Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:108x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 2002
543 s.

objednat
ISBN 80-7178-696-9 (váz.)
Další názvový údaj na obálce: Krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb
Obsahuje bibliografické odkazy, úvod, údaje o autorech
Bibliografie na s. 533-539
Krize duševní - psychoterapie - učebnice vysokošk.
000050865
Obsah // Poděkování ... 12 // Úvod ...13 // DÍL PRVNÍ // ÚVOD DO PROBLEMATIKY KRIZOVÉ INTERVENCE (Daniela Vodáčková) . . 17 // 1 Tři příběhy pro začátek...19 // 1.1 Příběh první ...19 // 1.2 Příběh druhý ...24 // 1.3 Příběh třetí ...25 // 2 Čemu říkáme krize ...27 // 2.1 Krize, obecný pojem ...27 // 2.2 Příčiny krize ...32 // 2.3 Typologie krizí ...34 // 2.4 Krize z\\hlediska trvání v čase a její fáze ...39 // 2.5 Syndrom psychického ohrožení ...40 // 2.6 Krize a tělo ...42 // 2.7 Podíl neřešené či nedořešené krize na vznik či posílení nemoci . . 42 // 3 Řešení krize...45 // 3.1 Přirozené vyrovnávací strategie, svépomoc, kontakt s rodinou, přáteli, laická pomoc ...46 // 3.2 Odborná pomoc v krizi ...53 // 4 Krizová intervence ...59 // 4.1 Definice krizové intervence ...60 // 4.2 Výchozí body a principy krizové intervence ...60 // 4.3 Základní vymezení krizové intervence ve vztahu k psychoterapii . . 61 // 5 // OBSAH // 4.4 Srovnání krizové intervence tváří v tvář a telefonické krizové // intervence ...70 // 5 Krizová intervence krok za krokem ...74 // 5.1 Krizová intervence tváří v tvář, základní postupy ...75 // 5.2 Telefonická krizová intervence, základní postupy a techniky ... 89 // 6 Práce s emocemi v krizové intervenci ...115 // 6.1 Pláč ...116 // 6.2 Strach, úzkost ...119 // 6.3 Panická úzkost ...121 // 6.4 Hněv, vztek ...123 // 7 Krizová intervence s párem, rodinou
a přirozenou skupinou 125 // 8 Krizová intervence ve vztahu k některým formám // krizových služeb...129 // 8.1 Lůžkové krizové služby ...130 // 8.2 Krizová pomoc a krizová intervence ve vztahu k terénní službě // a službě v domácím prostředí ...143 // 8.3 Návštěvní služba a krizová péče v klientově přirozeném // prostředí ...151 // 8.4 Telefonická krizová pomoc a telefonická krizová intervence // na lince důvěry ...151 // 9 Pracovník krizové intervence ...164 // 9.1 Pracovník krizové intervence - odborník, laik, profesionál, dobrovolník (Daniela Vodáčková) ...165 // 9.2 Požadavky na krizového pracovníka (Daniela Vodáčková) ...167 // 9.3 Vztahové aspekty v krizové práci (Daniela Vodáčková) ...169 // 9.4 Syndrom vyhoření, práce s ním a jeho prevence // (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) ...174 // 9.5 Systém supervize v oblasti krizové pomoci a služeb // (Daniela Vodáčková)...180 // 9.6 Právní aspekty krizové intervence (Renata Ošancová) ...183 // 9.7 Etika práce v oblasti krizové pomoci a služeb // (Daniela Vodáčková)...189 // 10 Pracoviště krizové pomoci, služeb a intervence ...196 // 10.1 Krizová centra v zahraničí — historie (Barbora Janečková) . . . 197 // 10.2 Ambulantní a mobilní krizové služby v zahraničí a u nás (Barbora Janečková) ...198 // 10.3 Kombinovaná medicínsko-psychiatrická péče krizová péče // v zahraničí (Barbora Janečková) ...199 // 10.4 Krizová
centra v ČR (Barbora Janečková) ...202 // 6 // OBSAH // 10.5 Linky důvěry v zahraničí — historie a současnost // (Barbora Janečková) ...206 // 10.6 Ifotes (Barbora Janečková) ...208 // 10.7 Linky důvěry u nás (Daniela Vodáčková) ...210 // 10.8 Česká asociace pracovníků linek důvěry // (Daniela Vodáčková) .’...212 // DÍL DRUHÝ // SPECIFICKÁ TÉMATA KRIZOVÉ INTERVENCE ...215 // část i. Krize z očekávaných životních změn s přesahem do krizí vývojových // 11 Běh lidského života (Bohumila Baštecká) ...217 // 11.1 Přechod jako čas ke změně ...218 // 11.2 Růstové proměny a (krizová) pomoc ...219 // 11.3 Dvě výrazná období, dvě výrazné teorie, dvojí krize smyslu . . . 221 // 11.4 Rodinný životní cyklus ...223 // 12 Krizové situace v životě ženy (Olga Havránková) ...225 // 12.1 Menstruace ...226 // 12.2 Těhotenství ...228 // 12.3 Sterilita ... 238 // 12.4 Krize v období klimakteria ...238 // 13 Krizové situace v životě muže (Petr Šmolka) ...241 // 13.1 Chlapi nepláčou!? ...241 // 13.2 Biologicky náročná období ...242 // 13.3 Základní typy krizových situací v životě muže ...243 // 13.4 Specifické typy krizových situací v životě muže ...244 // 13.5 Pasti a pastičky pomoci mužům v krizových životních // situacích ...245 // 14 Sexualita, její vývoj a krize (Bohumila Baštecká) ...246 // 14.1 Co je to sex ...246 // 14.2 Krize západní sexuality ...249 // 14.3 Změny v sexuálním
chování a prožívání při krizi ...251 // 14.4 Poruchy sexuality ...251 // 14.5 Požadavky na pomáhajícího pracovníka ...255 // 14.6 Telefonické hovory za účelem sexuálního uspokojení ...259 // 14.7 Závěr ...260 // 7 // OBSAH // 15 Krizová intervence u dětí a jejich rodin (Hana Vyhnálková) ...262 // 15.1 Úvod ... 263 // 15.2 Telefonická krizová intervence ...-...264 // 15.3 Krizová intervence s dítětem a jeho rodinou ...272 // 16 Krizová intervence u dospívajících (Jan Lorenc) ...278 // 16.1 Úvod ... 278 // 16.2 Krize sexuálního vývoje u dospívajících ...280 // 16.3 Krize tělesnosti u dospívajících ...281 // 16.4 Krize identity a depersonalizační krize u dospívajících ...282 // 16.5 Krize autority u dospívajících ... 282 // 16.6 Krize.sebeúcty u dospívajících...283 // 16.7 Suicidální krize u dospívajících ...284 // 16.8 Setkání dospívajícího s dospělým ...284 // 17 Partnerství, manželství a krizová intervence (Petr Šmolka) ...286 // 17.1 Úvod ...286 // 17.2 Specifické nároky na pomáhajícího pracovníka ...287 // 17.3 Základní typy intervencí v partnerských // a manželských krizích ...289 // 18 Krizová intervence u seniorů // (Olga Havránková, Marie Schusterová) ...292 // 18.1 Stán - závěrečná etapa, příležitost? ...292 // 18.2 Osamělost . -...293 // 18.3 Týrání starých lidí ...294 // 18.4 Další příběhy vycházející ze zkušeností linky důvěry, kontaktního a informačního
centra a linky důvěry // a poradny pro seniory ...295 // 19 Téma smrti a umírání (Olga Havránková) ...305 // 19.1 Úvod ...305 // 19.2 Fáze umírám ...307 // 19.3 K průběhu jednotlivých fází ...308 // 19.4 Smrt jako terminálni stav? ...311 // 19.5 Pohřeb a třuchlení ...%... 312 // 19.6 Závěr ...,...313 // 20 Duchovní témata a krize (Jarmila Čiemá, Jan Mamula) ...314 // 20.1 Souvislost krizí a duchovních otázek ...:...315 // 20.2 Několik otázek k sebereflexi ...315 // 20.3 Stručně o pojmosloví a kontextu, v němž se nacházíme ...316 // 20.4 Podoby setkání s klientem v krizi s ohledem na spiritualitu ... 318 // 20.5 Místo krize v životě věřícího, způsoby svépomoci ...322 // 20.6 S kým spolupracovat ...325 // 8 // OBSAH // 20.7 Předsudky o věřících K K víře ...327 // 20.8 Závěrem ...•...327 // 21 Psychospirituální krize (Michael Vančura) ...329 // 21.1 Definice ...329 // 21.2 Kontext duchovního hledání v naší kultuře ...330 // 21.3 Výskyt v populaci ...331 // 21.4 K pojmu psychospirituální krize ...332 // 21.5 Mimořádné stavy vědomí ...333 // 21.6 Diagnóza a diferenciální diagnóza ...335 // 21.7 Spouštěcí mechanismy psychospirituální krize ...337 // 21.8 Obrazy psychospirituální krize ...339 // 21.9 Výkladové modely psychospirituální krize ...346 // 21.10 Východiska pomoci ...347 // 21.11 Krizová intervence a návazná terapeutická práce...355 // 21.12 Organizace a instituce, které
poskytují pomoc těm, kteří procházejí psychospirituální krizí ...356 // část li. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru // 22 Srážka s překážkou (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) ...359 // 22.1 Úvod, adaptační syndrom ...359 // 22.2 Znaky psychického traumatu ...360 // 22.3 Akutní reakce na stres ...360 // 22.4 Posttraumatická stresová reakce ...363 // 22.5 Krizová jntervence ...366 // 23 Jak poskytovat pomoc obětem hromadných neštěstí // (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) ...371 // 24 Krizové řízení a pomoc při hromadných neštěstích // (Bohumila Baštecká) ...375 // 24.1 Typy hromadných neštěstí...376 // 24.2 Oběti ...377 // 24.3 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel ...378 // 24.4 Časový průběh vyrovnání se s (hromadným) neštěstím ...379 // 24.5 Psychologický debriefing - metoda porozumění zážitkům // ve vztahu k traumatizující události ...381 // 24.6 Úkoly před katastrofou, při ní a po ní ...385 // 24.7 Jak profesionálně předcházet zátěži, působené katastrofou, // a jak ji zvládat ...396 // 24.8 Závěr ...399 // 9 // OBSAH // část m. Krize v kontextu psychopatologie s možným původem v krizích vývojových a neodkladné krizové stavy // 25 Psychopatologické otázky v krizové intervenci (Jan Lorenc) ...401 // 25.1 Úvod ...402 // 25.2 Klient s organicky podmíněným onemocněním ...402 // 25.3 Psychotický klient ...405 // 25.4 Depresivní klient ...410 // 25.5 Neurotický
klient ...412 // 25.6 Klient s nápadnými osobnostními rysy ...413 // 25.7 Klient, který užívá psychofarmaka ...417 // 25.8 Klient trpící nespavostí ...419 // 25.9 Otravy ...421 // 26 Drogová závislost a krize (Martin Hajný) ...426 // 26.1 Úvod ...426 // 26.2 Vznik a rozvoj závislosti...427 // 26.3 Lze se na kontakt s lidmi, jichž se závislost nějak týká, připravit? ... 433 // 26.4 Možné formy odborné pomoci závislým a jejich blízkým ...434 // 26.5 Principy péče a léčby závislosti ...435 // 26.6 Přesahy léčby závislosti a krizové intervence...438 // 26.7 Situace - s kým budete asi jednat ...440 // 27 Krize ve vztahu k poruchám příjmu potravy (Zdena Štichová) ... 448 // 27.1 Úvod ...448 // 27.2 Definice mentální anorexie ...449 // 27.3 Definice mentální bulimie ... 450 // 27.4 Co způsobuje jídelní poruchy? ...451 // 27.5 Poruchy příjmu potravy a linka důvěry ...453 // 27.6 Porucha příjmu potravy a krizové centrum ...455 // 28 Problematika týraných a zneužívaných lidí // (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) ...458 // 28.1 Úvod ...458 // 28.2 Formy týrání a zneužívání...459 // 28.3 Následky týrání a zneužívání ...461 // 28.4 Telefonická krizová intervence ...462 // 28.5 Krizová pomoc tváří v tvář osobám, které se staly // obětí týrání a zneužití ...469 // 29 Specifika krizové intervence u domácího násilí // (Renata Ošancová) ...475 // 30 Sebevražedná tematika (Olga Havránková)...482
// 30.1 Úvod ...482 // 10 // OBSAH // 30.2 Postoj k sebevrahům ...483 // 30.3 Pojmenování sebevraždy ...484 // 30.4 Kompetence klienta ...485 // 30.5 Očekávání od smrti ...487 // 30.6 Ringelův presuicidální syndrom ...488 // 30.7 Shneidmanovy charakteristiky sebevražd ...489 // 30.8 Rizikové faktory ...490 // 30.9 Ohrožené skupiny ...492 // 30.10 Komunikace se sebevražedným jedincem...494 // 30.11 Práce s pozůstalými ...497 // část IV. Psychosociální podpůrný systém v oblasti krizové pomoci, služeb a intervence // 31 Psychosociální síť krizového pracoviště (Zuzana Nováková) ...500 // 31.1 Struktura psychosociální sítě ...501 // 31.2 Podrobnější popis nej důležitějších subjektů ...502 // 32 Systém sociální ochrany (Zuzana Nováková) ...516 // 32.1 Dávky důchodového a nemocenského pojištění ...517 // 32.2 Dávky státní sociální podpory ...518 // 32.3 Dávky sociální péče (sociální pomoci) ...519 // Závěr ...522 // O autorech publikace ...523 // Literatura . .. 533 // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC