Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

e.lotko olština a česština z hlediska typologického (@@20121012-10:05:34@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
2. vyd., aktualiz. a rozš.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2004
202 s.

objednat
ISBN 80-244-0796-5 (brož.)
Učebnice
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 189-193
Rétorika - učebnice vysokošk.
000049606
OBSAH // ÚVODEM...9 // Kapitola I. // REČOVÁ KOMUNIKACE A RÉTORIKA... 11 // 1 O řečové komunikaci... 11 // 2 Orétorice...13 // 2.1 Renesance rétoriky a co ji způsobilo... 13 // 2.2 Jak dnes chápat rétoriku... 17 // 2.3 Interdisciplinárnost rétoriky... 17 // 2.4 Další impulzy pro současnou rétoriku...20 // 2.5 Závěr...20 // Kapitola II. // ŘEČNICKÝ STYL A ŘEČNICKÉ ŽÁNRY... // 1 Některé názory na řečnický styl... // 2 Možné funkční vymezení řečnického stylu... // 3 Charakteristické vlastnosti současného řečnického stylu // 3.1 Mluvenost... // 3.2 Veřejnost... // 3.3 Spisovnost... // 3.4 Adresnost... // 3.5 Sugestivnost... // 4 Řečnické žánry... // 4.1 Klasifikace řečnických žánrů... // 4.2 Charakteristika jednotlivých řečnických žánrů.. // 4.2.1 Agitační žánry... // 4.2.2 Naučné žánry... // 4.2.3 Příležitostné žánry... // 4.2.4 Církevní - náboženské žánry... // 23 // 23 // 24 // 25 // 25 // 26 26 27 27 29 // 29 // 30 // 30 // 31 // 32 // 33 // 3 // Kapitola III. // LEXIKÁLNI STRÁNKA ŘEČNICKÝCH PROJEVŮ...35 // 1 Úvodem ...35 // 2 Rozšiřujme svůj aktivní a pasivní slovník...36 // 3 Rozlišujme zastaralá a živá slova...37 // 4 Mnohoznačnost slov může vést ? nedorozumění...38 // 5 Slova mají rovněž konotativní význam...39 // 6 Důležitá je i spojovatelnost slov...39 // 7 Synonymní slova umožňují pestrost a sugestivnost projevů.40 // 8 Paronyma jsou zdrádná slova...41
// 9 Cizí slova v řečnických projevech...43 // 9.1 Postoje ? cizím slovům...44 // 9.2 Významová a mluvnická stránka cizích slov...45 // 9.3 Výslovnostní stránka cizích slov...47 // 9.4 Názvy zahraničních měst...47 // 9.5 Citátové výrazy...48 // 10 Slova se zvláštní funkcí...49 // Kapitola IV // VĚTNÁ STAVBA ŘEČNICKÝCH PROJEVŮ...51 // 1 Úvodem ...51 // 2 Větná stavba a myšlení řečníka...51 // 3 Falešná syntagmata a dvojznačnost výpovědi...52 // 4 Typy vět a jejich délka...53 // 5 Slovesné a jmenné vyjadřování...56 // 6 O nepravých vedlejších větách...56 // 7 Odchylky od pravidelné mluvnické stavby věty...57 // 8 O slovosledu a větosledu...58 // 9 O hromadění stejných tvarů slov vedle sebe a nelibozvučnosti ... 60 // Kapitola V. // ZVUKOVÁ MODULACE ŘEČNICKÝCH PROJEVŮ // 1 Úvodem ... // 2 Větná intonace... // 3 Frázování řeči... // 3.1 Fyziologická pauza... // 3.2 Logická/gramatická pauza // 63 // 63 // 63 // 65 // 65 // 65 // 3.3 Řečnická/urnčlecká pauza...66 // 3.4 Formulační pauza...66 // 4 Větný přízvuk a větný důraz...67 // 5 Mluvní tempo...68 // 6 Silové odstínění a zabarvení hlasu ...69 // 7 Poznámky o dikci...71 // Kapitola VI. // 0 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI...73 // 1 Obecně o neverbálních kódech a jejich funkcích...73 // 2 Typy neverbálních signálů a jejich charakteristika...75 // 2.1 Symboly...75 // 2.2 Ilustrátory...75 // 2.3 Regulátory...76 // 2.4 Adaptéry...76
// 3 Druhy mimoslovního sdělování a jejich vymezení...76 // 3.1 Proxemika...76 // 3.2 Haptika...78 // 3.3 Posturika...80 // 3.4 Kinezika...81 // 3.5 Mimika...82 // 3.6 Pohledy...84 // 4 Kde se můžeme podrobněji poučit o neverbální komunikaci? ... 86 // Kapitola VIL // EXTRALINGVISTICKÉ PROSTŘEDKY // V RÉTORICKÝCH TEXTECH...89 // 1 Úvodem ...89 // 2 Druhy extralingvistických prostředků...89 // 2.1 Presupozice...89 // 2.2 Reakční čas...90 // 2.3 Iniciační čas...90 // 2.4 Simultánní čas...91 // 2.5 Poměr mezi reálným a redundantním časem...91 // 2.6 Délka replik...91 // 2.7 Frekvence vstupů a jejich následnost...91 // 2.8 Psychosomatický stav komunikantů...92 // 2.9 Empatie komunikantů...92 // 5 // Kapitola Vili. // 0 FIGURÁCH, TROPECH A NEFIGURÁLNÍCH PROSTŘEDCÍCH // V SOUČASNÉ RÉTORICE...95 // 1 Obecné pojetí a funkce figur a tropů...95 // 2 Typy figur a tropů, stručný výklad jejich významů...98 // 2.1 Sugestivní specifické řečnické prostředky...99 // 2.2 Emfatické specifické řečnické prostředky... 103 // 2.3 Názorné specifické řečnické prostředky... 105 // 2.4 Dramatické specifické řečnické prostředky...108 // 2.5 Ozdobné specifické řečnické prostředky...110 // 3 Nefigurální řečnické prostředky...112 // 4 Závěry ... 114 // Kapitola IX. // POLITICKÉ ŘEČNICKÉ PROJEVY...117 // 1 Úvodem ...117 // 2 Základní funkce politických projevů // a kategoriální znaky kreovaného světa...117
// 3 Jazykové ztvárnéní kreovaného světa politické propagandy. 118 // 4 Persvazivní techniky politických projevů...121 // 5 Módní slova a expresiva v politických projevech...124 // 6 Významové změny slov a tzv. sémantická inflace... 125 // 7 O totalitní a posttotalitní novořeči...127 // Kapitola X. // NĚKTERÉ LOGICKÉ ASPEKTY RÉTORIKY...131 // 1 O argumentaci...131 // 1.1 Typy argumentace...132 // 1.2 Jak se projevuje sofista...134 // 2 O usuzování... 135 // 2.1 Zásady správného usuzování...135 // 2.2 Některé druhy úsudků a jejich schémata...136 // 3 O definování...141 // 3.1 Složky definice...141 // 3.2 Základní pravidla definování...142 // 3.3 Druhy definic...143 // 6 // 4 O klasifikaci... 145 // 4.1 Druhy klasifikace...145 // 4.2 Podmínky klasifikace... 146 // 5 Odkud můžeme čerpat hlubší poučení o logických principech // komunikace... 146 // Kapitola XI. // NĚKTERÉ PRAGMATICKÉ ASPEKTY // RÉTORICKÉ KOMUNIKACE...149 // 1 Úvodní poznámky...149 // 2 Kooperační princip v rétorické komunikaci... 150 // 3 Manipulativní princip v rétorické komunikaci...152 // 4 Zdvořilostní princip v rétorické komunikaci... 155 // 4.1 Leechovy maximy etického chování... 155 // 4.2 Pojem tváře...157 // 4.3 Řečová etiketa...158 // Kapitola XII. // TYPOLOGIE ŘEČNÍKŮ...163 // 1 Obecně o typologii...163 // 2 Typologie řečníků podle temperamentů... 163 // 3 Typologie řečníků podle rétorických žánrů...164
4 Typologie řečníků na základě hodnocení // jejich řečnického výkonu...166 // 5 Řečník trémista...167 // 6 Muž a žena v rétorické komunikaci...169 // 7 Elokuční zběhlost řečníka...170 // Kapitola XIII. // POSTOJE ? JAZYKU JAKO FAKTOR // OVLIVŇUJÍCÍ RÉTORICKÉ TEXTY...173 // 1 Obecně o postojích uživatelů ? jazyku... 173 // 2 Jazykový purismus a jeho varianty...174 // 3 Jazykový snobismus...176 // 4 Perfekcionismus v jazyce...176 // 5 Logizování v jazyce...178 // 6 Jazykový liberalismus...178 // 7 Jazykový indiferentismus... 179 // 7 // PŘÍLOHA // 1 Vybrané zásady rétoriky...181 // 2 Juristické žánry... 185 // LITERATURA...189 // REJSTŘÍK ... 195 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC