Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999
175 s.

objednat
ISBN 80-7192-330-3 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 18
České katolické biblické dílo ; [vol.] 8
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 171-172
Zjevení Janovo (Bible) - výklady a exegeze
000048852
OBSAH // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // 1. Otázka autorství...9 // 2. Místo a doba sepsání... 10 // 3. Adresáti Zj...11 // 4. Literární a teologický charakter Zj...11 // Rané židovské apokalypsy...11 // Kniha Zjevení apoštola Jana - apokalyptický spis?...16 // 5. Struktura a členění Zj...19 // 6. Poznámky k následujícímu výkladu...22 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Úvod (1,1-20)...26 // 1. Předmluva (1,1-3)...26 // 2. Úvod k dopisům (1,4-8)...30 // 3. Povolávací vidění (1,9-20)...34 // II. Listy sedmi církevním obcím (2,1-3,21)...39 // 1. Obci v Efezu (2,1-7)...40 // 2. Obci ve Smyrně (2,8-11)...41 // 3. Obci v Pergamu (2,12-17)...43 // 4. Obci v Tyatirách (2,18-29)...45 // 5. Obci v Sardách (3,1-6)...47 // 6. Obci ve Filadelfii (3,7-13)...48 // 7. Obci v Laodiceji (3,14-21)...50 // III. Hlavní „apokalyptická“ ěást (4,1-22,5)...52 // 1. Povolávací vidění a vidění o sedmi pečetích (4,1-8,1)...52 // Manifestace moci Boží a Beránkovy (4,1-5,14)...52 // Bůh a jeho nebeský dvůr (4,1-11)...53 // Kniha se sedmi pečetěmi a obětovaný Beránek (5,1-14)...56 // Sedm vidění o pečetích (6,1-8,5)...61 // Čtyři „apokalyptičtí“ jezdci (6,1-8)...62 // Pronásledování křesťanů (6,9-11)...64 // Soud Boží a Beránkův (6,12-17)...65 // Označení „sto čtyřiačtyřiceti tisíců“ (7,1-8)...66 // Budoucí radost těch, kdo jsou nyní souženi (7,9-17)...68 // 2. Otevření sedmé pečeti a sedm vidění o polnicích
(8,1-11,19)...70 // Ticho v nebi a modlitby svátých (8,1-6)...70 // První čtyři polnice: přírodní katastrofy (8,7-13)...71 // Trápení bezbožných lidí (9,1-12)...74 // Smrt bezbožných lidí (9,13-21)...75 // Andělův příkaz Janovi (10,1-11)...77 // Ochránění věrných (11,1-2)...80 // Úkol a osvědčení se obou svědků (11,3-13 [14])...81 // Pozemské působení dvou svědků (11,3-6)...82 // Konec obou svědků a jeho následky (11,7-10)...84 // 5 // Vítězství svědků (11,11-12)...85 // Úděl bezbožného světa (ll,13n)...85 // Dovršení Božího plánu spásy (II, 15-19)...87 // 3. Pravý Boží lid a jeho protivníci (12,1-14,20)...89 // Žena, Syn a synové a jejich odpůrce drak(I2,I-17)...89 // Od starého k pravému lidu Božímu (12,1-6)...91 // Mezihra v nebi (12,7-12)...95 // Úděl pravého Božího lidu a jeho údů (12,13-17)...96 // Císařský kuli a je/ю propagace jako smrtelné ohrožení // křesťanů (13,1 -18) ...98 // Šelma z moře čili Římská říše ve službě satanově (13,1-10)...99 // Šelma ze země čili propagandistická mašinérie ve prospěch // císařského kultu (13,11-18)... 102 // Vítězství křesťanů tváří v tvář masivnímu ohrožení // císařským kultem (14,1-5)... 105 // Soud nad protibožskými mocnostmi (14,6-20)... 108 // Ohlášení soudu (14,6-11)... 108 // Slib spásy vytrvalým křesťanům (14,12n)... 110 // Dva obrazy soudu (14,14-20)... 110 // 4. Povolávací vidění a vidění
o sedmi miskách (15,1-16,21)...113 // Příprava v nebi (15,1-8)... 113 // Jiné velké znamení (15,1)... 114 // Chvalozpěv vítězů na Boží moc (15,2-4)... 114 // Výzbroj sedmi andělů s miskami hněvu (15,5-8)...115 // Vykonání soudu (16,1-21)... 116 // Konečný úděl přívrženců císařského kultu (16,1-9)...116 // Trestní akce proti císařovu trůnu (16,1 On)... 118 // Příprava eschatologické bitvy (16,12-16)...118 // Soud nad Babylónem/Římem (16,17-21)... 119 // 5. Úděl velké nevěstky Babylónu/Říma (17,1 -19,10)...120 // Vidění o babylónské nevěstce a o šelmě (17,l-6a)...121 // Vvklad vidění (17,6b-18)... 123 // Kdo je osmý král? (17,6b-U)... 123 // Kdo je oněch deset králů? (17,12-18)... 125 // Soud nad velikým městem Babylónem/Rímem (18,1 -24)...127 // Provolání zániku města (18,1-3)...b...127 // Výzva křesťanské obci, aby opustila Babylón/Řím (18,4n)...128 // Výzva k odplatě (18,6-8)... 128 // Nářek králů země (18,9n)...129 // Nářek obchodníků (18,1 l-17a)... 130 // Nářek námořníků (18,17b-19)... 130 // Výzva k jásotu (18,20)...131 // Symbolický čin a jeho následky (18,21-24)... 131 // Velkolepý chvalozpěv v nebi a na zemi (19,1-10)...133 // Nebeský hymnus vítězů (19,1-3)... 133 // Hymnus nebeských bytostí (19,4)... 134 // Hymnus křesťanů na zemi (19,5-8)... 134 // Blahoslavenství pozvaných na svatební hostinu (19,9)...135 // Nedorozumění (19,10)... 136 // 6 // 6. Konečný
soud nad protibožskými mocnostmi // a dovršení spásy věrných křesťanů (19,11-22,5)...138 // Soud nad šelmou a nad líivým prorokem 119,11-21)...139 // Kristus jako soudce protibožských mocností (19,11-16)...140 // Pozvání k hodokvasu na mrtvých tělech (19,17n)...142 // Konečné vítězství Kristovo nad protibožskými // mocnostmi (19,19-21)... 143 // Tisícileté království křesťanů a soud nad satanem (20,1-10)...144 // Spoutání satana na tisíc let (20,1-3)...144 // Tisícileté království křesťanů s Kristem (20,4-6)...146 // Konečné přemožení satana (20,7-10)...149 // Soud nad mrtvými, smrtí a podsvětím (20,11-15)...151 // Církev, která došla dokonalosti v novém Bolím světě (21,1-22,5)...153 // Boží nové stvoření (21,1-8)... 153 // Nový Jeruzalém (21,9-22,5)... 156 // IV. Závěr knihy (22,6-21)... 162 // 1. Doslov (22,6-20)... 162 // 2. Závěr dopisu (22,21)... 168 // TŘETÍ ČÁST: DODATEK... 169 // 1. Zkratky...169 // 2. Literatura... 171 // 3. Otázky pro práci s biblí... 173 // SEZNAM EXKURZŮ // Blahoslavenství ve Zj ...27 // Číselná symbolika ve Zj...55 // Beránek - nejdůležitější christologický titul ve Zj...59 // Čtyři hlavní typy výkladu Zj 12...90 // Čas církve...94 // Smysl soudních scén... 120 // Představa tisíciletého království... 145 // Účast na „prvním vzkříšení" vyhrazena jen mučedníkům?...148 // Přítomnost Páně...165 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC