Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:76x 
BK
Praha : Galén : Karolinum, 2002
xxxvii, 686 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-151-3 (Galén ; váz.)
ISBN 80-246-0468-X (Karolinum ; váz.)
Obsazuje bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000048152
XIII // Obsah // OBECNÁ ONKOLOGIE // 1. ÚVOD. STRUČNÁ HISTORIE A POSTAVENÍ ONKOLOGIE // V KLINICKÉ MEDICÍNĚ (P. Klener)... 1 // 2. EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ (P. Klener)... 5 // 2.1. Sběr dat... 8 // 2.2. Národní onkologický registr...8 // 3. ZÁKLADNÍ REGULAČNÍ POCHODY // (P. Klener)... 11 // 3.1. Buněčné receptory... 12 // 3.2. Přenos signálu uvnitř buňky // (signální transdukce)... 13 // 3.3. Transkripce a translace... 15 // 3.4. Buněčný cyklus... 16 // Fáze G0... 16 // Fáze G,... 18 // Fáze S... 19 // Fáze G2...20 // Fáze M - mitóza...20 // Regulační mechanismy proliferace.21 // 3.5. Diferenciace...22 // 3.6. Apoptóza...23 // 3.7. Cytokiny a jiné regulační peptidy...24 // 3.7.1. Interleukiny...24 // 3.7.2. Hemopoetické cytokiny...29 // Kombinované a syntetické hemopoetické růstové faktory...31 // 3.7.3. Inhibiční faktory ...32 // 3.7.4. Růstové faktory... 32 // Rodina TNF...32 // Rodina PDGF...33 // Rodina EGF...33 // Rodina FGF...33 // Rodina NGF...33 // Rodina endotelinů...34 // Další růstové faktory...34 // 3.7.5. Adhezní molekuly...35 // 3.7.6. Interferony...36 // 3.7.7. Úloha cytokinů v patogenezi některých // onemocnění...36 // 4. ETIOLOGIE A PATOGENEZE // NÁDOROVÉHO PROCESU (P. Klener)... 39 Etapy postupné maligní transformace... 39 // 4.1. Kancerogenní faktory...40 // 4.1.1. Fyzikální faktory kancerogeneze...40 // 4.1.2. Chemické faktory kancerogeneze...42 // 4.1.3. Biologické faktory kancerogeneze...44
// 4.2. Onkogeny, antionkogeny a reparační geny... 46 // 4.2.1. Onkogeny...47 // Onkogeny kódující růstové faktory.47 // Onkogeny kódující receptory // pro růstové faktory...47 // Onkogeny kódující nereceptorové // kinázy...48 // Onkogeny kódující faktory intracelulární // signalizace (transdukční faktory).48 // Onkogeny kódující transkripční faktory 48 Onkogeny kódující regulační faktory apoptózy...48 // 4.2.2. Recesívní onkogeny (antionkogeny)...48 // 4.2.3. Geny kódující opravné systémy...51 // 4.3. Genetické změny...51 // Dědičná nádorová onemocnění...56 // Autosomálně dominantní // dědičná onemocnění...56 // Autosomálně recesívní // dědičná onemocnění...58 // Dědičné konstitucionální chromosomální anomálie...58 // 4.4. Nádorová imunologie...58 // 4.5. Nádorový růst...62 // 4.6. Metastazování...64,- // 4.7. Angiogeneze...66 // 4.7.1. Mechanismus angiogeneze...66 // 4.7.2. Angiogenní a antiangiogenní faktory ...68 // Angiogenní faktory...68 // Antiangiogenní faktory...69 // 4.7.3. Zvláštnosti angiogeneze u nádorového // onemocnění...69 // Stupeň angiogeneze jako prognostický faktor...70 // 5. PATOLOGIE NÁDORŮ (P. Klener)... 73 // 5.1. Prekancerózy...73 // 5.2. Morfologická klasifikace nádorů...75 // 6. DIAGNOSTIKA NÁDOROVÝCH // ONEMOCNĚNÍ (P. Klener)... 79 // 6.1. Anamnéza a fyzikální vyšetření...79 // 6.2. Systémové projevy nádorových onemocnění // (paraneoplastické
syndromy)...79 // Horečka nádorového původu...80 // Anorexie a hubnutí...81 // XIV // Klinická Onkologie // Endokrinní paraneoplastické syndromy 81 // Neurologické příznaky...82 // Muskuloskeletální paraneoplastické // syndromy...83 // Hematologické změny...83 // Kožní příznaky...84 // Jiné příznaky...84 // 6.3. Laboratorní vyšetření...84 // 6.3.1. Nádorové markéry...85 // Antigenní markéry...85 // Enzymové markéry...87 // Hormonální markéry...87 // Proteiny sdružené s nádorem...88 // Další látky...88 // 6.3.2. Vyšetření buněčné kinetiky...88 // 6.3.3. Molekulárně biologické metody...90 // 6.3.4. Vyšetření hormonálních receptom...93 // 6.4. Cytologické a bioptické vyšetření...94 // 6.5. .’Zobrazovací metody...95 // 6.5.1. Ultrasonografie...95 // 6.5.2. Rentgenové vyšetření...96 // Počítačová tomografie...97 // 6.5.3. Magnetická rezonance...97 // 6.5.4. Radionuklidové vyšetřovací metody...98 // 6.6. Endoskopické metody... 100 // 7. KLASIFIKACE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNI A STAGING (P. Klener) 103 // 7.1. Klasifikace ICD-O (MKN-O)... 103 // 7.2. Klasifikace TNM (staging)... 103 // 7.3. Určení rozsahu onemocnění u maligních // lymfomů... 105 // 7.4. Hodnocení tělesné zdatnosti // (»funkční staging«) ... 106 // 8. PREVENCE NÁDOROVÝCH // ONEMOCNĚNÍ (P Klener)... 107 // 8.1. Primární prevence... 107 // Rizikové faktory zevního prostředí. 107 // Protektivní nutriční faktory a jiná opatření
v primární prevenci. 108 // 8.2. Sekundární prevence... 109 // Screening... 110 // 8.3. Terciární prevence... 111 // 8.4. Chemoprevence... 112 // Retinoidy... 112 // Deltanoidy... 113 // Antiestrogeny... 114 // Nesteroidní antirevmatika... 114 // Oltipraz... 114 // Finasterid a liorazol... 115 // Jiné látky s chemopreventivním // účinkem... 115 // Kombinovaná léčba... 115 // Přehled klinických zkušeností... 115 // 9. CHIRURGICKÁ LÉČBA (P Klener)... 117 // 9.1. Operační přístupy... 117 // 9.2. Endoskopické a miniinvazívní postupy... 119 // 9.3. Kombinace chirurgické léčby // s jinými metodami... 120 // 10. RADIOTERAPIE . // (L. Petruželka, P. Klener)... 123 // 10.1. Základy radiobiologie... 124 // 10.1.1. Účinky ionizujícího záření na buňky a tkáně 124 // 10.1.2. Metody ke studiu biologických účinků záření 125 // 10.1.3. Faktory ovlivňující biologický účinek záření 128 // 10.1.4. Kyslíkový efekt... 128 // 10.1.5. Radiosenzitivita a radiorezistence... 129 // 10.2. Fyzikální základy radioterapie... 131 // 10.2.1. Dmhy a zdroje ionizujícího záření... 131 // 10.2.2. Základní veličiny, jednotky a pojmy // užívané v radioterapii... 134 // 10.3. Základní metody radioterapie // v klinické praxi... 134 // 10.3.1. Teleradioterapie... 134 // 10.3.2. Brachyradioterapie... 135 // 10.3.3. Systémová aplikace radionuklidů... 135 // 10.3.4. Frakcionační režimy... 136 // 10.4. Plánování radioterapie... 137
10.5. Zajištění jakosti v radioterapii... 138 // 10.6. Možnosti zvýšení účinnosti radioterapie... 140 // 10.6.1. Fyzikální optimalizace dávky... 140 // 10.6.2. Využití poznatků cytokinetiky... 140 // 10.6.3. Radiosenzibilizace... 140 // 10.6.4. Radioprotekce... 140 // 10.6.5. Kombinace radioterapie s chemoterapií... 141 // 10.7. Radioterapie jako součást // multimodální léčby... 141 // 10.7.1. Kombinace s chemoterapií v klinické praxi.. 142 // 10.7.2. Kombinace s jinými metodami... 142 // 11. CHEMOTERAPIE (P. Klener)... 145 // 11.1. Preklinický výzkum cytostatik... 146 // 11.1.1. Orientační výběr nových cytostatik... 147 // 11.1.2. Prvotní výběr... 148 // 11.1.3. Hledání lékové formy... 148 // 11.1.4. Preklinická farmakologie a toxikologie.. 148 // 11.2. Klinické zkoušení cytostatik... 149 // 11.2.1. První etapa klinického zkoušení... 149 // 11.2.2. Druhá etapa klinického zkoušení... 150 // 11.2.3. Třetí etapa klinického zkoušení... 152 // 11.2.4. Čtvrtá etapa klinického zkoušení... 153 // 11.3. Aplikační cesty protinádorových // chemoterapeutik... 154 // 11.3.1. Systémová aplikace... 154 // 11.3.2. Regionální chemoterapie... 155 // Intrakavitární chemoterapie... 155 // Obecné zásady racionální // intrakavitární chemoterapie... 155 // Indikace a výběr cytostatik // ? intrakavitárnímu podání... 156 // Intraarteriální chemoterapie... 156 // Indikace ? intraarteriální // chemoterapii ... 157
11.3.3. Lokální chemoterapie... 158 // 11.4. Technické prostředky usnadňující // aplikaci cytostatik... 158 // 11.5. Farmakokinetika cytostatik... 159 // 11.5.1. Resorpce... 159 // 11.5.2. Distribuce... 160 // 11.5.3. Biotransformace... 161 // 11.5.4. Vylučování... 161 // 11.6. Mechanismus účinku a stručná charakteristika používaných cytostatik ... 162 // 11.6.1. Inhibice biosyntézy nukleových kyselin.. 163 // Analoga kyseliny listové... 163 // Purinová analoga... 166 // Analoga guaninu a hypoxantinu... 166 // Analoga adeninu (adenosinu)... 167 // Pyrimidinová analoga... 168 // Fluorované pyrimidiny... 168 // Analoga cytidinu... 169 // Obsah // XV // Azapyrirnidiny... 170 // Inhibitory ribonukleotidreduktázy... 170 // Analoga aminokyselin... 170 // 11.6.2. Poškození struktury a funkce // nukleových kyselin... 171 // Alky láce... 171 // Beta-chlorethy laminy... 172 // Oxazafosforiny... 172 // Ethyleniminy (aziridiny)... 173 // Estery kyselin sulfonových... 173 // Alkylační deriváty alkoholických // cukrů... 173 // Deriváty platiny... 174 // Další sloučeniny... 175 // Alkylační deriváty močoviny... 175 // Antibiotika s alkylačním účinkem... 176 // Interkalace (vmezeření)... 176 // Antracykliny... 176 // Další antibiotika... 177 // Deriváty antracénu a antrapyrazoly ... 177 // Aktinomyciny... 178 // Jiné interkalační látky... 178 // Inhibice topoizomeráz... 178 // Inhibitory topoizomerázy I ... 179 // Inhibitory topoizomerázy
II... 180 // Rozštěpení molekuly DNA (radiomimetický účinek)... 180 // 11.6.3. Alterace mikrotubulárního proteinu... 181 // Inhibitory polymerizace... 181 // Inhibitory depolymerizace... 182 // 11.6.4. Inhibice proteosyntézy... 183 // 11.6.5. Kombinované účinky... 184 // 11.6.6. Poškození buněčné membrány... 186 // 11.6.7. Vitaminy v protinádorové léčbě... 186 // 11.6.8. Jiné látky s protinádorovým účinkem... 187 // 11.7. Předpoklady pro účinnost chemoterapie // v klinické praxi... 187 // 11.7.1. Buněčná kinetika a chemoterapie... 187 // Ovlivnění klidových buněk chemoterapií 188 Sladění nesouběžně probíhajících // buněčných cyklů... 189 // Načasované podávání cytostatik (»timing«)... 189 // 11.7.2. Kvantitativní změny buněčných populací // při chemoterapii a hlavní zásady léčebné strategie... 189 // 11.8. Faktory ovlivňující účinnost // chemoterapie... 191 // 11.8.1. Rozsah nádoru... 191 // 11.8.2. Dávkování... 192 // 11.8.3. Načasování chemoterapie (»timing«)... 194 // 11.8.4. Rezistence... 195 // 11.9. Chemoterapie v klinické praxi... 198 // 11.9.1. Adjuvantní chemoterapie... 199 // 11.9.2. Neoadjuvantní chemoterapie...200 // 11.9.3. Možnosti predikce účinnosti chemoterapie .. 200 // 11.9.4. Rizika manipulace s cytostatiky // u zdravotnického personálu...201 // 11.9.5. Kontraindikace chemoterapie...203 // 11.10. Možnosti posílení účinku protinádorové // chemoterapie...203
11.10.1. Posílení ochrany normálních buněk // a tkání...203 // Antidota a protektiva...203 // 11.10.2. Zvýšení citlivosti ? chemoterapii...205 // Chemosenzibilizátory...205 // 11.10.3. Makromolekulámí směrovaná cytostatika ... 205 // 11.10.4. Chemoterapie jako součást multimodální // léčby...206 // 12. HORMONÁLNÍ LÉČBA (P. Klener)... 209 // 12.1. Hormonální receptory...209 // 12.2. Různé modality hormonální léčby // a nejčastěji používané přípravky...210 // 12.2.1. Karcinom prsu... 210 // Ablativní léčba...211 // Analoga gonadoliberinů...211 // Antagonisté gonadoliberinů...212 // Kompetitivní léčba...212 // Inhibiční léčba...213 // Aditivní léčba...215 // Gestageny...215 // Estrogeny...216 // Androgeny...216 // 12.2.2. Karcinom prostaty...217 // Ablativní léčba...217 // Kompetitivní léčba...217 // Inhibiční léčba...218 // Aditivní léčba...218 // 12.2.3. Jiná nádorová onemocnění...218 // 12.3. Jiné hormonální přípravky používané // v onkologii...219 // 12.4. Kombinace hormonální léčby // a chemoterapie...220 // Kombinované přípravky hormonu s cytostatikem...220 // 13. biomodulaCní LÉČBA // (IMUNOTERAP1E) {P. Klener)... 223 // 13.1. Různé metody imunoterapie...223 // 13.1.1. Pasivní imunoterapie...223 // 13.1.2. Adoptivní imunoterapie...225 // 13.1.3. Aktivní imunoterapie... 226 // 13.1.4. Imunomodulátory...227 // 13.2. Kombinace imunoterapie a chemoterapie .. 229 // 14. JINÉ LÉČEBNÉ
METODY (P Klener)... 231 // 14.1. Transplantace kostní dřeně // (krvetvorných buněk)...231 // 14.1.1. Indikace ? transplantaci kostní dřeně...232 // 14.1.2. Provedení transplantace kostní dřeně...233 // 14.1.3. Reakce štěpu proti hostiteli... 235 // Profylaxe a léčba GVHD... 236, // 14.2. Fototerapie a fotochemoterapie...237 // 14.3. Termoterapie...237 // 14.4. Antiangiogenní léčba a devaskularizace // (devitalizace)...239 // 14.4.1. Inhibitory angiogeneze...239 // Inhibitory stimulátorů a přirození // antagonisté angiogeneze...239 // Inhibitory endoteliální proliferace // a migrace...240 // Stabilizátory bazálni membrány ...240 // Jiné možnosti angiogenní inhibice...240 // 14.4.2. Devitalizace...240 // 14.5. Farmakologické ovlivnění metastatické // kaskády...241 // 14.6. Indukce diferenciace...242 // 14.7. Perspektivní léčebné metody...242 // 14.7.1. Terapeutické cíle na molekulární úrovni..242 // Inhibice růstových faktorů... 243 // Inhibice receptom pro růstové faktory..243 // Inhibitory signální transdukce...245 // Inhibitory farnesyltransferázy...245 // XVI // Klinická Onkologie // Inhibice telomerázy ... // Inhibitory regulačních proteinů // buněčného cyklu... // Inhibitory transkripčních faktorů... // Indukce apoptózy... // 14.7.2. Genová terapie... // 14.8. Alternativní a komplementární léčba... // Akupunktura... // Psychotronika a biotronika... // Dietní režimy... // Léčebné a diagnostické přístroje...
// Homeopatie... // »Alternativní farmakoterapie«... // 15. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY // PROTINÁDOROVÉ LÉČBY... // 15.1. Nežádoucí účinky radioterapie // (L. Petruželka)... // Tolerance a toleranční dávky... // 15.1.1. Časné (akutní) nežádoucí účinky // radioterapie... // 15.1.2. Pozdní nežádoucí účinky radioterapie... // 15.1.3. Radioprotekce... // 15.2. Nežádoucí účinky chemoterapie // (P. Klener)... // 15.2.1. Hematologická toxicita... // Poškození krvetvorby... // Terapie poruch krvetvorby... // Zásady pro racionální terapii hemopoetickými růstovými faktory... // Krvácivá diatéza... // Terapie krvácivé diatézy... // 15.2.2. Gastrointestinální toxicita... // Terapie gastrointestinální toxicity. // 15.2.3. Poškození jater a pankreatu... // 15.2.4. Poškození kůže a kožních adnex... // Terapie kožního poškození... // 15.2.5. Kardiotoxicita... // Terapie kardiotoxicity... // 15.2.6. Vaskulární toxicita... // 15.2.7. Pneumotoxicita... // Terapie pneumotoxicity... // 15.2.8. Nefrotoxicita a urotoxicita... // Terapie a profylaxe nefrotoxicity a urotoxicity... // 15.2.9. Neurotoxicita... // Terapie neurotoxicity... // 15.2.10. Gonadální toxicita... // Prevence gonadální toxicity... // 15.2.11. Teratogenní účinky cytostatik... // 15.2.12. Mutagenní a kancerogenní účinky // cytostatik... // Druhotné malignity po cytostatické léčbě... // 15.2.13. Méně obvyklé projevy toxicity cytostatik .. // 15.2.14. Nežádoucí
interakce cytostatik // s jinými léčivy... // 16. POSUZOVÁNÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI // (P. Klener)... // 17. POSUZOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH // (P. Klener)... // 18. INTENZÍVNÍ PÉCE V ONKOLOGII // (P. Klener)... 287 // 18.1. Náhlé příhody v onkologii...287 // 18.1.1. Syndrom horní duté žíly...287 // 18.1.2. Náhlé poruchy CNS...288 // 18.1.3. Náhle vzniklé nádorové obstrukce...288 // 18.1.4. Kardiopulmonální náhlé příhody...289 // 18.1.5. Syndrom nádorového rozpadu...289 // 18.1.6. Jiné akutní situace...290 // 18.2. Intenzívní onkologická péče...290 // 19. KOMPLIKACE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ, // PODPŮRNÁ A DOPLŇKOVÁ LÉČBA // (P. Klener)...291 // 19.1. Infekční komplikace...291 // 19.1.1. Příčiny častého výskytu infekce u zhoubných // nádorových onemocnění...291 // 19.1.2. Nejčastější druhy infekce u onkologicky nemocných a některé diagnostické problémy 292 // 19.1.3. Sepse a septický šok...293 // 19.1.4. Prevence infekčních komplikací...294 // 19.1.5. Léčba infekčních komplikací...294 // 19.2. Anorexie, nevolnost a zvracení...299 // 19.2.1. Patogenetické mechanismy...299 // 19.2.2. Přehled léčebných možností...300 // 19.2.3. Obecné zásady antiemetické léčby...302 // 19.3. Poruchy výživy...302 // 19.3.1. Příčiny nutričního deficitu...302 // 19.3.2. Léčba nutričního deficitu...304 // 19.4. Poruchy elektrolytů a acidobazické // rovnováhy...304 // 19.5. Nádorové
výpotky... 306 // 19.6. Metastazující onemocnění...307 // 19.6.1. Metastázy do mozku...307 // 19.6.2. Metastázy do plic...308 // 19.6.3. Metastázy do jater...309 // 19.6.4. Metastázy do skeletu...309 // 19.6.5. Metastázy do kůže...311 // 19.7. Algický syndrom a jeho léčba...311 // 19.7.1. Primární léčba... 312 // 19.7.2. Symptomatická léčba...313 // Farmakoterapie bolesti...313 // Analgetika-antipyretika...313 // Nesteroidní antirevmatika...314 // Spazmolytika...314 // Slabá opioidní analgetika...314 // Středně silná opioidní analgetika.314 // Silná opioidní analgetika (anodyna) ... 314 Kombinace analgetík a adjuvantní // léčba...315 // Jiné látky v léčbě algického // syndromu...316 // Chirurgické metody...317 // Psychoterapie...317 // 19.7.3. Obecné zásady pro léčbu bolesti // vyvolané nádorem... 317 // 19.8. Substituční léčba krevními deriváty // a cytaferéza...318 // 19.9. Péče o psychický stav nemocného...319 // 20. REHABILITACE U ONKOLOGICKY // NEMOCNÝCH (P Klener)...323 // 21. PALIATIVNÍ LÉČBA // A TERMINÁLNI PÉCE (P Klener)...327 // 246 // 246 // 247 // 247 // 248 // 250 // 251 // 251 // 251 // 251 // 252 // 252 // 257 // 257 // 257 // 257 // 261 // 261 // 262 // 263 // 263 // 264 // 265 // 266 // 266 // 266 // 267 // 267 // 268 // 268 // 269 // 270 // 270 // 271 // 272 // 272 // 272 // 273 // 273 // 274 // 275 // 275 // 275 // 275 // 276 // 277 // 279 // 283 // Obsah // XVII // 22. SPECIFICKÉ PROBLÉMY 28. NÁDORY
HLAVY A KRKU // ONKOLOGIE (P. Klener) 329 (P. Klener, L. Petruželka) ... 363 // 22.1. Odlišnosti nádorových onemocnění 28.1. Společná charakteristika karcinomů // v pediatrii 329 ORL oblasti ... 363 // 22.2. Odlišnosti nádorových onemocnění 28.1.1. Enologie a patogeneze ... 363 // v geriatrii 330 28.1.2. Diagnostika a staging ... 364 // 22.3. Odlišnosti nádorových onemocnění 28.1.3. Léčebné možnosti ... 365 // v graviditě 331 28.2. Charakteristika speciálních // 22.3.1. Účinky ionizujícího záření 332 nozologických jednotek ... 367 // 22.3.2. Účinky chemoterapie 333 28.2.1. Nádory obličejové části ... 367 // Karcinom rtu ... 367 // 23. EKONOMICKÉ PROBLÉMY Klinický obraz ... 368 // U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH Terapie ... 368 // (P. Klener) 335 Prognóza ... 368 // 23.1. Principy sledování ekonomických Karcinomy dutiny ústní ... 368 // ukazatelů 335 Klinický obraz ... 368 // 23.2. Náklady na onkologickou léčbu 337 Terapie ... 368 // Prognóza ... 368 // 24. ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉCE 28.2.2. Nádory dutiny nosní a paranazálních sinů ... 368 // A VZDĚLÁVÁNÍ V ONKOLOGII Klinický obraz ... 369 // (P. Klener) 339 Terapie ... 369 // Prognóza ... 369 // 25. ONKOLOGICKÝ VÝZKUM V CR 28.2.3. Nádory faryngu ... 369 // A INFORMAČNÍ ZDROJE (P Klener) ... 343 Karcinomy orofaryngu ... 369 // Klinický obraz ... 369 // Terapie ... 370 // Prognóza ... 370 // ŠPECIÁLNI ONKOLOGIE Karcinomy nazofaryngu ...
370 // Klinický obraz ... 370 // Terapie ... 370 // 26. NÁDORY CNS (P. Klener) 349 Prognóza ... 370 // 26.1. Primární nitrolebeění nádory 350 Karcinomy hypofaryngu ... 370 // Stručná charakteristika nejčastějších Klinické příznaky ... 370 // mozkových nádorů 351 Terapie ... 370 // Klinický obraz 353 Prognóza ... 370 // Diagnostika 353 28.2.4. Nádory laryngu ... 370 // Terapie mozkových nádorů 354 Klinické příznaky ... 370 // 26.2. Primární nitropáteřní nádory 356 Diagnóza ... 371 // Klinické příznaky 357 Terapie ... 371 // Diagnostika 357 Prognóza ... 371 // Terapie 357 28.2.5. Nádory slinných žláz ... 372 // 26.3. Sekundární nádory CNS 357 Klinický obraz ... 372 // Karcinomatózní meningitida 358 Diferenciální diagnóza ... 372 // Terapie ... 372 // 27. NÁDORY OKA, OČNÍCH ADNEX Prognóza ... 372 // A ORBITY (P. Klener) 359 S // 27.1. Primární nádory 359 29. NÁDORY PLIC A PLEURY // 27.1.1. Nádory intraokulární 359 (L. Petruželka, P. Klener) ... 375 // Maligní melanom 359 29.1. Bronchogenní karcinom ... 375 // Maligní lymfom 360 Etiologie a patogeneze ... 376 // Retinoblastom 360 Klinické příznaky ... 378 // 27.1.2. Nádory očních adnex 360 Diagnostika a staging ... 378 // Nádory víček 360 Terapie ... 381 // Nádory spojivky 361 Prevence ... 381 // 27.1.3. Nádory očnice 361 29.1.1. Nemalobuněčné karcinomy ... 381 // Nádory slzných žláz 361 Terapie ... 381 // Maligní
lymfom orbity 361 Jiné léčebné metody ... 384 // Meningeom 361 Prognóza ... 384 // Sarkomy 362 29.1.2. Malobuněčný karcinom ... 384 // 27.2. Sekundární nádory 362 Terapie ... 384 // Metastázy v cévnatce 362 Prognóza ... 386 // Metastázy do duhovky 362 29.2. Druhotné nádory plic ... 387 // Nitrooční projevy leukémií 362 29.3. Zhoubné nádory pleury ... 387 // Metastázy do orbity 362 29.3.1. Mezoteliom pleury ... 387 // Expanze maligních nádorů z okolí 362 Klinické příznaky ... 388 // Diagnostika a staging ... 388 // Terapie ... 388 // XVIII // Klinická Onkologie // 30. NÁDORY Z MEDIASTINÁLNÍCH 33. NÁDORY ŽUUCOVÉHO ÚSTROJÍ // STRUKTUR (P. Klener, L. Petruželka)... ... 391 (P. Klener, J. Žaloudík) // 30.1. Nádory thymu ... 392 33.1. Karcinom žlučníku // 30.1.1. Thymomy ... 392 Klinický obraz // Klinické příznaky ... 392 Diagnostika a staging // Diagnostika a staging ... 393 Terapie // Terapie ... 393 Prognóza // Prognóza ... 394 33.2. Karcinom žlučových vývodů // 30.1.2. Jiné nádory thymu ... 394 Klinický obraz // 30.2. Nádory srdce ... 394 Diagnóza // 30.2.1. Primární zhoubné nádory srdce ... 394 Terapie // Klinické příznaky ... 394 Prognóza // Diagnostika ... 394 33.3. Karcinom Vaterovy papily // Terapie ... 394 // Prognóza ... 394 34. NÁDORY PANKREATU // 30.2.2. Sekundární nádory srdce ... 395 (J. Žaloudík, P. Klener) // 30.3. Nádory v zadním mediastinu ...
395 Etiologie a patogeneze // Klinický obraz // 31. NÁDORY TRÁVICÍ TRUBICE Diagnostika a staging // (P. Klener, J. Žaloudík) ... 397 Terapie // 31.1. Karcinom jícnu ... 397 Prognóza // Patogeneze ... 397 // Klinický obraz ... 398 35. NÁDORY LEDVIN // Diagnostika a staging ... 398 {P. Klener, J. Abrahámova) // Terapie ... 399 35.1. Karcinom ledviny // Prevence ... 400 Etiologie a patogeneze // Prognóza ... 401 Klinický obraz // 31.2. Karcinom žaludku ... 401 Diagnostika a staging // Etiologie a patogeneze ... 401 Prognostické faktory // Klasifikace ... 402 Terapie // Klinický obraz ... 402 35.2. Jiné maligní nádory ledvin // Diagnostika a staging ... 403 // Terapie ... 403 36. NÁDORY ODVODNÝCH CEST // Prognóza ... 405 MOÚOVÝCH (J. Abrahámova, P Klener).. // 31.3. Karcinom tenkého střeva ... 405 36.1. Karcinom pánvičky a ureterů // Patogeneze ... 405 Klinický obraz // Klinické příznaky ... 406 Diagnostika a staging // Diagnostika ... 406 Terapie // Terapie ... 406 36.2. Karcinom močového měchýře // Prognóza ... 406 Etiologie a patogeneze // 31.4. Nádory tlustého střeva a konečníku ... 406 Klinický obraz // 31.4.1. Kolorektální karcinom ... 407 Diagnostika a staging // Patogeneze ... 407 Terapie // Klinický obraz ... 408 Prognóza // Diagnostika a staging ... 408 36.3. Karcinom močové trubice // Terapie ... 410 36.3.1 Karcinom močové trubice u žen // Prognóza ...
412 Klinický obraz, diagnostika a staging.. // 31.4.2. Karcinom anální oblasti ... 413 Terapie // Klinický obraz ... 413 Prognóza // Diagnóza ... 413 36.3.2. Karcinom močové trubice u mužů // Terapie ... 413 Klinický obraz a diagnóza // Prognóza ... 414 Terapie // Prognóza // 32. NÁDORY JATER (J. Žaloudík) ... 417 // 32.1. Hepatocelulární karcinom ... 417 37. NÁDORY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH // Patogeneze a rizikové faktory ... 417 ORGÁNŮ (P Klener, J. Abrahámová) // Klinický obraz ... 418 37.1. Karcinom penisu // Diagnostika a staging ... 418 Klinický obraz // Terapie ... 419 Diagnostika a staging // Prognóza ... 421 Terapie // 32.2. Cholangiokarcinom ... 421 Prognóza // Klinický obraz ... 421 37.2. Karcinom prostaty // Diagnostika a staging ... 421 Incidence // Terapie ... 422 Etiologie a patogeneze // Prognóza ... 422 Klinický obraz // 32.3. Sekundární nádory jater ... 422 Diagnostika a staging // 423 // 423 // 423 // 423 // 424 // 424 // 425 425 // 425 // 426 // 427 427 // 429 // 429 // 429 // 430 // 431 433 // 435 // 435 // 435 // 436 436 438 438 441 // 443 // 443 // 443 // 443 // 444 444 // 444 // 445 // 445 // 446 // 448 // 449 449 449 449 449 449 449 // 449 // 450 // 451 // 451 // 451 // 451 // 452 452 // 452 // 453 // 453 // 454 454 // Obsah // XIX // Terapie .. 456 39. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ // Prognóza, prevence a screening .. 459 TROFOBLASTU (P. Klener) . 491 // 37.3. Nádory varlat ..
460 39.1. Trofoblastická nemoc . 491 // 37.3.1. Germinální nádory varlat .. 460 39.2. Postgestační choriokarcinom // Etiologie a rizikové faktory .. 462 (chorioepiteliom) . 491 // Klinický obraz .. 462 Klinický obraz . 493 // Diagnostika a staging .. 462 Diagnostika a staging . 493 // Terapie .. 465 Terapie . 493 // Prevence TGN .. 467 Prognóza . 493 // 37.3.2. Gonadostromální a jiné nádory variete .. 467 // Nádory z Leydigových buněk .. 468 40. NÁDORY PRSU // Nádory ze Sertoliho buněk .. 468 (P. Klener, J. Abrahámová) . 495 // Adenokarcinom rete testis .. 468 40.1. Karcinom prsu u žen .. 495 // Jiná nádorová onemocnění varlete ... .. 468 40.1.1. Etiologie a patogeneze .. 495 // 37.3.3. Extragonadální germinální nádory .. 468 40.1.2. Patologie a biologické chování .. 497 // Mediastinální germinální nádory .. 468 Karcinom »in situ« .. 498 // Retroperitoneální germinální nádory .. 468 Invazívní formy karcinomu .. 498 // Sakrokokcygeální germinální nádory. .. 468 40.1.3. Klinické příznaky .. 499 // Intrakraniální germinální nádory .. 469 40.1.4. Diagnostika a staging .. 499 // 40.1.5. Prognostické a prediktivní faktory .. 502 // 38. NÁDORY ŽENSKÝCH 40.1.6. Terapie .. 504 // POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (P. Klener)... .. 471 Přehled léčebných modalit .. 504 // 38.1. Nádory vulvy .. 471 Chirurgická léčba .. 504 // Karcinom vulvy .. 471 Radioterapie .. 505 // Klinické příznaky .. 471 Chemoterapie ..
505 // Diagnóza .. 471 Hormonální léčba .. 507 // Terapie .. 472 Nové léčebné metody .. 507 // 38.2. Nádory pochvy .. 472 Kombinace léčebných modalit .. 508 // Karcinom pochvy .. 472 Algoritmus léčby u jednotlivých stadií // Klinické příznaky .. 473 onemocnění .. 508 // Diagnóza .. 473 Léčba relapsu .. 511 // Terapie .. 473 40.1.7. Poléčebné změny a rehabilitace .. 511 // 38.3. Nádory děložního hrdla .. 473 40.1.8. Prevence .. 511 // Karcinom děložního hrdla .. 473 40.2. Karcinom prsu u mužů .. 512 // Patogeneze a rizikové faktory .. 474 40.3. Jiné nádory prsu .. 512 // Klinický obraz .. 474 // Diagnostika a staging .. 474 41. ZHOUBNÉ NÁDORY KŮŽE // Terapie .. 476 (KROMĚ MELANOMU) (P. Klener) . 515 // Prognóza .. 478 41.1. Epitelové kožní nádory (karcinomy) .. 515 // 38.4. Nádory děložního těla .. 478 Bazocelulární karcinom (bazaliom) .. 515 // Karcinom endometria .. 478 Klinický obraz .. 515 // Patogeneze .. 478 Diagnóza .. 516 // Klinický obraz .. 479 Terapie .. 516 // Diagnostika a staging .. 479 Spinocelulární karcinom (spinaliom) ... .. 516 // Terapie .. 480 Klinický obraz .. 516 // Prognóza .. 481 Diagnóza .. 516 // Mezenchymové nádory děložního těla Terapie .. 516 // (sarkomy) .. 481 Méně časté epitelové nádory .. 517 // Klinické příznaky .. 481 41.2. Jiné maligní nádory kůže .. 517 // Diagnostika .. 481 // Terapie .. 481 42. MALIGNÍ MELANOM // 38.5. Nádory
vaječníku a vejcovodů .. 481 (P. Klener. J. Žaloudík, V Fait) .. 519 // Epitelové nádory ovaria .. 482 Etiologie a patogeneze .. 519 // Etiologie a patogeneze .. 482 Varianty maligního melanomu .. 520 // Varianty ovariálního karcinomu .. 482 Klinický obraz .. 521 // Klinický obraz .. 482 Diagnostika a staging .. 522 // Diagnostika a staging .. 482 Terapie .. 524 // Terapie .. 484 Prognóza .. 527 // Prognóza .. 488 Prevence .. 527 // Neepitelové nádory ovaria .. 488 // Nádory gonadostromální .. 488 43. SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ // Nádory germinální .. 488 (J. Žaloudík, P. Klener) .. 529 // Jiné nádory .. 489 Etiologie a patogeneze .. 529 // Druhotné nádory ovaria .. 489 Základní histopatologické jednotky.. .. 530 // Nádory vejcovodu .. 489 Klinický obraz .. 532 // Diagnostika a staging .. 532 // XX // Klinická Onkologie // Terapie 534 Terapie .. 561 // Prognóza 537 Různé varianty nesidiomů .. 561 // 46.5.2. Karcinoidy .. 562 // 44. NÁDORY KOSTÍ A CHRUPAVEK Klinický obraz .. 562 // {P. Klener, Z. Matějovskv) 539 Diagnóza .. 562 // 44.1. Benigní nádory kostí 539 Terapie .. 562 // 44.2. Maligní nádory kostí 540 46.6. Polyglandulární syndromy .. 563 // 44.2.1 Osteogenní sarkom (osteosarkom) 540 46.6.1. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu I ... .. 563 // Etiologie a patogeneze 541 Klinický obraz .. 563 // Klinický obraz 542 Diagnóza .. 563 // Diagnostika a staging 542 Terapie .. 563 // Terapie
544 46.6.2. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu Ha .. 563 // Prognóza 546 46.6.3. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu lib .. 563 // 44.2.2. Chondrosarkom 546 // 44.2.3. Maligní fibrózní histiocytom 546 47. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ // 44.2.4. Ewingův sarkom 547 KRVETVORNÉ TKÁNĚ (P. Klener) .. 565 // 44.2.5. Jiné maligní novotvary kostí 547 47.1. Akutní leukémie .. 565 // 44.3. Sekundární nádory kostí 547 Etiologie a patogeneze .. 565 // 47.1.1. Akutní myeloblastická leukémie .. 567 // 45. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ Klinický obraz .. 568 // SDRUŽENÁ S AIDS (P. Klener) 549 Diagnostika .. 568 // 45.1. Kaposiho sarkom 549 Terapie .. 568 // Klinický obraz 549 Prognóza .. 568 // Terapie 549 47.1.2. Akutní promyelocytární leukémie .. 569 // 45.2. Nehodgkinské lymfomy 550 47.1.3. Akutní lymfoblastická leukémie .. 569 // Klinický obraz a diagnostika 550 Etiologie a patogeneze .. 570 // Terapie 550 Klinický obraz .. 570 // 45.3. Karcinom děložního hrdla 551 Diagnostika .. 571 // Terapie .. 571 // 46. NÁDORY ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Prognóza .. 571 // (P. Klener) 553 47.2. Myelodysplastický syndrom .. 571 // 46.1. Nádory hypofýzy 553 Klinický obraz .. 571 // 46.1.1 Adenomy z mamotropních buněk Diagnostika .. 572 // (prolaktinomy) 554 Terapie .. 572 // Klinický obraz 554 Prognóza .. 573 // Diagnóza 554 47.3. Myeloproliferační syndromy .. 573 // Terapie 554 47.3.1. Primární myelofibróza .. 573 // 46.1.2.
Adenomy z kortikotropních buněk 554 Klinický obraz .. 573 // Klinický obraz 554 Diagnostika .. 573 // Diagnóza 554 Terapie . 574 // Terapie 554 Prognóza . 574 // 46.1.3. Adenomy ze somatotropních buněk 555 47.3.2. Primární polycytémie . 574 // Klinický obraz 555 Etiologie a patogeneze . 574 // Diagnóza 555 Klinický obraz . 574 // Terapie 555 Diagnostika . 575 // 46.2. Nádory štítné žlázy 555 Terapie . 575 // Různé varianty karcinomu štítné žlázy 556 Prognóza . 575 // Klinický obraz 556 47.3.3. Primární trombocytémie . 575 // Diagnostika a staging 556 47.4. Chronická myeloidní leukémie . 576 // Terapie 557 Etiologie a patogeneze . 576 // Prognóza 557 Klinický obraz . 576 // 46.3. Nádory příštítných tělísek 558 Diagnostika . 576 // Klinický obraz 558 Terapie . 577 // Diagnóza 558 Prognóza . 577 // Terapie 558 47.5. Chronická lymfatická leukémie . 577 // 46.4. Nádory nadledvin 558 Etiologie a patogeneze . 577 // 46.4.1. Nádory kůry nadledvin 558 Klinický obraz . 578 // Karcinom kůry nadledvin 558 Diagnostika . 578 // 46.4.°. Nádory dřeně nadledvin 559 Terapie . 579 // Feochromocytom 559 Prognóza . 579 // Klinický obraz 559 Prolymfocytární leukémie . 579 // Diagnóza 559 47.6. Vlasatobuněčná leukémie . 579 // Terapie 559 Klinický obraz . 579 // 46.5. Apudomy 559 Diagnostika . 580 // 46.5.1. Nesidiomy 560 Terapie . 580 // Diagnostika 560 Prognóza . 580 // Obsah // XXI // 47.7.
Hodgkinova choroba 580 Diagnostika a staging ... 610 // Etiologie a patogeneze 580 Terapie ... 610 // Klinický obraz 582 Prognóza ... 610 // Diagnostika a staging 582 48.2.2. Nehodgkinské lymfomy ... 610 // Terapie 582 Diagnostika a staging ... 611 // Prognóza 585 Klinický obraz ... 612 // 47.8. Nehodgkinské lymfomy 586 Terapie ... 612 // Etiologie a patogeneze 586 Prognóza ... 613 // Klasifikace 587 48.3. Nádory CNS ... 613 // 47.8.1. Uzlinové formy NHL 588 Klinický obraz ... 614 // B-buněčné lymfomy 588 Diagnostika ... 614 // T-buněčné lymfomy 590 Terapie ... 614 // Klinický obraz uzlinových NHL 591 Stručná charakteristika // Diagnostika a staging 591 nejčastějších nádorů CNS ... 614 // Terapie 592 48.4. Maligní mezenchymové nádory ... 615 // Prognóza 595 48.4.1. Rhabdomyosarkom ... 615 // 47.8.2. Extranodální lymfomy 595 Klinický obraz ... 616 // Maltomy 595 Diagnostika a staging ... 616 // Primárni kožní lymfomy 596 Terapie ... 616 // Primárni lymfomy CNS 597 Prognóza ... 617 // Jiné primárně mimouzlinové NHL ... 598 48.4.2. Sarkomy měkkých tkání ... 617 // 47.9. Lymfoproliferační onemocnění 48.5. Nádory ledvin ... 617 // s tvorbou paraproteinu 599 48.5.1. Nefroblastom ... 617 // 47.9.1. Mnohočetný myelom (plazmocytom) 599 Klinický obraz ... 618 // Etiologie a patogeneze 599 Diagnostika a staging ... 618 // Klasifikace 599 Terapie ... 619 // Klinický obraz 599 Prognóza ... 620 // Zvláštni formy mnohočetného 48.5.2. Jiné
nádory ledvin ... 620 // myelomu 600 48.6. Primitivní neuroektodermální nádory... ... 621 // Diagnostika 601 48.6.1. Neuroblastom ... 621 // Terapie 601 Klinický obraz ... 622 // Prognóza 602 Diagnostika a staging ... 622 // 47.9.2. Monoklonální gamapatie neurčeného Terapie ... 623 // významu 602 Prognóza ... 624 // 47.9.3. Makroglobulinémie 603 48.6.2. Jiné primitivní neuroektodermální nádory . ... 624 // Klinický obraz 603 48.7. Nádory jater ... 624 // Diagnostika 603 48.7.1. Hepatoblastom ... 624 // Terapie 603 Klinický obraz ... 624 // 47.9.4. Choroby z těžkých řetězců 603 Diagnostika a staging ... 625 // 47.9.5. Amyloidóza 603 Terapie ... 625 // Klinický obraz 603 Prognóza ... 626 // Terapie 604 48.7.2. Hepatocelulární karcinom ... 626 // Prognóza 604 Klinický obraz ... 626 // 47.10. Histiocytární malignity 604 Diagnóza ... 626 // Histiocytární medulámí retikulóza 604 Terapie ... 626 // Prognóza ... 626 // 48. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ 48.8. Retinoblastom ... 626 // DĚTSKÉHO VĚKU (J. Máliš, P. Klener).. 607 Klinický obraz ... 627 // 48.1. Leukémie 607 Diagnostika a staging ... 627 // 48.1.1. Akutní lymfoblastická leukémie 608 Terapie ... 628 // Klinické príznaky 608 Prognóza ... 628 // Diagnóza 608 48.9. Germinální nádory ... 628 // Terapie 608 48.10. Maligní nádory kostí ... 628 // Prognóza 609 48.10.1 . Osteosarkom ... 629 // 48.1.2. Akutní myeloblastická leukémie 609 48.10.2. Primární Ewingův
sarkom (PNĚT kostí) ... 629 // Klinické príznaky 609 Klinické příznaky ... 629 // Terapie 609 Diagnóza ... 629 // Prognóza 609 Terapie ... 629 // 48.1.3. Chronická myeloidní leukémie 609 Prognóza ... 630 // Klinické příznaky 609 // Diagnostika 609 49. DISEMIN OVÁNÝ NÁDOR // Terapie 609 S NEZNÁMÝM PRVOTNÍM LOŽISKEM // 48.1.4. Myelodysplastický syndrom 609 (P. Klener) ... 631 // 48.2. Maligní lymfoproliferace 610 Metody ? určení prvotního nádoru .. ... 631 // 48.2.1. Hodgkinova choroba 610 49.1. Zásady léčebné strategie ... 632 // Klinický obraz 610 Celkový stav nemocného ... 632 // XXII // Klinická Onkologie // Lokalizace a četnost metastáz...632 // Histologický obraz...632 // 49.2. Chemoterapie...632 // 50. REFERENČNÍ hodnoty některých LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (P. Klener)... 635 // 50.1. Referenční hodnoty některých // biochemických vyšetření...635 // 50.1.1. V krvi...635 // 50.1.2. V moči...636 // 50.2. Referenční hodnoty některých // hematologických vyšetření...637 // 50.3. Referenční hodnoty základních // imunologických vyšetření...637 // 50.4. Přehled imunofenotypových charakteristík // (clusters of differentiation - CD)...637 // REJSTŘÍK...645

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC