Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
W Praze : Nákladem Českého museum : W kommissj u Kronbergra i Řiwnáče, 1841
xlii, 487 s. ; 22 cm
Externí odkaz    Digitalizovaný dokument 

objednat
Staročeská biblioteka ; č. 1
Obsahuje rejstřík
000048641
REGISTRUM // W PRWNÍCH KNIHÁCH ZWLÁŠTNÍ TOTO JEST : O rozličnosti súdów w zemi české, a najprwé o sudu zemského welikosti a moci. Hlawa 1 // O sudu komorniem. Hlawa 2 // O súdu dworském. Hlawa 3 // O súdu duchowniem. Hlawa 4 // O súdu purkrabie pražského. Hlawa 5 // O súdu menšiem pražském. Hlawa 6 // W DRUHÝCH KNIHÁCH : O súdu zemském, jak má osazen býti. Hlawa 1 // O zahájeni súdu. Hlawa 2 // O swědčení póhonów. Hlawa 3 // Kdy se dáwá práwo stané. Hlawa 4 // O položení za nemocna na swědčení póhonów. Hlawa 5 // O položení wen z země na swědčení pohonu. Hlawa 6. // O rozwodnění a ranění na cestě. Hlawa 7 // Kteří se póhonowé wyswědčují a kteří nic. Hlawa 8 // Jak se pře slyší a jakým řádem. Hlawa 9 // O žalobách. Hlawa 10. // Žaloba z dédictwie // Žaloba ze škod // Žaloba z moci // Žaloba z nářku cti // Co při žalobě pówod má zachowati. Hlawa 11. // O zawření a konci žaloby. Hlawa 12. // Pówod má wšecko pohotowě mieti. Hlawa 13. // O hojemstwí. Hlawa 14 // O poklidu. Hlawa 15. // O položení wen z země a za nemocna před sudem a při žalobě Hlawa 16. // Proti žalobě jak se má pohnaný mieti. Hlawa 17 // O pánu z lawic. Hlawa 18. // O poručníciech pří. Hlawa 19. // O potazu panském. Hlawa 20. // O nálezu. Hlawa 21. // O dowedení nálezu a o zwodiech po nálezu rozličných. Hl. 22 // O přísaze w kaple, a o jiných přísahách rozličných. Hl. 23. // Přísaha úředníków wětších. Hlawa 24. // Přísaha, kterúž do lawic pán nebo wladyka k súdu činí // Přísaha menších úředníków // Přísaha w kaple pówodu // Přísaha pohnaného // Přísaha očístníków // Přísaha za nemoc // Přísaha k swědomí // Co před přísahu. Hlawa 25. // Co při přísaze w kaple. Hlawa 26. // O očistniciech. Hlawa 27. //
O rozdielu přísah a o primě. Hlawa 28. // Co po přísaze. Hlawa 29. // Ktož proti komu na súdě práw zóstane, co činiti má, aby swých škod na swém otporniku dobyl. Hlawa 30. // Nač se nález w súdu dělá. Hlawa 31 // W TŘETÍCH KNIHÁCH: // O pohonu. Hlawa 1... // Co je pohon. Hlawa 2. // O útoku, Hlawa 3. // O útoku nedohnaném. Hlawa 4. // W útoku má každý jmenowati, z čeho pohnati chce. Hlawa 5. // Komuž pohon zdwihnú, a bude ze škod pohnán, nemá pohoniti zase pohnaného, leč s ním najprwé o škody rozsúzen bude. Hlawa 6. // Co pówodowi. Hlawa 7 // O žalobníku. Hlawa 8. // O pohonu najwyšších úředníków a jiných lidí. Hlawa 9. // O pohonu měst a klášterów. Hlawa 10. // Jak má král pohnán býti a jak jiných pohánie. Hlawa 11. // O prówodiech. Hlawa 12. , // Co pohnanému. Hlawa 13. // Pówodu i pohnanému společné a obecné, i rozdielné a zwláštnie co jest. Hlawa 14. // O starostowi komorničím. Hlawa 15. // O rociech k swědčení póhonów. Hlawa 16. // O komorniciech. Hlawa 17. // O práwu staném. Hlawa 18. // O roku oprawení. Hlawa 19. // O wize. Hlawa 20. // O rozličnosti póhonów, Hlawa 21. // Kde jeden a kde troj pohon. Hlawa 22. // O moci. Hlawa 23. // O některých zwláštních póhoniech, jak se při wedlé práwa zachowati, Hlawa 24. // O placení od póhonów wedlé práwa, Hlawa 25 // W ČTWRTÝCH KNIHÁCH Předmluweníe a summa knih čtwrtých. Hlawa 1. // O úředníciech a úřadu desk. Hlawa 2. // O trhu. Hlawa 3. // O prodáwajiciem. Hlawa 4. // O kupujiciem. Hlawa 5. // O dědiciech. Hlawa 6. // O přiznání osobniem u desk. Hlawa 7. // O úředníciech, když k komu jdú neb jedů // O listu přiznáwajiciem. Hlawa 9. // O relatořiech a relaciech ke dskám. Hlawa 10. // O zpráwě. Hlawa 11. // O třetině. Hlawa 12. // O úmluwě. Hlawa 13. // O zwodu, Hlawa 14. //
O panowání, Hlawa 15. // O odhádaní. Hlawa 16. // W PATYCH KNIHÁCH : / O zástawě, Hlawa 1. // Zpósob a forma zástawy dědictwie se zpráwú // O zástawě platu komornieho, Hlawa 3. // Zápisem zástawa bez zpráwy. Hlawa 4. // O splacení zástawy nebo o ssúti. Hlawa 5. // O wěnu. Hlawa 6. // O přidání wěna. Hlawa 7. // O třetině wěnné. Hlawa 8. // O dwoji třetině. Hlawa 9. // Proměněnie stawu wdowského. Hlawa 10. str. 211 // Nemá k žádnému wěna kladeni osobně žena u desk býti, než k přewodu. Hlawa 11. // Jak má wdowa wěna swého dosieci. Hlawa 12. // Dokud má wdowa wěnné dědictwie držeti. Hlawa 13. // Wěno se jako jiné dědictwie dědicské promlčí. Hlawa 14. // Postúpenie wěna jak má býti po splacení. Hlawa 15. // Každý rytieřský a zemanský člowěk pojmi sobě ženu jakéhožkoli řádu, móž ji wěno dskami klásti, ale zase nic. Hl. 16. 215 // Wěno žádnému nezapsané, když wdowa umře, na koho přicházie. Hlawa 17. // Kto wěnowati mohu. Hlawa 18. 216 // Wěno se zpráwú. Hlawa 19. // Co jest dosti za wěno. Hlawa 20. // Na čem móž wěno kladeno býti. Hlawa 21. 217 // O wznešeni wěna. Hlawa 22. 218 // Wěnu předešlému trh a prodáwánie dědictwie nic neškodí. Hlawa 23. 219 // Wěna swého žádná žena zawaditi nemóž, dokudž jest muž jeji žiw. Hlawa 24. // O přewodu wěna. Hlawa 25. 221 // Z kterýchž se příčin wěno přewodi. Hlawa 26. 222 // Přewedenie wěna s jednoho na jiné lak má zachowáno býti, jakž wěno prwnie ukazuje. Hlawa 27. 223 // Co přejemci přiležie. Hlawa 28. 224 // O rozličnosti přewodów wen, Hlawa 29. 225 // Zpósob a forma přewodu wěna, kdež se diel toliko přewodi. Hlawa 30. // Přewodi se wěno z jedněch desk do druhých, a z jedné země do druhé. Hlawa 31. 226 // O splacení wěna. Hlawa 32. 227 // O poručenstwí. Hlawa 33. 231 //
Forma a zpósob poručenstwie otcowského. Hlawa 34. 235 // Poručenstwie móž býti doma kromě desk. Hlawa 35. // A obránce, Hlawa 36. 237 // Dokud poručenstwie trwá, Hlawa 37. 238 // Troje poručenstwie, Hlawa 38. 239 // Zpósob a forma poručenstwie králem daného. Hlawa 39. 241 // Móžli poručnik sirotci poručnika jiného udělati. Hlawa 40. 243 // Z Čeho máji poručnici počet činiti. Hlawa 41. 244 // O polku s sirotky. Hlawa 42. 245 // Co při poručenstwi sirotčiem za práwo jest. Hlawa 43. 246 // O letech. Hlawa 44. // Léta sú dwoje. Hlawa 45., // Léta králem daná, Hlawa 46. // Kto léta móž sirotkóm dáti. Hlawa 47. // Dwojim obyčejem král léta dáwá. Hlawa 48. // Forma a zpósob let dánie, Hlawa 49. // W ŠESTÝCH KNIHÁCH : O rozdielu. Hlawa 1. str. 254 // Zpósob dielu zřetedlného jest nerowný. Hlawa 2. 254 // Forma dielu, kdež se za diel obojím gruntowé dostanu. Hlawa 3. 255 // Zpósob, kdež jeden od druhého penieze wezme, a druhý w gruntech zóstane. Hlawa 4. 256 // Zpósob oderčenie. Hlawa 5. // Dědictwie odděleného, když umře, na kólio přicházie. Hlawa 6. // Diel otec synu, bratr bratru, strýc strýci má a powinen jest dáti. Hlawa 7. // Co na diel jde, a co nic, Hlawa 8. // Kto má děliti. Hlawa 9. // Trojím obyčejem diel se nacházie. Hlawa 10. // Máli syn otci i dětem jeho diel rowný dáti. Hlawa 11. // O dielu k konci nedowedeném Hlawa 12. // O rozdielech mezi nepřibuznými a příbuznými. Hlawa 13 // O spolku. Hlawa 14. // Zpósob spolku. Hlawa 15. // Dědictwie se w spolku zejména neklade. Hlawa 16. // Spolkowé pro nezachowánie při nich wedlé práwa míjejí. Hl. 17. // Kto mohu w spolky wstupowati. Hlawa 18. // Spolek se též jako jiné dědictwie promlčí. Hlawa 19. // O zpráwě žiwého a zóstalého společníka. Hlawa 20. // O propuštěni z spolków. Hlawa 21. //
O dáni dědictwie nebo platu a nadáni. Hlawa 22. // Zpósob dánie zwláštni osobě, Hlawa 23. . // Zpósob nadánie k kostelu neb jakémužkoli záduši, Hlawa 24. // O děkowáni z poručenstwie. Hlawa 25. // Zpósob děkowánie. Hlawa 26. // O frajmarku nebo směně. Hlawa 27. // Směnu takto. Hlawa 28. // O wyswobozeni dědiciwie manského z manstwie Hlawa 29. // Zpósob a forma propuštěnie z manstwie. Hlawa 30. // O zápisiech nápadních. Hlawa 31. // Dsky zápisné dwoje, weliké a malé, Hlawa 32. // O opatření zápisem statku gednoho každého. Hlawa 33. // Dědictwie nezapsané na krále přicházie. Hlawa 34. // Jak kto má statek swój zapsati, s miestem či bez miesta. 1 // Co jest miesto w zápisiech, Hlawa 36. // O postúpení a uwázání. Hlawa 37. // Zpósob zápisu s miestem a s uwázániem. Hlawa 38. // Rozum zápisu s miestem a s uwázániem. Hlawa 39. // O zápisu swěřeném. Hlawa 40. // Kdyby bez nich býti nechtěl. Hlawa 41. // W SEDMÝCH KNIHÁCH : O uwázáni, a co jest, a kolikero jest uwázánie. Hlawa 1 // Jak se má zachowati, kto se chce uwázati s komorníkem. Hl. 2. 299 // Kterak se má mieti při uwázáni, Hlawa 3. // O zápisu bez miesta a postúpeniem. Hlawa 4. // Zpósob zápisu bez miesta postúpeniem. Hlawa 5. // Kde má státi dědicóm w zápisu a kde nic. Hlawa 6, // Se wši zwoli co k tomu přislušie. Hlawa 7. // O nábytciech a swrchciech. Hlawa 8. // K učinění jako z swého wlastnieho dědicského. Hlawa 9. // O rozličných wýminkách w zápisech, najprwé o moci, aby mohl kšaftem odkázati. Hlawa 10. 314 // Ktož zápis dědictwie swého učini, a potom jemu dědictwie přibude , aby jiného zápisu proto zbožie přibyté nedělal, jak to má opatřiti. Hlawa 11. 319 // Kto chce zápisu swého nepropúštěje uprodati, dědictwie swého jiným po smrti swé zapsaného, Hlawa 12. //
Najprwé a předewšemi. Hlawa 13. 320 // O jiných wýminkách a o pisařiech desk zemských. Hlawa 14. 322 // O rozličnosti zápisów. Hlawa 15. 323 // Žádný se dluh nesprawuje. Hlawa 16. 324 // O zápisu, kdež se dluh sprawedliwý i s úrokem zapisuje. Hl. 17. 325 // O braní s komorníkem. Hlawa 18... 326 // O rukojmí na branie. Hlawa 19. 327 // Co sobě má po rukojmí wiece zjednati, a co učiniti, kto chce bráti, Hlawa 20. 328 // Kde, kdy a jak se má bráti. Hlawa 21. 329 // O wyručeni zájmu. Hlawa 22. 331 // Bránie rukojmě. Hlawa 23. 332 // Když se dlužníku zajímá a on newyruči. Hlawa 24. 333 // O odhádáni zájmu. Hlawa 25. 334 // Ktož bráti nedá, Hlawa 26. 336 // O smluwách. Hlawa 27. str. 337 // O otporu proti braní. Hlawa 28. 338 // Kdež nenie co zajímati. Hlawa 29. 339 // Uránie a uwázanie s komorníkem w čem jedno k druhému podobno jest a w čem se děli. Hlawa 30. 340 // O winách, kteréž se propadají k úřednikóm menšinu. Hl. 31. 342 // O propuštěni zápisu, trhu, wěna. Hlawa 32. 343 // O otpořiech. Hlawa 33... 344 // Co jest otpor. Hlawa 34. 345 // Příčina w otporu má položena býti, Hlawa 35. 347 // Kto má k otporu pohnati. Hlawa 36. // Kto má k otporu pohnán býti. Hlawa 37. // Kdy se otpor móž klásti a kdy nic. Hlawa 38. // Kde a při čem má otpor kladen býti. Hlawa 39. // Čemu móž a čemu nemóž otpor kladen býti. Hlawa 40. // Každý, ktož otpor wloží, má jej před se wésti. Hlawa 41 // Zpósob a forma otporów. Hlawa 42. // W OSMÝCM KNIHÁCH : Hlawa prwnie. str. 354 // O menších dskách, Hlawa 2... 356 // Co se jiného w menšie dsky zapisuje. Hlawa 3. . . 358 // O dskách památných. Hlawa 4. 360 // O dskách pohonných. Hlawa 5. 361 // O dskách, w kteréž se swědomie piše. Hlawa 6. 362 // O dskách kómorničich. Hlawa 7. 365 // O knihách úročních, Hlawa 8. 366 //
O registrách peněžitých a listownich. Hlawa 9. 367 // O knihách žalobních. Hlawa 10. // O dskách welikých zemských, Hlawa 11. 368 // O registrách starosty komorničieho. Hlawa 12. // O listech, kteréž od úřadu desk zemských přicházejí. Hlawa 13. 369 // List, když kto chce pro úrok bráti. Hlawa 14. 371 // List, kdež se rok nebo pól léta napřed dáwá wéděti. Hl. 15. 376 // O listu, když po wyjiti polúletie nebo roku napřed daného / wěděti k penězóm se obsielá ten, ktož je bráti má. Hl. 16. 377 // O listu, kdež se wěno splacuje. Hlawa 17. 378 // List, kdež se poručnici obsielaji, aby sirotkóm let došlým zbožie jich postúpili, Hlawa 18. 379 // List na swědka, když pohnán sa swědčiti nechce. Hlawa 19. 380 // List, když s plného súdu král rozkazuje někomu, aby stál, nebo páni. Hlawa 20. // List k odhádaní. Hlawa 21. str. 383 // List obranní. Hlawa 22. 384 // Nač se dáwá list obranní. Hlawa 23. 385 // Kdy a w který čas list obranní má dán býti. Hlawa 24. 387 // List obranní pod jakú pečeti má dán býti. Hlawa 25. // Ktoby se proti listu obranniemu a uwedeni purkrabě zepřel. Hlawa 26. 388 // Co má w listu obranniem zejména státi. Hlawa 27. 389 // O pečeti zemské, Hlawa 28. 391 // O wýpisiech z desk, Hlawa 29. // Jakým obyčejem wýpisowé z desk mají býti wydáwáni. Hl. 30. 392 // O odúmrtech. Hlawa 31. 393 // O placení od desk. Hlawa 32. 394 // Co se jest od desk bralo za starých. Hlawa 33. 396 // Kto má od desk platiti. Hlawa 34. 398 // Od dielu co se bére. Hlawa 35. 399 // Od spolków // Od frajmarku nebo směny 400 // Od propuštěnie. Hlawa 36. // Od propuštěnie pohonu. Hlawa 37. // Od poručenstwie otcem učiněného. Hlawa 38. 401 // Od děkowánie z poručenstwie // Od let. Hlawa 39. 402 // Od wyswobozenie z manstwie dědictwie. Hlawa 40. // Od nadánie.//
Od dánie. Hlawa 41. 403 // Od listu obrannieho a od jiných listów. Hlawa 42. // Od relacie a rukojmě na uwázánie nebo na zájem // Od wýpisu. 404 // Od majestátów. // Od uwázánie s komorníkem. Hlawa 43. // Od branie nebo od zájmu. Hlawa 44. 405 // Od ohledánie škod. 406 // Od weřeji // Od úmluwy // Od zwodu 407 // K komuž úřednici jdú neb jedu, Hlawa 45. 408 // Od odhádánie. Hlawa 46. // O mezech. 409 // Od otporu a od jiných rozličných wěci. Hlawa 47. // Menší písař sám toto bére 410 // W DEWÁTÝCH KNIHÁCH: Hlawa prwnie str. 414 // O dwojich zmatciech Hlawa 2. 420 // O zmatciech, kteřiž se pówodowi přiházeji. Hlawa 3. 422 // O zmatciech při žalobě. Hlawa 4. 426 // O zmatciech po náleziech při práwa wedeni. Hlawa 5. 428 // O zmatciech při uwázáni s komorníkem. Hlawa 6. 429 // O zmatciech při braní nebo při zájmu, Hlawa 7. 430 // O zmatciech při otpořiech. Hlawa 8. 431 // O zmatciech pohnaného. Hlawa 9. 432 // Co jest při dskách a při súdu změněno. Hlawa 10. 433 // Přidawky k této hlawě o proměnách z rukopisu wyhotowenj w knihowně Lobkowické a křižownické w Praze 440 // Zawřenie wšech knih 449
(OCoLC)66709508
cnb001237801

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC