Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2006
234 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-210-4170-6 (brož.)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Český a slovenský text
000052365
OBSAH 3 // JANKA GERUCHOVÁ: PODNIKOVÁ KULTÚRA 7 // ÚVOD 8 // 1 VYMEDZENIE POJMU PODNIKOVÁ KULTURA 8 // 1.1 úvodom k voľbe koncepcie 8 // 1.2 Prístupy k definovaniu podnikovej kultúry 11 // 2 Hodnoty a hodnotový systém podniku 14 // 2.1 Hodnoty a hodnotový systém vo všeobecnej rovine 14 // 2.2 Hodnoty a hodnotový systém podniku 15 // 2.3 Artikulácia hodnôt v podniku 16 // 3 Praktické vyjadrenia podnikovej kultúry 18 // 3.1 Podnikové rituály 18 // 3.2 Podnikoví hrdinovia 19 // 3.3 Podnikové symboly 20 // 4 Vybrané problémy podnikovej kultúry 21 // 4.1 Podnikové pokrytectvo 21 // 4.2 Podnikový „pajazyk“ 23 // 4.3 Zmena podnikovej kultúry 23 // ZÁVER 27 // Literatúra 29 // MICHAELA JUROVÁ: VLIV ÚČETNÍCH METOD NA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 33 // ÚVOD // 1 Finanční řízení podniku // 1.1 Finanční resp. manažerské účetnictví. // 1.2 Finanční analýza // 2 Finanční rozhodování podniku // 2.1 Typy o fáze finančního rozhodování // 4 Účetní metody // 4.1 Oceňování - způsoby a použití // 4.2 Opravné položky - tvorba a použití // 4.3 Odpisování - postupy // 4.4 Rezervy - tvorba a použiti // 4.5 Kurzové rozdíly // 5 Vliv účetních metod na finanční řízení podniku // 6 Příklad zabývající se výzkumem vlivu účetních metod na výkonnosti podniků. // Závěr // LITERATURA // Všeobecná pravidla finančního rozhodovaní.. Rizika finančního rozhodování // LENA KOPTOVÁ: STRATEGICKÁ ANALÝZA 59 // ÚVOD 60 // 1 Strategické řízení 60 // 1.1 Pojem strategické řízení a strategie 60 // 1.2 Etapy strategického managementu 62 // 2 Strategická analýza 64 // 2.1 Analýza okolního prostředí 65 // 2.2 Analýza vnitřního prostředí 76 // 2.3 SWOT analýza 83 // 3 // 2.4 Analýza zranitelnosti.. // 3 Případová studie // ZÁVĚR // LITERATURA //
GABRIELA OŠKRDALOVÁ: ŘÍZENÍ RIZIK. // ÚVOD // 1 RIZIKO // 1.1 Definice rizika // 1.2 Klasifikace rizik // 13 Postoj k riziku // 2 ŘÍZENÍ RIZIK PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY // 2.1 Základní etapy řízení rizik // 2.2 Základní principy řízení rizik // 2.3 „ Poznámky " ? teorii a praxi řízení rizik // 3 Nástroje řízení rizik // 3.1 Základní metody ke snižováni rizik podnikatelských subjektů. // 3.2 Nástroje snižováni rizik podnikatelských subjektu. // ZÁVĚR // LITERATURA // PŘÍLOHA Č. 1: VYSVĚTLENÍ POSTOJŮ K RIZIKU // PŘÍLOHA Č. 2: PŘÍKLAD POUŽITÍ VLASTNÍ SMĚNKY // PŘÍLOHA Č. 3: PŘÍKLAD POUŽITÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ // KATEŘINA POLEHLOVÁ: METODOLOGICKÉ NÁSTROJE OBJEKTIVIZACE PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU // ÚVOD 144 // 1 Identifikace podnikatelského záměru (projektu) 144 // 1.1 Technicko-ekonomická studie proveditelnosti U5 // 2 Finanční plánování 146 // 2.1 Plánování investic ? // 2.2 Plánování nákladů // 2.3 Plánování obratu a výsledku hospodaření // 2.4 Plán příjmů a výdajů // 2.5 Plánování likvidity // 3 Finanční analýza a hodnocení podniku 152 // 3.1 Základní metody finanční analýzy // 4 Jak poskytovatelé kapitálu posuzují podnikatelské plány 161 // 4.1 Základní přistup // 4.2 Význam partnerů // 4.3 Hodnotící kritéria bank  63 // 4.4 Hodnotící kritéria podílnických společnosti 163 // Závěr 166 // Literatura 167 // TOMÁŠ VIKTOŘÍK: INVESTIČNÍ MANAGEMENT A METODY HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ // ÚVOD // 1 INVESTIČNÍ MANAGEMENT // 1.1 Smysl investičního managementu // 1.2 Souvislosti finančního a investičního managementu v rámci podniku // 1.3 Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování //
2 současné metody hodnocení efektivnosti investičních projektů // 2.1 Pnaněrná rentabilita investice // 2.2 Doba návratnosti // 2.3 Čistá současná hodnota (NPV) // 2.4 Vnitřní výnosové procento (IRR) // 3 Reálné opce // 2.1 Pojem „reálné opce" // 2.2 Parametry určující hodnotu reálné opce // 2.2 Metodika při výpočtu hodnoty opce // 2.4 Oblasti využití reálných opcí // 2.5 Reálné opce a jejich nasazení při investičním rozhodováni. // 2.6 Klasifikace reálných opcí // ZÁVĚR // Literatura // MARTIN ŽÁK: ŘÍZENÍ V CELOSVĚTOVÉM PROSTŘEDÍ // ÚVOD // 1 Vysvětlení a definice základních pojmů // 2 Konkurenční schopnost podniků ve světové ekonomice // 2.1 Heckscher-Ohlinova teorie produkčních faktorů // 2.2 Firemní teorie životního cyklu // 2.2 Porterův diamant // 3 Strategické důvody vstupu firem na zahraniční trhy // 2.1 Zdroje výhod plynoucích z přijeti globálních strategií. // 4 Vstup podniků na zahraniční trhy // 4.1 Volba trhu // 4.2 Volba produktu // 4.2 Způsob vstupu na zahraniční trhy // 4.4 Rozhodovací proces podniku při vstupu na zahraniční trhy // 5 Volba strategie vstupu na zahraniční trh // 5.1 Teorie moci oligopolu // 5.2 Teorie internacionalizačního přístupu // 5.2 Dunningova eklektická teorie // 5.4 Teoretický přistup orientovaný na zdroje // 5.5 Problematika vlivů působících na volbu vstupní strategie // 6 Typologie vstupních strategií // 6.1 Jednotlivé vstupní strategie // 7 Organizační formy nadnárodních firem // 8 Organizační struktury nadnárodních firem // 8.1 Funkční (též funkcionální) struktura // 8.2 Divizionálni struktura // 8.2 Výrobková organizační struktura // 8.4 Geografická struktura // 8.5 Maticová struktura // ZÁVĚR // LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC