Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:89x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda, 1997
152 s..il.

objednat
ISBN 80-224-0519-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapky, grafy, tabulky, seznam obrázků
Bibliografie: s. 142-151
Geosystém - krajina - pojednání
Krajina - geosystém - pojednání
000050579
VEDA // VYDAVATELSTVO // SLOVENSKEJ // AKADÉMIE // VIED // Prof, RNDr, Ladislav Miklós, DrSc. pracuje na Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave od roku 1973, v súčasnosti ako vedúci Oddelenia krajinnoekologických syntéz. V rokoch 1990-1992 bol námestníkom ministra - podpredsedom Slovenskej komisie pre životné prostredie, kedy výrazne prispel k tvorbe novej ekologickej politiky Slovenskej republiky. V rokoch 1994-1995 pracoval ako hosťujúci profesor na Univerzite v Roskilde (Dánsko). V roku 1994 založil Katedru UNESCO pre ekologické vedomie pri FEE TU Zvolen, lokalizovanú v Banskej Štiavnici, ktorej je vedúcim. Blokovo prednáša aj na Univerzite pre pôdnu kultúru vo Viedni a na Technickej univerzite vo Viedni, kde vytvoril nové predmety a kurzy. Je jedným z hlavných autorov metodiky krajinnoekologického plánovania LÄNDER, ktorý je explicitne odporúčaný aj v AGENDA 21 z Ria Summitu 92. Od roku 1984 rozpracovával metodiku územného systému ekologickej stability ÚSES a v rokoch 1990-1992 inicioval a úspešne zorganizoval jej zavedenie do environmentálnej legislatívy SR, ako aj do projekčnej praxe. Bol účastníkom Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro (1992), predsedom Čs. komisie pre Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO // (1990-1992), je členom předsednictva Slovenskej komisie pre UNESCO, predsedom sekcie Životné prostredie (od 1993). Je podpredsedom vedeckej rady European Centre for Nature
Conservation (ECNC, Tilburg, Holandsko). Stále je pozývaný na prednášky doma aj v zahraničí, doteraz predniesol viac // SAV Rozpracováva metódy hodnotenia socioekonomických javov v rámci metodiky krajinnoekologického plánovania LANDEP. Zúčastnila sa na tvorbe a aplikácii legislatívne schválenej metodiky územného systému // Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, STU Bratislava a Prírodovedecká fakulta KF v Nitre, kde bola iniciátorkou vzniku nových predmetov. Je predsedníčkou sekcie Aplikovanej ekológie Slovenskej ekologickej spoločnosti a tajomníčkou Slovenského národného komitétu SCOPE. Je autorkou a spoluautorkou 6 knižných publikácií, 4 učebných textov, ca 76 pôvodných vedeckých prác a 50 ekologických projektov a štúdií. // ako 140 prednášok doma a viac ako 80 v zahraničí. // RNDr. Zita Izakovičová pracuje na Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave od roku 1985, v súčasnosti ako predsedníčka Vedeckej rady ÚKE // ekologickej stability ÚSES. Prednáša na viacerých vysokých školách: // ISBN 80-224-0519-1 // 1. ZÁKLADNÝ KAMEŇ VYUŽÍVANIA KRAJINY - GEOSYSTÉM... 9 // 1.1. Generálna systémová teória v geografických vedách... 11 // 1.2. Geosystémy a reálna krajina... 12 // 1.3. Geosystémy v modeloch reálnej krajiny... 12 // 1.4. Subsystém krajinnoekologickej sféry - geosystémy v užšom // slova zmysle Gs... 16 // 1.5. Subsystém spoločnosti - socioekonomické systémy... 18 // 1.6. Vztahy a
stavy v krajine ako geosystéme... 19 // 2. ŠTRUKTÚRA GEOSYSTÉMOV... 21 // 3. PRVOTNÁ ŠTRUKTÚRA KRAJINY... 27 // 3.1. Komplex GEOLOGICKÝ PODKLAD - SUBSTRÁT - PODPOVRCHOVÁ // VODA - PÔDA... 30 // 3.2. Komplex RELIÉF - TVARY - DYNAMIKA POVRCHU... 40 // 3.3. Komplex RELIÉF - ČLENITOSŤ - POLOHA... 50 // 3.4. Komplex RELIÉF - POVRCHOVÉ VODSTVO... 54 // 3.5. Komplex RELIÉF - KLÍMA... 62 // 3.6. Komplex POTENCIÁLNA BIOTA... 73 // 3.7. Syntézy prvotnej struktury krajiny... 75 // 4. DRUHOTNÁ ŠTRUKTÚRA KRAJINY... 81 // 4.1. Základné členenie, pojmy a vztahy... 83 // 4.2. Bioticko-antropický komplex... 87 // 4.3. Čiastková syntéza bioticko-antropického komplexu... 94 // 4.4. Priestorová struktura prvkov DKŠ... 94 // 4.5. Súhrn: prehľad stavových veličín a priestorových subsystémov druhotnej // struktury krajiny... 95 // 5. TERCIÁLNA ŠTRUKTÚRA KRAJINY... 97 // 5.1. Základné vztahy: prvotná, druhotná a terciálna struktura krajiny. 99 // 5.2. Členenie socioekonomických javov v krajine... 100 // 5.3. Čiastkové syntézy a interpretácie socioekonomických javov... 115 // 5.4. Súhrn: prehľad stavových veličín a priestorových subsystémov terciálnej // štruktúry krajiny... 120 // 6. FUNKČNÉ HODNOTY A LIMITY VYUŽÍVANIA KRAJINY... 129 // 6.1. Absolútne hodnoty ukazovateľov a funkčná vhodnosť... 131 // 6.2. Funkčná vhodnosť prvkov geosystémov... 132 // 6.3. Typy funkčných hodnôt prvkov geosystémov... 134 // 6.4. Súborné funkčné vhodnosti a limity geosystémov... 137 // ZÁVER... 141 // LITERATÚRA... 143 // ZOZNAM OBRÁZKOV... 152

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC