při úniku antracyklinových cytostatik 124 // 7.5 Právní předpisy 129 // 8 Nádorová bolest (O. Sláma. J. Vorlíček. H. Vorlíčková) 130 // 8.1 Dělení nádorové bolesti 130 // 8.2 Hodnocení nádorové bolesti 131 // 8.2.1 Vyšetření onkologického pacienta s bolestí 131 // 8.2.2 Hodnocení intenzity bolesti 132 // 8.2.3 Jednoduché (unidimenzionální) nástroje k měřeni intenzity bolesti 132 // 8.2.4 Vícerozměrné (multidimenzionální) nástroje měření bolesti // Dotazníky bolesti 134 // 8.2.5 Stupně intenzity bolesti 135 // 8.2.6 Zhodnocení dosavadní analgetické léěby a jejího účinku 136 // 8.2.7 Hodnocení vlivu bolesti na denní aktivity a celkovou // kvalitu života 136 // 8.2.8 Bolest jako jeden ze symptomů pokročilého onemocnění 136 // 8.2.9 Hodnocení symptomů u pacientů s deliriem a demencí 137 // 8.3 Léčba nádorové bolesti 137 // 8.3.1 Protinádorová (kauzální) léčba 137 // 8.3.2 Symptomatická léčba bolesti 137 // 8.3.3 Farmakoterapie nádorové bolesti 137 // 8.3.4 Základní principy léčby nádorové bolesti dle WHO 139 // 8.3.5 Průlomová (epizodická) bolest 142 // 8.3.6 Rotace opioidů 143 // 8.3.7 Nežádoucí účinky opioidů 143 // 8.3.8 Adjuvantní analgetika, koanalgetika 145 // 8.3.9 Anesteziologické (invazivní) postupy v léčbě nádorové bolesti 145 // 8.3.10 Centrální (neuroaxiální) blokády 145 // 8.4 Proč není nádorová bolest často dostatečně mírněna 147 // 8.5 Role sestry při monitorování bolesti 148 // 9 Paliativní péče (O. Sláma, J. Vorlíček. H. Vorlíčková) 151 // 9.1 Vztah podpůrné a paliativní péče 151 // 9.2 Dějiny pojmů hospic a paliativní péče 151 //
9.3 Komunikace v paliativní péči 153 // 9.4 Základní principy paliativní medicíny 154 // 9.4.1 Kvalita života v paliativní péči 154 // 9.4.2 Interdisciplinární charakter paliativní péče 154 // 9.4.3 Klinické situace spojené s pokročilým onkologickým onemocněním a možnosti jejich léčby 154 // 9.4.4 Obecné zásady léčby symptomů pokročilého onkologického onemocnění 156 // 9.5 Nejčastější tělesné symptomy a možnosti jejich léčby 156 // 9.5.1 Dušnost 156 // 9.5.2 Kašel 157 // 9.5.3 Terminálni chrčivé dýchání 158 // 9.5.4 Nauzea a zvracení 158 // 9.5.5 Zácpa 159 // 9.5.6 Syndrom střevní obstrukce 159 // 9.5.7 Nechutenství (anorexie) 159 // 9.5.8 Nádorová kachexie 160 // 9.5.9 Škytavka (singultus) 160 // 9.5.10 Svědění (pruritus) 160 // 9.5.11 Delirium 161 // 9.5.12 Úzkost a deprese 161 // 9.5.13 Psychosociální aspekty pokročilého onemocnění 161 // 9.6 Existenciálni a spirituální potřeby pokročile nemocných 162 // 9.7 Organizační formy poskytování paliativní péče 163 // 9.7.1 Lůžkový hospic 163 // 9.7.2 Domácí hospicová péče - „mobilní hospic“ 163 // 9.7.3 Denní hospicový stacionář 164 // 9.7.4 Oddělení paliativní péče v nemocnici 164 // 9.7.5 Konziliárni zdravotnické týmy paliativní péče 164 // 9.8 Role sestry 164 // 9.9 Péče o rodinu pacienta 165 // 10 Psychologický přístup sester k onkologickým nemocným (L Kalvodová) 168 // 10.1 Profesionální psychologický přístup sestry ? onkologickým pacientům 169 // 10.1.1 Sestra v týmu, který pečuje o onkologického pacienta 170 // 10.2 Negativní psychosociální jevy v povolání sestry 170 // 10.2.1 Syndrom vyhoření - burn out efekt 170 // 10.2.2 Mobbing 171 // 11 Infekční komplikace u onkologických nemocných (Z Ráčil, J. Kocmanová) 172 //
11.1 Příčiny zvýšené náchylnosti k infekcím 172 // 11.1.1 Základní nádorové onemocnění 172 // 11.1.2 Protinádorová léčba (chemoterapie, radioterapie, protinádorové protilátky) 172 // 11.1.3 Narušení fyziologických bariér člověka 173 // 11.1.4 Další faktory 174 // 11.2 Neutropenie 174 // 11.3 Původci infekcí 174 // 11.4 Klinické projevy při neutropenii 174 // 11.5 Vyšetření u afebrilního nemocného s neutropenií 177 // 11.5.1 Vyšetření u nemocného s neutropenií a horečkou 177 // 11.5.2 Odběry hemokultur 178 // 11.6 Principy léčby infekce u neutropcnického nemocného 179 // 11.7 Prevence infekce u neutropenických nemocných 179 // 11.8 Úloha sestry v péči o neutropenické nemocné - souhrn 183 // SPECIÁLNÍ ČÁST 187 // 12 Zhoubné nádory mozku (7. Vorlíček) 189 // 12.1 Příznaky nádorů mozku 189 // 12.2 Diagnostický postup 190 // 12.3 Obecné zásady léčby 190 // 13 Zhoubné nádory hlavy a krku (J. Vorlíček) 191 // 13.1 Příznaky nemoci a stanovení diagnózy 191 // 13.2 Obecná léčebná strategie zhoubných nádorů hlavy a krku 192 // 14 Bronchogenní karcinom (J. Sk řič ková) 194 // 15 Zhoubné nádory trávicího ústrojí (J. Abrahámová) 198 // 15.1 Karcinom jícnu 198 // ř // 15.2 Zhoubné nádory žaludku 200 // 15.3 Zhoubné nádory tenkého střeva 202 // 15.4 Karcinom tlustého střeva a konečníku 203 // 15.5 Karcinom análního (řitního) kanálu 209 // 16 Zhoubné nádory jater (J. Abrahámova) 211 // 17 Karcinom žlučníku a žlučových cest (J. Abrahámová) 213 // 18 Zhoubné nádory pankreatu (J. Abrahámová) 215 // 19 Zhoubné nádory kůže (J. Abrahámová) 218 // 19.1 Karcinomy kůže 218 // 19.2 Maligní melanom 220 // 20 Zhoubné nádory močového ústrojí (J. Abrahámová) 224 // 20.1 Zhoubné nádory ledvin 224 // 20.2 Nádory močového měchýře 227 //
20.3 Sarkomy močového měchýře 230 // 20.4 Nádory ledvinné pánvičky a ureteru 230 // 20.5 Nádory močové trubice 232 // 20.6 Uretrální karcinom mužů 233 // 21 Zhoubné nádory mužských reprodukčních orgánů (J. Abrahámová) 234 // 21.1 Nádory varlat 234 // 21.2 Zhoubné nádory prostaty 240 // 21.3 Karcinom penisu 246 // 22 Karcinom prsu (J. Abrahámová) 248 // 22.1 Epidemiologie 249 // 22.2 Etiopatogcneze a rizikové faktory 250 // 22.3 Prevence 253 // 22.4 Patologie 255 // 22.5 Stanovení rozsahu onemoenční, prognostické faktory 255 // 22.6 Prognostické a prediktivní faktory 257 // 22.7 Současné možnosti léčby karcinomu prsu 258 // 22.8 Vedlejší léčebné účinky 262 // 22.9 Dispenzarizace 267 // 23 Zhoubné nádory ženských pohlavních orgánů (J. Abrahámová) 268 // 23.1 Zhoubné nádory vulvy 268 // 23.2 Karcinom pochvy 269 // 23.3 Karcinom hrdla děložního 270 // 23.4 Zhoubné nádory těla děložního 272 // 23.5 Zhoubné nádory vaječníků a vejcovodů 274 // 23.6 Nádory trofoblastu 275 // 23.6.1 Trofoblastická nemoc 275 // 23.6.2 Choriokarcinom 276 // 24 Sarkomy měkkých tkání a kostí (J. Vorlíček) 278 // 25 Zhoubné krevní choroby - přehled (Z Adam, L Pour) 280 // 25.1 Leukcmie 280 // 25.1.1 Akutní leukemic 280 // 25.1.2 Chronické leukemic 282 // 25.2 Maligní lymfomy 286 // 25.2.1 Nízce agresivní lymfomy (folikulární lymfom, lymfocytámí lymfom, chronická lymfatická leukemie a další) 287 // 25.2.2 Agresivní lymfomy (difúzní velkobuněčný B-lymfom a další) 288 // 25.2.3 Vysoce agresivní lymfomy 290 // 25.2.4 Hodgkinova choroba 290 // 25.3 Mnohočetný myelom 290 // 25.4 Závěr 292 //
26 Transplantace krvetvorných buněk (M. Doubek) 294 // 26.1 Úvod 294 // 26.2 Historie 294 // 26.3 Typy transplantací 295 // 26.3.1 Autologní transplantace 295 // 26.3.2 Alogenní transplantace 296 // 26.3.3 Syngcnní transplantace 296 // 26.4 Dárci krvetvorných buněk 297 // 26.5 Indikace ? transplantacím 297 // 26.6 Odběr krvetvorných buněk 298 // 26.7 Postup při transplantaci 298 // 26.8 Komplikace transplantací a její pozdní následky 300 // 26.9 Závěr 300 // 27 Ošetřovatelské přístupy u nemocných se zhoubnými nádory (H. Vorlíčková) 301 // 27.1 Dutina ústní 301 // 27.2 Bolest 303 // 27.3 Strach/úzkost 304 // 27.4 Zármutek (anticipační) 306 // 27.5 Porucha sebedůvěry 308 // 27.6 Únava 309 // 27.7 Výživa 311 // 27.8 Nedostatek tekutin - dehydratace 313 // 27.9 Infekce 314 // 27.10 Integrita kůže a tkání 315 // 27.11 Zácpa/průjem 317 // 27.12 Deficit znalostí - informací 318 // 27.13 Sexualita 319 // 27.14 Rodinné vztahy 320 // Literatura 322 // Rejstřík 323
(OCoLC)85544809
cnb001640578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC