Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:82x 
BK
Praha : Galén : Karolinum, 2002
xxxvii, 686 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-151-3 (Galén ; váz.)
ISBN 80-246-0468-X (Karolinum ; váz.)
Obsazuje bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000048152
OBECNÁ ONKOLOGIE // 1. ÚVOD. STRUČNÁ HISTORIE A POSTAVENÍ ONKOLOGIE V KLINICKÉ MEDICÍNĚ (P. Klener) 1 // 2. EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ (P. Klener) 5 // 2.1. Sběr dat 8 // 2.2. Národní onkologický registr 8 // 3. ZÁKLADNÍ REGULAČNÍ POCHODY (P. Klener) 11 // 3.1. Buněčné receptory 12 // 3.2. Přenos signálu uvnitř buňky (signální transdukce) 13 // 3.3. Transkripce a translace 15 // 3.4. Buněčný cyklus 16 // 3.5. Diferenciace 22 // 3.6. Apoptóza 23 // 3.7. Cytokiny a jiné regulační peptidy 24 // 3.7.1. Interleukiny 24 // 3.7.2. Hemopoetické cytokiny 29 // 3.7.3. Inhibiční faktory 32 // 3.7.4. Růstové faktory 32 // 3.7.5. Adhezní molekuly 35 // 3.7.6. Interferony 36 // 3.7.7. Úloha cytokinů v patogenezi některých onemocnění 36 // 4. ETIOLOGIE A PATOGENEZE NÁDOROVÉHO PROCESU (P. Klener) 39 // Etapy postupné maligní transformace 39 // 4.1. Kancerogenni faktory 40 // 4.1.1. Fyzikální faktory kancerogeneze 40 // 4.1.2. Chemické faktory kancerogeneze 42 // 4.1.3. Biologické faktory kancerogeneze 44 // 4.2. Onkogeny, antionkogeny a reparační geny 46 // 4.2.1. Onkogeny 47 // 4.2.2. Recesívní onkogeny (antionkogeny) 48 // 4.2.3. Geny kódující opravné systémy 51 // 4.3. Genetické změny 51 // 4.4. Nádorová imunologie 58 // 4.5. Nádorový růst 62 // 4.6. Metastazování 64,- // 4.7. Angiogeneze 66 // 4.7.1. Mechanismus angiogeneze 66 // 4.7.2. Angiogenní a antiangiogenní faktory 68 // 4.7.3. Zvláštnosti angiogeneze u nádorového onemocnění 69 // 5. PATOLOGIE NÁDORŮ (P. Klener) 73 // 5.1. Prekancerózy 73 // 5.2. Morfologická klasifikace nádorů 75 // 6. DIAGNOSTIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ (P Klener) 79 // 6.1. Anamnéza a fyzikální vyšetření 79 // 6.2. Systémové projevy nádorových onemocnění (paraneoplastické syndromy) 79 // 6.3. Laboratorní vyšetření 84 // 6.3.1. Nádorové markery 85 // 6.3.2. Vyšetření buněčné kinetiky 88 //
6.3.3. Molekulárně biologické metody 90 // 6.3.4. Vyšetření hormonálních receptorů 93 // 6.4. Cytologické a bioptické vyšetření 94 // 6.5. .’Zobrazovací metody 95 // 6.5.1. Ultrasonografie 95 // 6.5.2. Rentgenové vyšetření 96 // 6.5.3. Magnetická rezonance 97 // 6.5.4. Radionuklidové vyšetřovací metody 98 // 6.6. Endoskopické metody 100 // 7. KLASIFIKACE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A STAGING (P. Klener) 103 // 7.1. Klasifikace ICD-O (MKN-O) 103 // 7.2. Klasifikace TNM (staging) 103 // 7.3. Určení rozsahu onemocnění u maligních lymfomů 105 // 7.4. Hodnocení tělesné zdatnosti (»funkční staging«) 106 // 8. PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ (P. Klener) 107 // 8.1. Primární prevence 107 // 8.2. Sekundární prevence 109 // 8.3. Terciární prevence 111 // 8.4. Chemoprevence 112 // 9. CHIRURGICKÁ LÉČBA (P. Klener) 117 // 9.1. Operační přístupy 117 // 9.2. Endoskopické a miniinvazívní postupy 119 // 9.3. Kombinace chirurgické léčby s jinými metodami 120 // 10. RADIOTERAPIE (L. Petruželka, P. Klener) 123 // 10.1. Základy radiobiologie 124 // 10.1.1. Účinky ionizujícího záření na buňky a tkáně 124 // 10.1.2. Metody ke studiu biologických účinků záření 125 // 10.1.3. Faktory ovlivňující biologický účinek záření 128 // 10.1.4. Kyslíkový efekt 128 // 10.1.5. Radiosenzitivita a radiorezistence 129 // 10.2. Fyzikální základy radioterapie 131 // 10.2.1. Druhy a zdroje ionizujícího záření 131 // 10.2.2. Základní veličiny, jednotky a pojmy užívané v radioterapii 134 // 10.3. Základní metody radioterapie v klinické praxi 134 // 10.3.1. Teleradioterapie 134 // 10.3.2. Brachyradioterapie 135 // 10.3.3. Systémová aplikace radionuklidu 135 // 10.3.4. Frakcionační režimy 136 // 10.4. Plánování radioterapie 137 // 10.5. Zajištění jakosti v radioterapii 138 // 10.6. Možnosti zvýšení účinnosti radioterapie 140 //
10.6.1. Fyzikální optimalizace dávky 140 // 10.6.2. Využití poznatků cytokinetiky 140 // 10.6.3. Radiosenzibilizace 140 // 10.6.4. Radioprotekce 140 // 10.6.5. Kombinace radioterapie s chemoterapií 141 // 10.7. Radioterapie jako součást multimodální léčby 141 // 10.7.1. Kombinace s chemoterapií v klinické praxi 142 // 10.7.2. Kombinace s jinými metodami 142 // 11. CHEMOTERAPIE (P. Klener) 145 // 11.1. Preklinický výzkum cytostatik 146 // 11.1.1. Orientační výběr nových cytostatik 147 // 11.1.2. Prvotní výběr 148 // 11.1.3. Hledání lékové formy 148 // 11.1.4. Preklinická farmakologie a toxikologie 148 // 11.2. Klinické zkoušení cytostatik 149 // 11.2.1. První etapa klinického zkoušení 149 // 11.2.2. Druhá etapa klinického zkoušení 150 // 11.2.3. Třetí etapa klinického zkoušení 152 // 11.2.4. Čtvrtá etapa klinického zkoušení 153 // 11.3. Aplikační cesty protinádorových chemoterapeutik 154 // 11.3.1. Systémová aplikace 154 // 11.3.2. Regionální chemoterapie 155 // 11.3.3. Lokální chemoterapie 158 // 11.4. Technické prostředky usnadňující aplikaci cytostatik 158 // 11.5. Farmakokinetika cytostatik 159 // 11.5.1. Resorpce 159 // 11.5.2. Distribuce 160 // 11.5.3. Biotransformace 161 // 11.5.4. Vylučování 161 // 11.6. Mechanismus účinku a stručná charakteristika používaných cytostatik 162 // 11.6.1. Inhibice biosyntezy nukleových kyselin 163 // 11.6.2. Poškození struktury a funkce nukleových kyselin 171 // 11.6.3. Alterace mikrotubulárního proteinu 181 // 11.6.4. Inhibice proteosyntézy 183 // 11.6.5. Kombinované účinky 184 // 11.6.6. Poškození buněčné membrány 186 // 11.6.7. Vitaminy v protinádorové léčbě 186 // 11.6.8. Jiné látky s protinádorovým účinkem 187 // 11.7. Předpoklady pro účinnost chemoterapie v klinické praxi 187 // 11.7.1. Buněčná kinetika a chemoterapie 187 //
11.7.2. Kvantitativní změny buněčných populací při chemoterapii a hlavní zásady léčebné strategie 189 // 11.8. Faktory ovlivňující účinnost chemoterapie 191 // 11.8.1. Rozsah nádoru 191 // 11.8.2. Dávkování 192 // 11.8.3. Načasování chemoterapie (»timing«) 194 // 11.8.4. Rezistence 195 // 11.9. Chemoterapie v klinické praxi 198 // 11.9.1. Adjuvantní chemoterapie 199 // 11.9.2. Neoadjuvantní chemoterapie 200 // 11.9.3. Možnosti predikce účinnosti chemoterapie 200 // 11.9.4. Rizika manipulace s cytostatiky u zdravotnického personálu 201 // 11.9.5. Kontraindikace chemoterapie 203 // 11.10. Možnosti posílení účinku protinádorové chemoterapie 203 // 11.10.1. Posílení ochrany normálních buněk a tkání 203 // 11.10.2. Zvýšení citlivosti k chemoterapii 205 // 11.10.3. Makromolekulami směrovaná cytostatika 205 // 11.10.4. Chemoterapie jako součást multimodální léčby 206 // 12. HORMONÁLNÍ LÉČBA (P. Klener) 209 // 12.1. Hormonální receptory 209 // 12.2. Různé modality hormonální léčby a nejčastěji používané přípravky 210 // 12.2.1. Karcinom prsu 210 // 12.2.2. Karcinom prostaty 217 // 12.2.3. Jiná nádorová onemocnění 218 // 12.3. Jiné hormonální přípravky používané v onkologii 219 // 12.4. Kombinace hormonální léčby a chemoterapie 220 // 13. BIOMODULAČNÍ LÉČBA (IMUNOTERAPIE) (P. Klener) 223 // 13.1. Různé metody imunoterapie 223 // 13.1.1. Pasívní imunoterapie 223 // 13.1.2. Adoptivní imunoterapie 225 // 13.1.3. Aktivní imunoterapie 226 // 13.1.4. Imunomodulátory 227 // 13.2. Kombinace imunoterapie a chemoterapie 229 // 14. JINÉ LÉČEBNÉ METODY (P. Klener) 231 // 14.1. Transplantace kostní dřeně (krvetvorných buněk) 231 // 14.1.1. Indikace k transplantaci kostní dřeně 232 // 14.1.2. Provedení transplantace kostní dřeně 233 // 14.1.3. Reakce štěpu proti hostiteli 235 //
14.2. Fototerapie a fotochemoterapie 237 // 14.3. Termoterapie 237 // 14.4. Antiangiogenní léčba a devaskularizace (devitalizace) 239 // 14.4.1. Inhibitory angiogeneze 239 // 14.4.2. Devitalizace 240 // 14.5. Farmakologické ovlivnění metastatické kaskády 241 // 14.6. Indukce diferenciace 242 // 14.7. Perspektivní léčebné metody 242 // 14.7.1. Terapeutické cíle na molekulární úrovni 242 // 14.7.2. Genová terapie 248 // 14.8. Alternativní a komplementární léčba 250 // 15. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PROTINÁDOROVÉ LÉČBY 257 // 15.1. Nežádoucí účinky radioterapie (L. Petruželka) 257 // 15.1.1. Časné (akutní) nežádoucí účinky radioterapie 257 // 15.1.2. Pozdní nežádoucí účinky radioterapie 261 // 15.1.3. Radioprotekce 261 // 15.2. Nežádoucí účinky chemoterapie (P. Klener) 262 // 15.2.1. Hematologická toxicita 263 // 15.2.2. Gastrointestinální toxicita 266 // 15.2.3. Poškození jater a pankreatu 267 // 15.2.4. Poškození kůže a kožních adnex 268 // 15.2.5. Kardiotoxicita 269 // 15.2.6. Vaskulární toxicita 270 // 15.2.7. Pneumotoxicita 271 // 15.2.8. Nefrotoxicita a urotoxicita 272 // 15.2.9. Neurotoxicita 273 // 15.2.10. Gonadální toxicita 274 // 15.2.11. Teratogenni účinky cytostatik 275 // 15.2.12. Mutagenní a kancerogenni účinky cytostatik 275 // 15.2.13. Méně obvyklé projevy toxicity cytostatik 276 // 15.2.14. Nežádoucí interakce cytostatik s jinými léčivy 277 // 16. POSUZOVÁNÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI (P. Klener) 279 // 17. POSUZOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (P. Klener) 283 // 18. INTENZÍVNÍ PÉČE V ONKOLOGII (P. Klener) 287 // 18.1. Náhlé příhody v onkologii 287 // 18.1.1. Syndrom horní duté žíly 287 // 18.1.2. Náhlé poruchy CNS 288 // 18.1.3. Náhle vzniklé nádorové obstrukce 288 // 18.1.4. Kardiopulmonální náhlé příhody 289 // 18.1.5. Syndrom nádorového rozpadu 289 //
18.1.6. Jiné akutní situace 290 // 18.2. Intenzívní onkologická péče 290 // 19. KOMPLIKACE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ, PODPŮRNÁ A DOPLŇKOVÁ LÉČBA (P. Klener) 291 // 19.1. Infekční komplikace 291 // 19.1.1. Příčiny častého výskytu infekce u zhoubných nádorových onemocnění 291 // 19.1.2. Nejčastější druhy infekce u onkologicky nemocných a některé diagnostické problémy 292 // 19.1.3. Sepse a septický šok 293 // 19.1.4. Prevence infekčních komplikací 294 // 19.1.5. Léčba infekčních komplikací 294 // 19.2. Anorexie, nevolnost a zvracení 299 // 19.2.1. Patogenetické mechanismy 299 // 19.2.2. Přehled léčebných možností 300 // 19.2.3. Obecné zásady antiemetické léčby 302 // 19.3. Poruchy výživy 302 // 19.3.1. Příčiny nutričního deficitu 302 // 19.3.2. Léčba nutričního deficitu 304 // 19.4. Poruchy elektrolytů a acidobazické rovnováhy 304 // 19.5. Nádorové výpotky 306 // 19.6. Metastazující onemocnění 307 // 19.6.1. Metastázy do mozku 307 // 19.6.2. Metastázy do plic 308 // 19.6.3. Metastázy do jater 309 // 19.6.4. Metastázy do skeletu 309 // 19.6.5. Metastázy do kůže 311 // 19.7. Algický syndrom a jeho léčba 311 // 19.7.1. Primární léčba 312 // 19.7.2. Symptomatická léčba 313 // 19.7.3. Obecné zásady pro léčbu bolesti vyvolané nádorem 317 // 19.8. Substituční léčba krevními deriváty a cytaferéza 318 // 19.9. Péče o psychický stav nemocného 319 // 20. REHABILITACE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (P. Klener) 323 // 21. PALIATIVNÍ LÉČBA A TERMINALNI PÉČE (P. Klener) 327 // 22. SPECIFICKÉ PROBLÉMY ONKOLOGIE (P. Klener) 329 // 22.1. Odlišnosti nádorových onemocnění v pediatrii 329 // 22.2. Odlišnosti nádorových onemocnění v geriatrii 330 // 22.3. Odlišnosti nádorových onemocnění v graviditě 331 // 22.3.1. Účinky ionizujícího záření 332 // 22.3.2. Účinky chemoterapie 333 //
23. EKONOMICKÉ PROBLÉMY U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH (P. Klener) 335 // 23.1. Principy sledování ekonomických ukazatelů 335 // 23.2. Náklady na onkologickou léčbu 337 // 24. ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ V ONKOLOGII (P. Klener) 339 // 25. ONKOLOGICKÝ VÝZKUM V ČR A INFORMAČNÍ ZDROJE (P. Klener) 343 // SPECIÁLNÍ ONKOLOGIE // 26. NÁDORY CNS (P. Klener) 349 // 26.1. Primární nitrolebeční nádory 350 // 26.2. Primární nitropáteřní nádory 356 // 26.3. Sekundární nádory CNS 357 // 27. NÁDORY OKA, OČNÍCH ADNEX A ORBITY (P. Klener) 359 // 27.1. Primární nádory 359 // 27.1.1. Nádory intraokulární 359 // 27.1.2. Nádory očních adnex 360 // 27.1.3. Nádory očnice 361 // 27.2. Sekundární nádory 362 // 28. NÁDORY HLAVY A KRKU (P. Klener, L. Petruželka) 363 // 28.1. Společná charakteristika karcinomů ORL oblasti 363 // 28.1.1. Etiologie a patogeneze 363 // 28.1.2. Diagnostika a staging 364 // 28.1.3. Léčebné možnosti 365 // 28.2. Charakteristika speciálních nozologických jednotek 367 // 28.2.1. Nádory obličejové části 367 // 28.2.2. Nádory dutiny nosní a paranazálních sinů 368 // 28.2.3. Nádory faryngu 369 // 28.2.4. Nádory laryngu 370 // 28.2.5. Nádory slinných žláz 372 // 29. NÁDORY PLIC A PLEURY (L. Petruželka, P. Klener) 375 // 29.1. Bronchogenní karcinom 375 // 29.1.1. Nemalobuněčné karcinomy 381 // 29.1.2. Malobuněčný karcinom 384 // 29.2. Druhotné nádory plic 387 // 29.3. Zhoubné nádory pleury 387 // 29.3.1. Mezoteliom pleury 387 // 30. NÁDORY Z MEDIASTINÁLNÍCH STRUKTUR (P. Klener, L. Petruželka) 391 // 30.1. Nádory thymu 392 // 30.1.1. Thymomy 392 // 30.1.2. Jiné nádory thymu 394 // 30.2. Nádory srdce 394 // 30.2.1. Primární zhoubné nádory srdce 394 // 30.2.2. Sekundární nádory srdce 395 // 30.3. Nádory v zadním mediastinu 395 //
31. NÁDORY TRÁVICÍ TRUBICE (P. Klener, J. Žaloudík) 397 // 31.1. Karcinom jícnu 397 // 31.2. Karcinom žaludku 401 // 31.3. Karcinom tenkého střeva 405 // 31.4. Nádory tlustého střeva a konečníku 406 // 31.4.1. Kolorektální karcinom 407 // 31.4.2. Karcinom anální oblasti 413 // 32. NÁDORY JATER (J. Žaloudík) 417 // 32.1. Hepatocelulární karcinom 417 // 32.2. Cholangiokarcinom 421 // 32.3. Sekundární nádory jater 422 // 33. NÁDORY ŽLUČOVÉHO ÚSTROJÍ (P. Klener, J. Žaloudík) 423 // 33.1. Karcinom žlučníku 423 // 33.2. Karcinom žlučových vývodů 425 // 33.3. Karcinom Vaterovy papily 427 // 34. NÁDORY PANKREATU (J. Žaloudík, P. Klener) 429 // 35. NÁDORY LEDVIN (P. Klener, J. Abrahámová) 435 // 35.1. Karcinom ledviny 435 // 35.2. Jiné maligní nádory ledvin 441 // 36. NÁDORY ODVODNÝCH CEST MOČOVÝCH (J. Abrahámova, P. Klener) 443 // 36.1. Karcinom pánvičky a ureterů 443 // 36.2. Karcinom močového měchýře 444 // 36.3. Karcinom močové trubice 449 // 36.3.1. Karcinom močové trubice u žen 449 // 36.3.2. Karcinom močové trubice u mužů 449 // 37. NÁDORY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (P. Klener, J. Abrahámova) 451 // 37.1. Karcinom penisu 451 // 37.2. Karcinom prostaty 452 // 37.3. Nádory varlat 460 // 37.3.1. Germinální nádory varlat 460 // 37.3.2. Gonadostromální a jiné nádory varlete 467 // 37.3.3. Extragonadální germinální nádory 468 // 38. NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (P. Klener) 471 // 38.1. Nádory vulvy 471 // 38.2. Nádory pochvy 472 // 38.3. Nádory děložního hrdla 473 // 38.4. Nádory děložního těla 478 // 38.5. Nádory vaječníků a vejcovodů 481 // 39. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ TROFOBLASTU (P. Klener) 491 // 39.1. Trofoblastická nemoc 491 // 39.2. Postgestační choriokarcinom (chorioepiteliom) 491 // 40. NÁDORY PRSU (P. Klener, J. Abrahámová) 495 // 40.1. Karcinom prsu u žen 495 //
40.1.1. Etiologie a patogeneze 495 // 40.1.2. Patologie a biologické chování 497 // 40.1.3. Klinické příznaky 499 // 40.1.4. Diagnostika a staging 499 // 40.1.5. Prognostické a prediktivní faktory 502 // 40.1.6. Terapie 504 // 40.1.7. Poléčebné změny a rehabilitace 511 // 40.1.8. Prevence 511 // 40.2. Karcinom prsu u mužů 512 // 40.3. Jiné nádory prsu 512 // 41. ZHOUBNÉ NÁDORY KŮŽE (KROMĚ MELANOMU) (P. Klener) 515 // 41.1. Epitelové kožní nádory (karcinomy) 515 // 41.2. Jiné maligní nádory kůže 517 // 42. MALIGNÍ MELANOM (P. Klener, J. Žaloudík, V. Fait) 519 // 43. SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ (J. Žaloudík, P. Klener) 529 // 44. NÁDORY KOSTÍ A CHRUPAVEK (P. Klener, Z. Matějovský) 539 // 44.1. Benigní nádory kostí 539 // 44.2. Maligní nádory kostí 540 // 44.2.1. Osteogenní sarkom (osteosarkom) 540 // 44.2.2. Chondrosarkom 546 // 44.2.3. Maligní fíbrózní histiocytom 546 // 44.2.4. Ewingův sarkom 547 // 44.2.5. Jiné maligní novotvary kostí 547 // 44.3. Sekundární nádory kostí 547 // 45. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ SDRUŽENÁ S AIDS (P. Klener) 549 // 45.1. Kaposiho sarkom 549 // 45.2. Nehodgkinské lymfomy 550 // 45.3. Karcinom děložního hrdla 551 // 46. NÁDORY ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (P. Klener) 553 // 46.1. Nádory hypofýzy 553 // 46.1.1. Adenomy z mamotropních buněk (prolaktinomy) 554 // 46.1.2. Adenomy z kortikotropních buněk 554 // 46.1.3. Adenomy ze somatotropních buněk 555 // 46.2. Nádory štítné žlázy 555 // 46.3. Nádory příštítných tělísek 558 // 46.4. Nádory nadledvin 558 // 46.4.1. Nádory kůry nadledvin 558 // 46.4.2. Nádory dřeně nadledvin 559 // 46.5. Apudomy 559 // 46.5.1. Nesidiomy 560 // 46.5.2. Karcinoidy 562 // 46.6. Polyglandulární syndromy 563 // 46.6.1. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu I 563 // 46.6.2. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu Ila 563 //
46.6.3. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu lib 563 // 47. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ KRVETVORNÉ TKÁNĚ (P. Klener) 565 // 47.1. Akutní leukémie 565 // 47.1.1. Akutní myeloblastická leukémie 567 // 47.1.2. Akutní promyelocytární leukémie 569 // 47.1.3. Akutní lymfoblastická leukémie 569 // 47.2. Myelodysplastický syndrom 571 // 47.3. Myeloproliferační syndromy 573 // 47.3.1. Primární myelofibróza 573 // 47.3.2. Primární polycytémie 574 // 47.3.3. Primární trombocytémie 575 // 47.4. Chronická myeloidní leukémie 576 // 47.5. Chronická lymfatická leukémie 577 // 47.6. Vlasatobuněčná leukémie 579 // 47.7. Hodgkinova choroba 580 // 47.8. Nehodgkinské lymfomy 586 // 47.8.1. Uzlinové formy NHL 588 // 47.8.2. Extranodální lymfomy 595 // 47.9. Lymfoproliferační onemocnění s tvorbou paraproteinu 599 // 47.9.1. Mnohočetný myelom (plazmocytom) 599 // 47.9.2. Monoklonální gamapatie neurčeného významu 602 // 47.9.3. Makroglobulinémie 603 // 47.9.4. Choroby z těžkých řetězců 603 // 47.9.5. Amyloidóza 603 // 47.10. Histiocytární malignity 604 // Histiocytámí medulámí retikulóza 604 // 48. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO VĚKU (J. Malis, P. Klener) 607 // 48.1. Leukémie 607 // 48.1.1. Akutní lymfoblastická leukémie 608 // 48.1.2. Akutní myeloblastická leukémie 609 // 48.1.3. Chronická myeloidní leukémie 609 // 48.1.4. Myelodysplastický syndrom 609 // 48.2. Maligní lymfoproliferace 610 // 48.2.1. Hodgkinova choroba 610 // 48.2.2. Nehodgkinské lymfomy 610 // 48.3. Nádory CNS 613 // 48.4. Maligní mezenchymové nádory 615 // 48.4.1. Rhabdomyosarkom 615 // 48.4.2. Sarkomy měkkých tkání 617 // 48.5. Nádory ledvin 617 // 48.5.1. Nefroblastom 617 // 48.5.2. Jiné nádory ledvin 620 // 48.6. Primitivní neuroektodermální nádory 621 // 48.6.1. Neuroblastom 621 // 48.6.2. Jiné primitivní neuroektodermální nádory 624 //
48.7. Nádory jater 624 // 48.7.1. Hepatoblastom 624 // 48.7.2. Hepatocelulámí karcinom 626 // 48.8. Retinoblastom 626 // 48.9. Germinální nádory 628 // 48.10. Maligní nádory kostí 628 // 48.10.1. Osteosarkom 629 // 48.10.2. Primární Ewingův sarkom (PNET kostí) 629 // 49. DISEMINOVANÝ NÁDOR S NEZNÁMÝM PRVOTNÍM LOŽISKEM (P. Klener) 631 // 49.1. Zásady léčebné strategie 632 // 49.2. Chemoterapie 632 // 50. REFERENČNÍ HODNOTY NĚKTERÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (P. Klener) 635 // 50.1. Referenční hodnoty některých biochemických vyšetření 635 // 50.1.1. V krvi 635 // 50.1.2. V moči 636 // 50.2. Referenční hodnoty některých hematologických vyšetření 637 // 50.3. Referenční hodnoty základních imunologických vyšetření 637 // 50.4. Přehled imunofenotypových charakteristik (clusters of differentiation - CD) 637 // REJSTŘÍK 645
(OCoLC)65615653
cnb001183094

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC