Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : C.H. Beck, 1994
xx,268 s.

objednat
ISBN 80-7179-002-8 (brož.)
Beckovy právnické učebnice
Originál: Kriminologie.
Překlad 9. vydání s přihlédnutím k 8. vydání.
Obsahuje rejstřík.
Kriminologie - učebnice vysokošk.
000050711
Obsah // Předmluva k českému vydání // Seznam zkratek // První kapitola: Pojem, úkoly a role kriminológie // 1 Pojem a vymezení kriminológie // 1. Definice a předmět // 2. Vymezení // 3. Závěry a východiska // 2 Úkoly kriminológie // 1. Růst poznání // 2. Sběr a dokumentace dat // 3. Aplikovaný výzkum // 3 Role a odpovědnost kriminologa // 1. Kriminologické poznání — pro koho a k čemu? // 2. Typy chování kriminologa // 3. Svoboda vědy, výzkumná etika a ochrana dat // Druhá kapitola: Metody kriminológie ...14 // 4 Výzkumná logika ... 14 // 1. Základní pojetí empirické vědy ...14 // 2. Vědecká pravda a hodnotové soudy ...15 // 3. Teorie a praxe ...17 // 4. Interdisciplinarita jako prostředek sebereflexe a sebekontroly kriminologického vědění ...19 // 5. Popis, výklad a prognóza ...19 // 6. Vývoj, konkurence a dosah teorií ...21 // 7. Teorie, kauzální výklad a vícefaktorová východiska ...21 // 8. Zločin jako jev individuální a sociální ...24 // 5 Techniky výzkumu ...26 // 1. Výzkumná strategie a výzkumný proces ...26 // 2. Konceptualizace výzkumu ...28 // 2.1. Pojmy ...28 // 2.2. Znaky (proměnné) a nositelé znaků (objekty) ...29 // 2.3. Základní rysy a postupy shromažďování dat ...34 // 3. Výzkumný plán ...35 // 4. Provedení a vyhodnocení ...37 // Třetí kapitola: Kriminologie ve výzkumu a výuce ...39 // 6 Počátky institucionalizace ...39 // 7 Výzkum ...40 // 1. Německo ...40 // 2. Rakousko ...41 // 3. Švýcarsko ...42 // 8 Výuka ...43 // Čtvrtá kapitola: Kriminologická východiska v proměnách poznání // 9 Počátky kriminologického myšlení // 1. Kritičtí předchůdci a empirická východiska // 2. Osamostatnění kriminológie // 10 Kriminologové z řad právníků a psychiatrů // 1. Úsilí právníků o syntézu // 2. Konštituční biologie, // 7 Výzkum ...40 // 1. Německo ...40 //
2. Rakousko ...41 // 3. Švýcarsko ...42 // Výuka ...43 // Čtvrtá kapitola: Kriminologická východiska v proměnách poznání // Počátky kriminologického myšlení // 1. Kritičtí předchůdci a empirická východiska // 2. Osamostatnění kriminológie // 10 Kriminologové z řad právníků a psychiatrů // 1. Úsilí právníků o syntézu // 2. Konštituční biologie, bilogie dědičnosti a nauka o psychopatii // 11 Objevení a vliv sociologické dimenze // 1. Raný kriminálně sociologický výzkum // 2. Rozvoj kriminální sociologie v Severní Americe // 12 Přínosy psychologie a psychoanalýzy ke kriminológii // 1. Proměna a působení psychologických perspektiv // 2. Přínos a funkce psychoanalýzy // 13 Vývojové směry moderní kriminológie // 1. Proměna paradigmat v kriminológii a její následky // 2. Nové struktury kriminológie // 3. Shrnutí a perspektivy // Pátá kapitola: Přehled kriminologických teorií // 14 Teorie kontroly zločinnosti a kriminalizace // 15 Teorie zločinu a kriminality // 16 Teorie osobnosti pachatele // 17 Teorie oběti zločinu a viktimizace // Šestá kapitola : Srovnání teorií a závěry // 18 Struktury a výkonnost kriminologických teorií // 19 Nedostatky a slabiny tvorby kriminologické teorie // 20 Hranice a možnosti pro integraci teorie // 21 Závěry a výhledy: teorie rozdílné socializace a sociální kontroly // 1. Výpovědi a nároky teorie socializace // 2. Hranice a kritika // 3. Důsledky a další vývoj // 4. Výpovědi a nároky teorie kontroly // 5. Hranice a kritika // 6. Doplnění prostřednictvím sloučení // Sedmá kapitola: Kontrola zločinnosti (trestněprávní sociální kontrola) . // 22 Struktury externí kontroly chování // 1. Problém // 2. Normativní řídící prostředky sociální kontroly // 3. Strategie k ovládnutí sociálně nežádoucího chování // 3.1. Právní regulace a kriminalizace //
3.2. Sankcionalizace a kontrola // 3.3. Smírčí řízení a narovnání // 23 Pojem, systém, nositel a prostředky kontroly zločinu // 1. Pojem a vymezení // 2. Systém a nositel // 3. Strategie, postupy a sankce // 4. Shrnutí a závěry // Obsah // 24 Teorie kontroly zločinnosti ... 87 // 1. Historický vývoj teorií ... 87 // 2. Teorie trestu, penologie a lidská práva ... 89 // 3. Shrnutí a závery ... 90 // 4. Teorie prevence kriminality ... 91 // 4.1. Pojem a význam ... 91 // 4.2. Technická prevence ... 94 // 4.3. Generální prevence ... 95 // 4.4. Speciální prevence ... 99 // 4.5. Exkurs: Problematika trestu smrti ...101 // 5. Východiska kritiky moci ...103 // 5.1. Teorie vyobcování obětního beránka ...103 // 5.2. Labeling approach (sociální východisko reakce) ...105 // 5.3. Kriminologické východisko teorie konfliktu ...109 // 5.4. Neomarxistická východiska ...110 // 5.5. Abolocionismus ...112 // 6. Právní vědomí a postoj obyvatelstva k trestu, vině a oběti ...114 // 7. Shrnutí ...117 // Osmá kapitola: Zločin a kriminalita // 25 Funkce kriminalizace // 26 Teorie kriminalizace // 1. Zločin nebo deviantní chování? // 2. Trestněprávní pojem zločinu // 3. Materiální nebo kriminologický pojem zločinu // 4. Změny pojmu zločinu // 4.1. Nadměrná kriminalizace // 4.2. Dekriminalizace // 4.3. Nová kriminalizace // 5. Shrnutí a kritika // 27 Zpracování podezření z činu a trestních oznámení orgány trestního stíhání . // 1. Determinanty stíhání zločinů // 2. Rozhodovací chování oběti zločinu, policie a prokuratury // 3. Trestní oznámení, policejní vyhledávací činnost a objasňování činu . . . . // 4. Ekonomie trestního stíhání // 5. Principy, jimiž se řídí jednání // 6. Selekce a geografie kriminality // 7. Selektivita trestněprávního stíhání specifická podle vrstev? // 8. Kriminologický význam procesů výběru //
28 Kriminalita // 1. Pojem a analýza kriminality // 2. Prostředky poznání // 2.1. Kriminální statistika // 2.11. Nástroje kriminálně statistického zkoumání // 2.12. Vypovídací síla kriminálně statistických dat // 2.13. Námitky proti vypovídací síle kriminálně statistických dat. // 2.14. Typologizace zločinu a index zločinnosti // 2.2. Zkoumání latence // 2.3. Shrnutí a kritika 3. Rozsah, struktura a pohyb registrované kriminality 158 // 3.1. Německo // 3.2. Rakousko // 3.3. Švýcarsko // 4. Organizovaný zločin // 4.1. Pojmové znaky // 4.2. Formy organizovaného zločinu v USA // 4.3. Formy organizovaného zločinu v Evropě ...166 // 5. Pohyb kriminality v mezinárodním srovnání ... 168 // 29 Teorie zločinu a kriminality // 1. Koncepce vysvětlení kriminality jako sociálního jevu ...169 // 2. Teorie anomie — dosažení cíle nepřípustnými prostředky ...170 // 3. Teorie vývoje kriminality ...171 // 3.1. Pohyb kriminality a její vysvětlení ...171 // 3.2. Politika, hospodářství, práce a technika a jejich vliv na pohyb kriminality // 3.3. Sociálně kulturní změna a vývoj kriminality // 3.4. Anomie nebo synnomie? // 3.5. Prognóza vývoje kriminality // Devátá kapitola: Zločinec // 30 Zločin jako individuální jev anebo problém pachatele //§31 Biosociální východiska // 32 Teorie osobnosti a dimenze osobnosti // 1. Dimenze osobnosti jako koreláty kriminálního chování // 2. Teorie síle kriminálně statistických dat // 2.14. Typologizace zločinu a index zločinnosti // 2.2. Zkoumání latence // 2.3. Shrnutí a kritika // 3. Rozsah, struktura a pohyb registrované kriminality ...158 // 3.1. Německo // 3.2. Rakousko // 3.3. Švýcarsko // 4. Organizovaný zločin // 4.1. Pojmové znaky // 4.2. Formy organizovaného zločinu v USA // 4.3. Formy organizovaného zločinu v Evropě ... 166 // 5. Pohyb kriminality v mezinárodním srovnání ... 168 // 29 Teorie zločinu a kriminality //
1. Koncepce vysvětlení kriminality jako sociálního jevu ...169 // 2. Teorie anomie — dosažení cíle nepřípustnými prostředky ...170 // 3. Teorie vývoje kriminality ...171 // 3.1. Pohyb kriminality a její vysvětlení ...171 // 3.2. Politika, hospodářství, práce a technika a jejich vliv na pohyb kriminality // 3.3. Sociálně kulturní změna a vývoj kriminality // 3.4. Anomie nebo synnomie? // 3.5. Prognóza vývoje kriminality // Devátá kapitola: Zločinec // 30 Zločin jako individuální jev anebo problém pachatele // 31 Biosociální východiska // 32 Teorie osobnosti a dimenze osobnosti // 1. Dimenze osobnosti jako koreláty kriminálního chování // 2. Teorie rozdílné podmíněnosti // 3. Psychopatologické charakteristiky // 33 Sociální profily // 1. Obecné souvislosti a anomické syndromy // 2. Věk a kriminalita // 3. Pohlaví a kriminalita // 34 Vztahové pole, vazby a životní styly // 35 Sociální vztahové pole „skupina“ // 1. Význam sociálních skupinových procesů // 2. Společenství pachatelů // 3. Delinkventní seskupení a jejich teoretické vysvětlení // 3.1. Teorie rozdílných kontaktů // 3.11. Výpověď a nárok // 3.12. Hranice a kritika // 3.2. Teorie delinkventní subkultury // 3.21. Výpověď a nárok // 3.22. Hranice a kritika // 36 Vysvětlení zvýšeného zatížení delinkvencí a recidivní kriminality // 37 Analýza pachatelů a trestněprávní sociální kontrola // // Desátá kapitola: Oběť zločinu a viktimizace // 38 Učení o oběti a teorie viktimizace // 1. Vznik a význam viktimologické perspektivy // 2. Učení o oběti a jeho slabiny // 3. Mezery ve výzkumu a deficity teorie //4. Oběti a hromadné sdělovací prostředky ... 226 // 39 Ženy, děti a stan nae jaKo s 40 Chování oběti v situaci, kdy dochází k deliktu ... 231 // 41 Reakce oběti na zločin ... 234 // 41.1 Oběť po trestném činu - reakce a strategie ke zvládnutí situace ...235 //
2. Svépomoc a sebeobrana ... 235 // Samozvaná justice ... 236 // Soukromé trestní oznámení ... 240 // 5. Shrnuti a důsledky ... 241 // 42 Aplikovaná viktimologie ... 241 // Oběť zločinu a trestněprávní péče ... 241 // i 2. Postavení poškozeného v trestním řízení ... 243 // Náprava škody ... 246 // Odškodnění oběti ... 248 // Pomoc obětem ... 250 // // Jedenáctá kapitola: Význam aplikované kriminológie // 43 Hledání alternativ k trestu odnětí svobody ... 251 // Zavér: Kriminologie a trestní politika // Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC