Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Academia, 1996

objednat
ISBN 80-200-0561-7
000051637
Rekat.
Üvod vydavatelův...13 // První část: Krize věd jako výraz radikální životní krize evropského lidství...25 // § 1. Existuje vskutku krize věd při jejich stálých úspěších? . 25 // § 2. Pozitivistická redukce ideje vědy na pouhou vědu o faktech. // „Krize" vědy jako ztráta jejího životního významu ... 27 // § 3. Zdůvodnění autonomie evropského lidství novou koncepcí // ideje filosofie v renesanci...29 // § 4. Selhání nové, zprvu úspěšné vědy a jeho nevysvětlený // motiv...32 // § 5. Ideál univerzální filosofie a proces jeho vnitřního rozkladu 33 // § 6. Dějiny novověké filosofie bojem za smysl člověka ... 36 // § 7. Záměr zkoumání obsažených v tomto spise...38 // Druhá část: Vysvětlení vzniku novověkého protikladu mezi fyzika-listickým objektivismem a transcendentálním subjektivismem . . 41 // § 8. Původ nové ideje univerzality věd v přebudované matematice ...41 // § 9. Galileiho zmatematizování přírody...43 // a) „Čistá geometrie“...44 // b) Základní myšlenka Galileiho fyziky: příroda jako matematické universum...48 // c) Problém matematizovatelnosti „náplní“...54 // d) Motivace Galileiho pojetí přírody...58 // 5 // e) Ověřovací charakter základní přírodovědecké hypotézy . 62 // f) Problém smyslu přírodovědeckého „vzorce“ ... 64 // g) Vyprázdnění smyslu matematické přírodovědy v „tech-nizaci"...67 // h) Předvědecký přirozený svět jako
zapomenutý základ smyslu přírodovědy...70 // i) Osudná nedorozumění jako důsledky nejasnosti o smyslu matematizace...75 // j) Zásadní význam, který má problém původu matematické přírodovědy...78 // k) Metodická charakteristika našeho výkladu ... 79 // § 10. Vznik dualismu z příkladnosti vládnoucí přírodovědy. Racionalita světa „more geometrico“...81 // § 11. Dualismus jako důvod nepostižitelnosti problémů rozumu, // jako předpoklad specializace věd, jako základ naturalistické psychologie...83 // §12. Povšechná charakteristika novodobého fyzikalistického // racionalismu...86 // § 13. První těžkosti fyzikalistického naturalismu v psychologii: // nepostižitelnost výkonné subjektivity...89 // § 14. Předjímající charakteristika objektivismu a transcendenta- // lismu. Zápoleni obou těchto idejí jako smysl novověkých dějin ducha...90 // § 15. Üvaha o metodě našeho historického způsobu zkoumání . 92 // § 16. Descartes zakladatelem jak novodobé ideje objektivistic- // kého racionalismu, tak i transcendentálního motivu, rozbíjejícího tento racionalismus...95 // § 17. Descartův návrat k „ego cogito“. Vysvětlení smyslu karte- // ziánské epoché...96 // § 18. Mylná Descartova sebeinterpretace: psychologistické zfalšování čistého ego, získaného při epoché...100 // § 19. Descartův přednostní zájem na objektivismu důvodem // mylné sebeinterpretace...103 // § 20. „Intencionalita“
u Descarta...105 // § 21. Descartes východiskem obou vývojových linií: racionalismu i empirismu...105 // § 22. Lockova naturalisticko-gnoseologická psychologie . .106 // § 23. Berkeley. — Psychologie Davida Huma jako fikcionalistic- // ká teorie poznání: „krach“ filosofie a vědy...109 // § 24. Pravý filosofický motiv ukrytý v protismyslu Humovy // skepse: otřesení objektivismu...111 // § 25. „Transcendentálni“ motiv v racionalismu: Kantova koncepce transcendentálni filosofie...113 // § 26. Předběžná úvaha o našem vůdčím pojmu „transcendentálna" 120 // § 27. Kantova filosofie a filosofie jeho následovníků v perspektivě našeho vůdčího pojmu „transcendentálna“. Úkol kritického vyrovnání...121 // Třetí část: Ujasnění transcendentálního problému a funkce psychologie ve vztahu к tomuto problému...124 // A. Cesta к fenomenologické transcendentálni filosofii tázáním počínajícím u bezprostředně daného předvědcckého světa našeho života // § 28. Nevyslovený Kantův „předpoklad“: samozřejmě platný svět // našeho životního prostředí...124 // § 29. Předvědecký svět našeho života lze zpřístupnit jako říši // subjektivních fenoménů ponechaných v „anonymitě“ . 133 // § 30. Nedostatek názorně vykazující metody důvodem Kantových // mytických konstrukcí...135 // § 31. Kant a nedostatečnost tehdejší psychologie. Neujasněnost // rozdílu mezi transcendentálni
subjektivitou a duši . . .138 // § 32. Skrytá pravda, která je v Kantově transcendentálni filosofii možná obsažena: problém „nové dimenze“. Antagonismus „povrchového“ a „hlubinného“ života...140 // § 33. Problém „předvědeckého světa našeho života“ jako dílčí // problém obecného problému objektivní vědy...142 // § 34. Expozice problému vědy o předvědeckém světě našeho života ...145 // a) Rozdíl mezi objektivní vědou a vědou vůbec . . .145 // Využití subjektivně relativních zkušeností objektivními vědami a věda o nich...147 // c) Je subjektivno ve své relativitě předmětem psychologie? 148 // d) Předvědecký svět našeho života universem principiální názornosti, „objektivně pravý“ svět principiálně nená-zomou „logickou“ substrukcí...149 // e) Objektivní vědy jako subjektivní výtvory zvláštní teore-tickologické praxe a jako složka plné konkrétnosti před-vědeckého světa našeho života...151 // í) Problém předvědeckého světa není dílčí, ale naopak univerzální filosofický problém...154 // § 35. Analytika transcendentálni epoché. Na prvním místě: epoché od objektivní vědy...157 // § 36. Jak se svět našeho života může stát po epoché od objektivních věd tématem vědy? Zásadní rozlišeni objektivně logického apriori od apriori předvědeckého světa . . . .160 // § 37. Formálně nejobecnější struktury předvědeckého světa: věc
a svět na jedné, vědomí o věci na druhé straně . . . 164 // § 38. Dva základní způsoby, jak možno předvědecký svět učinit tématem zkoumáni: naivně přirozený postoj a idea důsledně reflexívního zaměření na modality subjektivního způsobu danosti přirozeného světa a jeho objektů...166 // § 39. Osobitost transcendentálni epoché jako totálni změny přirozeného životního postoje...170 // § 40. Těžkosti spojené s pravým smyslem provedení totální epoché. Nebezpečí svodu chápat ji mylně jako postupné vyřazování všech jednotlivých platností...171 // § 41. Pravá transcendentálni epoché umožňuje „transcendentálni redukci“ — odkrytí a prozkoumání transcendentálni korelace mezi světem a vědomím o světě...174 // § 42. Konkrétní nárys cest skutečně provedené transcendentálni // redukce jakožto úloha...175 // § 43. Charakteristika nové cesty к redukci a její rozlišení od // „karteziánské cesty“...176 // § 44. Svět našeho života jako téma teoretického zájmu určeného univerzální epoché, která suspenduje realitu věcí kolem nás . . 178 // § 45. Danosti smyslového nazírání čistě jako takového v počátečním stadiu konkrétního výkladu...179 // O // § 46. Univerzálni korelační apriori...181 // § 47. Naznačení dalších směrů výzkumu: základní subjektivní fenomény kinesteze, proměny platnosti, vědomí horizonto-vého a zespolečnění zkušenosti...183
// § 48. Každé jsoucno jakéhokoli smyslu a jakéhokoli regionálního // okrsku jako index systému subjektivních korelátů . . .187 // § 49. Předběžný pojem transcendentálni konstituce jako „originálního formování smyslu“. Exemplární omezenost provedených rozborů. Náznak dalších výkladových horizontů . . 190 // § 50. Prvé uspořádání zpracovávaných problémů pod tituly: // Ego-cogito-cogitatum...193 // § 51. Okol „ontologie předvědeckého světa našeho života" . . 196 // § 52. Vynořují se paradoxní nesrozumitelnosti. Nutnost opětovného radikálního zamyšlení...198 // § 53. Paradox lidské subjektivity: je subjektem pro svět a zároveň objektem ve světě...202 // § 54. Vyřešení paradoxu...• . . 205 // a) My jako lidé a my jako subjekty v poslední instanci odpovědné za výkony svých funkcí...205 // b) Já jako pra-já konstituuji horizont transcendentálních druhých „já“ jako spolusubjektů transcendentálni inter-subjektivity, která konstituuje svět...207 // § 55. Zásadní oprava naší první epoché její redukcí na absolutně // jedinečné a v poslední instanci fungující ego ... 210 // B. Cesta к fenomenologické transcendentálni filosofii z psychologie // § 56. Charakteristika filosofického vývoje po Kantovi z hlediska zápasu mezi fyzikalistickým objektivismem a neustále znovu se ohlašujícím „transcendentálním motivem“ ... 214 // § 57. Osudná roztržka transcendentálni
filosofie a psychologie . 221 // § 58. Příbuznost a rozdílnost psychologie a transcendentálni filosofie. Psychologie jako sféra rozhodování...227 // § 59. Rozbor obratu z psychologického do transcendentálniho postoje. Psychologie „před“ fenomenologickou redukcí a „po“ ní. (Problém „vproudění“)...232 // § 60. Důvod, proč psychologie selhala: dualistické a fyzikalistické // předpoklady...234 // § 61. Psychologie v napětí mezi objektivisticky filosofickou ideou vědy a mezi empirickým postupem. Neslučitelnost obou směrů psychologického bádání (psychofyzického postupu a „psychologie na základě vnitřní zkušenosti“)...237 // § 62. Předběžná úvaha o tom, jak je absurdní zásadně stavět duše a tělesa na roveň jako reality: zdůraznění principiálního rozdílu časovosti, kauzality a individuace u přírodní věci a u duše...239 // § 63. Problematičnost pojmů „vnější“ a „vnitřní zkušenost". Proč zakoušeni tělesné věci v každodenním životě není jako zkušenost o „pouhém subjektivismu“ doposud tématem psychologie? ...243 // § 64. Karteziánský dualismus jako důvod paralelizace. Ve schématu „věda popisná a věda vysvětlující“ má oprávnění jen formálně nejobecnější rys...244 // § 65. Zkouška oprávněnosti empiricky zdůvodněného dualismu tím, že se vžijeme do faktického postupu psychologů a fy-ziologů...248 // § 66. Svět obecné zkušenosti, jeho regionální
typika a možné univerzální abstrakce v něm: „příroda“ jako korelát univerzální abstrakce, problém „doplňující abstrakce“ ... 250 // § 67. Dualismus zkušenostně zdůvodněných abstrakcí. Další historická působnost empiristické koncepce (od Hobbese po Wundta.) Kritika empirismu dat...253 // § 68. Úkol čistého výkladu vědomí jako vědomí: univerzální problematika intencionality. (Brentanův pokus o reformu psychologie) ...256 // § 69. Základní psychologická metoda „fenomenologicko-psycholo-gické redukce“. (První charakteristika: 1. Intencionálni vztahování a epoché; 2. Stupně deskriptívni psychologie; 3. Zavedení „nezaujatého diváka“)...258 // § 70. Těžkosti psychologické abstrakce. (Paradox „intencionál- // ního předmětu“, intencionálni prafenomén „smyslu“) . . 264 // § 71. Nebezpečí mylného chápání,, univerzality“ fenomenologic-ko-psychologické epoché. Rozhodující význam jejího správného pochopení...267 // § 72. Poměr transcendentálni psychologie k transcendentálni fenomenologii jako vlastní přístup к čistému sebepoznání. Definitivní odstranění objektivistického ideálu ve vědě o duši 280 // § 73. „Závěr“: Filosofie jako radikální sebeujasnění lidstva, jako // sebeuskutečnění rozumu...289 // Doplňující texty A. Pojednání // Věda o realitách a idealizace. Matematizace přírody ... 299 // Přírodovědný a duchovědný postoj. Naturalismus,
dualismus a // psychofyzická psychologie...313 // Krize evropského lidství a filosofie...332 // B. Přílohy // Příloha X, ke kapitole 9, str. 43 ... 365 // Příloha II, ke kapitole 9a, str. 44 ... 374 // Příloha III, ke kapitole 9a, str. 44 ... 383 // Příloha IV, ke kapitole 12, str. 86...410 // Příloha V, ke kapitole 16, str. 95...415 // Příloha VI, ke kapitole 16, str. 95 ... 427 // Příloha VII, ke kapitole 18, str. 100 438 // Příloha VIII, ke kapitole 18, str. 100 ... 441 // Příloha IX, ke kapitole 20, str. 105 ... 445 // Příloha X, ke kapitole 21, str. 105 ... 446 // Příloha XI, ke kapitole 23, str. 109 ... 461 // Příloha XII, ke kapitole 23, str. 109 ... 463 // Příloha XIII, Třetí část „Krize“, str. 124 ... 464 // Příloha XIV, ke kapitole 28, str. 124 ... 478 // Příloha XV, ke kapitole 28, str. 124 ... 483 // Příloha XVI, ke kapitole 29, str. 133 ... 489 // Příloha XVII, ke kapitole 33, str. 142...•. .492 // Příloha XVIII, ke kapitole 34, str. 145 498 // Příloha XIX, ke kapitole 34e, str. 151...501 // Příloha XX, ke kapitole 39, str. 170 ... 503 // Příloha XXI, Finkova Příloha к problému nevědomá, ke // kapitole 46, str. 181...309 // Příloha XXII, ke kapitole 62, str. 239 512 // Příloha XXIII, ke kapitole 65, str. 248 ... 518 // Příloha XXIV, ke kapitole 73, str. 289 ... 522 // Příloha XXV, ke kapitole 73, str. 289 ... 528 // Příloha XXVI, ke kapitole 73, str. 289 ... 542 // Příloha XXVII, ke kapitole 73, str. 289
... 544 // Příloha XXVIII, ke kapitole 73, str. 289 ... 549 // Příloha XXIX Finkův „Nástin pokračování Krize", . . .555 // Rejstřík...559

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC