Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1998
424 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85839-23-7 (brož.)
Knížka pro každého
Právo - Česká republika - příručky
Právo - Česko - příručky
000048910
ÚVOD // SCHÉMATA // Porušení práva // Darování // Uplatnění náhrady škody v občanskoprávním řízení // Dědění // Nájem bytu // Pracovní poměr // Vlastnictví // Převod nemovitosti // Sousedské spory // Reklamace // Stavba domu // Spáchání trestného činu // Přestupkové řízení // ČÁST I. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY // 1.1 Co je to právo a právní předpisy (právní normy) // 1.2 Fyzická a právnická osoba, způsobilost ? právům // 1.2.1 Fyzická osoba // 1.2.2 Právnická osoba // 1.3 Zastoupení // 1.4 Právní skutečnosti, právní úkony a právní vztahy // 1.4.1 Právní skutečnosti // 1.4.2 Právní úkony // 1.4.2.1 Neplatnost právních úkonů // 1.4.3 Právní vztahy // 1.5 Čas v právu // 1.6 Odpovědnost // ČÁST II. ORGÁNY POSKYTUJÍCÍ OCHRANU PRÁVŮM OBČANA // II.1 Soudy // II.1.1 Ústavní soud // II.1.2 Soudy // II.2 Notářství // OBČAN A PRÁVO V ČR // II.3 Rozhodčí orgány...73 // II.4 Státní zastupitelství...75 // II.5 Advokácie...77 // II.6 Policie ČR...78 // II.7 Stížnosti, oznámení, podněty a petice...83 // II.7.1 Stížnosti, oznámení a podněty občanů...83 // II.7.2 Petice ...83 // II.8 Mezinárodní instituce...84 // II.8.1 Výbor OSN pro lidská práva...84 // II.8.2 Komise OSN pro lidská práva...85 // II.8.3 Vysoký komisař OSN pro lidská práva...85 // II.8.4 Evropský soud pro lidská práva...85 // II.8.5 Ombudsman („pověřenec“)...86 // ČÁST III. OBČAN JAKO ÚČASTNÍK SOUDNÍHO ŘÍZENÍ...88 // III.1 Průběh občanského soudního řízení - obecná pojednání...89 // III.2 Chování a vystupování před soudem...91 // III.3 Úloha a postavení obhájce...93 // III.4 Vyloučení soudce pro podjatost...93 // III.5 Urážka soudu...96 // III.6 Soudní rozhodnutí...96 // III.7 Doručování soudních písemností...100 //
III.8 Dokazování v občanském soudním řízení...102 // IV. Obecné pojmy...107 // IVl.l Procesní úkon účastníka...108 // IVI.2 Počítání lhůt...109 // IV1.3 Příslušnost soudu...110 // IV2 Úkony před zahájením řízení...113 // IV2.1 Uzavření a schválení smíru ...113 // IV2.2 Předběžná opatření a zajištění důkazu ...114 // rV3 Úkony při zahájení řízení...118 // IV3.1 Určovací žaloba...121 // IV3.2 Zahájení soudního řízení...123 // IV3.2.1 Odstranitelné nedostatky žaloby...124 // IV3.2.2 Neodstranitelné nedostatky žaloby...124 // IV3.2.3 Žalobní návrh (petit)...125 // IV4 Úkony v průběhu řízení // IV4.1 Přerušení řízení // IV4.2 Zpětvzetí žaloby // IV4.3 Změna žaloby // IV4.4 Soudní smír // IV4.5 Rozsudek pro uznání // IY4.6 Rozsudek pro zmeškání // IV5 Úkony při podávání opravných prostředků // IV 5.1 Odvolání // IV5.2 Dovolání // IV5.3 Obnova řízení // IV5.4 Odpor proti platebnímu rozkazu // IV5.5 Opravné prostředky v dalších druzích řízení // rV6 Výkon rozhodnutí (exekuce) // IV6.1 Dovolené způsoby výkonu rozhodnutí // rvó.l.1 Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky: IV6.1.2 Uspokojení práv na nepeněžité plnění // ČÁSTI V.-IX. ÚKONY PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ ČÁST V. NÁROKY Z OBČANSKÉHO PRÁVA // VI Vztahy mezi dlužníkem a věřitelem // V2 Odstoupení od smlouvy // V3 Plnění ve prospěch třetích osob. // V 4 Ručení // V5 Darování // V6 Bezdůvodné obohacení // V7 Nároky z odpovědnosti za škodu z pohledu občanského zákoníku // V8 Nároky spoluvlastnické // V9 Nároky dědické // V10 Ochrana osobnosti // Vil Nároky z užívání, jakož i nájmu bytů // ČÁST VI. NÁRQKY z OBCHODNÍHO PRÁVA // VI.1 Obecné pojmy o podnikání // VI.2 Vymáhání pohledávek // VI.3 Směnky a šeky //
VI.4 Smlouva odilo // VI.5 Přehled platných právních předpisů (zejména pro podnikatele) // OBČAN A PRÁVO V ČR // CAST VII. NÁROKY Z AUTORSKÉHO PRAVA ČÁST Vili. NÁROKY Z RODINNÉHO PRÁVA ČÁST IX. NÁROKY Z PRACOVNÍHO PRÁVA . // 285 // 289 // 303 // ČÁST X. PROBLEMATIKA VLASTNICKÉHO PRÁVA... 328 // X.l Nabývání vlastnického práva...329 // X.2 Obsah vlastnického práva...332 // X.3 Omezení vlastnického práva...333 // X.4 Sousedská práva...334 // X.5 Řízení před katastrálním úřadem...336 // ČÁST XI. OBČAN JAKO SPOTŘEBITEL // (OCHRANA ZÁKAZNÍKA NA TRHU) ... 340 // ČÁST XII. OBČAN VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ... 347 // ČÁST XIII. OBČAN V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ // ČÁST XIV. TRESTNÉ ČINY A DELIKTY, PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ.. // XIV1 Trestné činy a trestní řízení // XIV2 Přestupky a přestupkové řízení // ČÁST XV. OBČAN VE VÝKONU TRESTU // ČÁST XVI. ŘÍZENÍ KONKURZNÍ A VYROVNÁVACÍ (BANKROT) // ZÁVĚR // PŘÍLOHA 1 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY // PŘÍLOHA 2 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
(OCoLC)41531382
cnb000605437

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC