Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1964

objednat
Řada teoretické literatury
Přehled v uceleném podání probírá předpoklady nutné pro pochopení obsahu map a vytvoření originálů odvozených map, reprodukční a tiskové techniky i nejdůležitější poznatky z kartometrie. Navazuje na příručku Topografie (1962).
Určeno zeměměřičským inženýrům a kartografům, stuentům vysokých a středních škol
000047945
Rekat.
OBSAH // Předmluva...11 // Části // Nauka o mapách. Matematická kartografie. Sestavování a redakce map... 13 // 1. Úvod...15 // 11. Význam kartografie pro hospodářskou výstavbu a zvyšování kulturní // úrovné...15 // 12. Definice kartografie a její obsah ...16 // 13. Pojem plánu a mapy. Požadavky na moderní mapy...18 // 14. Pojem kartografické generalisace. Užití mapových (smluvených) značek 19 // 15. Stručný přehled vývoje kartografie . ...22 // Vývoj map našich zemí...29 // Charakteristika a význam sovětské kartografie...30 // 2. Nauka o mapách ...32 // 21. Třídění kartografických děl ... ...32 // 211. Třídění map ...32 // Třídění map podle rozsahu zobrazeného území...33 // Třídění map podle obsahové thematiky...33 // Třídění map podle účelu, jemuž mají sloužit...35 // Třídění map podle měřítka...35 // Třídění map podle dalších hledisek...36 // 212. Třídění zeměpisných atlasů...36 // 22. Rozbor obsahu mapy a prostředků ? jeho vyjádření ...37 // 221. Rozdělení obsahu mapy na jednotlivé prvky...37 // 222. Matematické prvky ...38 // Kartografické zobrazení. Souřadnicové sítě...38 // Mapový rám. Komposice mapy. Mezinárodně užívaný klad listů topografických map . ...39 // Měřítko mapy...42 // Sítě pevných bodů... 43 // 223. Fysickozeměpisné prvky ...44 // Vodstvo ...44 // Reliéf. Plastické mapy. Anaglyfy...45 // Porosty a půdy...52 // Ostatní přírodní jevy...52
// 224. Sociálně ekonomické prvky...53 // Sídliště (s’dla)...53 // Dopravní síť a dorozumívací spoje...54 // Průmysl. Zemědělství. Kulturní zařízení ...56 // Politické a administrativní územní dělení...57 // 225. Vyjadřovací prostředky užívané převážně na speciálních mapách . . 57 // Bodové značky. Lokalisované diagramy...58 // Areálový způsob...60 // Isočáry...61 // Bodový způsob ...62 // Pohybové čáry ...63 // Kartogramy...63 // Kartodiagramy...64 // 226. Doplňkové a pomocné prvky ...65 // Názvosloví na mapách...65 // Grafické řešení písma...67 // Mimorámové údaje...69 // Barevná úprava map... 69 // 23. Kartografická dokumentace. Mapové sbírky...70 // 24. Stav kartografického zobrazení světa. Nej význačnější kartografická díla 71 // 3. Matematická kartografie...74 // 31. Zákony zobrazování referenční plochy Země na mapu...74 // 311. Základní pojmy...75 // 312. Přehled základních poznatků o kartografických zkresleních ... 78 // 32. Třídění kartografických zobrazení ...81 // 33. Nej důležitější zobrazení užívaná v topografii a kartografii...86 // 331. Kuželová zobrazení ...86 // Ekvidistantní kuželové zobrazení ...88 // Ekvivalentní kuželové zobrazení...90 // Konformní kuželové zobrazení ...91 // Konformní kuželové zobrazení československých map (Křovákovo) 93 // 332. Válcová zobrazení ...94 // Ekvidistantní válcové zobrazení...96 // Ekvivalentní
válcové zobrazení...97 // Konformní válcové zobrazení...97 // Perspektivní válcové projekce...98 // Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech // a jeho užití v ČSSR ...100 // 333. Azimutální zobrazení...101 // Ekvidistantní azimutální zobrazení...103 // Ekvivalentní azimutální zobrazení...104 // Konformní azimutální zobrazení (stereografická projekce)...104 // Perspektivní (centrální) azimutální projekce...104 // 334. Nepravá zobrazení...107 // Nepravá kuželová zobrazení (pseudokónická) ...108 // Nepravá azimutální zobrazení (pseudoazimutální) ...109 // Nepravá válcová zobrazení (pseudocylindrická) ...110 // Některá další zobrazení vhodná pro planisféry...112 // 335. Mnohokuželová (polykónická) zobrazení ...113 // 336. Mnohostěnová (polyedrická) zobrazení...116 // 34. Volba zobrazení ...118 // 341. Hlavní současné úkoly při volbě zobrazení ...119 // 342. Praktické poznámky o kartografických zkresleních...119 // 343. Hlavní činitelé při volbě zobrazení...122 // 344. Zobrazení pro nejobvyklejší mapy...124 // 4. Sestavování a redakce map ...• . . . . 127 // 41. Organisace a plánování civilní kartografie v ČSSR ...127 // 42. Redakčně sestavitelské práce na odvozené mapě...128 // 421. Projekční příprava. Podkladové materiály a jejich hodnocení • ... 130 // 422. Kartografická generalisace ... . 134 // Generalisace vodstva...136 // Generalisace reliéfu...141
// Generalisace sídlišť...145 // Generalisace dopravních spojů...146 // Poznámky ke generalisaci ostatních obsahových prvků...147 // Užití statistických metod pro volbu stupnic v kartografii...148 // 423. Postup zpracování sostavitelského originálu odvozené mapy ... 149 // Konstrukční příprava ...150 // Přenesení obsahu z podkladových materiálů...151 // Provedení kartografické generalisace...157 // Čistokresba. Doplnění písmem...159 // Poznámka o možnostech zjednodušení pracovního postupu . . . .160 // 424. Další redakční úkoly při vydávání map...161 // Literatura ? I. části...162 // Část II // Reprodukční a tiskové techniky, používané při vydání map ... 165 // 1. Úvod ...167 // 11. Technologie polygrafického zpracování v projektu mapy...167 // 12. Přehled a charakteristika tiskových technik...168 // 13. Stručný nástin vývoje reprodukčních a tiskových technik ve vztahu // ? rozmnožování map a plánů...170 // 14. Současná úroveň technického rozvoje při reprodukci a tisku map ... 179 // 2. Reprodukční techniky ...182 // 21. Fotografie...182 // 211. Přístroje a zařízení...182 // 212. Základy fotochemie ...196 // 213. Materiály a jejich vlastnosti...208 // 214. Výrobní postupy ...217 // 215. Základní úkoly fotografie při reprodukci map, reprodukce čárových // prvků map, reprodukce polotónových originálů pro tisk, barevné výtažky ... 222 // 216. Fotosazba ...233 // 22. Speciální
rozmnožovací způsoby i techniky a jejich využití při reprodukci // map, planografie...239 // 221. Zhotovení reflexní kopie na chromoželatinovou vrstvu...239 // 222. Planografické kopie ...244 // 23. Tisk z plochy — ofset...252 // 231. Základní princip...252 // 232. Materiály, přístroje a zařízení pro kopírování ...252 // 233. Techniky kopírování pro tisk z plochy...256 // 234. Sensibilisované vrstvy pro kopírování na průsvitné plastické hmoty 272 // 235. Technika zhotovení masek ...279 // 236. Použití masek při kopírování rastrů na plastické fólie .283 // 237. Využití metody triád ? zhotovení podkladů pro ofsetový tisk . . . 284 // 238. Princip ofsetového tisku ...285 // 239. Materiály — papír, barvy...287 // 240. Ofsetové stroje a jejich využití pro tisk kartografických dél ... 294 // 24. Tisk z výšky...301 // 241. Využití knihtisku v kartografii ...301 // 242. Ruční a strojová sazba...302 // 243. Chemigrafie ...305 // 244. Knihtiskařské stroje...308 // 3. Využití reprodukčních a tiskových technik při vydávání kartografických děl ...309 // 31. Projektování tvorby a vydání kartografických děl ...309 // 311. Technické projekty a vliv technologie kartografického zpracování map na hospodárnost výrobních postupů polygrafických prací . . . 309 // 312. Reprodukční techniky použité v etapě přípravných a sestavitelských // prací...311 // 313. Technologie zhotovování vydavatelských
originálů s využitím poly- // grafických výrobních postupů — využití rytiny do vrstvy ? zhotovení vydavatelských originálů, rytecké vrstvy a přístroje...313 // 32. Technologické postupy pro vydání technických map pro hospodářskou // výstavbu...324 // 321. Polygrafické zpracování jednobarevných map velkých měřítek . . 324 // 322. Polygrafické zpracování vícebarevných map velkých měřítek . . . 325 // 323. Vydání technických map odvozením z map větších měřítek — // montáže ...328 // 324. Vydání topografických map 1:10 000 a 1 : 5 000 ... 331 // 325. Vydání technickohospodářských map...333 // 33. Některé technologické postupy pro vydávání map a atlasů určených ? zvyšování kulturní úrovně — mapy pro školy a veřejnost a mapy malých // měřítek se speciálním obsahem... 335 // 331. Technologický postup pro zpracování hypsometrických map . . . 335 // 332. Vyjádření barevných ploch pro zpracování map politických, hospodářských i jiných map s odbornou náplní s použitím triád . . . 337 // 333. Technologie reprodukce stínovaného terénu (reliéfu) v mapách . . 339 // 334. Technologický postup pro zhotovení plastických map — tvarování // plastických map...340 // Literatura ? II. Části...343 // Část ? // Kartometrie (měření na mapách)...345 // 1. Předmět kartometrie. Úvodní pojmy...347 // 2. Kartometrické vlastnosti map...349 // ř 21. Vlastnosti vyplývající
ze zákonů zobrazování referenční plochy ... 349 // [ 22. Podrobnost mapového obrazu...350 // 23. Geometrická přesnost mapové kresby a její vyšetření... 351 // 3. Řešení elementárních kartometrických úkolů...358 // 31. Měřické pomůcky a přesnost práce s nimi...358 // 32. Určování zeměpisných souřadnic...360 // 33. Měření délek...362 // Přímé délky...362 // Délky vlnovek ... 365 // 34. Měření ploch...-...369 // 35. Měření úhlů...371 // 4. Stručný popis způsobů vyšetřování základních morfometrických // charakteristik...373 // 5. Poznámka ? řešení navigačních úloh v mapách . 379 // Literatura ? III. části ...382
(OCoLC)42116691
cnb000477297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC