Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1999
695 s.

objednat
ISBN 80-7021-331-0 (váz.)
Theologica (Vyšehrad) ; [vol.] 3
Obsahuje rejstřík
Etika křesťanská - učebnice
000050679
OBSAH // O knize a autorovi (Oto Mádr)...19 // Üvod...21 // Seznam zkratek...25 // PRVNÍ ČÁST // KŘESŤANSKÁ ODPOVĚDNOST V NÁBOŽENSKÉ OBLASTI // Náboženství a teologické ctnosti všeobecně...29 // 1. Náboženství v sekularizovaném světě...29 // 2. Trojice teologických ctností... 31 // 3. Teologické ctnosti v nekřesťanském světě...33 // Kapitola I // CTNOST VÍRY // A. Podstata teologické víry...35 // I. Víra v Písmu svátém...36 // ?. Podstata víry v teologické reflexi...39 // 1. Víra jako osobní setkání s Bohem...39 // 2. Víra jako souhlas se zjevenými pravdami...41 // III. Oblast spásné víry...44 // B. Člověk a poslušnost víry...46 // I. Výzva nevěry... 46 // 1. Ateismus...46 // 2. Sekularismus...48 // II. Ano poslušnosti víry...50 // C. Péče o odkaz křesťanské víry // 52 // I. Znalost víry a věrnost víře...52 // 1. Úsilí o dostatečné vědění potřebné pro víru...52 // 2. Ochrana a obrana víry...54 // 3. Svědectví pro víru...55 // 4. Prohřešky proti křesťanské víře...57 // II. Misionářský příkaz evangelizace...59 // 1. Zdůvodnění misijní činnosti...60 // 2. Různorodost povolání...62 // 3. Způsoby misionářské služby...63 // III. Podpora jednoty ve víře...64 // 1. Podstata a důvody ekumenického hnutí...64 // 2. Praktické požadavky na podporu jednoty...66 // IV. Církevnost víry...71 // Kapitola II CTNOST NADĚJE // A. Podstata teologické naděje...78 // I. Naděje v Písmu
svátém...78 // II. Podstata naděje z teologického hlediska...82 // B. Ohrožení naděje...84 // 1. Opovážlivost...84 // 2. Zoufalství...85 // 3. Malodušnost a rezignace...86 // C. Plody a výzvy naděje // 1. Vytrvalost v protivenství a utrpení...87 // 2. Otevřenost ? budoucnosti...88 // 3. Příkaz ? přetvoření světa...89 // 4. Nasazení za osvobození člověka...90 // Kapitola III // CTNOST BOŽSKÉ LÁSKY // A. Podstata božské lásky...92 // I. Láska ? Bohu v Písmu svátém...92 // 4. Požadavky na spravedlivou finanční politiku...509 // 5. Trestní soudnictví státu...510 // a) Právo státu trestat...510 // b) Problém trestu smrti...513 // IV. Ochrana míru a národní obrana...516 // 1. Podpora míru...516 // 2. Právo na obranu národa...519 // 3. Dovolené a nedovolené válečné prostředky...523 // a) Povinnost omezeného užívání zbraní...523 // b) Problém atomové války...525 // 4. Vojenská služba a účast ve válce...527 // V. Spoluodpovědnost občanů...529 // 1. Láska ? vlasti...529 // 2. Občanská odpovědnost a spolurozhodování...530 // 3. Povinnost platit daně...533 // VI. Právo na odpor proti nespravedlivé státní moci...534 // 1. Odpor proti nelegitimnímu vládci...535 // 2. Odpor proti legitimnímu vládci...536 // D. Církev ...540 // I. Úkoly církevní autority...540 // 1. Učitelka božské pravdy...541 // 2. Prostřednice mezi Bohem a lidmi...542 // 3. Budování křesťanského společenství...543 // II. Spoluodpovědnost
věřících...545 // III. Církev a stát...546 // 1. Zásady pro vztah mezi církví a státem...546 // 2. Náboženská tolerance...549 // Kapitola XI // PRÁCE, VLASTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ // A. Mravní řád práce...553 // I. Křesťanské hodnocení práce...553 // 1. Práce v Písmu...553 // 2. Teologie práce...556 // II. Mravní povinnosti v práci a povolání...559 // 1. Povinnost pracovat...559 // 2. Povinnost svědomitě se připravit na povolání...560 // 3. Povinnosti při výkonu povolání...561 // III. Právo na práci a spravedlivou mzdu...561 // 1. Právo na práci...561 // 2. Spravedlivá mzda...563 // 3. Právo na sociální ochranu a zabezpečení...566 // IV. Právo na sdružování a stávku...569 // 1. Odbory...569 // 2. Stávka...573 // V. Podpora účasti pracujících na řízení podniku...576 // B. Mravní řád vlastnictví...578 // I. Význam a základ soukromého vlastnictví...579 // 1. Písmo o hodnotě hmotných statků...580 // 2. Mravní základ práva na soukromé vlastnictví...583 // 3. Univerzální účel stvořených statků...586 // H. Nabytí vlastnického práva...588 // 1. Práce a přírůstek...588 // 2. Získání držby...589 // 3. Smlouvy...591 // a) Smlouvy obecně...591 // b) Kupní smlouva...592 // 4. Dědictví...595 // 5. Vydržení a promlčení (preskripce)...597 // III. Mravní povinnosti ve vztahu ? vlastnictví...600 // 1. Vlastnictví jako správa svěřených statků...600 // 2. Sociální závazky
spojené s vlastnictvím...601 // 3. Neodpovědné užívání vlastnictví: lakota a plýtvání...603 // IV. Prohřešky proti vlastnickému právu a náhrada...605 // 1. Prohřešky proti vlastnickému právu...605 // a) Krádež...605 // b) Podvod...606 // c) Lichva a spekulace...607 // d) Nespravedlivé poškození...608 // 2. Náhrada poškozených vlastnických práv...609 // V. Oprávněné zásahy do cizího vlastnictví...614 // 1. Přivlastnění v krajní nouzi (krádež z hladu)...613 // 2. Tajné odškodnění...615 // 3. Pozemková reforma...616 // 4. Socializace...617 // C. Mravní řád sociálního hospodářství...620 // I. Smysl a cíl hospodářství...621 // 1. Neuspokojující pojetí a teorie...621 // 2. Pravý smysl hospodářství...623 // H. Tržní hospodářství ve službě lidským potřebám...625 // 1. Funkce trhu a soutěže při tvorbě řádu...625 // 2. Podnikatel jako služebník obecného blaha...627 // 3. Spotřebitelská etika...630 // III. Hospodářská role státu...631 // 1. Dodržování principu subsidiarity...631 // 2. Vytvoření spravedlivých institucí...632 // 3. Volba pro chudé...634 // IV. Mezinárodní hospodářská spolupráce...635 // 1. Rád mezinárodního hospodářství...636 // 2. Hospodářský rozvoj a globální solidarita...637 // Kapitola XII // ODPOVĚDNOST ZA STVOŘENÝ SVĚT // A. Křesťanský pohled na přírodu a stvoření...643 // 1. Starý zákon...645 // 2. Nový zákon...646 // 3. Teologická reflexe...647
// B. Základní směrnice pro etiku životního prostředí...649 // C. Konkrétní požadavky ekologické etiky...651 // 1. Překážky ekologické odpovědnosti...651 // 2. Odpovědné nakládání s přírodními zdroji...653 // 3. Podřízení techniky všeobsáhlému blahu stvoření...654 // 4. Uméřenost a kritický přístup ? spotřebě...656 // 5. Péče o zvířata...658 // 6. Zákon jako nástroj ochrany životního prostředí...663 // Závěr ...665 // Seznam citovaných dokumentů dostupných v češtině...667 // Věcný rejstřík...668 // 1. Starý zákon...93 // 2. Nový zákon...96 // II. Podstata lásky z teologického hlediska...98 // III. Vlastnosti lásky ? Bohu...100 // B. Ohrožení lásky ? Bohu...102 // C. Láska ? Bohu v modlitbě a činu...104 // Kapitola IV // PODSTATA A ZDŮVODNĚNÍ BOHOPOCTY // A. Podstata a předmět bohopocty...107 // I. Postata bohopocty...107 // II. Různé formy bohopocty...109 // III. Klanění se Bohu a uctívání svátých...111 // B. Zdůvodnění bohopocty...112 // I. Bohopocta obecně...113 // II. Vnější a společný kult...114 // C. Falešný kult a pověra...117 // I. Falešný kult pravého Boha...117 // II. Uctívání falešných bohů (modloslužba)...119 // III. Pověra...121 // 1. Pošetilá víra...124 // 2. Věštectví...125 // 3. Magie...129 // Kapitola V // ZVLÁŠTNÍ PROJEVY ÚCTY ? BOHU // A. Modlitba...131 // I. Podstata modlitby...131 // II. Nezbytnost a hodnota modlitby...136 // ?. Podmínky
modlitby...138 // IV Společenská dimenze modlitby...140 // B. Posvěcování lidského života svátostmi...141 // I. Podstata a smysl svátostí...142 // ?. Nezbytnost a konkrétní podoby svátostí...143 // III. Požadavky na platné a plodné přijímání svátostí...147 // IV. Požadavky na platné a důstojné udělování svátostí...150 // C. Posvěcování času posvátnými dny...154 // I. Slavení neděle a posvátných dob...154 // 1. Biblický původ svěcení neděle...154 // 2. Nedělní mše...158 // a) Dějinný vývoj...159 // b) Smysl a zdůvodnění nedělní mše...160 // c) Závazná povaha nedělní mše...161 // 3. Nedělní klid...165 // a) Dějinný vývoj...165 // b) Smysl a zdůvodnění nedělního klidu...166 // c) Obsah a závazná povaha nedělního klidu...167 // H. Církevní doby pokání...169 // D. Povinnosti úcty ? posvátnu...171 // I. Úcta ? Božímu jménu...171 // H. Úcta ? posvěceným osobám...174 // III. Úcta ? posvátným místům...175 // IV. Úcta ? posvátným předmětům a věcem...176 // DRUHÁ ČÁST // KŘESŤANSKÁ ODPOVĚDNOST // ZA STVOŘENÝ SVĚT // Kapitola VI // LÁSKA ? BLIŽNÍM A SPRAVEDLNOST // A. Podstata a příkaz lásky ? bližním...181 // I. Láska ? bližním podle Písma svátého...182 // 1. Starý zákon...182 // 2. Nový zákon...184 // II. Podstata lásky ? bližním...187 // 1. Pojem lásky ? bližním...187 // 2. Vlastnosti lásky ? bližním...190 // III. Univerzálnost a řád lásky ? bližním...192
// 1. Rád lásky ve vztahu ? osobám...193 // a) Spořádaná láska ? sobě...193 // b) Správný řád lásky ? bližním...194 // 2. Rád lásky ve vztahu ? nouzovým situacím...196 // 3. Láska ? nepřátelům...198 // B. Zvláštní projevy lásky ? bližním...203 // C. Ctnost spravedlnosti...207 // I. Spravedlnost v Písmu svátém...207 // II. Podstata spravedlnosti...209 // 1. Pojem spravedlnosti...209 // 2. Vlastnosti spravedlnosti...212 // III. Rozdělení spravedlnosti...213 // IV Spravedlnost a láska...216 // V Lidská práva jako základní požadavky spravedlnosti...218 // Kapitola VII // ŽIVOT A ZDRAVÍ // A. Křesťanský pohled na tělo a tělesný život...223 // B. Odpovědnost za zdraví...224 // 1. Povinnost péče o zdraví...224 // 2. Výživa...226 // 3. Oblečení a bydlení...227 // 4. Odpočinek a sport...227 // 5. Povzbuzující prostředky a drogy...228 // C. Lékařské zákroky a operace...233 // I. Lékařské a chirurgické zákroky obecně...234 // 1. Povinnosti a práva lékařského personálu...234 // 2. Povinnosti a práva pacientů...236 // 3. Řádné a mimořádné zákroky...239 // 4. Povinnost prodlužovat život pacienta a její meze...242 // 5. Spolupráce na nedovolených zákrocích...245 // H. Zvláštní lékařské zákroky...247 // 1. Transplantace orgánů...247 // 2. Sterilizace a kastrace...251 // 3. Operace u rizikových těhotenství...255 // 4. Umělé oplodnění a oplodnění in vitro...257 // 5. Psychoterapeutická
léčba...261 // III. Výzkum na člověku...262 // IV. Genetika a genová manipulace...264 // 1. Genová manipulace infrahumánního života...264 // 2. Genová manipulace na úrovni lidského života...265 // 3. Diagnóza a kontrola genetických vad...266 // D. Ohrožení života a zdraví...268 // 1. Přípustné ohrožení...268 // 2. Hříšné ohrožení...269 // E. Útoky na lidský život...273 // I. Sebevražda...273 // II. Vražda a nepřímé usmrcení druhého člověka...278 // 1. Vražda obecně...278 // 2. Eutanázie...280 // 3. Potrat...286 // a) Problém začátku lidského života...286 // b) Mravní posouzení potratu...291 // c) Problém přímého terapeutického potratu...294 // ?. Nutná obrana...299 // 1. Pojem a podmínky nutné obrany...299 // 2. Argumenty pro ospravedlnění nutné obrany...300 // F. Přijetí utrpení a smrti...301 // Kapitola Vili // Cest, pravdivost a věrnost // A. Mravní dobro cti...304 // I. Podstata a zdůvodnění cti...304 // II. Základní povinnosti cti...306 // 1. Úcta ? vlastní osobě...306 // 2. Úcta ? bližním...307 // 3. Služba a povinnost napomenutí...308 // III. Prohřešky proti cti bližního...312 // 1. Potupa, pomluva, nactiutrhání...313 // 2. Náprava ublížení na cti...316 // B. Pravdivost...317 // I. Pravdivost v Písmu svátém...317 // II. Ctnost pravdivosti a její závazky...319 // 1. Pravdivost v myšlení...320 // 2. Pravdivost v jednání...321 // 3. Pravdivost ve slovech...322 // III. Lež
a dovolené zatajování pravdy...324 // IV. Přísaha...333 // C. Věrnost ...336 // I. Podstata a zdůvodnění věrnosti...336 // II. Slib ...336 // D. Tajemství...338 // 1. Podstata a zdůvodnění tajemství...338 // 2. Odhalení tajemství...339 // 3. Pátrání po tajemstvích...341 // E. Etika hromadných sdělovacích prostředků... // 1. Role sociální komunikace... // 2. Právo na informace a informování... // 3. Povinnosti týkající se sociální komunikace // 4. Masmédia a církve... // 342 // 342 // 343 345 349 // // Kapitola IX // SEXUALITA A MANŽELSTVÍ // A. Podstata a smysl lidské sexuality...352 // 1. Biblický pohled na sexualitu...353 // 2. Sexuálni založení člověka obecně...356 // 3. Povaha a finalita pohlavní lásky...358 // 4. Společenská podmíněnost sexuální aktivity...361 // 5. Kresťanská úcta k důstojnosti ženy...363 // B. Všeobecné zásady sexuálni morálky...366 // L Stud a odpovědná sexualita...366 // 1. Stud ...366 // 2. Odpovědná sexualita...371 // IL Sexuální fantazie...374 // III. Mravní aspekty masturbace...377 // IV. Autentický růst v lásce...381 // Zrání mladých lidí v lásce...381 // Agapé jako síla chránící manželskou lásku...383 // Agapé jako duše evangelijního celibátu...384 // V. Péče o správnou sexuální výchovu...385 // C. Nemanželská sexualita... // I. Sexuální vztahy před manželstvím... // 1. Předmanželský pohlavní styk... // Nauka Písma... // Církevní tradice...
// Argumenty pro předmanželskou zdrženlivost Námitky... // 2. Nemanželské soužití... // II. Jiné nemanželské vztahy... // 1. Prostituce... // 2. Cizoložství... // 3. Incest... // 4. Sexuální násilí... // III. Homosexualita a sexuální úchylky... // 1. Homosexualita...402 // Pojem a povaha homosexuality...402 // Mravní posouzení...404 // Praktické úvahy...409 // 2. Sexuální úchylky...411 // D. Mravní odpovědnost v manželství...411 // I. Čas příprav...411 // 1. Smysl přípravného období...412 // 2. Úkoly přípravného období...413 // II. Podstata manželství...415 // 1. Účely manželství...416 // a) Plození a výchova dětí...416 // b) Vzájemná pomoc a doplňování v lásce...417 // 2. Jednota manželství (monogamie)...419 // 3. Nerozlučnost manželství...422 // Starý zákon...423 // Nový zákon...424 // Nauka magisteria...426 // Rozumové důvody...427 // Odluka od stolu a lože...429 // Pastorální úvahy o problémových případech...429 // 4. Manželství jako veřejný akt...434 // 5. Manželství jako svátost...435 // a) Znamení a milost svátosti...435 // b) Odpovědnost církve za manželský svazek...436 // c) Smíšená manželství...437 // III. Odpovědné rodičovství a kontrola porodnosti...439 // 1. Oprávněnost a meze kontroly porodnosti...440 // 2. Přirozené plánování rodičovství...443 // 3. Jiné metody kontroly porodnosti...445 // 4. Stanovisko církve ? antikoncepci...447 // IV. Manželská láska
a intimnost...450 // 1. Poskytnutí manželského aktu...451 // 2. Povolání ? manželské intimnosti...452 // 3. Péče o manželské přátelství...454 // Kapitola X // MRAVNÍ ODPOVĚDNOST VE SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ // A. Přirozenost a řád společnosti obecně...457 // I. Přirozenost společnosti...457 // 1. Pojem společnosti...457 // 2. Obecné blaho: účel a úkol společnosti...458 // 3. Zásada solidarity...460 // 4. Komplementární funkce společnosti (zásada subsidiarity).461 // IL Odpovědný výkon autority...463 // 1. Autorita v Písmu...464 // 2. Zdůvodnění a funkce autority...465 // 3. Výkon autority v duchu služby...467 // III. Ctnost poslušnosti...468 // 1. Poslušnost v Písmu...469 // 2. Nezbytnost a hodnota poslušnosti...471 // 3. Poslušnost v duchu spoluodpovědnosti...474 // B. Rodina ...476 // I. Podstata a funkce rodiny...477 // II. Vzájemná práva a povinnosti manželů...479 // III. Povinnosti a práva rodičů...482 // 1. Povinnosti rodičů...482 // 2. Práva rodičů...487 // 3. Meze rodičovských práv...489 // 4. Vychovatelská role státu a církve...491 // IV. Povinnosti dětí ? rodičům...493 // V. Širší rodina...495 // C. Stát ...497 // I. Podstata a původ státu...497 // II. Politická autorita a požadavky na její výkon...501 // III. Úkoly a mravní povinnosti státní autority...503 // 1. Zákonodárství a soudnictví...504 // 2. Hospodářská a sociální politika...506 // 3. Péče o kulturní a mravní hodnoty...507

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC