Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1997
166 s.

objednat
ISBN 80-7067-685-X (brož.)
Dotisk 1999
Obsahuje úvod, přílohu, rejstřík
Bibliografie: s. 153 - 158
Rétorika - učebnice vysokošk.
000049605
ÚVODEM 5 // Kapitola I. ŘEČOVÁ KOMUNIKACE A RÉTORIKA // 1. O řečové komunikaci 7 // 2. O rétorice 9 // 2.1. Renesance rétoriky a co ji způsobilo 9 // 2. 2. Jak dnes chápat rétoriku 11 // 2.3. Interdisciplinámost rétoriky 13 // 2.4. Další impulzy pro současnou rétoriku 15 // 2. 5. Závěr 16 // Kapitola II. ŘEČNICKÝ STYL A ŘEČNICKÉ ŽÁNRY // 1. Některé názory na řečnický styl 18 // 2. Možné funkční vymezení řečnického stylu 19 // 3. Charakteristické vlastnosti současného řečnického stylu 20 // 3.1. Mluvenost 20 // 3. 2. Veřejnost 21 // 3. 3. Spisovnost 21 // 3. 4. Adresnost 22 // 3.5. Sugestivnost 22 // 4. Řečnické žánry 25 // 4. 1. Klasifikace řečnických žánrů 25 // 4.2. Charakteristika jednotlivých řečnických žánrů 26 // 4. 2. 1. Agitační žánry 26 // 4. 2. 2. Naučné žánry 27 // 4. 2. 3. Příležitostné žánry 28 // 4.2.4. Církevní žánry 29 // Kapitola III. LEXIKÁLNÍ STRÁNKA ŘEČNICKÝCH PROJEVŮ // 1. Úvodem 30 // 2. Rozšiřujme svůj aktivní a pasivní slovník 31 // 3. Rozlišujme zastaralá a živá slova 32 // Obsah // 4. Mnohoznačnost slov může vést ? nedorozumění 33 // 5. Slova mají rovněž konotativní významy 34 // 6. Důležitá je i spojitelnost slov 35 // 7. Synonymní slova umožňují pestrost a sugestivnost projevů 3 6 // 8. Paronyma jsou zrádná slova 37 // 9. Cizí slova v řečnických projevech 39 // 9.1. Postoje k cizím slovům 40 // 9. 2. Významová a mluvnická stránka cizích slov 41 // 9.3. Výslovnostní stránka cizích slov 42 // 9. 4. Názvy zahraničních měst 43 // 9. 5. Citátové výrazy 44 // 10. Slova se zvláštní funkcí 45 // Kapitola IV. VETNA STAVBA RECNICKYCH PROJEVU // 1. Úvodem , 46 // 2. Větná stavba a myšlení řečníka 46 // 3. Falešná syntagmata a dvojznačnost výpovědi 47 // 4. Typy vět a jejich délka 48 //
5. Slovesné a jmenné vyjadřování 51 // 6. O nepravých vedlejších větách 52 // 7. Odchylky od pravidelné mluvnické stavby věty 53 // 8. O slovosledu a větosledu 54 // 9.0 hromadění stejných tvarů slov vedle sebe a nelibozvučnosti 5 6 // Kapitola V. ZVUKOVÁ MODULACE ŘEČNICKÝCH PROJEVŮ // 1. Úvodem 58 // 2. Větná intonace 58 // 3. Frázování řeči 60 // 3.1. Fyziologická pauza 60 // 3. 2. Logická pauza 60 // 3.3. Řečnická pauza 61 // 3.4. Formulační pauza 61 // 4. Větný přízvuk a větný důraz 62 // 5. Mluvní tempo 63 // 6. Silové odstínění a zabarvení hlasu 64 // Kapitola VI. O NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI // 1. Obecně o neverbálních kódech a j ej ich funkcích 6 7 // 2. Typy neverbálních signálů a jejich charakteristika 69 // 2.1. Symboly 69 // 2. 2. Ilustrátory 69 // 2. 3. Regulátory 70 // 2. 4. Adaptéry 70 // 3. Druhy mimoslovního sdělování a jejich vymezení 70 // 3. 1. Proxemika 70 // 3. 2. Haptika 72 // 3.3. Posturika 74 // 3.4. Kinezika 75 // 3.5. Mimika 77 // 3. 6. Pohledy 79 // 4. Kde se můžeme podrobněji poučit o neverbální komunikaci? 8 0 // Kapitola VII. EXTRALINGVTSTICKÉ PROSTŘEDKY // V RÉTORICKÝCH TEXTECH // 1. Úvodem 83 // 2. Druhy extralingvistických prostředků 8 3 // 2. 1. Presupozice 83 // 2. 2. Reakční čas 84 // 2. 3. Iniciační čas 84 // 2.4. Simultánní čas 85 // 2.5. Poměr mezi reálným a redundantním časem 85 // 2. 6. Délka replik 85 // 2.1. Frekvence vstupů a jejich následnost 85 // 2. 8. Psychosomatický stav komunikantů 85 // 2. 9. Empatie komunikantů 86 // Kapitola VIII. O FIGURÁCH, TROPECH A NEFIGURÁLNÍCH PROSTŘEDCÍCH // V SOUČASNÉ RÉTORICE // 1. Obecné pojetí a funkce figur a tropů 8 8 // 2. Typy figur a tropů, stručný výklad jejich významů 92 // Obsah // 2. 1. Sugestivní specifické řečnické prostředky 92 //
2. 2. Emfatické specifické řečnické prostředky 97 // 2. 3. Názorové specifické řečnické prostředky 99 // 2. 4. Dramatické specifické řečnické prostředky 102 // 2. 5. Ozdobné specifické řečnické prostředky 104 // 3. Nefigurální řečnické prostředky 107 // 4. Závěry 108 // Kapitola IX. POLITICKÉ ŘEČNICKÉ PROJEVY // 1. Úvodem 110 // 2. Základní funkce politických projevů a kategoriální znaky // kreovaného světa 111 // 3. Jazykové ztvárnění kreovaného světa politické propagandy 111 // 4. Persvazivní techniky politických projevů 115 // 5. Módní slova a expresiva v politických projevech , 117 // 6. Významové změny slov a tzv. sémantická inflace 119 // 7. O totalitní a posttotalitní novořeči 121 // Kapitola X. NĚKTERÉ LOGICKÉ ASPEKTY RÉTORIKY 1. O argumentaci 124 // 1.1. Typy argumentace 125 // 1.2. Jak se projevuje sofista 127 // 2.0 usuzování 128 // 2. 1. Zásady správného usuzování 128 // 2. 2. Některé druhy úsudků a jejich schémata 130 // 3.0 definování 135 // 3. 1. Složky definice 136 // 3.2. Základní pravidla definování 136 // 3.3. Druhy definic 138 // 4.0 klasifikaci 140 // 4. 1. Druhy klasifikace 140 // 4.2. Podmínky klasifikace 141 // 5. Odkud můžeme čerpat hlubší poučení o logických principech 142 // Obsah // Příloha // 1. VYBRANÉ ZÁSADY RÉTORIKY 143 // 2. JURISTICKÉ ŽÁNRY 148 // LITERATURA 153 // REJSTŘÍK 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC