Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Kalich, 2006
686 s. : il.

objednat
ISBN 80-7017-026-3 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny a latiny?
Pro Sdružení Martina Luthera v České republice vydal Kalich
Obsahuje portréty, faksimile, bibliografické odkazy, rejstřík
Katechismus - stol. 16. - prameny historické - texty
Kniha svornosti - texty
Luterství - vyznání - texty
Teologie evangelická - Německo - stol. 16. - texty
Učení luterské - stol. 16. - texty
000048167
Podrobný obsah // Slovo úvodem / Vladislav Volný...7 // CONCORDIA - KŘESŤANSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY A UČENÍ Předmluva ke Knize křesťanské svornosti ...11 // I. Tři hlavní symbola neboli vyznání víry Kristovy // Uvedení /. ...25 // První vyznání: Apoštolské vyznání víry...33 // Druhé vyznání: symbolum Nicejsko-cařihradské ...34 // Třetí vyznání: symbolum Athanasiovo...35 // II. Augsburská konfese neboli vyznání víry // Uvedení II. ...39 // Předmluva ? císaři Karlu V. ...49 // Hlavní články víry: // 1. O Bohu ...52 // 2. O prvotním hříchu ...52 // 3. O Božím Synu...53 // 4. O ospravedlnění ...53 // 5. O církevní službě...53 // 6. O nové poslušnosti ...53 // 7. O církvi...54 // 8. Co je církev? ...54 // 9. O křtu ...54 // 10. O večeři Páně ...55 // 11. O zpovědi ... 55 // 12. O pokání...55 // 13. O užívání svátostí ...55 // 14. O řádu církve...56 // 15. O církevních obyčejích ...56 // 16. O občanských věcech ...56 // PODROBNÝ OBSAH // 17. O Kristově příchodu ? soudu...57 // 18. O svobodné vůli...57 // 19. O příčině hříchu ...:...57 // 20. O souvislosti víry a dobrých skutků...58 // 21. O ctění svátých ...60 // Články, v nichž se probirají změněné zlořády: // 22. O svátosti pod oboji způsobou...61 // 23. O manželství kněží ...62 // 24. O mši...63 // 25 O zpovědi ...65 // 26. O rozlišování pokrmů ...66 // 27. O klášterních slibech...69 // 28. O církevní moci...73
// Podpisy ...78 // III. Apologie Augsburského vyznání // Uvedení III ...81 // Předmluva Philippa Melanchthona...87 // Obrana vyznání: // 1. O Bohu ...89 // 2. .0 prvotním hříchu ...89 // 3. O Kristu ...96 // 4. O ospravedlnění před Bohem ...96 // Jaká víra nás ospravedlňuje před Bohem?...103 // Ospravedlňující účinek má víra v Ježíše Krista ...105 // Odpuštění hříchů dosahujeme výhradně vírou v Ježíše Krista . 107 // O lásce a o plnění Božího zákona ...113 // Odpověď na protiargumenty, které uvedli naši odpůrci...121 // 7., 8. O církvi ...156 // 9. O křtu ...164 // 10. O svaté Večeři Páně...165 // 11. O zpovědi ...166 // 12. O pokání ...168 // O vyznávání hříchů a o dostiučinění...182 // 13. O počtu a náležitém užíváni svátostí...196 // 14. O řádu církve...199 // 15. O lidských ustanoveních v církvi...200 // 16. O politickém zřízení ...207 // 17. O Kristově příchodu ? soudu ...209 // 18. O svobodné vůli...210 // 19. O příčině hříchu...211 // 20. O dobrých skutcích ...211 // 21. O ctění svátých ...214 // 683 // PODROBNÝ OBSAH - // 22. O Večeři Páně pod obojí způsobou...220 // 23. O manželství kněží ...223 // 24. O mši...233 // Co je oběť a kolik je druhů oběti...235 // Jak smýšleli o oběti Otcové...245 // O pravém užívání svátostí a o oběti...245 // Odkud má mše své jméno...247 // O mši za zemřelé... 249 // 27. O klášterních slibech...252
// 28. O církevní moci...264 // IV. Šmalkaldské články // Uvedení IV. ...271 // Předmluva Dr. Martina Luthera ...279 // První část: // Zásadní články o Božím majestátu a jeho trojjedinosti ...283 // Druhá část: // Články o úřadu a dílu Ježíše Krista čili o našem vykoupení ...284 // 1. Článek I. a hlavní ...284 // 2. O mši...284 // Vzývání svátých...288 // 3. O klášterech apod...288 // 4. O papežství...289 // Třetí část: // 1. O hříchu ...293 // 2. O zákonu...294 // 3. O pokání...294 // O falešném pokání papeženců...295 // 4. O evangeliu...300 // 5- O křtu ...300 // 6. O svátosti oltářní...301 // 7. O moci klíčů...302 // 8. O zpovědi ...302 // 9. O vyobcování...302 // 10. O povolání a posvěcení ? duchovnímu úřadu ...304 // 11. O manželství kněží ...304 // 12. O církvi...305 // 13. O ospravedlnění před Bohem a o dobrých skutcích ...305 // 14. O klášterních slibech...306 // 15. O lidských ustanoveních ...306 // Podpisy ...306 // 684 // PODROBNÝ OBSAH // V. Pojednání o papežské moci a prvenství // Uvedení V ... 311 // O papežské moci a prvenství ...315 // První bod - Historické argumenty...317 // První bod - Argumenty z Písma ...318 // Druhý bod...320 // Třetí bod ...321 // O úřadu a pravomoci biskupu...325 // Seznam podepsaných doktorů a kazatelů ...329 // VI. Menší katechismus Dr. Martina Luthera // Uvedení VI. ...333 // Enchiridion. Malý katechismus pro obyčejné
faráře a kazatele // Předmluva Dr. Martina Luthera...341 // Desatero přikázání...344 // Vyznáni viry...347 // Otčenáš ... 348 // Svátost křtu svátého...351 // Jak se prostí lidé mají zpovídat...353 // Oltářní svátost...355 // Ranní a večerní žehnání ...356 // Dobrořečení a díky ...357 // Domácí tabule některých biblických výroků ...358 // VIL Větší katechismus Dr. Martina Luthera // Uvedení VIL ...365 // Nová předmluva Martina Luthera...369 // Původní předmluva ...373 // První část: Desatero přikázání...377 // První přikázání ...377 // Druhé přikázání ...382 // Třetí přikázání...386 // Čtvrté přikázání ...389 // Páté přikázání ...397 // Šesté přikázání ...400 // Sedmé přikázáni ...402 // Osmé přikázání...406 // Deváté a desáté přikázání ...410 // Závěr Desatera přikázání...413 // Druhá část: O Vyznáni víry...417 // První článek...418 // Druhý článek...419 // Třetí článek...421 // 685 // PODROBNÝ OBSAH // Třetí část: Otčenáš...426 // První prosba ...430 // Druhá prosba...431 // Třetí prosba...433 // Čtvrtá prosba...434 // Pátá prosba...436 // Šestá prosba ...438 // Poslední prosba...•...440 // Čtvrtá část: O křtu...442 // Pátá část: O oltářní svátosti...451 // Přídavek: Krátké povzbuzení ke zpovědi ...461 // VIII. Formule svornosti // Uvedení Vili. ...469 // Shrnující vystižení článků ...487 // O pravidle
a vodítku souhrnného pojímání...487 // 1. O prvotním, dědičném hříchu...488 // 2. O svobodné vůli...492 // 3. O spravedlnosti víry před Bohem ...495 // 4. O dobrých skutcích...497 // 5. O zákoně a evangeliu...500 // 6. O třetím užití zákona...501 // 7. O svaté večeři Kristově ...503 // 8. O Kristově osobě...508 // 9. O sestoupení Krista do pekel...513 // 10. O církevních obyčejích...514 // 11. O odvěké prozřetelnosti a vyvolení Božím...516 // 12. O jiných skupinách a sektách ...519 // Celistvé, čiré a náležité opakování...524 // O základu, pravidle a vodítku souhrnného pojímání...526 // 1. O prvotním, dědičném hříchu...530 // 2. O svobodné vůli či lidských silách...541 // 3. O spravedlnosti víry před Bohem ...559 // 4. O dobrých skutcích...570 // 5. O zákoně a evangeliu...577 // 6. O třetím užití zákona...583 // 7. O svaté večeři Páně...588 // 8. O Kristově osobě... 611 // 9. O sestoupení Krista do pekel...630 // 10. O církevních obyčejích...631 // 11. O odvěké prozřetelnosti a vyvoleni Božím...637 // 12. O jiných skupinách a sektách ...654 // PODROBNÝ OBSAH // ? této edici / Martin Wernisch ...659 // /. Hlavní adresáti edice... 659 // 2. Potřebnost nové edice...660 // 3. Překladatelské a ediční zásady...661 // 4. Theologicko-hermeneutické minimum...664 // Jmenný rejstřík...667 // Rejstřík biblických míst...672 // Seznam vyobrazení // Dvojstrana z Předmluvy
? Augsburskému vyznáni...přední predsádky // První vydání, 1531 // Martin Luther vysluhuje Večeři Páně kurfiřtům ...10 // Výsek dřevořezu „Saského mistra 4+“ ze třetí čtvrtiny 16. století // Svatý Augustin rozjímá o Muži bolesti...24 // Dřevořez Lucase Cranacha staršího z první poloviny 16. století // Augsburské vyznání...38 // Titulní list prvního vydání, /53/ // Augsburský sněm - Christian Beyer předčítá Augsburské vyznání // císaři Karlu V...80 // Dřevořez z první poloviny /6. století // Portrét Martina Luthera ...270 // Olejomalba Lucase Cranacha staršího, 1526 // Portrét Philippa Melanchthona...310 // Olejomalba z dílny Lucase Cranacha stašiho, /532 // Menši katechismus Dr. Martina Luthera...332 // Dvojstrana s dřevořezem ? pátému přikázání Desatera, /529 // Větší katechismus Dr. Martina Luthera...364 // Titulní dřevořez, 1529 // Autoři Formule svornosti: Jacob Andrea, Nikolaus Selnecker, // Andreas Musculus, Christopher Cor neruš, David Chyt raus // a Martin Chemnitz...468 // Dobové vyobrazení // Dvojstrana ze závěru Augsburského vyznání...zadní predsádky // První vydání, /531

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC