Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

demek (@@20120417@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
Praha : Karolinum, 1999
129 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-545-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, mapky, ekologickou legislativu
Popsáno podle dotisku, rok původního vydání neuveden
Krajina - ekologie - učebnice vysokošk.
000049669
OBSAH // strana // 1 KRAJINNÁ EKOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 7 // 1.1 Vývoj a vymezení oboru krajinná ekologie... 7 // 1.2 Studium krajinné ekologie ... 10 // 1.3 Institucionální zajištění vědního oboru // krajinná ekologie... 10 // 1.4 Učebnice a publikace krajinné ekologie... 11 // 2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY KRAJINY... 14 // 2.1 Vnímání krajiny ... 14 // 2.2 Vědecké pojetí a definice krajiny...:... 14 // 2.3 Krajina v geosférické dimenzi ... 16 // 2.4 Objekty studia krajiny v krajinné ekologii: // struktura, funkce a dynamika krajiny... 17 // 2.5 Kultura, příroda a krajina. Člověk v krajině ... 18 // 2.6 Terminologické aspekty pojmu krajina // - srovnání v některých evropských jazycích ... 19 // 3 STRUČNÝ PŘEHLED POJMŮ A PRINCIPŮ OBECNÉ EKOLOGIE ...20 // 3.1 Ekologie - věda o vztazích a vazbách...20 // 3.2 Princip zpětné vazby...20 // 3.3 Základní charakteristiky ekosystému, // populace a společenstva ...22 // 3.4 Evoluční ekologie ...26 // 3.5 Sukcese ...26 // 3.6 Toky energie a materiálu v ekosystémech ...28 // 3.6.1 Tok energie...28 // 3.6.2 Koloběh látek v ekosystému...30 // 3.7 Ekologická stabilita...31 // 4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚSTŘEDNÍ POJMY KRAJINNÉ EKOLOGIE...35 // 4.1 Základní principy krajinné ekologie...35 // 4.2 Význam krajinné heterogenity a disturbance ...37 // 4.3 Koncept krajinné jednotky ...38 // 3 // strana // 5 STRUKTURA KRAJINY...40 // 5.1 Základní skladebné součásti krajiny ...40
5.1.1 Krajinná matrice...40 // 5.1.2 Krajinné enklávy (plošky) ...42 // 5.1.3 Koridory v krajině ...46 // 5.1.4 Sítě v krajině ...48 // 5.2 Celková struktura krajiny ...49 // 6 BIODIVERZITA V PROSTŘEDÍ HETEROGENNÍ KRAJINY...53 // 6.1 Význam a úrovně biodiverzity. // Biodiverzita jako globální problém ...53 // 6.2 Zákonitosti a faktory biodiverzity ...56 // 6.3 Biodiverzita na úrovni krajinné enklávy // a krajinné mozaiky... 61 // 6.4 Trend vývoje biodiverzity // a strategie její ochrany...62 // 7 PROCESY FUNGOVÁNÍ KRAJINY ...65 // 7.1 Spojení mezi krajinnými složkami // prostřednictvím toků...65 // 7.2 Pohyb živočichů a rostlin krajinou...66 // 7.2.1 Pohyby organismů obecně ... 66 // 7.2.2 Pohyb živočichů v krajině...67 // 7.2.3 Šíření rostlin v krajině ...68 // 7.3 Krajinná struktura z hlediska fungování krajiny...69 // 8 PROCESY VÝVOJE KRAJINY ... 72 // 8.1 Přírodní procesy ve vývoji krajiny...72 // 8.2 Antropogenní ovlivnění vývoje krajiny ...75 // 8.3 Dynamika a změna krajiny... 77 // 9 VZNIK A VÝVOJ DNEŠNÍ KULTURNÍ KRAJINY // NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ...80 // 9.1 Vývoj přírodní krajiny ve čtvrtohorách ...80 // 9.2 Vznik ekumeny, vývoj kulturní krajiny ’ // a jeho ekologické důsledky...83 // 9.2.1 Vznik pravěké ekumeny... 83 // 9.2.2 Vývoj české kulturní krajiny...83 // 9.2.3 Ekologické důsledky...88 // 9.2.4 Současné a očekávané změny // v české venkovské krajině...89 // 9.2.5 Využití
historických podkladů pro sledování // vývoje kulturní krajiny...91 // 4 // strana // 10 PROBLEMATIKA ČLENĚNÍ, TYPOLOGIE A KLASIFIKACE KRAJINY ...93 // 10.1 Individuální a typologické členění...93 // 10.2 Sestupná a vzestupná typologie ...94 // 10.3 Problematika klasifikace kulturní krajiny...95 // 11 APLIKOVANÁ KRAJINNÁ EKOLOGIE... 103 ° // 11.1 Potenciál a kapacita krajiny... 103 // 11.2 Plánování a management krajiny... 105 // 11.2.1 Krajinné plánování jako nástroj // tvořivé ochrany krajiny... 105 // 11.2.2 Metody krajinného plánování... 106 // 11.2.3 Plánování a realizace // ekologických sítí v krajině ... 108 // 11.2.4 Další krajinotvomé programy // v České republice... 112 // 11.3 Principy trvale udržitelného rozvoje // a jejich aplikace na hospodaření v krajině... 115 // 11.4 Sosiekologické (ochranářské) aplikace krajinné ekologie ... 116 // 11.4.1 Vymezování a doplňování sítě chráněných území ... 116 // 11.4.2 Ochranářský management vybraných ekosystémů... 117 // 11.4.3 Obnova biotopů v kulturní krajině... 118 // 11.5 Aplikace krajinné ekologie v zemědělství... 119 // 11.6 Ekologické zásady hospodaření v lesích... 121 // 12 EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA - LEGISLATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ // OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE ... 125 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC